2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் கரணம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்


PLANETMONTHDATE/TIMERASISTARTHITHIKARNAMYOGAM
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 12:00 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. தசமிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 06:49 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. தசமிகரசைசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 07:12 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்ஜனவரி 02/01/2023 07:45 amமேஷம்பரணிசுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 02/01/2023 08:24 pmமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. த்வாதசிபவஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 03/01/2023 09:11 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்வாதசிபாலவசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 03/01/2023 10:03 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 04/01/2023 11:00 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 05/01/2023 12:01 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 05/01/2023 01:07 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்ஜனவரி 06/01/2023 02:15 amமிதுனம்திருவாதிரைபொளர்ணமிபத்தரைபிரமம்
சந்திரன்ஜனவரி 06/01/2023 03:25 pmமிதுனம்திருவாதிரைபொளர்ணமிபவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜனவரி 07/01/2023 04:38 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜனவரி 07/01/2023 05:52 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவவைகிருதி
சந்திரன்ஜனவரி 08/01/2023 07:08 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவைகிருதி
சந்திரன்ஜனவரி 08/01/2023 08:24 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜனவரி 09/01/2023 09:40 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜனவரி 09/01/2023 10:56 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைபரீதி
சந்திரன்ஜனவரி 10/01/2023 12:10 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜனவரி 11/01/2023 01:23 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜனவரி 11/01/2023 02:32 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜனவரி 12/01/2023 03:38 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜனவரி 12/01/2023 04:38 pmசிம்மம்உத்திரம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசோபனம்
சந்திரன்ஜனவரி 13/01/2023 05:32 amகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைசோபனம்
சந்திரன்ஜனவரி 13/01/2023 06:18 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 14/01/2023 06:56 amகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 14/01/2023 07:24 pmகன்னிசித்திரைகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசகர்மம்
சந்திரன்ஜனவரி 15/01/2023 07:41 amதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்ஜனவரி 15/01/2023 07:46 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்ஜனவரி 16/01/2023 07:40 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. நவமிகரசைதிரிதி
சந்திரன்ஜனவரி 16/01/2023 07:21 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைசூலம்
சந்திரன்ஜனவரி 17/01/2023 06:50 amதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைசூலம்
சந்திரன்ஜனவரி 17/01/2023 06:06 pmவிருச்சிகம்விசாகம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 18/01/2023 05:10 amவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 18/01/2023 04:04 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 02:46 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 01:19 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 11:43 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 20/01/2023 10:01 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 20/01/2023 08:12 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜனவரி 21/01/2023 06:18 amதனுசுபூராடம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்ஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜனவரி 21/01/2023 04:22 pmமகரம்உத்திராடம்அமாவாசைநாகவம்வச்சிரம்
சந்திரன்ஜனவரி 22/01/2023 02:24 amமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்வச்சிரம்
சந்திரன்ஜனவரி 22/01/2023 12:25 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. பிரதமைபவகித்தி
சந்திரன்ஜனவரி 22/01/2023 10:28 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. த்விதியைபாலவகித்தி
சந்திரன்ஜனவரி 23/01/2023 08:34 amமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 23/01/2023 06:44 pmகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 24/01/2023 05:00 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைவரியான்
சந்திரன்ஜனவரி 24/01/2023 03:23 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவரியான்
சந்திரன்ஜனவரி 25/01/2023 01:54 amகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைபரிகம்
சந்திரன்ஜனவரி 25/01/2023 12:35 pmகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபவபரிகம்
சந்திரன்ஜனவரி 25/01/2023 11:26 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 26/01/2023 10:29 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 26/01/2023 09:44 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. சஷ்டிதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்ஜனவரி 27/01/2023 09:11 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. சப்தமிகரசைசித்தம்
சந்திரன்ஜனவரி 27/01/2023 08:51 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. சப்தமிவணிசைஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 28/01/2023 08:44 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 28/01/2023 08:49 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. அஷ்டமிபவசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 29/01/2023 09:06 amமேஷம்பரணிசுக்ல. நவமிபாலவசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 29/01/2023 09:34 pmமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. நவமிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 30/01/2023 10:12 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. தசமிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 30/01/2023 11:00 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. தசமிகரசைபிரமம்
சந்திரன்ஜனவரி 31/01/2023 11:55 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 01/02/2023 12:56 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 01/02/2023 02:03 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. த்வாதசிபவவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 02/02/2023 03:13 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 02/02/2023 04:27 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 03/02/2023 05:42 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 03/02/2023 06:58 pmமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைபரீதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 04/02/2023 08:15 amகடகம்புனர்பூசம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைபரீதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 04/02/2023 09:31 pmகடகம்பூசம்பொளர்ணமிபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 05/02/2023 10:46 amகடகம்பூசம்பொளர்ணமிபவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 05/02/2023 11:59 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 06/02/2023 01:10 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 07/02/2023 02:19 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசோபனம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 07/02/2023 03:26 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைசோபனம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 08/02/2023 04:29 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 08/02/2023 05:29 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 09/02/2023 06:24 amகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசகர்மம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 09/02/2023 07:14 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவதிரிதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 10/02/2023 07:59 amகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவதிரிதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 10/02/2023 08:38 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைசூலம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 11/02/2023 09:09 amகன்னிசித்திரைகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசூலம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 11/02/2023 09:32 pmதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைகண்டம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 12/02/2023 09:47 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைகண்டம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 12/02/2023 09:52 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபவவிருத்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 13/02/2023 09:47 amதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவவிருத்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 13/02/2023 09:31 pmவிருச்சிகம்விசாகம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவத்ருவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 14/02/2023 09:05 amவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 14/02/2023 08:28 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைவியகாதம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 15/02/2023 07:40 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. தசமிவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 15/02/2023 06:42 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைஹர்ஷணம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 16/02/2023 05:33 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 16/02/2023 04:16 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவவச்சிரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 02:50 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 01:17 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைகித்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 11:37 pmதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைகித்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 18/02/2023 09:52 amமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைவிதிபாதம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 18/02/2023 08:03 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைவரியான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 19/02/2023 06:12 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிவரியான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 19/02/2023 04:19 pmமகரம்அவிட்டம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்பரிகம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 20/02/2023 02:27 amகும்பம்அவிட்டம்அமாவாசைநாகவம்பரிகம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 20/02/2023 12:36 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சிவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 20/02/2023 10:49 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. பிரதமைபவசிவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 21/02/2023 09:06 amகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்விதியைபாலவசித்தம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 21/02/2023 07:28 pmகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்விதியைகௌலவசித்தம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 22/02/2023 05:58 amமீனம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 22/02/2023 04:37 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. த்ரிதியைகரசைஸாயம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 23/02/2023 03:25 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசுபம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 23/02/2023 02:24 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைசுபம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 24/02/2023 01:34 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபவசுப்ரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 24/02/2023 12:57 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 25/02/2023 12:32 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவபிரமம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 25/02/2023 12:20 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. சஷ்டிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 26/02/2023 12:21 amமேஷம்பரணிசுக்ல. சப்தமிகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 26/02/2023 12:34 pmரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. சப்தமிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 27/02/2023 01:00 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 27/02/2023 01:36 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. அஷ்டமிபவவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 28/02/2023 02:22 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. நவமிபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 28/02/2023 03:17 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. நவமிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மார்ச் 01/03/2023 04:20 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. தசமிதைதூலைபரீதி
சந்திரன்மார்ச் 01/03/2023 05:28 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. தசமிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 02/03/2023 06:40 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 02/03/2023 07:55 pmமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 03/03/2023 09:12 amகடகம்புனர்பூசம்சுக்ல. த்வாதசிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 03/03/2023 10:29 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 04/03/2023 11:44 amகடகம்பூசம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 05/03/2023 12:57 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைஅதிகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 05/03/2023 02:08 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 06/03/2023 03:15 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைசகர்மம்
சந்திரன்மார்ச் 06/03/2023 04:18 pmசிம்மம்மகம்பொளர்ணமிபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்மார்ச் 07/03/2023 05:17 amசிம்மம்பூரம்பொளர்ணமிபவதிரிதி
சந்திரன்மார்ச் 07/03/2023 06:11 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவதிரிதி
சந்திரன்மார்ச் 08/03/2023 07:00 amசிம்மம்உத்திரம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவசூலம்
சந்திரன்மார்ச் 08/03/2023 07:43 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசூலம்
சந்திரன்மார்ச் 09/03/2023 08:22 amகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 09/03/2023 08:55 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 10/03/2023 09:22 amகன்னிசித்திரைகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைவிருத்தி
சந்திரன்மார்ச் 10/03/2023 09:43 pmதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவத்ருவம்
சந்திரன்மார்ச் 11/03/2023 09:58 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவத்ருவம்
சந்திரன்மார்ச் 11/03/2023 10:06 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவியகாதம்
சந்திரன்மார்ச் 12/03/2023 10:08 amதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைவியகாதம்
சந்திரன்மார்ச் 12/03/2023 10:02 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்மார்ச் 13/03/2023 09:49 amவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்மார்ச் 13/03/2023 09:28 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவச்சிரம்
சந்திரன்மார்ச் 14/03/2023 09:00 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. சப்தமிபவவச்சிரம்
சந்திரன்மார்ச் 14/03/2023 08:23 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவகித்தி
சந்திரன்மார்ச் 15/03/2023 07:39 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவகித்தி
சந்திரன்மார்ச் 15/03/2023 06:46 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்மார்ச் 16/03/2023 05:47 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைவிதிபாதம்
சந்திரன்மார்ச் 16/03/2023 04:40 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைவரியான்
சந்திரன்மார்ச் 17/03/2023 03:27 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைவரியான்
சந்திரன்மார்ச் 17/03/2023 02:08 pmமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவபரிகம்
சந்திரன்மார்ச் 18/03/2023 12:43 amமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவபரிகம்
சந்திரன்மார்ச் 18/03/2023 11:15 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசிவம்
சந்திரன்மார்ச் 18/03/2023 09:43 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்மார்ச் 19/03/2023 08:08 amமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைசித்தம்
சந்திரன்மார்ச் 19/03/2023 06:32 pmகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்மார்ச் 20/03/2023 04:56 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்மார்ச் 20/03/2023 03:21 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிஸாயம்
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 01:48 amகும்பம்பூரட்டாதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்சுபம்
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 12:18 pmமீனம்பூரட்டாதிஅமாவாசைநாகவம்சுபம்
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 10:53 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சுப்ரம்
சந்திரன்மார்ச் 22/03/2023 09:34 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. பிரதமைபவபிரமம்
சந்திரன்மார்ச் 22/03/2023 08:22 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. த்விதியைபாலவபிரமம்
சந்திரன்மார்ச் 23/03/2023 07:17 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. த்விதியைகௌலவமகேந்திரம்
சந்திரன்மார்ச் 23/03/2023 06:22 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைமகேந்திரம்
சந்திரன்மார்ச் 24/03/2023 05:36 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரிதியைகரசைவைகிருதி
சந்திரன்மார்ச் 24/03/2023 05:00 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவைகிருதி
சந்திரன்மார்ச் 25/03/2023 04:36 amமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மார்ச் 25/03/2023 04:24 pmமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. பஞ்ஜமிபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மார்ச் 26/03/2023 04:23 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவபரீதி
சந்திரன்மார்ச் 26/03/2023 04:34 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவபரீதி
சந்திரன்மார்ச் 27/03/2023 04:56 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சஷ்டிதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 27/03/2023 05:29 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சப்தமிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 28/03/2023 06:12 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 28/03/2023 07:03 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 29/03/2023 08:03 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. அஷ்டமிபவசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 29/03/2023 09:08 pmமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. நவமிபாலவசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 30/03/2023 10:18 amமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. நவமிகௌலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 30/03/2023 11:31 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. தசமிதைதூலைஅதிகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 31/03/2023 12:45 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. தசமிகரசைசகர்மம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 01/04/2023 01:59 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 01/04/2023 03:12 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 02/04/2023 04:21 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்வாதசிபவசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 02/04/2023 05:25 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 03/04/2023 06:25 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 03/04/2023 07:19 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 04/04/2023 08:06 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 04/04/2023 08:46 pmகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 05/04/2023 09:20 amகன்னிஉத்திரம்பொளர்ணமிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 05/04/2023 09:46 pmகன்னிஹஸ்தம்பொளர்ணமிபவத்ருவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 06/04/2023 10:05 amகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவியகாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 06/04/2023 10:17 pmகன்னிசித்திரைகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவவியகாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 07/04/2023 10:22 amதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 07/04/2023 10:20 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்விதியைகரசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 08/04/2023 10:11 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவச்சிரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 08/04/2023 09:57 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைவச்சிரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 09/04/2023 09:36 amவிருச்சிகம்விசாகம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவகித்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 09/04/2023 09:10 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவகித்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 10/04/2023 08:38 amவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவிதிபாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 10/04/2023 08:01 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 11/04/2023 07:19 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைவரியான்
சந்திரன்ஏப்ரல் 11/04/2023 06:32 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைபரிகம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 12/04/2023 05:40 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைபரிகம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 12/04/2023 04:45 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவசிவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 13/04/2023 03:45 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசிவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 13/04/2023 02:42 pmதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவசித்தம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 14/04/2023 01:35 amமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 14/04/2023 12:26 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைஸாயம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 14/04/2023 11:14 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைஸாயம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 15/04/2023 10:01 amமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைசுபம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 15/04/2023 08:46 pmகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசுபம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 16/04/2023 07:31 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 16/04/2023 06:15 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 17/04/2023 05:00 amகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 17/04/2023 03:47 pmகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைபிரமம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 18/04/2023 02:36 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 18/04/2023 01:28 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 12:24 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிவைகிருதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 11:24 amமீனம்ரேவதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்வைகிருதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 10:30 pmமீனம்ரேவதிஅமாவாசைநாகவம்விஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 20/04/2023 09:43 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்விஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 20/04/2023 09:02 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. பிரதமைபவபரீதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 21/04/2023 08:30 amமேஷம்பரணிசுக்ல. த்விதியைபாலவபரீதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 21/04/2023 08:05 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. த்விதியைகௌலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஏப்ரல் 22/04/2023 07:50 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஏப்ரல் 22/04/2023 07:44 pmரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரிதியைகரசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 23/04/2023 07:48 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 23/04/2023 08:02 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைசோபனம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 24/04/2023 08:26 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 24/04/2023 08:59 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 25/04/2023 09:41 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. சஷ்டிகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 25/04/2023 10:31 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. சஷ்டிதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 26/04/2023 11:28 amமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. சப்தமிகரசைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 27/04/2023 12:32 amகடகம்புனர்பூசம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 27/04/2023 01:40 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 28/04/2023 02:50 amகடகம்பூசம்சுக்ல. அஷ்டமிபவசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 28/04/2023 04:02 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. நவமிபாலவகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 29/04/2023 05:14 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. நவமிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 29/04/2023 06:23 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. தசமிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 30/04/2023 07:29 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. தசமிகரசைவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 30/04/2023 08:30 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்மே 01/05/2023 09:24 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்மே 01/05/2023 10:11 pmசிம்மம்உத்திரம்சுக்ல. த்வாதசிபவவியகாதம்
சந்திரன்மே 02/05/2023 10:49 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவவியகாதம்
சந்திரன்மே 02/05/2023 11:19 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்மே 03/05/2023 11:39 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவச்சிரம்
சந்திரன்மே 03/05/2023 11:50 pmகன்னிசித்திரைசுக்ல. சதுர்தசிகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்மே 04/05/2023 11:52 amதுலாம்சித்திரைசுக்ல. சதுர்தசிவணிசைகித்தி
சந்திரன்மே 04/05/2023 11:45 pmதுலாம்சுவாதிபொளர்ணமிபத்தரைகித்தி
சந்திரன்மே 05/05/2023 11:29 amதுலாம்சுவாதிபொளர்ணமிபவவிதிபாதம்
சந்திரன்மே 05/05/2023 11:04 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவிதிபாதம்
சந்திரன்மே 06/05/2023 10:32 amதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவவரியான்
சந்திரன்மே 06/05/2023 09:53 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவரியான்
சந்திரன்மே 07/05/2023 09:07 amவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைபரிகம்
சந்திரன்மே 07/05/2023 08:16 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைபரிகம்
சந்திரன்மே 08/05/2023 07:20 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைசிவம்
சந்திரன்மே 08/05/2023 06:20 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசிவம்
சந்திரன்மே 09/05/2023 05:16 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவசித்தம்
சந்திரன்மே 09/05/2023 04:09 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசித்தம்
சந்திரன்மே 10/05/2023 03:00 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்மே 10/05/2023 01:50 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைஸாயம்
சந்திரன்மே 11/05/2023 12:39 amமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைசுபம்
சந்திரன்மே 11/05/2023 11:28 amமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசுபம்
சந்திரன்மே 11/05/2023 10:17 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவசுப்ரம்
சந்திரன்மே 12/05/2023 09:07 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்மே 12/05/2023 07:59 pmமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவபிரமம்
சந்திரன்மே 13/05/2023 06:51 amகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்மே 13/05/2023 05:46 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்மே 14/05/2023 04:44 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்மே 14/05/2023 03:44 pmகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்மே 15/05/2023 02:47 amகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவைகிருதி
சந்திரன்மே 15/05/2023 01:54 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மே 16/05/2023 01:04 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மே 16/05/2023 12:18 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைபரீதி
சந்திரன்மே 16/05/2023 11:37 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மே 17/05/2023 11:01 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மே 17/05/2023 10:29 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மே 18/05/2023 10:04 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மே 18/05/2023 09:44 pmமேஷம்பரணிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்சோபனம்
சந்திரன்மே 19/05/2023 09:30 amமேஷம்கார்த்திகைஅமாவாசைநாகவம்சோபனம்
சந்திரன்மே 19/05/2023 09:24 pmரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்அதிகண்டம்
சந்திரன்மே 20/05/2023 09:24 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. பிரதமைபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்மே 20/05/2023 09:32 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. த்விதியைபாலவசகர்மம்
சந்திரன்மே 21/05/2023 09:47 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்மே 21/05/2023 10:10 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்மே 22/05/2023 10:41 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. த்ரிதியைகரசைதிரிதி
சந்திரன்மே 22/05/2023 11:20 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசூலம்
சந்திரன்மே 23/05/2023 12:06 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைசூலம்
சந்திரன்மே 24/05/2023 12:59 amமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவகண்டம்
சந்திரன்மே 24/05/2023 01:58 pmகடகம்புனர்பூசம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவகண்டம்
சந்திரன்மே 25/05/2023 03:02 amகடகம்பூசம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்மே 25/05/2023 04:10 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்மே 26/05/2023 05:20 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சப்தமிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்மே 26/05/2023 06:32 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்மே 27/05/2023 07:43 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்மே 27/05/2023 08:53 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. அஷ்டமிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்மே 28/05/2023 09:58 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. நவமிபாலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்மே 28/05/2023 10:57 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. நவமிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்மே 29/05/2023 11:50 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. தசமிதைதூலைவச்சிரம்
சந்திரன்மே 30/05/2023 12:34 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. தசமிகரசைகித்தி
சந்திரன்மே 30/05/2023 01:09 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைகித்தி
சந்திரன்மே 31/05/2023 01:33 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்மே 31/05/2023 01:47 pmகன்னிசித்திரைசுக்ல. த்வாதசிபவவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜூன் 01/06/2023 01:49 amதுலாம்சித்திரைசுக்ல. த்வாதசிபாலவவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 01/06/2023 01:40 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 02/06/2023 01:20 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 02/06/2023 12:49 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 03/06/2023 12:08 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 03/06/2023 11:18 amவிருச்சிகம்அனுசம்பொளர்ணமிபத்தரைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 03/06/2023 10:19 pmவிருச்சிகம்அனுசம்பொளர்ணமிபவசித்தம்
சந்திரன்ஜூன் 04/06/2023 09:12 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசித்தம்
சந்திரன்ஜூன் 04/06/2023 07:59 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவஸாயம்
சந்திரன்ஜூன் 05/06/2023 06:40 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்ஜூன் 05/06/2023 05:16 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைசுபம்
சந்திரன்ஜூன் 06/06/2023 03:50 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசுபம்
சந்திரன்ஜூன் 06/06/2023 02:21 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 12:51 amதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசுப்ரம்
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 11:21 amமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவபிரமம்
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 09:51 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவபிரமம்
சந்திரன்ஜூன் 08/06/2023 08:24 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜூன் 08/06/2023 06:59 pmமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைவைகிருதி
சந்திரன்ஜூன் 09/06/2023 05:38 amமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைவைகிருதி
சந்திரன்ஜூன் 09/06/2023 04:21 pmகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜூன் 10/06/2023 03:09 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜூன் 10/06/2023 02:03 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவபரீதி
சந்திரன்ஜூன் 11/06/2023 01:02 amகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவபரீதி
சந்திரன்ஜூன் 11/06/2023 12:07 pmமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜூன் 11/06/2023 11:18 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. நவமிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜூன் 12/06/2023 10:35 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜூன் 12/06/2023 09:59 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜூன் 13/06/2023 09:30 amமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசோபனம்
சந்திரன்ஜூன் 13/06/2023 09:06 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவசோபனம்
சந்திரன்ஜூன் 14/06/2023 08:49 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 14/06/2023 08:38 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 15/06/2023 08:33 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைசகர்மம்
சந்திரன்ஜூன் 15/06/2023 08:34 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைசகர்மம்
சந்திரன்ஜூன் 16/06/2023 08:41 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைதிரிதி
சந்திரன்ஜூன் 16/06/2023 08:54 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிதிரிதி
சந்திரன்ஜூன் 17/06/2023 09:12 amரிஷபம்ரோகிணிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்சூலம்
சந்திரன்ஜூன் 17/06/2023 09:37 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்அமாவாசைநாகவம்சூலம்
சந்திரன்ஜூன் 18/06/2023 10:07 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்கண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 18/06/2023 10:44 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. பிரதமைபவகண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 19/06/2023 11:26 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. த்விதியைபாலவவிருத்தி
சந்திரன்ஜூன் 20/06/2023 12:14 amமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்ஜூன் 20/06/2023 01:08 pmமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்ஜூன் 21/06/2023 02:07 amகடகம்பூசம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைவியகாதம்
சந்திரன்ஜூன் 21/06/2023 03:10 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்ஜூன் 22/06/2023 04:18 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜூன் 22/06/2023 05:29 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜூன் 23/06/2023 06:41 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவவச்சிரம்
சந்திரன்ஜூன் 23/06/2023 07:55 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்ஜூன் 24/06/2023 09:07 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைகித்தி
சந்திரன்ஜூன் 24/06/2023 10:18 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. சப்தமிகரசைகித்தி
சந்திரன்ஜூன் 25/06/2023 11:25 amசிம்மம்உத்திரம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜூன் 26/06/2023 12:26 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜூன் 26/06/2023 01:20 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. அஷ்டமிபவவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 27/06/2023 02:06 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. நவமிபாலவவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 27/06/2023 02:41 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. நவமிகௌலவபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 28/06/2023 03:06 amகன்னிசித்திரைசுக்ல. தசமிதைதூலைபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 28/06/2023 03:19 pmதுலாம்சித்திரைசுக்ல. தசமிகரசைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 29/06/2023 03:19 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 29/06/2023 03:08 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைசித்தம்
சந்திரன்ஜூன் 30/06/2023 02:43 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. த்வாதசிபவசித்தம்
சந்திரன்ஜூன் 30/06/2023 02:06 pmவிருச்சிகம்விசாகம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 01:18 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 12:18 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைசுபம்
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 11:08 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. சதுர்தசிகரசைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 02/07/2023 09:49 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. சதுர்தசிவணிசைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 02/07/2023 08:22 pmதனுசுமூலம்பொளர்ணமிபத்தரைபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 03/07/2023 06:48 amதனுசுமூலம்பொளர்ணமிபவபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 03/07/2023 05:09 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 04/07/2023 03:25 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 04/07/2023 01:39 pmதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 04/07/2023 11:51 pmமகரம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 05/07/2023 10:03 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜுலை 05/07/2023 08:16 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜுலை 06/07/2023 06:31 amமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவபரீதி
சந்திரன்ஜுலை 06/07/2023 04:50 pmகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவபரீதி
சந்திரன்ஜுலை 07/07/2023 03:13 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜுலை 07/07/2023 01:42 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 12:18 amகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 11:01 amகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 09:52 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசோபனம்
சந்திரன்ஜுலை 09/07/2023 08:52 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபவசோபனம்
சந்திரன்ஜுலை 09/07/2023 08:01 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 10/07/2023 07:18 amமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 10/07/2023 06:45 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்ஜுலை 11/07/2023 06:21 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. நவமிகரசைசகர்மம்
சந்திரன்ஜுலை 11/07/2023 06:06 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைதிரிதி
சந்திரன்ஜுலை 12/07/2023 05:59 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைதிரிதி
சந்திரன்ஜுலை 12/07/2023 06:00 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசூலம்
சந்திரன்ஜுலை 13/07/2023 06:09 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவசூலம்
சந்திரன்ஜுலை 13/07/2023 06:26 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 14/07/2023 06:49 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 14/07/2023 07:18 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவிருத்தி
சந்திரன்ஜுலை 15/07/2023 07:53 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைவிருத்தி
சந்திரன்ஜுலை 15/07/2023 08:33 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்ஜுலை 16/07/2023 09:19 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிவியகாதம்
சந்திரன்ஜுலை 16/07/2023 10:09 pmமிதுனம்திருவாதிரைஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்வியகாதம்
சந்திரன்ஜுலை 17/07/2023 11:03 amமிதுனம்புனர்பூசம்அமாவாசைநாகவம்ஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜுலை 18/07/2023 12:02 amகடகம்புனர்பூசம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்ஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜுலை 18/07/2023 01:05 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. பிரதமைபவவச்சிரம்
சந்திரன்ஜுலை 19/07/2023 02:11 amகடகம்பூசம்சுக்ல. த்விதியைபாலவவச்சிரம்
சந்திரன்ஜுலை 19/07/2023 03:20 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவகித்தி
சந்திரன்ஜுலை 20/07/2023 04:31 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைகித்தி
சந்திரன்ஜுலை 20/07/2023 05:45 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜுலை 21/07/2023 06:59 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜுலை 21/07/2023 08:14 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைவரியான்
சந்திரன்ஜுலை 22/07/2023 09:27 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவவரியான்
சந்திரன்ஜுலை 22/07/2023 10:38 pmசிம்மம்உத்திரம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவபரிகம்
சந்திரன்ஜுலை 23/07/2023 11:46 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவபரிகம்
சந்திரன்ஜுலை 24/07/2023 12:48 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்ஜுலை 24/07/2023 01:44 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. சப்தமிகரசைசிவம்
சந்திரன்ஜுலை 25/07/2023 02:31 amகன்னிசித்திரைசுக்ல. சப்தமிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்ஜுலை 25/07/2023 03:09 pmதுலாம்சித்திரைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 26/07/2023 03:37 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. அஷ்டமிபவஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 26/07/2023 03:53 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. நவமிபாலவசுபம்
சந்திரன்ஜுலை 27/07/2023 03:57 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. நவமிகௌலவசுபம்
சந்திரன்ஜுலை 27/07/2023 03:48 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. தசமிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 28/07/2023 03:27 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. தசமிகரசைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 28/07/2023 02:52 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 02:05 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 01:06 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. த்வாதசிபவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 11:56 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 30/07/2023 10:35 amதனுசுமூலம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 30/07/2023 09:05 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 31/07/2023 07:27 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜுலை 31/07/2023 05:43 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 03:53 amமகரம்உத்திராடம்பொளர்ணமிபத்தரைபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 01:59 pmமகரம்உத்திராடம்பொளர்ணமிபவபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 12:02 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 10:04 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 08:06 pmமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 06:10 amகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 04:18 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 02:29 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 12:46 pmகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 11:09 pmகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 09:41 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 08:21 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 07:11 amமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைதிரிதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 06:11 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைதிரிதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 05:21 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசூலம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 04:43 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. சப்தமிபவசூலம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 04:15 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 03:59 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 03:53 amமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 03:58 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. நவமிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 04:12 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 04:35 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 05:07 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவியகாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 05:46 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 06:32 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 07:24 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைவச்சிரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 08:21 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 09:22 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைகித்தி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 10:26 amகடகம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைகித்தி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 11:34 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிவிதிபாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 12:44 pmகடகம்பூசம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்விதிபாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 01:55 amகடகம்ஆயில்யம்அமாவாசைநாகவம்வரியான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 03:08 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்வரியான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 04:22 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. பிரதமைபவபரிகம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 05:36 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. த்விதியைபாலவபரிகம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 06:50 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவசிவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 08:02 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைசிவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 09:13 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைசித்தம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 10:20 pmகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைஸாயம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 11:24 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 12:23 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவசுபம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 01:16 pmகன்னிசித்திரைசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவசுபம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 02:01 amதுலாம்சித்திரைசுக்ல. சஷ்டிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 02:39 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. சஷ்டிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 03:07 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. சப்தமிகரசைபிரமம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 03:25 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 03:32 amவிருச்சிகம்விசாகம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 03:28 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. அஷ்டமிபவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 03:11 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. நவமிபாலவவைகிருதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 02:43 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. நவமிகௌலவவைகிருதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 02:03 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. தசமிதைதூலைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 01:12 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. தசமிகரசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 12:09 amதனுசுமூலம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 10:56 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 09:33 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. த்வாதசிபவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 08:02 amதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 06:24 pmமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 04:39 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 02:49 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 12:55 amமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 10:59 amகும்பம்அவிட்டம்பொளர்ணமிபத்தரைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 09:02 pmகும்பம்சதயம்பொளர்ணமிபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 07:06 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசகர்மம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 05:11 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 03:20 amகும்பம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 01:33 pmமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்விதியைகரசைசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 11:51 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 02/09/2023 10:17 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 02/09/2023 08:50 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 03/09/2023 07:33 amமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 03/09/2023 06:25 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 04/09/2023 05:28 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 04/09/2023 04:43 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 05/09/2023 04:09 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 05/09/2023 03:47 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 06/09/2023 03:37 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. சப்தமிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 06/09/2023 03:38 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 07/09/2023 03:51 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 07/09/2023 04:15 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைவச்சிரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 08/09/2023 04:49 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைகித்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 08/09/2023 05:31 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. தசமிவணிசைகித்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 09/09/2023 06:22 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 09/09/2023 07:19 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவிதிபாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 10/09/2023 08:22 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவவரியான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 10/09/2023 09:29 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவரியான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 11/09/2023 10:40 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைபரிகம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 11/09/2023 11:53 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைபரிகம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 12/09/2023 01:07 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைசிவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 13/09/2023 02:22 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைசித்தம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 13/09/2023 03:37 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிசித்தம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 14/09/2023 04:50 amசிம்மம்பூரம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்ஸாயம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 14/09/2023 06:01 pmசிம்மம்பூரம்அமாவாசைநாகவம்ஸாயம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 15/09/2023 07:10 amசிம்மம்உத்திரம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சுபம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 15/09/2023 08:16 pmகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. பிரதமைபவசுபம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 16/09/2023 09:18 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. த்விதியைபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 16/09/2023 10:16 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 17/09/2023 11:10 amகன்னிசித்திரைசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 17/09/2023 11:58 pmதுலாம்சித்திரைசுக்ல. த்ரிதியைகரசைபிரமம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 18/09/2023 12:40 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 19/09/2023 01:15 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 19/09/2023 01:44 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபவவைகிருதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 20/09/2023 02:05 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவவைகிருதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 20/09/2023 02:17 pmவிருச்சிகம்விசாகம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 21/09/2023 02:21 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 21/09/2023 02:15 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. சப்தமிகரசைபரீதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 22/09/2023 02:01 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. சப்தமிவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 22/09/2023 01:36 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 23/09/2023 01:02 amதனுசுமூலம்சுக்ல. அஷ்டமிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 23/09/2023 12:19 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. நவமிபாலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 23/09/2023 11:26 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. நவமிகௌலவசோபனம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 24/09/2023 10:24 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. தசமிதைதூலைசோபனம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 24/09/2023 09:14 pmமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. தசமிகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 25/09/2023 07:57 amமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 25/09/2023 06:32 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 26/09/2023 05:02 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. த்வாதசிபவசகர்மம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 26/09/2023 03:26 pmமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவதிரிதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 27/09/2023 01:46 amகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவதிரிதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 27/09/2023 12:04 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 27/09/2023 10:19 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 28/09/2023 08:34 amகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. சதுர்தசிவணிசைகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 28/09/2023 06:50 pmகும்பம்பூரட்டாதிபொளர்ணமிபத்தரைகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 29/09/2023 05:07 amமீனம்உத்திரட்டாதிபொளர்ணமிபவவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 29/09/2023 03:28 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 30/09/2023 01:52 amமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவத்ருவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 30/09/2023 12:22 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 30/09/2023 10:59 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 01/10/2023 09:43 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 01/10/2023 08:35 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 02/10/2023 07:37 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 02/10/2023 06:49 pmமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 03/10/2023 06:13 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 03/10/2023 05:47 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 04/10/2023 05:34 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 04/10/2023 05:32 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 05/10/2023 05:42 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 05/10/2023 06:03 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவவரியான்
சந்திரன்அக்டோபர் 06/10/2023 06:36 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவபரிகம்
சந்திரன்அக்டோபர் 06/10/2023 07:18 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவபரிகம்
சந்திரன்அக்டோபர் 07/10/2023 08:09 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 07/10/2023 09:08 pmகடகம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைசிவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 08/10/2023 10:14 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்அக்டோபர் 08/10/2023 11:24 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைசித்தம்
சந்திரன்அக்டோபர் 09/10/2023 12:38 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவஸாயம்
சந்திரன்அக்டோபர் 10/10/2023 01:53 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவஸாயம்
சந்திரன்அக்டோபர் 10/10/2023 03:09 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசுபம்
சந்திரன்அக்டோபர் 11/10/2023 04:25 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைசுபம்
சந்திரன்அக்டோபர் 11/10/2023 05:38 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைசுப்ரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 12/10/2023 06:48 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைசுப்ரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 12/10/2023 07:54 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைபிரமம்
சந்திரன்அக்டோபர் 13/10/2023 08:56 amகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிபிரமம்
சந்திரன்அக்டோபர் 13/10/2023 09:52 pmகன்னிஹஸ்தம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்மகேந்திரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 14/10/2023 10:42 amகன்னிஹஸ்தம்அமாவாசைநாகவம்வைகிருதி
சந்திரன்அக்டோபர் 14/10/2023 11:25 pmகன்னிசித்திரைசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்வைகிருதி
சந்திரன்அக்டோபர் 15/10/2023 12:03 pmதுலாம்சித்திரைசுக்ல. பிரதமைபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்அக்டோபர் 16/10/2023 12:33 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. த்விதியைபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்அக்டோபர் 16/10/2023 12:57 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. த்விதியைகௌலவபரீதி
சந்திரன்அக்டோபர் 17/10/2023 01:14 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைபரீதி
சந்திரன்அக்டோபர் 17/10/2023 01:24 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்அக்டோபர் 18/10/2023 01:27 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்அக்டோபர் 18/10/2023 01:24 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்அக்டோபர் 19/10/2023 01:13 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. பஞ்ஜமிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்அக்டோபர் 19/10/2023 12:56 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவசோபனம்
சந்திரன்அக்டோபர் 20/10/2023 12:32 amதனுசுமூலம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவசோபனம்
சந்திரன்அக்டோபர் 20/10/2023 12:02 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைஅதிகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 20/10/2023 11:26 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. சப்தமிகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 21/10/2023 10:43 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைசகர்மம்
சந்திரன்அக்டோபர் 21/10/2023 09:54 pmதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்அக்டோபர் 22/10/2023 09:00 amமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. அஷ்டமிபவதிரிதி
சந்திரன்அக்டோபர் 22/10/2023 08:00 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. நவமிபாலவதிரிதி
சந்திரன்அக்டோபர் 23/10/2023 06:55 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. நவமிகௌலவசூலம்
சந்திரன்அக்டோபர் 23/10/2023 05:46 pmமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. தசமிதைதூலைசூலம்
சந்திரன்அக்டோபர் 24/10/2023 04:32 amகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. தசமிகரசைகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 24/10/2023 03:15 pmகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 25/10/2023 01:55 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைவிருத்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 25/10/2023 12:33 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. த்வாதசிபவத்ருவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 25/10/2023 11:09 pmகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்வாதசிபாலவத்ருவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 26/10/2023 09:45 amமீனம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 26/10/2023 08:21 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 27/10/2023 06:58 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. சதுர்தசிகரசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 27/10/2023 05:36 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. சதுர்தசிவணிசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 28/10/2023 04:18 amமீனம்ரேவதிபொளர்ணமிபத்தரைவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 28/10/2023 03:04 pmமேஷம்அஸ்வினிபொளர்ணமிபவவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 29/10/2023 01:54 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 29/10/2023 12:51 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 29/10/2023 11:54 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 30/10/2023 11:04 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 30/10/2023 10:24 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவரியான்
சந்திரன்அக்டோபர் 31/10/2023 09:52 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைவரியான்
சந்திரன்அக்டோபர் 31/10/2023 09:31 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 01/11/2023 09:20 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 01/11/2023 09:20 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 02/11/2023 09:31 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 02/11/2023 09:53 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 03/11/2023 10:26 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 03/11/2023 11:08 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 04/11/2023 12:00 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 05/11/2023 01:00 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசுபம்
சந்திரன்நவம்பர் 05/11/2023 02:07 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்நவம்பர் 06/11/2023 03:19 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்நவம்பர் 06/11/2023 04:35 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைபிரமம்
சந்திரன்நவம்பர் 07/11/2023 05:52 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்நவம்பர் 07/11/2023 07:09 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்நவம்பர் 08/11/2023 08:24 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவமகேந்திரம்
சந்திரன்நவம்பர் 08/11/2023 09:36 pmசிம்மம்உத்திரம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவவைகிருதி
சந்திரன்நவம்பர் 09/11/2023 10:42 amகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவைகிருதி
சந்திரன்நவம்பர் 09/11/2023 11:43 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்நவம்பர் 10/11/2023 12:36 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்நவம்பர் 11/11/2023 01:22 amகன்னிசித்திரைகிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைபரீதி
சந்திரன்நவம்பர் 11/11/2023 01:59 pmதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைபரீதி
சந்திரன்நவம்பர் 12/11/2023 02:27 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிஆயுஸ்மான்
சந்திரன்நவம்பர் 12/11/2023 02:46 pmதுலாம்சுவாதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்ஆயுஸ்மான்
சந்திரன்நவம்பர் 13/11/2023 02:56 amதுலாம்விசாகம்அமாவாசைநாகவம்சௌபாக்கியம்
சந்திரன்நவம்பர் 13/11/2023 02:58 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சௌபாக்கியம்
சந்திரன்நவம்பர் 14/11/2023 02:51 amவிருச்சிகம்விசாகம்சுக்ல. பிரதமைபவசோபனம்
சந்திரன்நவம்பர் 14/11/2023 02:37 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. த்விதியைபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 15/11/2023 02:16 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 15/11/2023 01:48 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்நவம்பர் 16/11/2023 01:14 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. த்ரிதியைகரசைசகர்மம்
சந்திரன்நவம்பர் 16/11/2023 12:35 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைதிரிதி
சந்திரன்நவம்பர் 16/11/2023 11:52 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைதிரிதி
சந்திரன்நவம்பர் 17/11/2023 11:04 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவசூலம்
சந்திரன்நவம்பர் 17/11/2023 10:13 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவசூலம்
சந்திரன்நவம்பர் 18/11/2023 09:19 amமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 18/11/2023 08:23 pmமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 19/11/2023 07:24 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. சப்தமிகரசைவிருத்தி
சந்திரன்நவம்பர் 19/11/2023 06:24 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைவிருத்தி
சந்திரன்நவம்பர் 20/11/2023 05:22 amமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்நவம்பர் 20/11/2023 04:20 pmகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. அஷ்டமிபவத்ருவம்
சந்திரன்நவம்பர் 21/11/2023 03:17 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. நவமிபாலவவியகாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 21/11/2023 02:14 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. நவமிகௌலவவியகாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 01:11 amகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. தசமிதைதூலைஹர்ஷணம்
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 12:07 pmகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. தசமிகரசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 11:05 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைவச்சிரம்
சந்திரன்நவம்பர் 23/11/2023 10:03 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைவச்சிரம்
சந்திரன்நவம்பர் 23/11/2023 09:03 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. த்வாதசிபவகித்தி
சந்திரன்நவம்பர் 24/11/2023 08:04 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. த்வாதசிபாலவகித்தி
சந்திரன்நவம்பர் 24/11/2023 07:07 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவிதிபாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 25/11/2023 06:14 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 25/11/2023 05:23 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்தசிகரசைவரியான்
சந்திரன்நவம்பர் 26/11/2023 04:36 amமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்தசிவணிசைபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 26/11/2023 03:54 pmமேஷம்கார்த்திகைபொளர்ணமிபத்தரைபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 27/11/2023 03:17 amரிஷபம்கார்த்திகைபொளர்ணமிபவசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 27/11/2023 02:47 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 28/11/2023 02:23 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 28/11/2023 02:06 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 29/11/2023 01:57 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 29/11/2023 01:58 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 30/11/2023 02:07 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைசுபம்
சந்திரன்நவம்பர் 30/11/2023 02:26 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசுபம்
சந்திரன்டிசம்பர் 01/12/2023 02:54 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 01/12/2023 03:32 pmகடகம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 02/12/2023 04:19 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 02/12/2023 05:15 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 03/12/2023 06:18 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 03/12/2023 07:28 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 04/12/2023 08:43 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவவைகிருதி
சந்திரன்டிசம்பர் 04/12/2023 10:00 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 05/12/2023 11:20 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 06/12/2023 12:38 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைபரீதி
சந்திரன்டிசம்பர் 06/12/2023 01:54 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைபரீதி
சந்திரன்டிசம்பர் 07/12/2023 03:05 amகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்டிசம்பர் 07/12/2023 04:10 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்டிசம்பர் 08/12/2023 05:07 amகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்டிசம்பர் 08/12/2023 05:55 pmகன்னிசித்திரைகிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்டிசம்பர் 09/12/2023 06:32 amதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசோபனம்
சந்திரன்டிசம்பர் 09/12/2023 06:59 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைசோபனம்
சந்திரன்டிசம்பர் 10/12/2023 07:14 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்டிசம்பர் 10/12/2023 07:18 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்டிசம்பர் 11/12/2023 07:11 amவிருச்சிகம்விசாகம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்டிசம்பர் 11/12/2023 06:53 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிசகர்மம்
சந்திரன்டிசம்பர் 12/12/2023 06:25 amவிருச்சிகம்அனுசம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்திரிதி
சந்திரன்டிசம்பர் 12/12/2023 05:48 pmவிருச்சிகம்கேட்டைஅமாவாசைநாகவம்திரிதி
சந்திரன்டிசம்பர் 13/12/2023 05:02 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சூலம்
சந்திரன்டிசம்பர் 13/12/2023 04:09 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. பிரதமைபவசூலம்
சந்திரன்டிசம்பர் 14/12/2023 03:10 amதனுசுமூலம்சுக்ல. த்விதியைபாலவகண்டம்
சந்திரன்டிசம்பர் 14/12/2023 02:05 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 12:57 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 11:45 amதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைத்ருவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 10:31 pmமகரம்உத்திராடம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 16/12/2023 09:16 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 16/12/2023 08:01 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவவியகாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 17/12/2023 06:47 amமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்டிசம்பர் 17/12/2023 05:34 pmகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்டிசம்பர் 18/12/2023 04:23 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைவச்சிரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 18/12/2023 03:15 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. சப்தமிகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 19/12/2023 02:10 amகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. சப்தமிவணிசைகித்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 19/12/2023 01:08 pmகும்பம்பூரட்டாதிசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைகித்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 20/12/2023 12:10 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. அஷ்டமிபவவிதிபாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 20/12/2023 11:15 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. நவமிபாலவவிதிபாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 20/12/2023 10:25 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. நவமிகௌலவவரியான்
சந்திரன்டிசம்பர் 21/12/2023 09:38 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. தசமிதைதூலைவரியான்
சந்திரன்டிசம்பர் 21/12/2023 08:56 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. தசமிகரசைபரிகம்
சந்திரன்டிசம்பர் 22/12/2023 08:17 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைபரிகம்
சந்திரன்டிசம்பர் 22/12/2023 07:43 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைசிவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 23/12/2023 07:13 amமேஷம்பரணிசுக்ல. த்வாதசிபவசிவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 23/12/2023 06:47 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. த்வாதசிபாலவசித்தம்
சந்திரன்டிசம்பர் 24/12/2023 06:25 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசித்தம்
சந்திரன்டிசம்பர் 24/12/2023 06:08 pmரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்டிசம்பர் 25/12/2023 05:56 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சதுர்தசிகரசைசுபம்
சந்திரன்டிசம்பர் 25/12/2023 05:49 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சதுர்தசிவணிசைசுபம்
சந்திரன்டிசம்பர் 26/12/2023 05:48 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்பொளர்ணமிபத்தரைசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 26/12/2023 05:52 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்பொளர்ணமிபவசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 27/12/2023 06:03 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 27/12/2023 06:22 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 28/12/2023 06:47 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 28/12/2023 07:20 pmகடகம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 29/12/2023 08:01 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவைகிருதி
சந்திரன்டிசம்பர் 29/12/2023 08:49 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்டிசம்பர் 30/12/2023 09:45 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 30/12/2023 10:47 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 31/12/2023 11:56 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவபரீதி

Exactpredictions.in வழங்கும் 2023 ஆம் ஆண்டு (ஆங்கில வருட) சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம்

கணித்தவர் - குரு பாக்கியநாதன், நிறுவனர் Exactpredictions.in

அணைத்து கிரக நகர்வுககளும் நிமிடங்கள் வாரியாக துல்லியமாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒரு நாளிற்கான 24 மணி நேரத்தில் உள்ள 1440 நிமிடங்களில் கிரகங்கள் கிரகங்கள் எந்த இடத்தில் நிற்கின்றன என்ற முழுமையான தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டின் 365 நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக மொத்தம் 5,25,600 (ஐந்து இலட்சத்து , இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஆறு நூறு) ரிக்கார்டுகள் துல்லியமாக உருவாக்கப்பட்டு பின்வரும் ரிபோர்டுகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.

இது பஞ்சாங்க கணிப்பில் ஒரு புரட்சி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கையை ஒளிமயமானதாக, மகிழ்ச்சியாக, நிறைவாக மாற்ற இந்த கணிதங்கள் நிச்சயம் பயனளிக்கும் என்று நம்புகின்றோம். முகூர்த்த தினங்கள், ஒவ்வொரு சுபகாரியம் செய்ய உகந்த நல்ல நாட்கள், விலக்க வேண்டிய நாட்கள், இன்னும் பல அறிய தகவல்கள் கீழே தொகுக்க பட்டு உள்ளது.

2023 ஆம் வருட 365 நாட்களுக்கான கிரக நகர்வுகளை ராசி கட்டத்தில் சுலபமாக நகர்த்தி பாருங்கள்.
தின பஞ்சாங்கம் மற்றும் ஹோரை
2023 ஆண்டில், ராசி, நட்சத்திரம் , திதி, கரணம், யோகம், கிழமை முதலானவற்றின் கூட்டு சேர்க்கை வரும் நாள்களை தேடி கண்டுபிடிக்க...
2023 ஆண்டில், 365 நாட்களிலும், ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக, அனைத்து கிரகங்களும், லக்கினமும் நிற்கும் 525600 ரிகார்டுகள் கொண்ட மாபெரும் database
2023 ஆம் ஆண்டு சந்திரன் பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தில் நகரும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சூரியன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு புதன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சுக்ரன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு குரு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு கேது பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, லக்னம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் பயணிக்கும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் திதிகள் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் கரணம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் யோகம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
Home Page