அதி சூட்சம உயர்நிலை பஞ்சபட்சி சாஸ்திர ஆன்லைன் வகுப்பு

பிரபஞ்சத்தின் இயக்கம் பஞ்ச பூதங்களில் உள்ளது. பஞ்ச பூதங்களின் இயக்கத்தை பஞ்ச பட்சி சாஸ்திரத்தின் மூலம் உணர்ந்து வாழ்க்கையை அமைதியாகவும், மகிச்சியாகவும், இனிமையாகவும் மற்றும் வெற்றியுடனும் வாழ கற்று கொடுக்கும் உன்னத வகுப்பு. பிரபஞ்ச…
Read More
error: Content is protected !!