2025 வருடம் முழுதும் ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு நிமிடமும் நிகழும் கிரக நகர்வுகள் அடங்கிய முழுமையான பஞ்சாங்கம்.


Slno Dateandtime moon moonrasi moonrasidegree sun sunrasi sunrasidegree mercury mercuryrasi mercuryrasidegree venus venusrasi venusrasidegree mars marsrasi marsrasidegree jupiter jupiterrasi jupiterrasidegree saturn saturnrasi saturnrasidegree raghutrue raghutruerasi raghutruerasidegree kethutrue kethutruerasi kethutruerasidegree acendent acendentrasi acendentrasidegree
Slno Dateandtime moon moonrasi moonrasidegree sun sunrasi sunrasidegree mercury mercuryrasi mercuryrasidegree venus venusrasi venusrasidegree mars marsrasi marsrasidegree jupiter jupiterrasi jupiterrasidegree saturn saturnrasi saturnrasidegree raghutrue raghutruerasi raghutruerasidegree kethutrue kethutruerasi kethutruerasidegree acendent acendentrasi acendentrasidegree