2023 ஆம் ஆண்டு, லக்னம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் பயணிக்கும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்


PLANETMONTHDATE/TIMETRANSITING RASITRANSITING STAR360 LattitudeRasi Degree
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 12:00 amகன்னிஹஸ்தம்163.686659813:41:12
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 01:07 amதுலாம்சித்திரை180.153381500:09:12
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 03:14 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.213918700:12:50
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 05:25 amதனுசுமூலம்240.014440000:00:52
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 07:33 amமகரம்உத்திராடம்270.240354900:14:25
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 09:26 amகும்பம்அவிட்டம்300.181631700:10:54
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 11:08 amமீனம்பூரட்டாதி330.256784000:15:24
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 12:47 pmமேஷம்அஸ்வினி0.041007500:02:28
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 02:35 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.033301700:01:60
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 04:38 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.204880000:12:18
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 06:49 pmகடகம்புனர்பூசம்90.081603600:04:54
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 08:58 pmசிம்மம்மகம்120.012766800:00:46
சூரியன்ஜனவரி 01/01/2023 11:01 pmகன்னிஉத்திரம்150.025891700:01:33
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 01:03 amதுலாம்சித்திரை180.136759100:08:12
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 03:10 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.198176500:11:53
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 05:22 amதனுசுமூலம்240.226793300:13:36
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 07:29 amமகரம்உத்திராடம்270.223376700:13:24
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 09:22 amகும்பம்அவிட்டம்300.162348900:09:44
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 11:04 amமீனம்பூரட்டாதி330.236073300:14:10
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 12:43 pmமேஷம்அஸ்வினி0.020971200:01:15
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 02:31 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.015458000:00:56
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 04:34 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.188956700:11:20
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 06:45 pmகடகம்புனர்பூசம்90.066075600:03:58
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 08:55 pmசிம்மம்மகம்120.234894900:14:06
சூரியன்ஜனவரி 02/01/2023 10:57 pmகன்னிஉத்திரம்150.008950700:00:32
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 12:59 amதுலாம்சித்திரை180.120135100:07:12
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 03:06 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.182432000:10:57
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 05:18 amதனுசுமூலம்240.211213000:12:40
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 07:25 amமகரம்உத்திராடம்270.206398300:12:23
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 09:18 amகும்பம்அவிட்டம்300.143067600:08:35
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 11:00 amமீனம்பூரட்டாதி330.215363900:12:55
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 12:39 pmமேஷம்அஸ்வினி0.000935200:00:03
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 02:28 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.258593700:15:31
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 04:30 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.173031400:10:23
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 06:41 pmகடகம்புனர்பூசம்90.050545900:03:02
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 08:51 pmசிம்மம்மகம்120.218596400:13:07
சூரியன்ஜனவரி 03/01/2023 10:54 pmகன்னிஉத்திரம்150.239933700:14:24
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 12:55 amதுலாம்சித்திரை180.103509600:06:13
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 03:02 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.166685500:10:00
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 05:14 amதனுசுமூலம்240.195630900:11:44
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 07:21 amமகரம்உத்திராடம்270.189419200:11:22
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 09:14 amகும்பம்அவிட்டம்300.123787100:07:26
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 10:56 amமீனம்பூரட்டாதி330.194655900:11:41
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 12:36 pmமேஷம்அஸ்வினி0.274118700:16:27
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 02:24 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.240768500:14:27
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 04:26 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.157104800:09:26
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 06:37 pmகடகம்புனர்பூசம்90.035015200:02:06
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 08:47 pmசிம்மம்மகம்120.202297000:12:08
சூரியன்ஜனவரி 04/01/2023 10:50 pmகன்னிஉத்திரம்150.222989100:13:23
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 12:51 amதுலாம்சித்திரை180.086882900:05:13
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 02:58 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.150937300:09:03
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 05:10 amதனுசுமூலம்240.180046800:10:48
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 07:17 amமகரம்உத்திராடம்270.172439000:10:21
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 09:10 amகும்பம்அவிட்டம்300.104506600:06:16
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 10:52 amமீனம்பூரட்டாதி330.173948500:10:26
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 12:32 pmமேஷம்அஸ்வினி0.254100200:15:15
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 02:20 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.222943900:13:23
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 04:22 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.141178500:08:28
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 06:33 pmகடகம்புனர்பூசம்90.019484100:01:10
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 08:43 pmசிம்மம்மகம்120.185997200:11:10
சூரியன்ஜனவரி 05/01/2023 10:46 pmகன்னிஉத்திரம்150.206044400:12:22
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 12:47 amதுலாம்சித்திரை180.070255800:04:13
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 02:54 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.135188400:08:07
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 05:06 amதனுசுமூலம்240.164461600:09:52
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 07:13 amமகரம்உத்திராடம்270.155457500:09:20
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 09:06 amகும்பம்அவிட்டம்300.085225500:05:07
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 10:48 amமீனம்பூரட்டாதி330.153241100:09:12
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 12:28 pmமேஷம்அஸ்வினி0.234082000:14:03
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 02:16 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.205120000:12:18
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 04:18 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.125252900:07:31
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 06:29 pmகடகம்புனர்பூசம்90.003953400:00:14
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 08:39 pmசிம்மம்மகம்120.169697700:10:11
சூரியன்ஜனவரி 06/01/2023 10:42 pmகன்னிஉத்திரம்150.189099700:11:21
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 12:43 amதுலாம்சித்திரை180.053628500:03:13
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 02:50 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.119439300:07:10
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 05:02 amதனுசுமூலம்240.148876000:08:56
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 07:09 amமகரம்உத்திராடம்270.138475400:08:19
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 09:02 amகும்பம்அவிட்டம்300.065943900:03:57
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 10:44 amமீனம்பூரட்டாதி330.132533500:07:57
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 12:24 pmமேஷம்அஸ்வினி0.214064100:12:51
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 02:12 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.187296900:11:14
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 04:14 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.109328600:06:34
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 06:26 pmகடகம்புனர்பூசம்90.215593300:12:56
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 08:35 pmசிம்மம்மகம்120.153398800:09:12
சூரியன்ஜனவரி 07/01/2023 10:38 pmகன்னிஉத்திரம்150.172155300:10:20
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 12:39 amதுலாம்சித்திரை180.037001900:02:13
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 02:46 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.103690600:06:13
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 04:58 amதனுசுமூலம்240.133290500:07:60
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 07:05 amமகரம்உத்திராடம்270.121493100:07:17
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 08:58 amகும்பம்அவிட்டம்300.046661600:02:48
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 10:40 amமீனம்பூரட்டாதி330.111825100:06:43
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 12:20 pmமேஷம்அஸ்வினி0.194045600:11:39
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 02:08 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.169474700:10:10
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 04:10 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.093406200:05:36
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 06:22 pmகடகம்புனர்பூசம்90.200062900:12:00
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 08:31 pmசிம்மம்மகம்120.137101400:08:14
சூரியன்ஜனவரி 08/01/2023 10:34 pmகன்னிஉத்திரம்150.155211900:09:19
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 12:35 amதுலாம்சித்திரை180.020375900:01:13
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 02:42 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.087943100:05:17
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 04:54 amதனுசுமூலம்240.117706300:07:04
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 07:01 amமகரம்உத்திராடம்270.104511600:06:16
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 08:54 amகும்பம்அவிட்டம்300.027379500:01:39
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 10:36 amமீனம்பூரட்டாதி330.091115500:05:28
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 12:16 pmமேஷம்அஸ்வினி0.174026200:10:26
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 02:04 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.151652700:09:06
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 04:06 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.077485300:04:39
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 06:18 pmகடகம்புனர்பூசம்90.184534500:11:04
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 08:27 pmசிம்மம்மகம்120.120805700:07:15
சூரியன்ஜனவரி 09/01/2023 10:30 pmகன்னிஉத்திரம்150.138269600:08:18
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 12:31 amதுலாம்சித்திரை180.003750700:00:14
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 02:38 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.072196900:04:20
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 04:50 amதனுசுமூலம்240.102123800:06:08
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 06:57 amமகரம்உத்திராடம்270.087531800:05:15
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 08:50 amகும்பம்அவிட்டம்300.008097900:00:29
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 10:32 amமீனம்பூரட்டாதி330.070405100:04:13
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 12:12 pmமேஷம்அஸ்வினி0.154005100:09:14
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 02:00 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.133830100:08:02
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 04:02 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.061565600:03:42
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 06:14 pmகடகம்புனர்பூசம்90.169008400:10:08
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 08:23 pmசிம்மம்மகம்120.104511800:06:16
சூரியன்ஜனவரி 10/01/2023 10:26 pmகன்னிஉத்திரம்150.121328300:07:17
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 12:28 amதுலாம்சித்திரை180.230381400:13:49
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 02:34 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.056451900:03:23
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 04:46 amதனுசுமூலம்240.086543700:05:12
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 06:53 amமகரம்உத்திராடம்270.070554200:04:14
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 08:47 amகும்பம்அவிட்டம்300.271114300:16:16
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 10:28 amமீனம்பூரட்டாதி330.049693600:02:59
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 12:08 pmமேஷம்அஸ்வினி0.133981700:08:02
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 01:56 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.116006200:06:58
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 03:58 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.045646600:02:44
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 06:10 pmகடகம்புனர்பூசம்90.153484200:09:13
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 08:19 pmசிம்மம்மகம்120.088220000:05:18
சூரியன்ஜனவரி 11/01/2023 10:22 pmகன்னிஉத்திரம்150.104388300:06:16
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 12:24 amதுலாம்சித்திரை180.213764100:12:50
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 02:30 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.040708300:02:27
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 04:42 amதனுசுமூலம்240.070966000:04:15
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 06:49 amமகரம்உத்திராடம்270.053579900:03:13
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 08:43 amகும்பம்அவிட்டம்300.251815400:15:07
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 10:24 amமீனம்பூரட்டாதி330.028981900:01:44
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 12:04 pmமேஷம்அஸ்வினி0.113955700:06:50
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 01:52 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.098180000:05:53
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 03:54 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.029727100:01:47
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 06:06 pmகடகம்புனர்பூசம்90.137961300:08:17
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 08:15 pmசிம்மம்மகம்120.071929900:04:19
சூரியன்ஜனவரி 12/01/2023 10:18 pmகன்னிஉத்திரம்150.087449200:05:15
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 12:20 amதுலாம்சித்திரை180.197146700:11:50
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 02:26 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.024965400:01:30
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 04:38 amதனுசுமூலம்240.055390500:03:19
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 06:45 amமகரம்உத்திராடம்270.036609100:02:12
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 08:39 amகும்பம்அவிட்டம்300.232519400:13:57
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 10:20 amமீனம்பூரட்டாதி330.008270000:00:30
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 12:00 pmமேஷம்அஸ்வினி0.093927000:05:38
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 01:48 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.080350500:04:49
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 03:50 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.013806400:00:50
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 06:02 pmகடகம்புனர்பூசம்90.122439100:07:21
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 08:11 pmசிம்மம்மகம்120.055641000:03:20
சூரியன்ஜனவரி 13/01/2023 10:14 pmகன்னிஉத்திரம்150.070510400:04:14
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 12:16 amதுலாம்சித்திரை180.180529100:10:50
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 02:22 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.009222400:00:33
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 04:34 amதனுசுமூலம்240.039816800:02:23
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 06:41 amமகரம்உத்திராடம்270.019641600:01:11
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 08:35 amகும்பம்அவிட்டம்300.213226600:12:48
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 10:17 amமீனம்பூரட்டாதி330.290789000:17:27
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 11:56 amமேஷம்அஸ்வினி0.073895400:04:26
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 01:44 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.062517400:03:45
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 03:47 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.230867500:13:51
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 05:58 pmகடகம்புனர்பூசம்90.106916600:06:25
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 08:07 pmசிம்மம்மகம்120.039353000:02:22
சூரியன்ஜனவரி 14/01/2023 10:10 pmகன்னிஉத்திரம்150.053571900:03:13
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 12:12 amதுலாம்சித்திரை180.163910500:09:50
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 02:19 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.223848500:13:26
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 04:30 amதனுசுமூலம்240.024244100:01:27
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 06:37 amமகரம்உத்திராடம்270.002677400:00:10
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 08:31 amகும்பம்அவிட்டம்300.193937600:11:38
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 10:13 amமீனம்பூரட்டாதி330.270074400:16:12
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 11:52 amமேஷம்அஸ்வினி0.053861600:03:14
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 01:40 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.044680400:02:41
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 03:43 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.214950800:12:54
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 05:54 pmகடகம்புனர்பூசம்90.091392900:05:29
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 08:03 pmசிம்மம்மகம்120.023064900:01:23
சூரியன்ஜனவரி 15/01/2023 10:06 pmகன்னிஉத்திரம்150.036632900:02:12
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 12:08 amதுலாம்சித்திரை180.147290200:08:50
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 02:15 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.208108800:12:29
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 04:26 amதனுசுமூலம்240.008671100:00:31
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 06:34 amமகரம்உத்திராடம்270.234118900:14:03
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 08:27 amகும்பம்அவிட்டம்300.174652100:10:29
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 10:09 amமீனம்பூரட்டாதி330.249361700:14:58
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 11:48 amமேஷம்அஸ்வினி0.033826200:02:02
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 01:36 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.026839300:01:37
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 03:39 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.199030600:11:57
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 05:50 pmகடகம்புனர்பூசம்90.075867100:04:33
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 07:59 pmசிம்மம்மகம்120.006775800:00:24
சூரியன்ஜனவரி 16/01/2023 10:02 pmகன்னிஉத்திரம்150.019692800:01:11
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 12:04 amதுலாம்சித்திரை180.130667900:07:50
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 02:11 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.192366300:11:33
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 04:23 amதனுசுமூலம்240.221022700:13:16
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 06:30 amமகரம்உத்திராடம்270.217140600:13:02
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 08:23 amகும்பம்அவிட்டம்300.155369400:09:19
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 10:05 amமீனம்பூரட்டாதி330.228651000:13:43
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 11:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.013789900:00:50
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 01:32 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.008995200:00:32
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 03:35 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.183106600:10:59
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 05:46 pmகடகம்புனர்பூசம்90.060338500:03:37
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 07:56 pmசிம்மம்மகம்120.228901100:13:44
சூரியன்ஜனவரி 17/01/2023 09:58 pmகன்னிஉத்திரம்150.002751300:00:10
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 12:00 amதுலாம்சித்திரை180.114043100:06:51
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 02:07 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.176620900:10:36
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 04:19 amதனுசுமூலம்240.205441500:12:20
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 06:26 amமகரம்உத்திராடம்270.200162000:12:01
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 08:19 amகும்பம்அவிட்டம்300.136088900:08:10
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 10:01 amமீனம்பூரட்டாதி330.207942800:12:29
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 11:41 amமேஷம்அஸ்வினி0.286962300:17:13
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 01:29 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.252136800:15:08
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 03:31 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.167179600:10:02
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 05:42 pmகடகம்புனர்பூசம்90.044807100:02:41
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 07:52 pmசிம்மம்மகம்120.212601200:12:45
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 09:55 pmகன்னிஉத்திரம்150.233732800:14:01
சூரியன்ஜனவரி 18/01/2023 11:56 pmதுலாம்சித்திரை180.097416000:05:51
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 02:03 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.160872200:09:39
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 04:15 amதனுசுமூலம்240.189856700:11:23
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 06:22 amமகரம்உத்திராடம்270.183181400:10:59
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 08:15 amகும்பம்அவிட்டம்300.116808700:07:01
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 09:57 amமீனம்பூரட்டாதி330.187236400:11:14
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 11:37 amமேஷம்அஸ்வினி0.266944600:16:01
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 01:25 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.234311400:14:04
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 03:27 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.151251400:09:05
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 05:38 pmகடகம்புனர்பூசம்90.029273800:01:45
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 07:48 pmசிம்மம்மகம்120.196299500:11:47
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 09:51 pmகன்னிஉத்திரம்150.216786500:13:00
சூரியன்ஜனவரி 19/01/2023 11:52 pmதுலாம்சித்திரை180.080787500:04:51
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 01:59 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.145121000:08:42
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 04:11 amதனுசுமூலம்240.174268800:10:27
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 06:18 amமகரம்உத்திராடம்270.166197800:09:58
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 08:11 amகும்பம்அவிட்டம்300.097527200:05:51
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 09:53 amமீனம்பூரட்டாதி330.166530700:09:60
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 11:33 amமேஷம்அஸ்வினி0.246928500:14:49
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 01:21 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.216488000:12:59
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 03:23 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.135323800:08:07
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 05:34 pmகடகம்புனர்பூசம்90.013739900:00:49
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 07:44 pmசிம்மம்மகம்120.179997100:10:48
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 09:47 pmகன்னிஉத்திரம்150.199839900:11:59
சூரியன்ஜனவரி 20/01/2023 11:48 pmதுலாம்சித்திரை180.064158700:03:51
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 01:55 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.129369100:07:46
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 04:07 amதனுசுமூலம்240.158679000:09:31
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 06:14 amமகரம்உத்திராடம்270.149211600:08:57
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 08:07 amகும்பம்அவிட்டம்300.078243700:04:42
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 09:49 amமீனம்பூரட்டாதி330.145824600:08:45
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 11:29 amமேஷம்அஸ்வினி0.226914100:13:37
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 01:17 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.198667400:11:55
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 03:19 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.119398900:07:10
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 05:31 pmகடகம்புனர்பூசம்90.225378700:13:31
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 07:40 pmசிம்மம்மகம்120.163695400:09:49
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 09:43 pmகன்னிஉத்திரம்150.182893700:10:58
சூரியன்ஜனவரி 21/01/2023 11:44 pmதுலாம்சித்திரை180.047530800:02:51
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 01:51 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.113618400:06:49
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 04:03 amதனுசுமூலம்240.143089300:08:35
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 06:10 amமகரம்உத்திராடம்270.132224100:07:56
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 08:03 amகும்பம்அவிட்டம்300.058958200:03:32
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 09:45 amமீனம்பூரட்டாதி330.125116900:07:30
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 11:25 amமேஷம்அஸ்வினி0.206899900:12:25
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 01:13 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.180849100:10:51
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 03:15 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.103477800:06:13
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 05:27 pmகடகம்புனர்பூசம்90.209847000:12:35
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 07:36 pmசிம்மம்மகம்120.147395800:08:51
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 09:39 pmகன்னிஉத்திரம்150.165949300:09:57
சூரியன்ஜனவரி 22/01/2023 11:40 pmதுலாம்சித்திரை180.030904800:01:51
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 01:47 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.097870000:05:52
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 03:59 amதனுசுமூலம்240.127502200:07:39
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 06:06 amமகரம்உத்திராடம்270.115237600:06:55
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 07:59 amகும்பம்அவிட்டம்300.039671600:02:23
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 09:41 amமீனம்பூரட்டாதி330.104406700:06:16
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 11:21 amமேஷம்அஸ்வினி0.186883700:11:13
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 01:09 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.163031800:09:47
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 03:11 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.087560100:05:15
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 05:23 pmகடகம்புனர்பூசம்90.194319200:11:40
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 07:32 pmசிம்மம்மகம்120.131099500:07:52
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 09:35 pmகன்னிஉத்திரம்150.149007100:08:56
சூரியன்ஜனவரி 23/01/2023 11:36 pmதுலாம்சித்திரை180.014281000:00:51
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 01:43 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.082124900:04:56
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 03:55 amதனுசுமூலம்240.111919100:06:43
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 06:02 amமகரம்உத்திராடம்270.098254800:05:54
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 07:55 amகும்பம்அவிட்டம்300.020386300:01:13
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 09:37 amமீனம்பூரட்டாதி330.083694700:05:01
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 11:17 amமேஷம்அஸ்வினி0.166864500:10:01
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 01:05 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.145213100:08:43
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 03:07 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.071643900:04:18
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 05:19 pmகடகம்புனர்பூசம்90.178795200:10:44
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 07:28 pmசிம்மம்மகம்120.114806500:06:53
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 09:31 pmகன்னிஉத்திரம்150.132066700:07:55
சூரியன்ஜனவரி 24/01/2023 11:33 pmதுலாம்சித்திரை180.240909300:14:27
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 01:39 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.066382300:03:59
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 03:51 amதனுசுமூலம்240.096340200:05:47
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 05:58 amமகரம்உத்திராடம்270.081276700:04:53
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 07:51 amகும்பம்அவிட்டம்300.001103800:00:04
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 09:33 amமீனம்பூரட்டாதி330.062981500:03:47
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 11:13 amமேஷம்அஸ்வினி0.146841100:08:49
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 01:01 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.127391100:07:39
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 03:03 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.055727600:03:21
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 05:15 pmகடகம்புனர்பூசம்90.163273300:09:48
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 07:24 pmசிம்மம்மகம்120.098516200:05:55
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 09:27 pmகன்னிஉத்திரம்150.115128000:06:54
சூரியன்ஜனவரி 25/01/2023 11:29 pmதுலாம்சித்திரை180.224293600:13:27
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 01:35 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.050641100:03:02
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 03:47 amதனுசுமூலம்240.080765100:04:51
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 05:54 amமகரம்உத்திராடம்270.064303900:03:51
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 07:48 amகும்பம்அவிட்டம்300.264115500:15:51
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 09:29 amமீனம்பூரட்டாதி330.042268200:02:32
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 11:09 amமேஷம்அஸ்வினி0.126813900:07:37
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 12:57 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.109564600:06:34
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 02:59 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.039809000:02:23
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 05:11 pmகடகம்புனர்பூசம்90.147751700:08:52
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 07:20 pmசிம்மம்மகம்120.082227400:04:56
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 09:23 pmகன்னிஉத்திரம்150.098189700:05:53
சூரியன்ஜனவரி 26/01/2023 11:25 pmதுலாம்சித்திரை180.207677300:12:28
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 01:31 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.034899700:02:06
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 03:43 amதனுசுமூலம்240.065191900:03:55
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 05:50 amமகரம்உத்திராடம்270.047335600:02:50
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 07:44 amகும்பம்அவிட்டம்300.244820900:14:41
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 09:25 amமீனம்பூரட்டாதி330.021556100:01:18
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 11:05 amமேஷம்அஸ்வினி0.106783600:06:24
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 12:53 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.091733100:05:30
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 02:55 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.023886800:01:26
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 05:07 pmகடகம்புனர்பூசம்90.132229300:07:56
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 07:16 pmசிம்மம்மகம்120.065938800:03:57
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 09:19 pmகன்னிஉத்திரம்150.081251100:04:53
சூரியன்ஜனவரி 27/01/2023 11:21 pmதுலாம்சித்திரை180.191059300:11:28
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 01:27 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.019156700:01:09
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 03:39 amதனுசுமூலம்240.049619200:02:59
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 05:46 amமகரம்உத்திராடம்270.030370100:01:49
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 07:40 amகும்பம்அவிட்டம்300.225530200:13:32
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 09:21 amமீனம்பூரட்டாதி330.000845700:00:03
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 11:01 amமேஷம்அஸ்வினி0.086751000:05:12
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 12:49 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.073897700:04:26
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 02:51 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.007961300:00:29
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 05:03 pmகடகம்புனர்பூசம்90.116705200:07:00
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 07:12 pmசிம்மம்மகம்120.049649800:02:59
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 09:15 pmகன்னிஉத்திரம்150.064311800:03:52
சூரியன்ஜனவரி 28/01/2023 11:17 pmதுலாம்சித்திரை180.174439700:10:28
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 01:23 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.003411800:00:12
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 03:35 amதனுசுமூலம்240.034045800:02:03
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 05:42 amமகரம்உத்திராடம்270.013406200:00:48
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 07:36 amகும்பம்அவிட்டம்300.206242300:12:22
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 09:18 amமீனம்பூரட்டாதி330.283365800:17:00
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 10:57 amமேஷம்அஸ்வினி0.066717600:04:00
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 12:45 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.056059300:03:22
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 02:48 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.225019800:13:30
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 04:59 pmகடகம்புனர்பூசம்90.101178900:06:04
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 07:08 pmசிம்மம்மகம்120.033359900:02:00
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 09:11 pmகன்னிஉத்திரம்150.047371600:02:51
சூரியன்ஜனவரி 29/01/2023 11:13 pmதுலாம்சித்திரை180.157818100:09:28
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 01:20 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.218036100:13:05
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 03:31 amதனுசுமூலம்240.018470600:01:06
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 05:39 amமகரம்உத்திராடம்270.244857800:14:41
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 07:32 amகும்பம்அவிட்டம்300.186956400:11:13
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 09:14 amமீனம்பூரட்டாதி330.262654400:15:46
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 10:53 amமேஷம்அஸ்வினி0.046684000:02:48
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 12:41 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.038218900:02:18
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 02:44 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.209098400:12:33
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 04:55 pmகடகம்புனர்பூசம்90.085651100:05:08
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 07:04 pmசிம்மம்மகம்120.017068800:01:01
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 09:07 pmகன்னிஉத்திரம்150.030430300:01:50
சூரியன்ஜனவரி 30/01/2023 11:09 pmதுலாம்சித்திரை180.141195000:08:28
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 01:16 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.202292300:12:08
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 03:27 amதனுசுமூலம்240.002893700:00:10
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 05:35 amமகரம்உத்திராடம்270.227876100:13:40
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 07:28 amகும்பம்அவிட்டம்300.167671400:10:04
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 09:10 amமீனம்பூரட்டாதி330.241944200:14:31
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 10:49 amமேஷம்அஸ்வினி0.026650400:01:36
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 12:37 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.020377900:01:13
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 02:40 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.193175800:11:35
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 04:51 pmகடகம்புனர்பூசம்90.070122100:04:12
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 07:00 pmசிம்மம்மகம்120.000777100:00:03
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 09:03 pmகன்னிஉத்திரம்150.013488400:00:49
சூரியன்ஜனவரி 31/01/2023 11:05 pmதுலாம்சித்திரை180.124570800:07:28
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 01:12 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.186547000:11:12
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 03:24 amதனுசுமூலம்240.215239500:12:55
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 05:31 amமகரம்உத்திராடம்270.210893600:12:39
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 07:24 amகும்பம்அவிட்டம்300.148386700:08:54
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 09:06 amமீனம்பூரட்டாதி330.221234500:13:16
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 10:45 amமேஷம்அஸ்வினி0.006617600:00:24
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 12:33 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.002537000:00:09
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 02:36 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.177253000:10:38
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 04:47 pmகடகம்புனர்பூசம்90.054592400:03:17
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 06:57 pmசிம்மம்மகம்120.222898400:13:22
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 09:00 pmகன்னிஉத்திரம்150.244471800:14:40
சூரியன்பிப்ரவரி 01/02/2023 11:01 pmதுலாம்சித்திரை180.107945800:06:29
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 01:08 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.170800700:10:15
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 03:20 amதனுசுமூலம்240.199655000:11:59
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 05:27 amமகரம்உத்திராடம்270.193909900:11:38
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 07:20 amகும்பம்அவிட்டம்300.129101600:07:45
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 09:02 amமீனம்பூரட்டாதி330.200525400:12:02
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 10:42 amமேஷம்அஸ்வினி0.279798900:16:47
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 12:30 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.245690700:14:44
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 02:32 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.161330600:09:41
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 04:43 pmகடகம்புனர்பூசம்90.039063200:02:21
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 06:53 pmசிம்மம்மகம்120.206598700:12:24
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 08:56 pmகன்னிஉத்திரம்150.227527500:13:39
சூரியன்பிப்ரவரி 02/02/2023 10:57 pmதுலாம்சித்திரை180.091320800:05:29
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 01:04 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.155053900:09:18
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 03:16 amதனுசுமூலம்240.184070000:11:03
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 05:23 amமகரம்உத்திராடம்270.176925300:10:37
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 07:16 amகும்பம்அவிட்டம்300.109815800:06:35
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 08:58 amமீனம்பூரட்டாதி330.179815700:10:47
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 10:38 amமேஷம்அஸ்வினி0.259783100:15:35
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 12:26 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.227871900:13:40
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 02:28 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.145409700:08:43
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 04:39 pmகடகம்புனர்பூசம்90.023534800:01:25
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 06:49 pmசிம்மம்மகம்120.190299900:11:25
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 08:52 pmகன்னிஉத்திரம்150.210583800:12:38
சூரியன்பிப்ரவரி 03/02/2023 10:53 pmதுலாம்சித்திரை180.074696200:04:29
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 01:00 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.139307600:08:22
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 03:12 amதனுசுமூலம்240.168485200:10:07
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 05:19 amமகரம்உத்திராடம்270.159940600:09:36
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 07:12 amகும்பம்அவிட்டம்300.090529700:05:26
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 08:54 amமீனம்பூரட்டாதி330.159105600:09:33
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 10:34 amமேஷம்அஸ்வினி0.239767200:14:23
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 12:22 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.210054000:12:36
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 02:24 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.129490200:07:46
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 04:35 pmகடகம்புனர்பூசம்90.008008200:00:29
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 06:45 pmசிம்மம்மகம்120.174002200:10:26
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 08:48 pmகன்னிஉத்திரம்150.193640800:11:37
சூரியன்பிப்ரவரி 04/02/2023 10:49 pmதுலாம்சித்திரை180.058072000:03:29
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 12:56 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.123562300:07:25
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 03:08 amதனுசுமூலம்240.152901200:09:10
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 05:15 amமகரம்உத்திராடம்270.142956500:08:35
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 07:08 amகும்பம்அவிட்டம்300.071243400:04:16
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 08:50 amமீனம்பூரட்டாதி330.138394500:08:18
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 10:30 amமேஷம்அஸ்வினி0.219750300:13:11
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 12:18 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.192236200:11:32
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 02:20 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.113572600:06:49
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 04:32 pmகடகம்புனர்பூசம்90.219653600:13:11
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 06:41 pmசிம்மம்மகம்120.157706000:09:28
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 08:44 pmகன்னிஉத்திரம்150.176698800:10:36
சூரியன்பிப்ரவரி 05/02/2023 10:45 pmதுலாம்சித்திரை180.041448900:02:29
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 12:52 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.107818000:06:28
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 03:04 amதனுசுமூலம்240.137319000:08:14
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 05:11 amமகரம்உத்திராடம்270.125973600:07:34
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 07:04 amகும்பம்அவிட்டம்300.051957400:03:07
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 08:46 amமீனம்பூரட்டாதி330.117682200:07:04
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 10:26 amமேஷம்அஸ்வினி0.199731700:11:59
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 12:14 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.174418200:10:28
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 02:16 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.097656200:05:52
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 04:28 pmகடகம்புனர்பூசம்90.204128300:12:15
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 06:37 pmசிம்மம்மகம்120.141412000:08:29
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 08:40 pmகன்னிஉத்திரம்150.159758000:09:35
சூரியன்பிப்ரவரி 06/02/2023 10:41 pmதுலாம்சித்திரை180.024826700:01:29
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 12:48 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.092075400:05:31
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 03:00 amதனுசுமூலம்240.121739000:07:18
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 05:07 amமகரம்உத்திராடம்270.108993200:06:32
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 07:00 amகும்பம்அவிட்டம்300.032672600:01:58
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 08:42 amமீனம்பூரட்டாதி330.096969100:05:49
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 10:22 amமேஷம்அஸ்வினி0.179711200:10:47
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 12:10 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.156599000:09:24
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 02:12 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.081740600:04:54
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 04:24 pmகடகம்புனர்பூசம்90.188605200:11:19
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 06:33 pmசிம்மம்மகம்120.125119900:07:30
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 08:36 pmகன்னிஉத்திரம்150.142818400:08:34
சூரியன்பிப்ரவரி 07/02/2023 10:37 pmதுலாம்சித்திரை180.008205000:00:30
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 12:44 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.076334100:04:35
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 02:56 amதனுசுமூலம்240.106161400:06:22
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 05:03 amமகரம்உத்திராடம்270.092015800:05:31
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 06:56 amகும்பம்அவிட்டம்300.013389700:00:48
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 08:38 amமீனம்பூரட்டாதி330.076255400:04:35
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 10:18 amமேஷம்அஸ்வினி0.159688000:09:35
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 12:06 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.138777600:08:20
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 02:08 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.065825000:03:57
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 04:20 pmகடகம்புனர்பூசம்90.173083800:10:23
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 06:29 pmசிம்மம்மகம்120.108829500:06:32
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 08:32 pmகன்னிஉத்திரம்150.125879700:07:33
சூரியன்பிப்ரவரி 08/02/2023 10:34 pmதுலாம்சித்திரை180.234836600:14:05
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 12:40 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.060593600:03:38
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 02:52 amதனுசுமூலம்240.090586300:05:26
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 04:59 amமகரம்உத்திராடம்270.075041800:04:30
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 06:53 amகும்பம்அவிட்டம்300.276413600:16:35
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 08:34 amமீனம்பூரட்டாதி330.055541200:03:20
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 10:14 amமேஷம்அஸ்வினி0.139661800:08:23
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 12:02 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.120953300:07:15
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 02:04 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.049908300:02:60
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 04:16 pmகடகம்புனர்பூசம்90.157563100:09:27
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 06:25 pmசிம்மம்மகம்120.092540900:05:33
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 08:28 pmகன்னிஉத்திரம்150.108941800:06:32
சூரியன்பிப்ரவரி 09/02/2023 10:30 pmதுலாம்சித்திரை180.218221400:13:06
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 12:36 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.044853400:02:41
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 02:48 amதனுசுமூலம்240.075013300:04:30
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 04:55 amமகரம்உத்திராடம்270.058071500:03:29
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 06:49 amகும்பம்அவிட்டம்300.257116100:15:26
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 08:30 amமீனம்பூரட்டாதி330.034827700:02:05
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 10:10 amமேஷம்அஸ்வினி0.119632900:07:11
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 11:58 amரிஷபம்கார்த்திகை30.103125200:06:11
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 02:00 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.033989500:02:02
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 04:12 pmகடகம்புனர்பூசம்90.142042600:08:31
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 06:21 pmசிம்மம்மகம்120.076253100:04:35
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 08:24 pmகன்னிஉத்திரம்150.092004000:05:31
சூரியன்பிப்ரவரி 10/02/2023 10:26 pmதுலாம்சித்திரை180.201605300:12:06
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 12:32 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.029112800:01:45
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 02:44 amதனுசுமூலம்240.059441400:03:34
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 04:51 amமகரம்உத்திராடம்270.041104600:02:28
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 06:45 amகும்பம்அவிட்டம்300.237822300:14:16
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 08:26 amமீனம்பூரட்டாதி330.014115200:00:51
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 10:06 amமேஷம்அஸ்வினி0.099601600:05:59
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 11:54 amரிஷபம்கார்த்திகை30.085293300:05:07
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 01:56 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.018067900:01:05
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 04:08 pmகடகம்புனர்பூசம்90.126521100:07:35
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 06:17 pmசிம்மம்மகம்120.059965400:03:36
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 08:20 pmகன்னிஉத்திரம்150.075066100:04:30
சூரியன்பிப்ரவரி 11/02/2023 10:22 pmதுலாம்சித்திரை180.184987900:11:06
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 12:28 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.013370500:00:48
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 02:40 amதனுசுமூலம்240.043869900:02:38
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 04:47 amமகரம்உத்திராடம்270.024140100:01:27
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 06:41 amகும்பம்அவிட்டம்300.218531800:13:07
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 08:23 amமீனம்பூரட்டாதி330.296636400:17:48
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 10:02 amமேஷம்அஸ்வினி0.079568100:04:46
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 11:50 amரிஷபம்கார்த்திகை30.067457500:04:03
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 01:52 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.002142800:00:08
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 04:04 pmகடகம்புனர்பூசம்90.110997800:06:40
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 06:13 pmசிம்மம்மகம்120.043677300:02:37
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 08:16 pmகன்னிஉத்திரம்150.058127400:03:29
சூரியன்பிப்ரவரி 12/02/2023 10:18 pmதுலாம்சித்திரை180.168368700:10:06
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 12:25 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.227993900:13:41
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 02:36 amதனுசுமூலம்240.028297500:01:42
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 04:43 amமகரம்உத்திராடம்270.007177400:00:26
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 06:37 amகும்பம்அவிட்டம்300.199244600:11:57
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 08:19 amமீனம்பூரட்டாதி330.275923000:16:33
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 09:58 amமேஷம்அஸ்வினி0.059533700:03:34
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 11:46 amரிஷபம்கார்த்திகை30.049618200:02:59
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 01:49 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.219204200:13:09
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 04:00 pmகடகம்புனர்பூசம்90.095472300:05:44
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 06:09 pmசிம்மம்மகம்120.027387900:01:39
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 08:12 pmகன்னிஉத்திரம்150.041187300:02:28
சூரியன்பிப்ரவரி 13/02/2023 10:14 pmதுலாம்சித்திரை180.151747100:09:06
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 12:21 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.212252500:12:44
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 02:32 amதனுசுமூலம்240.012723000:00:46
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 04:40 amமகரம்உத்திராடம்270.238624300:14:19
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 06:33 amகும்பம்அவிட்டம்300.179959700:10:48
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 08:15 amமீனம்பூரட்டாதி330.255211600:15:19
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 09:54 amமேஷம்அஸ்வினி0.039499000:02:22
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 11:42 amரிஷபம்கார்த்திகை30.031776800:01:54
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 01:45 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.203282100:12:12
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 03:56 pmகடகம்புனர்பூசம்90.079944200:04:48
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 06:05 pmசிம்மம்மகம்120.011097000:00:40
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 08:08 pmகன்னிஉத்திரம்150.024246000:01:27
சூரியன்பிப்ரவரி 14/02/2023 10:10 pmதுலாம்சித்திரை180.135123500:08:06
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 12:17 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.196508100:11:47
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 02:29 amதனுசுமூலம்240.225073000:13:30
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 04:36 amமகரம்உத்திராடம்270.221643200:13:18
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 06:29 amகும்பம்அவிட்டம்300.160675800:09:38
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 08:11 amமீனம்பூரட்டாதி330.234502000:14:04
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 09:50 amமேஷம்அஸ்வினி0.019465300:01:10
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 11:38 amரிஷபம்கார்த்திகை30.013934600:00:50
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 01:41 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.187358000:11:14
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 03:52 pmகடகம்புனர்பூசம்90.064413800:03:52
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 06:02 pmசிம்மம்மகம்120.233222800:13:60
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 08:04 pmகன்னிஉத்திரம்150.007303300:00:26
சூரியன்பிப்ரவரி 15/02/2023 10:06 pmதுலாம்சித்திரை180.118498100:07:07
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 12:13 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.180761100:10:51
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 02:25 amதனுசுமூலம்240.209488400:12:34
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 04:32 amமகரம்உத்திராடம்270.204660000:12:17
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 06:25 amகும்பம்அவிட்டம்300.141391900:08:29
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 08:07 amமீனம்பூரட்டாதி330.213793900:12:50
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 09:47 amமேஷம்அஸ்வினி0.292636000:17:33
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 11:35 amரிஷபம்கார்த்திகை30.257073200:15:25
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 01:37 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.171433300:10:17
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 03:48 pmகடகம்புனர்பூசம்90.048882300:02:56
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 05:58 pmசிம்மம்மகம்120.216921400:13:01
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 08:01 pmகன்னிஉத்திரம்150.238284800:14:18
சூரியன்பிப்ரவரி 16/02/2023 10:02 pmதுலாம்சித்திரை180.101871600:06:07
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 12:09 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.165012400:09:54
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 02:21 amதனுசுமூலம்240.193901200:11:38
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 04:28 amமகரம்உத்திராடம்270.187674000:11:16
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 06:21 amகும்பம்அவிட்டம்300.122106400:07:20
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 08:03 amமீனம்பூரட்டாதி330.193086000:11:35
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 09:43 amமேஷம்அஸ்வினி0.272621800:16:21
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 11:31 amரிஷபம்கார்த்திகை30.239254300:14:21
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 01:33 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.155510400:09:20
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 03:44 pmகடகம்புனர்பூசம்90.033351200:02:00
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 05:54 pmசிம்மம்மகம்120.200620200:12:02
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 07:57 pmகன்னிஉத்திரம்150.221339500:13:17
சூரியன்பிப்ரவரி 17/02/2023 09:58 pmதுலாம்சித்திரை180.085245600:05:07
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 12:05 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.149263900:08:57
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 02:17 amதனுசுமூலம்240.178313200:10:42
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 04:24 amமகரம்உத்திராடம்270.170686300:10:14
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 06:17 amகும்பம்அவிட்டம்300.102818800:06:10
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 07:59 amமீனம்பூரட்டாதி330.172376900:10:21
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 09:39 amமேஷம்அஸ்வினி0.252608500:15:09
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 11:27 amரிஷபம்கார்த்திகை30.221438000:13:17
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 01:29 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.139590400:08:23
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 03:40 pmகடகம்புனர்பூசம்90.017822300:01:04
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 05:50 pmசிம்மம்மகம்120.184320300:11:04
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 07:53 pmகன்னிஉத்திரம்150.204395200:12:16
சூரியன்பிப்ரவரி 18/02/2023 09:54 pmதுலாம்சித்திரை180.068620600:04:07
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 12:01 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.133517000:08:01
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 02:13 amதனுசுமூலம்240.162726100:09:46
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 04:20 amமகரம்உத்திராடம்270.153698300:09:13
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 06:13 amகும்பம்அவிட்டம்300.083529800:05:01
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 07:55 amமீனம்பூரட்டாதி330.151666200:09:06
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 09:35 amமேஷம்அஸ்வினி0.232594600:13:57
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 11:23 amரிஷபம்கார்த்திகை30.203623200:12:13
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 01:25 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.123673800:07:25
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 03:36 pmகடகம்புனர்பூசம்90.002297100:00:08
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 05:46 pmசிம்மம்மகம்120.168022800:10:05
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 07:49 pmகன்னிஉத்திரம்150.187452600:11:15
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 09:50 pmதுலாம்சித்திரை180.051997800:03:07
சூரியன்பிப்ரவரி 19/02/2023 11:57 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.117772800:07:04
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 02:09 amதனுசுமூலம்240.147142400:08:50
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 04:16 amமகரம்உத்திராடம்270.136712400:08:12
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 06:09 amகும்பம்அவிட்டம்300.064240700:03:51
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 07:51 amமீனம்பூரட்டாதி330.130953300:07:51
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 09:31 amமேஷம்அஸ்வினி0.212578100:12:45
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 11:19 amரிஷபம்கார்த்திகை30.185808500:11:09
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 01:21 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.107760000:06:28
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 03:33 pmகடகம்புனர்பூசம்90.213944500:12:50
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 05:42 pmசிம்மம்மகம்120.151728800:09:06
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 07:45 pmகன்னிஉத்திரம்150.170512300:10:14
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 09:46 pmதுலாம்சித்திரை180.035376900:02:07
சூரியன்பிப்ரவரி 20/02/2023 11:53 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.102031700:06:07
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 02:05 amதனுசுமூலம்240.131562900:07:54
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 04:12 amமகரம்உத்திராடம்270.119730800:07:11
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 06:05 amகும்பம்அவிட்டம்300.044953700:02:42
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 07:47 amமீனம்பூரட்டாதி330.110238500:06:37
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 09:27 amமேஷம்அஸ்வினி0.192558100:11:33
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 11:15 amரிஷபம்கார்த்திகை30.167991500:10:05
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 01:17 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.091846900:05:31
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 03:29 pmகடகம்புனர்பூசம்90.198423200:11:54
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 05:38 pmசிம்மம்மகம்120.135438000:08:08
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 07:41 pmகன்னிஉத்திரம்150.153573800:09:13
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 09:42 pmதுலாம்சித்திரை180.018756800:01:08
சூரியன்பிப்ரவரி 21/02/2023 11:49 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.086292600:05:11
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 02:01 amதனுசுமூலம்240.115987600:06:58
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 04:08 amமகரம்உத்திராடம்270.102754600:06:10
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 06:01 amகும்பம்அவிட்டம்300.025670400:01:32
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 07:43 amமீனம்பூரட்டாதி330.089523300:05:22
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 09:23 amமேஷம்அஸ்வினி0.172533800:10:21
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 11:11 amரிஷபம்கார்த்திகை30.150170000:09:01
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 01:13 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.075932300:04:33
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 03:25 pmகடகம்புனர்பூசம்90.182903400:10:58
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 05:34 pmசிம்மம்மகம்120.119149100:07:09
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 07:37 pmகன்னிஉத்திரம்150.136636100:08:12
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 09:38 pmதுலாம்சித்திரை180.002136700:00:08
சூரியன்பிப்ரவரி 22/02/2023 11:45 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.070554000:04:14
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 01:57 amதனுசுமூலம்240.100415400:06:01
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 04:04 amமகரம்உத்திராடம்270.085783500:05:09
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 05:57 amகும்பம்அவிட்டம்300.006391500:00:23
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 07:39 amமீனம்பூரட்டாதி330.068808600:04:08
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 09:19 amமேஷம்அஸ்வினி0.152505600:09:09
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 11:07 amரிஷபம்கார்த்திகை30.132343600:07:56
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 01:09 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.060014700:03:36
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 03:21 pmகடகம்புனர்பூசம்90.167383300:10:03
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 05:30 pmசிம்மம்மகம்120.102861300:06:10
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 07:33 pmகன்னிஉத்திரம்150.119698800:07:11
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 09:35 pmதுலாம்சித்திரை180.228770400:13:44
சூரியன்பிப்ரவரி 23/02/2023 11:41 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.054814600:03:17
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 01:53 amதனுசுமூலம்240.084844500:05:05
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 04:00 amமகரம்உத்திராடம்270.068816500:04:08
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 05:54 amகும்பம்அவிட்டம்300.269414700:16:10
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 07:35 amமீனம்பூரட்டாதி330.048095500:02:53
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 09:15 amமேஷம்அஸ்வினி0.132474700:07:57
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 11:03 amரிஷபம்கார்த்திகை30.114512400:06:52
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 01:05 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.044093000:02:39
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 03:17 pmகடகம்புனர்பூசம்90.151861400:09:07
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 05:26 pmசிம்மம்மகம்120.086573300:05:12
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 07:29 pmகன்னிஉத்திரம்150.102760800:06:10
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 09:31 pmதுலாம்சித்திரை180.212153400:12:44
சூரியன்பிப்ரவரி 24/02/2023 11:37 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.039073200:02:21
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 01:49 amதனுசுமூலம்240.069273100:04:09
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 03:56 amமகரம்உத்திராடம்270.051851700:03:07
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 05:50 amகும்பம்அவிட்டம்300.250123500:15:00
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 07:31 amமீனம்பூரட்டாதி330.027384400:01:39
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 09:11 amமேஷம்அஸ்வினி0.112442300:06:45
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 10:59 amரிஷபம்கார்த்திகை30.096677200:05:48
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 01:01 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.028167900:01:41
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 03:13 pmகடகம்புனர்பூசம்90.136337400:08:11
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 05:22 pmசிம்மம்மகம்120.070284200:04:13
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 07:25 pmகன்னிஉத்திரம்150.085821600:05:09
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 09:27 pmதுலாம்சித்திரை180.195534500:11:44
சூரியன்பிப்ரவரி 25/02/2023 11:33 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.023329100:01:24
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 01:45 amதனுசுமூலம்240.053700400:03:13
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 03:52 amமகரம்உத்திராடம்270.034887600:02:06
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 05:46 amகும்பம்அவிட்டம்300.230834600:13:51
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 07:27 amமீனம்பூரட்டாதி330.006675000:00:24
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 09:07 amமேஷம்அஸ்வினி0.092409300:05:33
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 10:55 amரிஷபம்கார்த்திகை30.078839800:04:44
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 12:57 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.012239900:00:44
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 03:09 pmகடகம்புனர்பூசம்90.120811300:07:15
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 05:18 pmசிம்மம்மகம்120.053994100:03:14
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 07:21 pmகன்னிஉத்திரம்150.068881500:04:08
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 09:23 pmதுலாம்சித்திரை180.178913900:10:44
சூரியன்பிப்ரவரி 26/02/2023 11:29 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.007582800:00:27
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 01:41 amதனுசுமூலம்240.038125800:02:17
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 03:48 amமகரம்உத்திராடம்270.017923200:01:05
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 05:42 amகும்பம்அவிட்டம்300.211547100:12:42
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 07:24 amமீனம்பூரட்டாதி330.289198400:17:21
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 09:03 amமேஷம்அஸ்வினி0.072376600:04:21
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 10:51 amரிஷபம்கார்த்திகை30.061001300:03:40
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 12:54 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.229293700:13:45
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 03:05 pmகடகம்புனர்பூசம்90.105283800:06:19
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 05:14 pmசிம்மம்மகம்120.037703000:02:16
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 07:17 pmகன்னிஉத்திரம்150.051940500:03:07
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 09:19 pmதுலாம்சித்திரை180.162291700:09:44
சூரியன்பிப்ரவரி 27/02/2023 11:26 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.222204100:13:20
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 01:37 amதனுசுமூலம்240.022549100:01:21
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 03:44 amமகரம்உத்திராடம்270.000957800:00:03
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 05:38 amகும்பம்அவிட்டம்300.192260100:11:32
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 07:20 amமீனம்பூரட்டாதி330.268487200:16:07
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 08:59 amமேஷம்அஸ்வினி0.052344500:03:08
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 10:47 amரிஷபம்கார்த்திகை30.043162400:02:35
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 12:50 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.213373000:12:48
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 03:01 pmகடகம்புனர்பூசம்90.089755600:05:23
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 05:10 pmசிம்மம்மகம்120.021411100:01:17
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 07:13 pmகன்னிஉத்திரம்150.034998800:02:06
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 09:15 pmதுலாம்சித்திரை180.145668800:08:44
சூரியன்பிப்ரவரி 28/02/2023 11:22 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.206460200:12:23
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 01:33 amதனுசுமூலம்240.006971100:00:25
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 03:41 amமகரம்உத்திராடம்270.232394700:13:57
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 05:34 amகும்பம்அவிட்டம்300.172972700:10:23
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 07:16 amமீனம்பூரட்டாதி330.247776200:14:52
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 08:55 amமேஷம்அஸ்வினி0.032312600:01:56
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 10:43 amரிஷபம்கார்த்திகை30.025324300:01:31
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 12:46 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.197452700:11:51
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 02:57 pmகடகம்புனர்பூசம்90.074227200:04:27
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 05:06 pmசிம்மம்மகம்120.005119300:00:18
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 07:09 pmகன்னிஉத்திரம்150.018057200:01:05
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 09:11 pmதுலாம்சித்திரை180.129045600:07:45
சூரியன்மார்ச் 01/03/2023 11:18 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.190716000:11:27
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 01:30 amதனுசுமூலம்240.219317800:13:10
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 03:37 amமகரம்உத்திராடம்270.215409900:12:55
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 05:30 amகும்பம்அவிட்டம்300.153685000:09:13
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 07:12 amமீனம்பூரட்டாதி330.227065300:13:37
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 08:51 amமேஷம்அஸ்வினி0.012281300:00:44
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 10:39 amரிஷபம்கார்த்திகை30.007486800:00:27
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 12:42 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.181533300:10:54
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 02:53 pmகடகம்புனர்பூசம்90.058699800:03:31
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 05:03 pmசிம்மம்மகம்120.227244000:13:38
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 07:05 pmகன்னிஉத்திரம்150.001115600:00:04
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 09:07 pmதுலாம்சித்திரை180.112422500:06:45
சூரியன்மார்ச் 02/03/2023 11:14 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.174971900:10:30
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 01:26 amதனுசுமூலம்240.203734300:12:13
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 03:33 amமகரம்உத்திராடம்270.198424700:11:54
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 05:26 amகும்பம்அவிட்டம்300.134396700:08:04
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 07:08 amமீனம்பூரட்டாதி330.206353800:12:23
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 08:48 amமேஷம்அஸ்வினி0.285458300:17:08
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 10:36 amரிஷபம்கார்த்திகை30.250637300:15:02
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 12:38 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.165615500:09:56
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 02:49 pmகடகம்புனர்பூசம்90.043173900:02:35
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 04:59 pmசிம்மம்மகம்120.210946100:12:39
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 07:02 pmகன்னிஉத்திரம்150.232099600:13:56
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 09:03 pmதுலாம்சித்திரை180.095800100:05:45
சூரியன்மார்ச் 03/03/2023 11:10 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.159228500:09:33
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 01:22 amதனுசுமூலம்240.188151600:11:17
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 03:29 amமகரம்உத்திராடம்270.181439700:10:53
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 05:22 amகும்பம்அவிட்டம்300.115108000:06:54
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 07:04 amமீனம்பூரட்டாதி330.185641300:11:08
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 08:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.265442400:15:56
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 10:32 amரிஷபம்கார்த்திகை30.232821900:13:58
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 12:34 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.149699400:08:59
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 02:45 pmகடகம்புனர்பூசம்90.027649700:01:40
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 04:55 pmசிம்மம்மகம்120.194650000:11:41
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 06:58 pmகன்னிஉத்திரம்150.215158000:12:55
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 08:59 pmதுலாம்சித்திரை180.079178500:04:45
சூரியன்மார்ச் 04/03/2023 11:06 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.143486300:08:37
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 01:18 amதனுசுமூலம்240.172570400:10:21
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 03:25 amமகரம்உத்திராடம்270.164456000:09:52
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 05:18 amகும்பம்அவிட்டம்300.095819700:05:45
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 07:00 amமீனம்பூரட்டாதி330.164927900:09:54
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 08:40 amமேஷம்அஸ்வினி0.245425400:14:44
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 10:28 amரிஷபம்கார்த்திகை30.215006100:12:54
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 12:30 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.133784600:08:02
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 02:41 pmகடகம்புனர்பூசம்90.012127800:00:44
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 04:51 pmசிம்மம்மகம்120.178355700:10:42
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 06:54 pmகன்னிஉத்திரம்150.198217500:11:54
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 08:55 pmதுலாம்சித்திரை180.062557600:03:45
சூரியன்மார்ச் 05/03/2023 11:02 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.127745600:07:40
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 01:14 amதனுசுமூலம்240.156991100:09:25
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 03:21 amமகரம்உத்திராடம்270.147474400:08:51
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 05:14 amகும்பம்அவிட்டம்300.076532400:04:36
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 06:56 amமீனம்பூரட்டாதி330.144213600:08:39
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 08:36 amமேஷம்அஸ்வினி0.225406300:13:31
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 10:24 amரிஷபம்கார்த்திகை30.197189500:11:50
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 12:26 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.117870900:07:04
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 02:38 pmகடகம்புனர்பூசம்90.223778600:13:26
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 04:47 pmசிம்மம்மகம்120.162063300:09:43
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 06:50 pmகன்னிஉத்திரம்150.181278300:10:53
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 08:51 pmதுலாம்சித்திரை180.045937600:02:45
சூரியன்மார்ச் 06/03/2023 10:58 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.112006100:06:43
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 01:10 amதனுசுமூலம்240.141414500:08:29
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 03:17 amமகரம்உத்திராடம்270.130495500:07:50
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 05:10 amகும்பம்அவிட்டம்300.057246500:03:26
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 06:52 amமீனம்பூரட்டாதி330.123498300:07:25
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 08:32 amமேஷம்அஸ்வினி0.205384600:12:19
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 10:20 amரிஷபம்கார்த்திகை30.179371000:10:46
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 12:22 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.101957300:06:07
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 02:34 pmகடகம்புனர்பூசம்90.208257600:12:30
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 04:43 pmசிம்மம்மகம்120.145772900:08:45
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 06:46 pmகன்னிஉத்திரம்150.164340100:09:52
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 08:47 pmதுலாம்சித்திரை180.029318100:01:46
சூரியன்மார்ச் 07/03/2023 10:54 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.096267800:05:47
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 01:06 amதனுசுமூலம்240.125840400:07:33
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 03:13 amமகரம்உத்திராடம்270.113520300:06:49
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 05:06 amகும்பம்அவிட்டம்300.037963400:02:17
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 06:48 amமீனம்பூரட்டாதி330.102782900:06:10
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 08:28 amமேஷம்அஸ்வினி0.185360100:11:07
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 10:16 amரிஷபம்கார்த்திகை30.161549500:09:42
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 12:18 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.086042800:05:10
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 02:30 pmகடகம்புனர்பூசம்90.192737900:11:34
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 04:39 pmசிம்மம்மகம்120.129484100:07:46
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 06:42 pmகன்னிஉத்திரம்150.147402600:08:51
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 08:43 pmதுலாம்சித்திரை180.012698400:00:46
சூரியன்மார்ச் 08/03/2023 10:50 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.080529800:04:50
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 01:02 amதனுசுமூலம்240.110268300:06:37
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 03:09 amமகரம்உத்திராடம்270.096548500:05:48
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 05:02 amகும்பம்அவிட்டம்300.018683500:01:07
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 06:44 amமீனம்பூரட்டாதி330.082067700:04:55
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 08:24 amமேஷம்அஸ்வினி0.165332600:09:55
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 10:12 amரிஷபம்கார்த்திகை30.143724600:08:37
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 12:14 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.070126500:04:12
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 02:26 pmகடகம்புனர்பூசம்90.177218500:10:38
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 04:35 pmசிம்மம்மகம்120.113196500:06:48
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 06:38 pmகன்னிஉத்திரம்150.130465700:07:50
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 08:40 pmதுலாம்சித்திரை180.239329000:14:22
சூரியன்மார்ச் 09/03/2023 10:46 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.064791600:03:53
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 12:58 amதனுசுமூலம்240.094697900:05:41
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 03:05 amமகரம்உத்திராடம்270.079580500:04:46
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 04:59 amகும்பம்அவிட்டம்300.281718300:16:54
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 06:40 amமீனம்பூரட்டாதி330.061353200:03:41
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 08:20 amமேஷம்அஸ்வினி0.145302500:08:43
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 10:08 amரிஷபம்கார்த்திகை30.125895600:07:33
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 12:10 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.054207500:03:15
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 02:22 pmகடகம்புனர்பூசம்90.161698200:09:42
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 04:31 pmசிம்மம்மகம்120.096909300:05:49
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 06:34 pmகன்னிஉத்திரம்150.113528500:06:49
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 08:36 pmதுலாம்சித்திரை180.222713700:13:22
சூரியன்மார்ச் 10/03/2023 10:42 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.049052200:02:57
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 12:54 amதனுசுமூலம்240.079127900:04:45
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 03:01 amமகரம்உத்திராடம்270.062615500:03:45
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 04:55 amகும்பம்அவிட்டம்300.262425200:15:45
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 06:36 amமீனம்பூரட்டாதி330.040640400:02:26
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 08:16 amமேஷம்அஸ்வினி0.125270200:07:31
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 10:04 amரிஷபம்கார்த்திகை30.108062500:06:29
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 12:06 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.038284900:02:18
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 02:18 pmகடகம்புனர்பூசம்90.146176500:08:46
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 04:27 pmசிம்மம்மகம்120.080621600:04:50
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 06:30 pmகன்னிஉத்திரம்150.096590600:05:48
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 08:32 pmதுலாம்சித்திரை180.206096500:12:22
சூரியன்மார்ச் 11/03/2023 10:38 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.033310700:01:60
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 12:50 amதனுசுமூலம்240.063557600:03:49
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 02:57 amமகரம்உத்திராடம்270.045652100:02:44
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 04:51 amகும்பம்அவிட்டம்300.243135400:14:35
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 06:32 amமீனம்பூரட்டாதி330.019929400:01:12
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 08:12 amமேஷம்அஸ்வினி0.105236500:06:19
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 10:00 amரிஷபம்கார்த்திகை30.090225900:05:25
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 12:02 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.022358900:01:20
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 02:14 pmகடகம்புனர்பூசம்90.130652600:07:50
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 04:23 pmசிம்மம்மகம்120.064333000:03:52
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 06:26 pmகன்னிஉத்திரம்150.079651700:04:47
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 08:28 pmதுலாம்சித்திரை180.189477400:11:22
சூரியன்மார்ச் 12/03/2023 10:34 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.017566600:01:03
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 12:46 amதனுசுமூலம்240.047985500:02:53
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 02:53 amமகரம்உத்திராடம்270.028689600:01:43
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 04:47 amகும்பம்அவிட்டம்300.223848000:13:26
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 06:29 amமீனம்பூரட்டாதி330.302454700:18:09
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 08:08 amமேஷம்அஸ்வினி0.085202500:05:07
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 09:56 amரிஷபம்கார்த்திகை30.072386700:04:21
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 11:58 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.006429500:00:23
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 02:10 pmகடகம்புனர்பூசம்90.115126000:06:54
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 04:19 pmசிம்மம்மகம்120.048043000:02:53
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 06:22 pmகன்னிஉத்திரம்150.062711400:03:46
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 08:24 pmதுலாம்சித்திரை180.172855900:10:22
சூரியன்மார்ச் 13/03/2023 10:30 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.001819600:00:07
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 12:42 amதனுசுமூலம்240.032410800:01:57
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 02:49 amமகரம்உத்திராடம்270.011726500:00:42
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 04:43 amகும்பம்அவிட்டம்300.204562300:12:16
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 06:25 amமீனம்பூரட்டாதி330.281743300:16:54
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 08:04 amமேஷம்அஸ்வினி0.065169000:03:55
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 09:52 amரிஷபம்கார்த்திகை30.054546100:03:16
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 11:55 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.223484700:13:25
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 02:06 pmகடகம்புனர்பூசம்90.099597400:05:59
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 04:15 pmசிம்மம்மகம்120.031751200:01:54
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 06:18 pmகன்னிஉத்திரம்150.045769700:02:45
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 08:20 pmதுலாம்சித்திரை180.156232700:09:22
சூரியன்மார்ச் 14/03/2023 10:27 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.216441300:12:59
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 12:38 amதனுசுமூலம்240.016833500:01:01
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 02:46 amமகரம்உத்திராடம்270.243176400:14:35
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 04:39 amகும்பம்அவிட்டம்300.185276600:11:07
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 06:21 amமீனம்பூரட்டாதி330.261033400:15:40
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 08:00 amமேஷம்அஸ்வினி0.045136500:02:42
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 09:48 amரிஷபம்கார்த்திகை30.036705700:02:12
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 11:51 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.207561800:12:27
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 02:02 pmகடகம்புனர்பூசம்90.084067300:05:03
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 04:11 pmசிம்மம்மகம்120.015458300:00:56
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 06:14 pmகன்னிஉத்திரம்150.028827200:01:44
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 08:16 pmதுலாம்சித்திரை180.139608300:08:23
சூரியன்மார்ச் 15/03/2023 10:23 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.200695600:12:03
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 12:34 amதனுசுமூலம்240.001253600:00:05
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 02:42 amமகரம்உத்திராடம்270.226191800:13:34
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 04:35 amகும்பம்அவிட்டம்300.165990200:09:58
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 06:17 amமீனம்பூரட்டாதி330.240323800:14:25
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 07:56 amமேஷம்அஸ்வினி0.025105500:01:30
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 09:44 amரிஷபம்கார்த்திகை30.018866800:01:08
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 11:47 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.191639600:11:30
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 01:58 pmகடகம்புனர்பூசம்90.068536900:04:07
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 04:08 pmசிம்மம்மகம்120.237585800:14:15
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 06:10 pmகன்னிஉத்திரம்150.011884300:00:43
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 08:12 pmதுலாம்சித்திரை180.122983600:07:23
சூரியன்மார்ச் 16/03/2023 10:19 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.184949300:11:06
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 12:31 amதனுசுமூலம்240.213596100:12:49
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 02:38 amமகரம்உத்திராடம்270.209205300:12:33
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 04:31 amகும்பம்அவிட்டம்300.146702300:08:48
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 06:13 amமீனம்பூரட்டாதி330.219614100:13:11
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 07:52 amமேஷம்அஸ்வினி0.005075500:00:18
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 09:40 amரிஷபம்கார்த்திகை30.001029900:00:04
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 11:43 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.175719400:10:33
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 01:54 pmகடகம்புனர்பூசம்90.053008100:03:11
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 04:04 pmசிம்மம்மகம்120.221285600:13:17
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 06:07 pmகன்னிஉத்திரம்150.242867700:14:34
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 08:08 pmதுலாம்சித்திரை180.106359800:06:23
சூரியன்மார்ச் 17/03/2023 10:15 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.169203600:10:09
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 12:27 amதனுசுமூலம்240.198010500:11:53
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 02:34 amமகரம்உத்திராடம்270.192217700:11:32
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 04:27 amகும்பம்அவிட்டம்300.127412600:07:39
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 06:09 amமீனம்பூரட்டாதி330.198902800:11:56
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 07:49 amமேஷம்அஸ்வினி0.278259600:16:42
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 09:37 amரிஷபம்கார்த்திகை30.244189000:14:39
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 11:39 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.159802400:09:35
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 01:50 pmகடகம்புனர்பூசம்90.037481800:02:15
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 04:00 pmசிம்மம்மகம்120.204987500:12:18
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 06:03 pmகன்னிஉத்திரம்150.225925000:13:33
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 08:04 pmதுலாம்சித்திரை180.089737400:05:23
சூரியன்மார்ச் 18/03/2023 10:11 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.153460200:09:12
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 12:23 amதனுசுமூலம்240.182427000:10:57
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 02:30 amமகரம்உத்திராடம்270.175231200:10:31
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 04:23 amகும்பம்அவிட்டம்300.108122500:06:29
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 06:05 amமீனம்பூரட்டாதி330.178189900:10:41
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 07:45 amமேஷம்அஸ்வினி0.258244700:15:30
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 09:33 amரிஷபம்கார்த்திகை30.226375300:13:35
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 11:35 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.143888200:08:38
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 01:46 pmகடகம்புனர்பூசம்90.021959200:01:19
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 03:56 pmசிம்மம்மகம்120.188692100:11:19
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 05:59 pmகன்னிஉத்திரம்150.208984200:12:32
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 08:00 pmதுலாம்சித்திரை180.073116700:04:23
சூரியன்மார்ச் 19/03/2023 10:07 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.137719400:08:16
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 12:19 amதனுசுமூலம்240.166846900:10:01
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 02:26 amமகரம்உத்திராடம்270.158247900:09:30
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 04:19 amகும்பம்அவிட்டம்300.088833500:05:20
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 06:01 amமீனம்பூரட்டாதி330.157475100:09:27
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 07:41 amமேஷம்அஸ்வினி0.238226800:14:18
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 09:29 amரிஷபம்கார்த்திகை30.208560200:12:31
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 11:31 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.127975600:07:41
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 01:42 pmகடகம்புனர்பூசம்90.006439900:00:23
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 03:52 pmசிம்மம்மகம்120.172399800:10:21
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 05:55 pmகன்னிஉத்திரம்150.192045100:11:31
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 07:56 pmதுலாம்சித்திரை180.056497500:03:23
சூரியன்மார்ச் 20/03/2023 10:03 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.121980900:07:19
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 12:15 amதனுசுமூலம்240.151271000:09:05
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 02:22 amமகரம்உத்திராடம்270.141269100:08:29
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 04:15 amகும்பம்அவிட்டம்300.069547000:04:10
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 05:57 amமீனம்பூரட்டாதி330.136759000:08:12
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 07:37 amமேஷம்அஸ்வினி0.218204800:13:06
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 09:25 amரிஷபம்கார்த்திகை30.190742000:11:27
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 11:27 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.112062700:06:43
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 01:39 pmகடகம்புனர்பூசம்90.218092000:13:05
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 03:48 pmசிம்மம்மகம்120.156110200:09:22
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 05:51 pmகன்னிஉத்திரம்150.175107600:10:30
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 07:52 pmதுலாம்சித்திரை180.039878800:02:24
சூரியன்மார்ச் 21/03/2023 09:59 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.106243900:06:22
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 12:11 amதனுசுமூலம்240.135698800:08:09
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 02:18 amமகரம்உத்திராடம்270.124295800:07:27
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 04:11 amகும்பம்அவிட்டம்300.050264900:03:01
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 05:53 amமீனம்பூரட்டாதி330.116043200:06:58
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 07:33 amமேஷம்அஸ்வினி0.198178900:11:53
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 09:21 amரிஷபம்கார்த்திகை30.172919100:10:23
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 11:23 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.096147300:05:46
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 01:35 pmகடகம்புனர்பூசம்90.202572500:12:09
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 03:44 pmசிம்மம்மகம்120.139822100:08:23
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 05:47 pmகன்னிஉத்திரம்150.158170600:09:29
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 07:48 pmதுலாம்சித்திரை180.023259100:01:24
சூரியன்மார்ச் 22/03/2023 09:55 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.090506600:05:26
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 12:07 amதனுசுமூலம்240.120128600:07:12
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 02:14 amமகரம்உத்திராடம்270.107327200:06:26
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 04:07 amகும்பம்அவிட்டம்300.030987500:01:52
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 05:49 amமீனம்பூரட்டாதி330.095328500:05:43
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 07:29 amமேஷம்அஸ்வினி0.178149600:10:41
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 09:17 amரிஷபம்கார்த்திகை30.155090700:09:18
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 11:19 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.080228200:04:49
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 01:31 pmகடகம்புனர்பூசம்90.187051900:11:13
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 03:40 pmசிம்மம்மகம்120.123534100:07:25
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 05:43 pmகன்னிஉத்திரம்150.141233200:08:28
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 07:44 pmதுலாம்சித்திரை180.006638000:00:24
சூரியன்மார்ச் 23/03/2023 09:51 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.074767600:04:29
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 12:03 amதனுசுமூலம்240.104559000:06:16
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 02:10 amமகரம்உத்திராடம்270.090361600:05:25
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 04:03 amகும்பம்அவிட்டம்300.011714200:00:42
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 05:45 amமீனம்பூரட்டாதி330.074615500:04:29
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 07:25 amமேஷம்அஸ்வினி0.158117900:09:29
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 09:13 amரிஷபம்கார்த்திகை30.137257900:08:14
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 11:15 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.064305100:03:51
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 01:27 pmகடகம்புனர்பூசம்90.171528900:10:18
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 03:36 pmசிம்மம்மகம்120.107245600:06:26
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 05:39 pmகன்னிஉத்திரம்150.124294900:07:27
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 07:41 pmதுலாம்சித்திரை180.233267700:13:60
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 09:47 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.059026200:03:32
சூரியன்மார்ச் 24/03/2023 11:59 pmதனுசுமூலம்240.088988300:05:20
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 02:06 amமகரம்உத்திராடம்270.073397800:04:24
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 04:00 amகும்பம்அவிட்டம்300.274748600:16:29
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 05:41 amமீனம்பூரட்டாதி330.053904900:03:14
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 07:21 amமேஷம்அஸ்வினி0.138085500:08:17
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 09:09 amரிஷபம்கார்த்திகை30.119421700:07:10
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 11:11 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.048378300:02:54
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 01:23 pmகடகம்புனர்பூசம்90.156003700:09:22
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 03:32 pmசிம்மம்மகம்120.090955800:05:27
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 05:35 pmகன்னிஉத்திரம்150.107355300:06:26
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 07:37 pmதுலாம்சித்திரை180.216648400:12:60
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 09:43 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.043281900:02:36
சூரியன்மார்ச் 25/03/2023 11:55 pmதனுசுமூலம்240.073415400:04:24
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 02:02 amமகரம்உத்திராடம்270.056433900:03:23
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 03:56 amகும்பம்அவிட்டம்300.255460000:15:20
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 05:37 amமீனம்பூரட்டாதி330.033196100:01:60
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 07:17 amமேஷம்அஸ்வினி0.118053000:07:05
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 09:05 amரிஷபம்கார்த்திகை30.101583900:06:06
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 11:07 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.032449200:01:57
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 01:19 pmகடகம்புனர்பூசம்90.140476400:08:26
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 03:28 pmசிம்மம்மகம்120.074664600:04:29
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 05:31 pmகன்னிஉத்திரம்150.090414700:05:25
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 07:33 pmதுலாம்சித்திரை180.200027600:12:00
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 09:39 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.027535500:01:39
சூரியன்மார்ச் 26/03/2023 11:51 pmதனுசுமூலம்240.057840500:03:28
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 01:58 amமகரம்உத்திராடம்270.039469000:02:22
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 03:52 amகும்பம்அவிட்டம்300.236172000:14:10
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 05:33 amமீனம்பூரட்டாதி330.012488400:00:45
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 07:13 amமேஷம்அஸ்வினி0.098020900:05:53
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 09:01 amரிஷபம்கார்த்திகை30.083745700:05:01
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 11:03 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.016518900:00:59
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 01:15 pmகடகம்புனர்பூசம்90.124947800:07:30
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 03:24 pmசிம்மம்மகம்120.058372600:03:30
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 05:27 pmகன்னிஉத்திரம்150.073473300:04:25
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 07:29 pmதுலாம்சித்திரை180.183405600:11:00
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 09:35 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.011787400:00:42
சூரியன்மார்ச் 27/03/2023 11:47 pmதனுசுமூலம்240.042263800:02:32
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 01:54 amமகரம்உத்திராடம்270.022502900:01:21
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 03:48 amகும்பம்அவிட்டம்300.216884100:13:01
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 05:30 amமீனம்பூரட்டாதி330.295014400:17:42
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 07:09 amமேஷம்அஸ்வினி0.077989700:04:41
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 08:57 amரிஷபம்கார்த்திகை30.065907600:03:57
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 10:59 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.000588500:00:02
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 01:11 pmகடகம்புனர்பூசம்90.109419000:06:34
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 03:20 pmசிம்மம்மகம்120.042080100:02:31
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 05:23 pmகன்னிஉத்திரம்150.056531500:03:24
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 07:25 pmதுலாம்சித்திரை180.166783000:10:00
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 09:32 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.226406000:13:35
சூரியன்மார்ச் 28/03/2023 11:43 pmதனுசுமூலம்240.026685600:01:36
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 01:50 amமகரம்உத்திராடம்270.005535500:00:20
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 03:44 amகும்பம்அவிட்டம்300.197595700:11:51
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 05:26 amமீனம்பூரட்டாதி330.274303200:16:27
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 07:05 amமேஷம்அஸ்வினி0.057958700:03:29
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 08:53 amரிஷபம்கார்த்திகை30.048070600:02:53
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 10:56 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.217649100:13:04
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 01:07 pmகடகம்புனர்பூசம்90.093890700:05:38
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 03:16 pmசிம்மம்மகம்120.025788000:01:33
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 05:19 pmகன்னிஉத்திரம்150.039589900:02:23
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 07:21 pmதுலாம்சித்திரை180.150160500:09:01
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 09:28 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.210662500:12:38
சூரியன்மார்ச் 29/03/2023 11:39 pmதனுசுமூலம்240.011107200:00:40
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 01:47 amமகரம்உத்திராடம்270.236976700:14:13
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 03:40 amகும்பம்அவிட்டம்300.178306600:10:42
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 05:22 amமீனம்பூரட்டாதி330.253591500:15:13
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 07:01 amமேஷம்அஸ்வினி0.037928000:02:17
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 08:49 amரிஷபம்கார்த்திகை30.030234400:01:49
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 10:52 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.201730700:12:06
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 01:03 pmகடகம்புனர்பூசம்90.078363500:04:42
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 03:12 pmசிம்மம்மகம்120.009496800:00:34
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 05:15 pmகன்னிஉத்திரம்150.022648800:01:22
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 07:17 pmதுலாம்சித்திரை180.133538500:08:01
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 09:24 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.194919800:11:42
சூரியன்மார்ச் 30/03/2023 11:36 pmதனுசுமூலம்240.223456100:13:24
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 01:43 amமகரம்உத்திராடம்270.219991400:13:12
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 03:36 amகும்பம்அவிட்டம்300.159017200:09:32
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 05:18 amமீனம்பூரட்டாதி330.232879200:13:58
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 06:57 amமேஷம்அஸ்வினி0.017896800:01:04
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 08:45 amரிஷபம்கார்த்திகை30.012398700:00:45
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 10:48 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.185813800:11:09
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 12:59 pmகடகம்புனர்பூசம்90.062838200:03:46
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 03:09 pmசிம்மம்மகம்120.231625000:13:54
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 05:11 pmகன்னிஉத்திரம்150.005708300:00:21
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 07:13 pmதுலாம்சித்திரை180.116917100:07:01
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 09:20 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.179177900:10:45
சூரியன்மார்ச் 31/03/2023 11:32 pmதனுசுமூலம்240.207874700:12:28
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 01:39 amமகரம்உத்திராடம்270.203006800:12:11
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 03:32 amகும்பம்அவிட்டம்300.139727800:08:23
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 05:14 amமீனம்பூரட்டாதி330.212165900:12:44
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 06:54 amமேஷம்அஸ்வினி0.291067700:17:28
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 08:42 amரிஷபம்கார்த்திகை30.255543700:15:20
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 10:44 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.169898500:10:12
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 12:55 pmகடகம்புனர்பூசம்90.047315000:02:50
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 03:05 pmசிம்மம்மகம்120.215329400:12:55
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 05:08 pmகன்னிஉத்திரம்150.236694500:14:12
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 07:09 pmதுலாம்சித்திரை180.100296700:06:01
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 09:16 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.163437500:09:48
சூரியன்ஏப்ரல் 01/04/2023 11:28 pmதனுசுமூலம்240.192295300:11:32
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 01:35 amமகரம்உத்திராடம்270.186024100:11:10
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 03:28 amகும்பம்அவிட்டம்300.120438900:07:14
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 05:10 amமீனம்பூரட்டாதி330.191451400:11:29
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 06:50 amமேஷம்அஸ்வினி0.271050200:16:16
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 08:38 amரிஷபம்கார்த்திகை30.237728300:14:16
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 10:40 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.153984400:09:14
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 12:51 pmகடகம்புனர்பூசம்90.031793700:01:54
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 03:01 pmசிம்மம்மகம்120.199035700:11:57
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 05:04 pmகன்னிஉத்திரம்150.219754800:13:11
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 07:05 pmதுலாம்சித்திரை180.083676900:05:01
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 09:12 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.147698400:08:52
சூரியன்ஏப்ரல் 02/04/2023 11:24 pmதனுசுமூலம்240.176718000:10:36
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 01:31 amமகரம்உத்திராடம்270.169043900:10:09
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 03:24 amகும்பம்அவிட்டம்300.101151600:06:04
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 05:06 amமீனம்பூரட்டாதி330.170736300:10:15
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 06:46 amமேஷம்அஸ்வினி0.251030400:15:04
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 08:34 amரிஷபம்கார்த்திகை30.219911100:13:12
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 10:36 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.138070600:08:17
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 12:47 pmகடகம்புனர்பூசம்90.016274500:00:59
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 02:57 pmசிம்மம்மகம்120.182743800:10:58
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 05:00 pmகன்னிஉத்திரம்150.202816000:12:10
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 07:01 pmதுலாம்சித்திரை180.067057800:04:01
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 09:08 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.131960400:07:55
சூரியன்ஏப்ரல் 03/04/2023 11:20 pmதனுசுமூலம்240.161143400:09:40
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 01:27 amமகரம்உத்திராடம்270.152066800:09:07
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 03:20 amகும்பம்அவிட்டம்300.081866400:04:55
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 05:02 amமீனம்பூரட்டாதி330.150020700:09:00
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 06:42 amமேஷம்அஸ்வினி0.231007700:13:52
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 08:30 amரிஷபம்கார்த்திகை30.202091500:12:08
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 10:32 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.122156400:07:20
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 12:43 pmகடகம்புனர்பூசம்90.000756400:00:03
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 02:53 pmசிம்மம்மகம்120.166453900:09:59
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 04:56 pmகன்னிஉத்திரம்150.185878200:11:09
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 06:57 pmதுலாம்சித்திரை180.050438800:03:02
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 09:04 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.116223200:06:58
சூரியன்ஏப்ரல் 04/04/2023 11:16 pmதனுசுமூலம்240.145571200:08:44
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 01:23 amமகரம்உத்திராடம்270.135093500:08:06
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 03:16 amகும்பம்அவிட்டம்300.062584300:03:45
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 04:58 amமீனம்பூரட்டாதி330.129304900:07:45
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 06:38 amமேஷம்அஸ்வினி0.210982200:12:40
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 08:26 amரிஷபம்கார்த்திகை30.184268600:11:03
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 10:28 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.106240600:06:22
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 12:40 pmகடகம்புனர்பூசம்90.212407600:12:45
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 02:49 pmசிம்மம்மகம்120.150165200:09:01
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 04:52 pmகன்னிஉத்திரம்150.168941000:10:08
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 06:53 pmதுலாம்சித்திரை180.033819200:02:02
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 09:00 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.100485900:06:02
சூரியன்ஏப்ரல் 05/04/2023 11:12 pmதனுசுமூலம்240.130000500:07:48
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 01:19 amமகரம்உத்திராடம்270.118123900:07:05
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 03:12 amகும்பம்அவிட்டம்300.043305900:02:36
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 04:54 amமீனம்பூரட்டாதி330.108590100:06:31
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 06:34 amமேஷம்அஸ்வினி0.190953900:11:27
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 08:22 amரிஷபம்கார்த்திகை30.166441600:09:59
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 10:24 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.090322400:05:25
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 12:36 pmகடகம்புனர்பூசம்90.196887000:11:49
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 02:45 pmசிம்மம்மகம்120.133877000:08:02
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 04:48 pmகன்னிஉத்திரம்150.152003600:09:07
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 06:49 pmதுலாம்சித்திரை180.017198700:01:02
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 08:56 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.084747500:05:05
சூரியன்ஏப்ரல் 06/04/2023 11:08 pmதனுசுமூலம்240.114431000:06:52
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 01:15 amமகரம்உத்திராடம்270.101157400:06:04
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 03:08 amகும்பம்அவிட்டம்300.024031100:01:27
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 04:50 amமீனம்பூரட்டாதி330.087876300:05:16
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 06:30 amமேஷம்அஸ்வினி0.170923000:10:15
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 08:18 amரிஷபம்கார்த்திகை30.148610400:08:55
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 10:20 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.074400700:04:28
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 12:32 pmகடகம்புனர்பூசம்90.181365100:10:53
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 02:41 pmசிம்மம்மகம்120.117588900:07:03
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 04:44 pmகன்னிஉத்திரம்150.135065800:08:06
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 06:45 pmதுலாம்சித்திரை180.000576400:00:02
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 08:52 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.069007400:04:08
சூரியன்ஏப்ரல் 07/04/2023 11:04 pmதனுசுமூலம்240.098861100:05:56
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 01:11 amமகரம்உத்திராடம்270.084193400:05:03
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 03:04 amகும்பம்அவிட்டம்300.004760100:00:17
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 04:46 amமீனம்பூரட்டாதி330.067164700:04:02
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 06:26 amமேஷம்அஸ்வினி0.150890600:09:03
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 08:14 amரிஷபம்கார்த்திகை30.130775400:07:51
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 10:16 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.058475100:03:31
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 12:28 pmகடகம்புனர்பூசம்90.165840700:09:57
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 02:37 pmசிம்மம்மகம்120.101299700:06:05
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 04:40 pmகன்னிஉத்திரம்150.118126900:07:05
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 06:42 pmதுலாம்சித்திரை180.227206900:13:38
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 08:48 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.053264600:03:12
சூரியன்ஏப்ரல் 08/04/2023 11:00 pmதனுசுமூலம்240.083289600:04:60
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 01:07 amமகரம்உத்திராடம்270.067230400:04:02
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 03:01 amகும்பம்அவிட்டம்300.267789200:16:04
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 04:42 amமீனம்பூரட்டாதி330.046455300:02:47
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 06:22 amமேஷம்அஸ்வினி0.130857600:07:51
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 08:10 amரிஷபம்கார்த்திகை30.112937200:06:47
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 10:12 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.042546200:02:33
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 12:24 pmகடகம்புனர்பூசம்90.150313900:09:01
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 02:33 pmசிம்மம்மகம்120.085009000:05:06
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 04:36 pmகன்னிஉத்திரம்150.101186500:06:04
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 06:38 pmதுலாம்சித்திரை180.210586500:12:38
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 08:44 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.037518700:02:15
சூரியன்ஏப்ரல் 09/04/2023 10:56 pmதனுசுமூலம்240.067715900:04:04
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 01:03 amமகரம்உத்திராடம்270.050266800:03:01
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 02:57 amகும்பம்அவிட்டம்300.248502100:14:55
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 04:38 amமீனம்பூரட்டாதி330.025747700:01:33
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 06:18 amமேஷம்அஸ்வினி0.110824700:06:39
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 08:06 amரிஷபம்கார்த்திகை30.095097500:05:42
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 10:08 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.026614600:01:36
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 12:20 pmகடகம்புனர்பூசம்90.134784500:08:05
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 02:29 pmசிம்மம்மகம்120.068716700:04:07
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 04:32 pmகன்னிஉத்திரம்150.084244900:05:03
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 06:34 pmதுலாம்சித்திரை180.193964000:11:38
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 08:40 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.021770100:01:18
சூரியன்ஏப்ரல் 10/04/2023 10:52 pmதனுசுமூலம்240.052139300:03:08
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 12:59 amமகரம்உத்திராடம்270.033301800:01:60
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 02:53 amகும்பம்அவிட்டம்300.229215800:13:45
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 04:34 amமீனம்பூரட்டாதி330.005041900:00:18
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 06:14 amமேஷம்அஸ்வினி0.090793200:05:27
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 08:02 amரிஷபம்கார்த்திகை30.077257600:04:38
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 10:04 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.010681600:00:38
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 12:16 pmகடகம்புனர்பூசம்90.119253600:07:09
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 02:25 pmசிம்மம்மகம்120.052423000:03:09
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 04:28 pmகன்னிஉத்திரம்150.067302000:04:02
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 06:30 pmதுலாம்சித்திரை180.177340100:10:38
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 08:36 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.006019500:00:22
சூரியன்ஏப்ரல் 11/04/2023 10:48 pmதனுசுமூலம்240.036559900:02:12
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 12:55 amமகரம்உத்திராடம்270.016334600:00:59
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 02:49 amகும்பம்அவிட்டம்300.209928800:12:36
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 04:31 amமீனம்பூரட்டாதி330.287568100:17:15
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 06:10 amமேஷம்அஸ்வினி0.070762900:04:15
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 07:58 amரிஷபம்கார்த்திகை30.059418700:03:34
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 10:01 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.227732700:13:40
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 12:12 pmகடகம்புனர்பூசம்90.103722200:06:13
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 02:21 pmசிம்மம்மகம்120.036128600:02:10
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 04:24 pmகன்னிஉத்திரம்150.050358900:03:01
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 06:26 pmதுலாம்சித்திரை180.160715800:09:39
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 08:33 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.220637300:13:14
சூரியன்ஏப்ரல் 12/04/2023 10:44 pmதனுசுமூலம்240.020978900:01:16
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 12:52 amமகரம்உத்திராடம்270.247785800:14:52
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 02:45 amகும்பம்அவிட்டம்300.190640200:11:26
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 04:27 amமீனம்பூரட்டாதி330.266858300:16:01
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 06:06 amமேஷம்அஸ்வினி0.050733600:03:03
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 07:54 amரிஷபம்கார்த்திகை30.041581900:02:30
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 09:57 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.211811500:12:43
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 12:08 pmகடகம்புனர்பூசம்90.088191600:05:17
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 02:17 pmசிம்மம்மகம்120.019834600:01:11
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 04:20 pmகன்னிஉத்திரம்150.033416000:02:00
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 06:22 pmதுலாம்சித்திரை180.144092000:08:39
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 08:29 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.204891800:12:18
சூரியன்ஏப்ரல் 13/04/2023 10:40 pmதனுசுமூலம்240.005397600:00:19
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 12:48 amமகரம்உத்திராடம்270.230798000:13:51
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 02:41 amகும்பம்அவிட்டம்300.171350300:10:17
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 04:23 amமீனம்பூரட்டாதி330.246147800:14:46
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 06:02 amமேஷம்அஸ்வினி0.030704600:01:51
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 07:50 amரிஷபம்கார்த்திகை30.023746800:01:25
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 09:53 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.195892800:11:45
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 12:04 pmகடகம்புனர்பூசம்90.072663500:04:22
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 02:13 pmசிம்மம்மகம்120.003542000:00:13
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 04:16 pmகன்னிஉத்திரம்150.016474000:00:59
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 06:18 pmதுலாம்சித்திரை180.127469300:07:39
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 08:25 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.189148000:11:21
சூரியன்ஏப்ரல் 14/04/2023 10:37 pmதனுசுமூலம்240.217743000:13:04
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 12:44 amமகரம்உத்திராடம்270.213810500:12:50
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 02:37 amகும்பம்அவிட்டம்300.152059600:09:07
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 04:19 amமீனம்பூரட்டாதி330.225435500:13:32
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 05:58 amமேஷம்அஸ்வினி0.010674500:00:38
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 07:46 amரிஷபம்கார்த்திகை30.005912900:00:21
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 09:49 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.179977100:10:48
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 12:00 pmகடகம்புனர்பூசம்90.057138400:03:26
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 02:10 pmசிம்மம்மகம்120.225667800:13:32
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 04:13 pmகன்னிஉத்திரம்150.247460200:14:51
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 06:14 pmதுலாம்சித்திரை180.110848300:06:39
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 08:21 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.173406400:10:24
சூரியன்ஏப்ரல் 15/04/2023 10:33 pmதனுசுமூலம்240.202161600:12:08
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 12:40 amமகரம்உத்திராடம்270.196825200:11:49
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 02:33 amகும்பம்அவிட்டம்300.132769100:07:58
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 04:15 amமீனம்பூரட்டாதி330.204721400:12:17
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 05:55 amமேஷம்அஸ்வினி0.283851200:17:02
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 07:43 amரிஷபம்கார்த்திகை30.249065800:14:57
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 09:45 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.164063300:09:51
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 11:56 amகடகம்புனர்பூசம்90.041616400:02:30
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 02:06 pmசிம்மம்மகம்120.209373300:12:34
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 04:09 pmகன்னிஉத்திரம்150.230520100:13:50
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 06:10 pmதுலாம்சித்திரை180.094228700:05:39
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 08:17 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.157667200:09:28
சூரியன்ஏப்ரல் 16/04/2023 10:29 pmதனுசுமூலம்240.186583800:11:12
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 12:36 amமகரம்உத்திராடம்270.179843900:10:47
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 02:29 amகும்பம்அவிட்டம்300.113480800:06:49
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 04:11 amமீனம்பூரட்டாதி330.184006200:11:02
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 05:51 amமேஷம்அஸ்வினி0.263832100:15:50
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 07:39 amரிஷபம்கார்த்திகை30.231249400:13:52
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 09:41 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.148149700:08:53
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 11:52 amகடகம்புனர்பூசம்90.026097100:01:34
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 02:02 pmசிம்மம்மகம்120.193081400:11:35
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 04:05 pmகன்னிஉத்திரம்150.213581300:12:49
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 06:06 pmதுலாம்சித்திரை180.077609700:04:39
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 08:13 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.141929600:08:31
சூரியன்ஏப்ரல் 17/04/2023 10:25 pmதனுசுமூலம்240.171009600:10:16
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 12:32 amமகரம்உத்திராடம்270.162867400:09:46
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 02:25 amகும்பம்அவிட்டம்300.094196000:05:39
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 04:07 amமீனம்பூரட்டாதி330.163290500:09:48
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 05:47 amமேஷம்அஸ்வினி0.243809200:14:38
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 07:35 amரிஷபம்கார்த்திகை30.213429100:12:48
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 09:37 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.132234800:07:56
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 11:48 amகடகம்புனர்பூசம்90.010578800:00:38
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 01:58 pmசிம்மம்மகம்120.176791200:10:36
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 04:01 pmகன்னிஉத்திரம்150.196643600:11:48
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 06:02 pmதுலாம்சித்திரை180.060990600:03:40
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 08:09 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.126192500:07:34
சூரியன்ஏப்ரல் 18/04/2023 10:21 pmதனுசுமூலம்240.155438100:09:20
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 12:28 amமகரம்உத்திராடம்270.145895700:08:45
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 02:21 amகும்பம்அவிட்டம்300.074915400:04:30
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 04:03 amமீனம்பூரட்டாதி330.142575400:08:33
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 05:43 amமேஷம்அஸ்வினி0.223782500:13:26
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 07:31 amரிஷபம்கார்த்திகை30.195603800:11:44
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 09:33 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.116316700:06:59
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 11:45 amகடகம்புனர்பூசம்90.222230300:13:20
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 01:54 pmசிம்மம்மகம்120.160502000:09:38
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 03:57 pmகன்னிஉத்திரம்150.179705800:10:47
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 05:58 pmதுலாம்சித்திரை180.044370100:02:40
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 08:05 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.110454300:06:38
சூரியன்ஏப்ரல் 19/04/2023 10:17 pmதனுசுமூலம்240.139867900:08:24
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 12:24 amமகரம்உத்திராடம்270.128927900:07:44
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 02:17 amகும்பம்அவிட்டம்300.055639500:03:20
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 03:59 amமீனம்பூரட்டாதி330.121862000:07:19
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 05:39 amமேஷம்அஸ்வினி0.203753300:12:14
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 07:27 amரிஷபம்கார்த்திகை30.177773600:10:40
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 09:29 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.100394500:06:01
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 11:41 amகடகம்புனர்பூசம்90.206707000:12:24
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 01:50 pmசிம்மம்மகம்120.144212400:08:39
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 03:53 pmகன்னிஉத்திரம்150.162767300:09:46
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 05:54 pmதுலாம்சித்திரை180.027747800:01:40
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 08:01 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.094713800:05:41
சூரியன்ஏப்ரல் 20/04/2023 10:13 pmதனுசுமூலம்240.124297000:07:27
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 12:20 amமகரம்உத்திராடம்270.111962300:06:43
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 02:13 amகும்பம்அவிட்டம்300.036367100:02:11
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 03:55 amமீனம்பூரட்டாதி330.101150700:06:04
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 05:35 amமேஷம்அஸ்வினி0.183722300:11:01
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 07:23 amரிஷபம்கார்த்திகை30.159939500:09:36
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 09:25 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.084468500:05:04
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 11:37 amகடகம்புனர்பூசம்90.191181300:11:28
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 01:46 pmசிம்மம்மகம்120.127921700:07:41
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 03:49 pmகன்னிஉத்திரம்150.145827700:08:45
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 05:50 pmதுலாம்சித்திரை180.011123300:00:40
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 07:57 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.078970600:04:44
சூரியன்ஏப்ரல் 21/04/2023 10:09 pmதனுசுமூலம்240.108724500:06:31
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 12:16 amமகரம்உத்திராடம்270.094997500:05:42
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 02:09 amகும்பம்அவிட்டம்300.017097600:01:02
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 03:51 amமீனம்பூரட்டாதி330.080441300:04:50
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 05:31 amமேஷம்அஸ்வினி0.163691200:09:49
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 07:19 amரிஷபம்கார்த்திகை30.142102900:08:32
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 09:21 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.068539400:04:07
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 11:33 amகடகம்புனர்பூசம்90.175653000:10:32
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 01:42 pmசிம்மம்மகம்120.111629700:06:42
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 03:45 pmகன்னிஉத்திரம்150.128886800:07:44
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 05:47 pmதுலாம்சித்திரை180.237747600:14:16
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 07:53 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.063224800:03:48
சூரியன்ஏப்ரல் 22/04/2023 10:05 pmதனுசுமூலம்240.093149600:05:35
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 12:12 amமகரம்உத்திராடம்270.078032000:04:41
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 02:06 amகும்பம்அவிட்டம்300.280140100:16:49
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 03:47 amமீனம்பூரட்டாதி330.059733900:03:35
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 05:27 amமேஷம்அஸ்வினி0.143660500:08:37
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 07:15 amரிஷபம்கார்த்திகை30.124265100:07:27
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 09:17 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.052608300:03:09
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 11:29 amகடகம்புனர்பூசம்90.160123100:09:36
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 01:38 pmசிம்மம்மகம்120.095336300:05:43
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 03:41 pmகன்னிஉத்திரம்150.111944700:06:43
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 05:43 pmதுலாம்சித்திரை180.221125600:13:16
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 07:49 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.047476700:02:51
சூரியன்ஏப்ரல் 23/04/2023 10:01 pmதனுசுமூலம்240.077572600:04:39
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 12:08 amமகரம்உத்திராடம்270.061065000:03:40
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 02:02 amகும்பம்அவிட்டம்300.260851500:15:39
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 03:43 amமீனம்பூரட்டாதி330.039027200:02:20
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 05:23 amமேஷம்அஸ்வினி0.123630400:07:25
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 07:11 amரிஷபம்கார்த்திகை30.106427500:06:23
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 09:13 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.036676800:02:12
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 11:25 amகடகம்புனர்பூசம்90.144592400:08:41
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 01:34 pmசிம்மம்மகம்120.079042200:04:45
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 03:37 pmகன்னிஉத்திரம்150.095002200:05:42
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 05:39 pmதுலாம்சித்திரை180.204503000:12:16
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 07:45 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.031727500:01:54
சூரியன்ஏப்ரல் 24/04/2023 09:57 pmதனுசுமூலம்240.061993900:03:43
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 12:04 amமகரம்உத்திராடம்270.044096800:02:39
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 01:58 amகும்பம்அவிட்டம்300.241562200:14:30
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 03:39 amமீனம்பூரட்டாதி330.018321200:01:06
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 05:19 amமேஷம்அஸ்வினி0.103601200:06:13
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 07:07 amரிஷபம்கார்த்திகை30.088590800:05:19
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 09:09 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.020745800:01:15
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 11:21 amகடகம்புனர்பூசம்90.129061600:07:45
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 01:30 pmசிம்மம்மகம்120.062748100:03:46
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 03:33 pmகன்னிஉத்திரம்150.078059500:04:41
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 05:35 pmதுலாம்சித்திரை180.187880000:11:16
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 07:41 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.015977800:00:58
சூரியன்ஏப்ரல் 25/04/2023 09:53 pmதனுசுமூலம்240.046414100:02:47
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 12:00 amமகரம்உத்திராடம்270.027127500:01:38
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 01:54 amகும்பம்அவிட்டம்300.222272400:13:20
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 03:36 amமீனம்பூரட்டாதி330.300848900:18:03
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 05:15 amமேஷம்அஸ்வினி0.083572300:05:01
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 07:03 amரிஷபம்கார்த்திகை30.070755000:04:15
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 09:05 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.004816100:00:17
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 11:17 amகடகம்புனர்பூசம்90.113531900:06:49
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 01:26 pmசிம்மம்மகம்120.046454400:02:47
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 03:29 pmகன்னிஉத்திரம்150.061117100:03:40
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 05:31 pmதுலாம்சித்திரை180.171257400:10:17
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 07:37 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.000228200:00:01
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 09:49 pmதனுசுமூலம்240.030834500:01:51
சூரியன்ஏப்ரல் 26/04/2023 11:56 pmமகரம்உத்திராடம்270.010157600:00:37
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 01:50 amகும்பம்அவிட்டம்300.202981700:12:11
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 03:32 amமீனம்பூரட்டாதி330.280137500:16:48
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 05:11 amமேஷம்அஸ்வினி0.063543100:03:49
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 06:59 amரிஷபம்கார்த்திகை30.052920200:03:11
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 09:02 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.221875100:13:19
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 11:13 amகடகம்புனர்பூசம்90.098003700:05:53
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 01:22 pmசிம்மம்மகம்120.030162100:01:49
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 03:25 pmகன்னிஉத்திரம்150.044175500:02:39
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 05:27 pmதுலாம்சித்திரை180.154635500:09:17
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 07:34 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.214851100:12:53
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 09:45 pmதனுசுமூலம்240.015255800:00:55
சூரியன்ஏப்ரல் 27/04/2023 11:53 pmமகரம்உத்திராடம்270.241603200:14:30
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 01:46 amகும்பம்அவிட்டம்300.183691100:11:01
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 03:28 amமீனம்பூரட்டாதி330.259425000:15:34
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 05:07 amமேஷம்அஸ்வினி0.043513200:02:37
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 06:55 amரிஷபம்கார்த்திகை30.035085800:02:06
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 08:58 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.205958200:12:21
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 11:09 amகடகம்புனர்பூசம்90.082477700:04:57
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 01:18 pmசிம்மம்மகம்120.013871300:00:50
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 03:21 pmகன்னிஉத்திரம்150.027234900:01:38
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 05:23 pmதுலாம்சித்திரை180.138014300:08:17
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 07:30 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.199109600:11:57
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 09:42 pmதனுசுமூலம்240.227606900:13:39
சூரியன்ஏப்ரல் 28/04/2023 11:49 pmமகரம்உத்திராடம்270.224617900:13:29
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 01:42 amகும்பம்அவிட்டம்300.164400700:09:52
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 03:24 amமீனம்பூரட்டாதி330.238711700:14:19
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 05:03 amமேஷம்அஸ்வினி0.023481800:01:25
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 06:51 amரிஷபம்கார்த்திகை30.017250900:01:02
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 08:54 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.190042700:11:24
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 11:05 amகடகம்புனர்பூசம்90.066953700:04:01
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 01:15 pmசிம்மம்மகம்120.236002900:14:10
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 03:17 pmகன்னிஉத்திரம்150.010295300:00:37
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 05:19 pmதுலாம்சித்திரை180.121394100:07:17
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 07:26 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.183369200:11:00
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 09:38 pmதனுசுமூலம்240.212027500:12:43
சூரியன்ஏப்ரல் 29/04/2023 11:45 pmமகரம்உத்திராடம்270.207634500:12:27
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 01:38 amகும்பம்அவிட்டம்300.145111300:08:42
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 03:20 amமீனம்பூரட்டாதி330.217997300:13:05
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 04:59 amமேஷம்அஸ்வினி0.003448200:00:12
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 06:48 amரிஷபம்கார்த்திகை30.260388700:15:37
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 08:50 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.174128100:10:27
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 11:01 amகடகம்புனர்பூசம்90.051431600:03:05
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 01:11 pmசிம்மம்மகம்120.219708500:13:11
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 03:14 pmகன்னிஉத்திரம்150.241282800:14:29
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 05:15 pmதுலாம்சித்திரை180.104774500:06:17
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 07:22 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.167630300:10:03
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 09:34 pmதனுசுமூலம்240.196450400:11:47
சூரியன்ஏப்ரல் 30/04/2023 11:41 pmமகரம்உத்திராடம்270.190654300:11:26
சூரியன்மே 01/05/2023 01:34 amகும்பம்அவிட்டம்300.125823900:07:33
சூரியன்மே 01/05/2023 03:16 amமீனம்பூரட்டாதி330.197282500:11:50
சூரியன்மே 01/05/2023 04:56 amமேஷம்அஸ்வினி0.276626700:16:36
சூரியன்மே 01/05/2023 06:44 amரிஷபம்கார்த்திகை30.242571400:14:33
சூரியன்மே 01/05/2023 08:46 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.158213200:09:30
சூரியன்மே 01/05/2023 10:57 amகடகம்புனர்பூசம்90.035911200:02:09
சூரியன்மே 01/05/2023 01:07 pmசிம்மம்மகம்120.203416000:12:12
சூரியன்மே 01/05/2023 03:10 pmகன்னிஉத்திரம்150.224343800:13:28
சூரியன்மே 01/05/2023 05:11 pmதுலாம்சித்திரை180.088155100:05:17
சூரியன்மே 01/05/2023 07:18 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.151892200:09:07
சூரியன்மே 01/05/2023 09:30 pmதனுசுமூலம்240.180875500:10:51
சூரியன்மே 01/05/2023 11:37 pmமகரம்உத்திராடம்270.173677500:10:25
சூரியன்மே 02/05/2023 01:30 amகும்பம்அவிட்டம்300.106539200:06:24
சூரியன்மே 02/05/2023 03:12 amமீனம்பூரட்டாதி330.176567500:10:36
சூரியன்மே 02/05/2023 04:52 amமேஷம்அஸ்வினி0.256604500:15:24
சூரியன்மே 02/05/2023 06:40 amரிஷபம்கார்த்திகை30.224751000:13:29
சூரியன்மே 02/05/2023 08:42 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.142297400:08:32
சூரியன்மே 02/05/2023 10:53 amகடகம்புனர்பூசம்90.020391600:01:13
சூரியன்மே 02/05/2023 01:03 pmசிம்மம்மகம்120.187124700:11:14
சூரியன்மே 02/05/2023 03:06 pmகன்னிஉத்திரம்150.207405200:12:27
சூரியன்மே 02/05/2023 05:07 pmதுலாம்சித்திரை180.071535600:04:18
சூரியன்மே 02/05/2023 07:14 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.136154200:08:10
சூரியன்மே 02/05/2023 09:26 pmதனுசுமூலம்240.165302800:09:55
சூரியன்மே 02/05/2023 11:33 pmமகரம்உத்திராடம்270.156704200:09:24
சூரியன்மே 03/05/2023 01:26 amகும்பம்அவிட்டம்300.087257600:05:14
சூரியன்மே 03/05/2023 03:08 amமீனம்பூரட்டாதி330.155852700:09:21
சூரியன்மே 03/05/2023 04:48 amமேஷம்அஸ்வினி0.236579200:14:12
சூரியன்மே 03/05/2023 06:36 amரிஷபம்கார்த்திகை30.206927000:12:25
சூரியன்மே 03/05/2023 08:38 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.126379500:07:35
சூரியன்மே 03/05/2023 10:49 amகடகம்புனர்பூசம்90.004871900:00:18
சூரியன்மே 03/05/2023 12:59 pmசிம்மம்மகம்120.170834500:10:15
சூரியன்மே 03/05/2023 03:02 pmகன்னிஉத்திரம்150.190467000:11:26
சூரியன்மே 03/05/2023 05:03 pmதுலாம்சித்திரை180.054915200:03:18
சூரியன்மே 03/05/2023 07:10 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.120415800:07:13
சூரியன்மே 03/05/2023 09:22 pmதனுசுமூலம்240.149731400:08:59
சூரியன்மே 03/05/2023 11:29 pmமகரம்உத்திராடம்270.139734400:08:23
சூரியன்மே 04/05/2023 01:22 amகும்பம்அவிட்டம்300.067979900:04:05
சூரியன்மே 04/05/2023 03:04 amமீனம்பூரட்டாதி330.135139200:08:07
சூரியன்மே 04/05/2023 04:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.216551600:12:60
சூரியன்மே 04/05/2023 06:32 amரிஷபம்கார்த்திகை30.189098900:11:21
சூரியன்மே 04/05/2023 08:34 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.110458400:06:38
சூரியன்மே 04/05/2023 10:46 amகடகம்புனர்பூசம்90.216520900:12:59
சூரியன்மே 04/05/2023 12:55 pmசிம்மம்மகம்120.154544500:09:16
சூரியன்மே 04/05/2023 02:58 pmகன்னிஉத்திரம்150.173528300:10:25
சூரியன்மே 04/05/2023 04:59 pmதுலாம்சித்திரை180.038293200:02:18
சூரியன்மே 04/05/2023 07:06 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.104675800:06:17
சூரியன்மே 04/05/2023 09:18 pmதனுசுமூலம்240.134160000:08:03
சூரியன்மே 04/05/2023 11:25 pmமகரம்உத்திராடம்270.122767400:07:22
சூரியன்மே 05/05/2023 01:18 amகும்பம்அவிட்டம்300.048706000:02:55
சூரியன்மே 05/05/2023 03:00 amமீனம்பூரட்டாதி330.114427400:06:52
சூரியன்மே 05/05/2023 04:40 amமேஷம்அஸ்வினி0.196522000:11:47
சூரியன்மே 05/05/2023 06:28 amரிஷபம்கார்த்திகை30.171266400:10:17
சூரியன்மே 05/05/2023 08:30 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.094533600:05:40
சூரியன்மே 05/05/2023 10:42 amகடகம்புனர்பூசம்90.200995600:12:04
சூரியன்மே 05/05/2023 12:51 pmசிம்மம்மகம்120.138253600:08:18
சூரியன்மே 05/05/2023 02:54 pmகன்னிஉத்திரம்150.156588800:09:24
சூரியன்மே 05/05/2023 04:55 pmதுலாம்சித்திரை180.021669300:01:18
சூரியன்மே 05/05/2023 07:02 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.088933200:05:20
சூரியன்மே 05/05/2023 09:14 pmதனுசுமூலம்240.118587700:07:07
சூரியன்மே 05/05/2023 11:21 pmமகரம்உத்திராடம்270.105801800:06:21
சூரியன்மே 06/05/2023 01:14 amகும்பம்அவிட்டம்300.029435200:01:46
சூரியன்மே 06/05/2023 02:56 amமீனம்பூரட்டாதி330.093717600:05:37
சூரியன்மே 06/05/2023 04:36 amமேஷம்அஸ்வினி0.176491200:10:35
சூரியன்மே 06/05/2023 06:24 amரிஷபம்கார்த்திகை30.153430600:09:12
சூரியன்மே 06/05/2023 08:26 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.078605000:04:43
சூரியன்மே 06/05/2023 10:38 amகடகம்புனர்பூசம்90.185467400:11:08
சூரியன்மே 06/05/2023 12:47 pmசிம்மம்மகம்120.121961500:07:19
சூரியன்மே 06/05/2023 02:50 pmகன்னிஉத்திரம்150.139648000:08:23
சூரியன்மே 06/05/2023 04:51 pmதுலாம்சித்திரை180.005043000:00:18
சூரியன்மே 06/05/2023 06:58 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.073187700:04:23
சூரியன்மே 06/05/2023 09:10 pmதனுசுமூலம்240.103013100:06:11
சூரியன்மே 06/05/2023 11:17 pmமகரம்உத்திராடம்270.088836300:05:20
சூரியன்மே 07/05/2023 01:10 amகும்பம்அவிட்டம்300.010166900:00:37
சூரியன்மே 07/05/2023 02:52 amமீனம்பூரட்டாதி330.073010200:04:23
சூரியன்மே 07/05/2023 04:32 amமேஷம்அஸ்வினி0.156460600:09:23
சூரியன்மே 07/05/2023 06:20 amரிஷபம்கார்த்திகை30.135592400:08:08
சூரியன்மே 07/05/2023 08:22 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.062673000:03:46
சூரியன்மே 07/05/2023 10:34 amகடகம்புனர்பூசம்90.169936600:10:12
சூரியன்மே 07/05/2023 12:43 pmசிம்மம்மகம்120.105667400:06:20
சூரியன்மே 07/05/2023 02:46 pmகன்னிஉத்திரம்150.122705500:07:22
சூரியன்மே 07/05/2023 04:48 pmதுலாம்சித்திரை180.231667300:13:54
சூரியன்மே 07/05/2023 06:54 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.057438900:03:27
சூரியன்மே 07/05/2023 09:06 pmதனுசுமூலம்240.087435300:05:15
சூரியன்மே 07/05/2023 11:13 pmமகரம்உத்திராடம்270.071869400:04:19
சூரியன்மே 08/05/2023 01:07 amகும்பம்அவிட்டம்300.273203400:16:24
சூரியன்மே 08/05/2023 02:48 amமீனம்பூரட்டாதி330.052304800:03:08
சூரியன்மே 08/05/2023 04:28 amமேஷம்அஸ்வினி0.136430900:08:11
சூரியன்மே 08/05/2023 06:16 amரிஷபம்கார்த்திகை30.117753800:07:04
சூரியன்மே 08/05/2023 08:18 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.046739300:02:48
சூரியன்மே 08/05/2023 10:30 amகடகம்புனர்பூசம்90.154403600:09:16
சூரியன்மே 08/05/2023 12:39 pmசிம்மம்மகம்120.089371700:05:22
சூரியன்மே 08/05/2023 02:42 pmகன்னிஉத்திரம்150.105761800:06:21
சூரியன்மே 08/05/2023 04:44 pmதுலாம்சித்திரை180.215043300:12:54
சூரியன்மே 08/05/2023 06:50 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.041687700:02:30
சூரியன்மே 08/05/2023 09:02 pmதனுசுமூலம்240.071854700:04:19
சூரியன்மே 08/05/2023 11:09 pmமகரம்உத்திராடம்270.054900200:03:18
சூரியன்மே 09/05/2023 01:03 amகும்பம்அவிட்டம்300.253914800:15:14
சூரியன்மே 09/05/2023 02:44 amமீனம்பூரட்டாதி330.031600300:01:54
சூரியன்மே 09/05/2023 04:24 amமேஷம்அஸ்வினி0.116402900:06:59
சூரியன்மே 09/05/2023 06:12 amரிஷபம்கார்த்திகை30.099916100:05:60
சூரியன்மே 09/05/2023 08:14 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.030805500:01:51
சூரியன்மே 09/05/2023 10:26 amகடகம்புனர்பூசம்90.138869500:08:20
சூரியன்மே 09/05/2023 12:35 pmசிம்மம்மகம்120.073075100:04:23
சூரியன்மே 09/05/2023 02:38 pmகன்னிஉத்திரம்150.088817400:05:20
சூரியன்மே 09/05/2023 04:40 pmதுலாம்சித்திரை180.198418500:11:54
சூரியன்மே 09/05/2023 06:46 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.025935200:01:33
சூரியன்மே 09/05/2023 08:58 pmதனுசுமூலம்240.056271700:03:23
சூரியன்மே 09/05/2023 11:05 pmமகரம்உத்திராடம்270.037928700:02:17
சூரியன்மே 10/05/2023 12:59 amகும்பம்அவிட்டம்300.234625000:14:05
சூரியன்மே 10/05/2023 02:40 amமீனம்பூரட்டாதி330.010896200:00:39
சூரியன்மே 10/05/2023 04:20 amமேஷம்அஸ்வினி0.096376200:05:47
சூரியன்மே 10/05/2023 06:08 amரிஷபம்கார்த்திகை30.082080300:04:55
சூரியன்மே 10/05/2023 08:10 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.014873200:00:54
சூரியன்மே 10/05/2023 10:22 amகடகம்புனர்பூசம்90.123336300:07:24
சூரியன்மே 10/05/2023 12:31 pmசிம்மம்மகம்120.056778300:03:24
சூரியன்மே 10/05/2023 02:34 pmகன்னிஉத்திரம்150.071872900:04:19
சூரியன்மே 10/05/2023 04:36 pmதுலாம்சித்திரை180.181793800:10:54
சூரியன்மே 10/05/2023 06:42 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.010182700:00:37
சூரியன்மே 10/05/2023 08:54 pmதனுசுமூலம்240.040688100:02:26
சூரியன்மே 10/05/2023 11:01 pmமகரம்உத்திராடம்270.020955300:01:15
சூரியன்மே 11/05/2023 12:55 amகும்பம்அவிட்டம்300.215333500:12:55
சூரியன்மே 11/05/2023 02:37 amமீனம்பூரட்டாதி330.293423300:17:36
சூரியன்மே 11/05/2023 04:16 amமேஷம்அஸ்வினி0.076349900:04:35
சூரியன்மே 11/05/2023 06:04 amரிஷபம்கார்த்திகை30.064246700:03:51
சூரியன்மே 11/05/2023 08:07 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.231924300:13:55
சூரியன்மே 11/05/2023 10:18 amகடகம்புனர்பூசம்90.107805000:06:28
சூரியன்மே 11/05/2023 12:27 pmசிம்மம்மகம்120.040483000:02:26
சூரியன்மே 11/05/2023 02:30 pmகன்னிஉத்திரம்150.054929500:03:18
சூரியன்மே 11/05/2023 04:32 pmதுலாம்சித்திரை180.165170500:09:55
சூரியன்மே 11/05/2023 06:39 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.224799300:13:29
சூரியன்மே 11/05/2023 08:50 pmதனுசுமூலம்240.025105500:01:30
சூரியன்மே 11/05/2023 10:57 pmமகரம்உத்திராடம்270.003982100:00:14
சூரியன்மே 12/05/2023 12:51 amகும்பம்அவிட்டம்300.196040700:11:46
சூரியன்மே 12/05/2023 02:33 amமீனம்பூரட்டாதி330.272712100:16:22
சூரியன்மே 12/05/2023 04:12 amமேஷம்அஸ்வினி0.056323100:03:23
சூரியன்மே 12/05/2023 06:00 amரிஷபம்கார்த்திகை30.046414500:02:47
சூரியன்மே 12/05/2023 08:03 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.216007200:12:58
சூரியன்மே 12/05/2023 10:14 amகடகம்புனர்பூசம்90.092276700:05:32
சூரியன்மே 12/05/2023 12:23 pmசிம்மம்மகம்120.024190000:01:27
சூரியன்மே 12/05/2023 02:26 pmகன்னிஉத்திரம்150.037987600:02:17
சூரியன்மே 12/05/2023 04:28 pmதுலாம்சித்திரை180.148548600:08:55
சூரியன்மே 12/05/2023 06:35 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.209056300:12:33
சூரியன்மே 12/05/2023 08:46 pmதனுசுமூலம்240.009525400:00:34
சூரியன்மே 12/05/2023 10:54 pmமகரம்உத்திராடம்270.235419800:14:08
சூரியன்மே 13/05/2023 12:47 amகும்பம்அவிட்டம்300.176748000:10:36
சூரியன்மே 13/05/2023 02:29 amமீனம்பூரட்டாதி330.251999200:15:07
சூரியன்மே 13/05/2023 04:08 amமேஷம்அஸ்வினி0.036294400:02:11
சூரியன்மே 13/05/2023 05:56 amரிஷபம்கார்த்திகை30.028582100:01:43
சூரியன்மே 13/05/2023 07:59 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.200092300:12:00
சூரியன்மே 13/05/2023 10:10 amகடகம்புனர்பூசம்90.076751800:04:36
சூரியன்மே 13/05/2023 12:19 pmசிம்மம்மகம்120.007899600:00:28
சூரியன்மே 13/05/2023 02:22 pmகன்னிஉத்திரம்150.021047300:01:16
சூரியன்மே 13/05/2023 04:24 pmதுலாம்சித்திரை180.131928300:07:55
சூரியன்மே 13/05/2023 06:31 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.193315600:11:36
சூரியன்மே 13/05/2023 08:43 pmதனுசுமூலம்240.221876000:13:19
சூரியன்மே 13/05/2023 10:50 pmமகரம்உத்திராடம்270.218434200:13:06
சூரியன்மே 14/05/2023 12:43 amகும்பம்அவிட்டம்300.157456700:09:27
சூரியன்மே 14/05/2023 02:25 amமீனம்பூரட்டாதி330.231285000:13:53
சூரியன்மே 14/05/2023 04:04 amமேஷம்அஸ்வினி0.016262400:00:59
சூரியன்மே 14/05/2023 05:52 amரிஷபம்கார்த்திகை30.010748100:00:39
சூரியன்மே 14/05/2023 07:55 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.184178400:11:03
சூரியன்மே 14/05/2023 10:06 amகடகம்புனர்பூசம்90.061229600:03:40
சூரியன்மே 14/05/2023 12:16 pmசிம்மம்மகம்120.230030400:13:48
சூரியன்மே 14/05/2023 02:18 pmகன்னிஉத்திரம்150.004108900:00:15
சூரியன்மே 14/05/2023 04:20 pmதுலாம்சித்திரை180.115309000:06:55
சூரியன்மே 14/05/2023 06:27 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.177576800:10:39
சூரியன்மே 14/05/2023 08:39 pmதனுசுமூலம்240.206298600:12:23
சூரியன்மே 14/05/2023 10:46 pmமகரம்உத்திராடம்270.201453200:12:05
சூரியன்மே 15/05/2023 12:39 amகும்பம்அவிட்டம்300.138168600:08:17
சூரியன்மே 15/05/2023 02:21 amமீனம்பூரட்டாதி330.210569800:12:38
சூரியன்மே 15/05/2023 04:01 amமேஷம்அஸ்வினி0.289430000:17:22
சூரியன்மே 15/05/2023 05:49 amரிஷபம்கார்த்திகை30.253891000:15:14
சூரியன்மே 15/05/2023 07:51 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.168263600:10:06
சூரியன்மே 15/05/2023 10:02 amகடகம்புனர்பூசம்90.045708700:02:45
சூரியன்மே 15/05/2023 12:12 pmசிம்மம்மகம்120.213737500:12:49
சூரியன்மே 15/05/2023 02:15 pmகன்னிஉத்திரம்150.235096700:14:06
சூரியன்மே 15/05/2023 04:16 pmதுலாம்சித்திரை180.098689600:05:55
சூரியன்மே 15/05/2023 06:23 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.161838800:09:43
சூரியன்மே 15/05/2023 08:35 pmதனுசுமூலம்240.190724000:11:27
சூரியன்மே 15/05/2023 10:42 pmமகரம்உத்திராடம்270.184476900:11:04
சூரியன்மே 16/05/2023 12:35 amகும்பம்அவிட்டம்300.118884400:07:08
சூரியன்மே 16/05/2023 02:17 amமீனம்பூரட்டாதி330.189855100:11:23
சூரியன்மே 16/05/2023 03:57 amமேஷம்அஸ்வினி0.269407600:16:10
சூரியன்மே 16/05/2023 05:45 amரிஷபம்கார்த்திகை30.236069500:14:10
சூரியன்மே 16/05/2023 07:47 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.152346200:09:08
சூரியன்மே 16/05/2023 09:58 amகடகம்புனர்பூசம்90.030188100:01:49
சூரியன்மே 16/05/2023 12:08 pmசிம்மம்மகம்120.197445700:11:51
சூரியன்மே 16/05/2023 02:11 pmகன்னிஉத்திரம்150.218157700:13:05
சூரியன்மே 16/05/2023 04:12 pmதுலாம்சித்திரை180.082069500:04:55
சூரியன்மே 16/05/2023 06:19 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.146100100:08:46
சூரியன்மே 16/05/2023 08:31 pmதனுசுமூலம்240.175151200:10:31
சூரியன்மே 16/05/2023 10:38 pmமகரம்உத்திராடம்270.167504500:10:03
சூரியன்மே 17/05/2023 12:31 amகும்பம்அவிட்டம்300.099604300:05:59
சூரியன்மே 17/05/2023 02:13 amமீனம்பூரட்டாதி330.169141500:10:09
சூரியன்மே 17/05/2023 03:53 amமேஷம்அஸ்வினி0.249382000:14:58
சூரியன்மே 17/05/2023 05:41 amரிஷபம்கார்த்திகை30.218243400:13:06
சூரியன்மே 17/05/2023 07:43 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.136425400:08:11
சூரியன்மே 17/05/2023 09:54 amகடகம்புனர்பூசம்90.014666100:00:53
சூரியன்மே 17/05/2023 12:04 pmசிம்மம்மகம்120.181154100:10:52
சூரியன்மே 17/05/2023 02:07 pmகன்னிஉத்திரம்150.201218400:12:04
சூரியன்மே 17/05/2023 04:08 pmதுலாம்சித்திரை180.065447700:03:56
சூரியன்மே 17/05/2023 06:15 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.130359900:07:49
சூரியன்மே 17/05/2023 08:27 pmதனுசுமூலம்240.159578500:09:34
சூரியன்மே 17/05/2023 10:34 pmமகரம்உத்திராடம்270.150535100:09:02
சூரியன்மே 18/05/2023 12:27 amகும்பம்அவிட்டம்300.080328400:04:49
சூரியன்மே 18/05/2023 02:09 amமீனம்பூரட்டாதி330.148429900:08:54
சூரியன்மே 18/05/2023 03:49 amமேஷம்அஸ்வினி0.229354700:13:46
சூரியன்மே 18/05/2023 05:37 amரிஷபம்கார்த்திகை30.200413000:12:01
சூரியன்மே 18/05/2023 07:39 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.120500600:07:14
சூரியன்மே 18/05/2023 09:51 amகடகம்புனர்பூசம்90.226313600:13:35
சூரியன்மே 18/05/2023 12:00 pmசிம்மம்மகம்120.164861700:09:54
சூரியன்மே 18/05/2023 02:03 pmகன்னிஉத்திரம்150.184278200:11:03
சூரியன்மே 18/05/2023 04:04 pmதுலாம்சித்திரை180.048823700:02:56
சூரியன்மே 18/05/2023 06:11 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.114617100:06:53
சூரியன்மே 18/05/2023 08:23 pmதனுசுமூலம்240.144004400:08:38
சூரியன்மே 18/05/2023 10:30 pmமகரம்உத்திராடம்270.133566900:08:01
சூரியன்மே 19/05/2023 12:23 amகும்பம்அவிட்டம்300.061055500:03:40
சூரியன்மே 19/05/2023 02:05 amமீனம்பூரட்டாதி330.127720400:07:40
சூரியன்மே 19/05/2023 03:45 amமேஷம்அஸ்வினி0.209326600:12:34
சூரியன்மே 19/05/2023 05:33 amரிஷபம்கார்த்திகை30.182579500:10:57
சூரியன்மே 19/05/2023 07:35 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.104572500:06:16
சூரியன்மே 19/05/2023 09:47 amகடகம்புனர்பூசம்90.210784400:12:39
சூரியன்மே 19/05/2023 11:56 amசிம்மம்மகம்120.148567900:08:55
சூரியன்மே 19/05/2023 01:59 pmகன்னிஉத்திரம்150.167336500:10:02
சூரியன்மே 19/05/2023 04:00 pmதுலாம்சித்திரை180.032197600:01:56
சூரியன்மே 19/05/2023 06:07 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.098871400:05:56
சூரியன்மே 19/05/2023 08:19 pmதனுசுமூலம்240.128428400:07:42
சூரியன்மே 19/05/2023 10:26 pmமகரம்உத்திராடம்270.116598400:06:60
சூரியன்மே 20/05/2023 12:19 amகும்பம்அவிட்டம்300.041784200:02:30
சூரியன்மே 20/05/2023 02:01 amமீனம்பூரட்டாதி330.107012600:06:25
சூரியன்மே 20/05/2023 03:41 amமேஷம்அஸ்வினி0.189298400:11:21
சூரியன்மே 20/05/2023 05:29 amரிஷபம்கார்த்திகை30.164744500:09:53
சூரியன்மே 20/05/2023 07:31 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.088642000:05:19
சூரியன்மே 20/05/2023 09:43 amகடகம்புனர்பூசம்90.195253000:11:43
சூரியன்மே 20/05/2023 11:52 amசிம்மம்மகம்120.132272800:07:56
சூரியன்மே 20/05/2023 01:55 pmகன்னிஉத்திரம்150.150393800:09:01
சூரியன்மே 20/05/2023 03:56 pmதுலாம்சித்திரை180.015569900:00:56
சூரியன்மே 20/05/2023 06:03 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.083123400:04:59
சூரியன்மே 20/05/2023 08:15 pmதனுசுமூலம்240.112850000:06:46
சூரியன்மே 20/05/2023 10:22 pmமகரம்உத்திராடம்270.099628900:05:59
சூரியன்மே 21/05/2023 12:15 amகும்பம்அவிட்டம்300.022513700:01:21
சூரியன்மே 21/05/2023 01:57 amமீனம்பூரட்டாதி330.086306300:05:11
சூரியன்மே 21/05/2023 03:37 amமேஷம்அஸ்வினி0.169271200:10:09
சூரியன்மே 21/05/2023 05:25 amரிஷபம்கார்த்திகை30.146909100:08:49
சூரியன்மே 21/05/2023 07:27 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.072710300:04:22
சூரியன்மே 21/05/2023 09:39 amகடகம்புனர்பூசம்90.179720400:10:47
சூரியன்மே 21/05/2023 11:48 amசிம்மம்மகம்120.115976800:06:58
சூரியன்மே 21/05/2023 01:51 pmகன்னிஉத்திரம்150.133450300:08:00
சூரியன்மே 21/05/2023 03:53 pmதுலாம்சித்திரை180.242189500:14:32
சூரியன்மே 21/05/2023 05:59 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.067373700:04:03
சூரியன்மே 21/05/2023 08:11 pmதனுசுமூலம்240.097269300:05:50
சூரியன்மே 21/05/2023 10:18 pmமகரம்உத்திராடம்270.082657900:04:58
சூரியன்மே 22/05/2023 12:11 amகும்பம்அவிட்டம்300.003242900:00:12
சூரியன்மே 22/05/2023 01:53 amமீனம்பூரட்டாதி330.065600800:03:56
சூரியன்மே 22/05/2023 03:33 amமேஷம்அஸ்வினி0.149244800:08:57
சூரியன்மே 22/05/2023 05:21 amரிஷபம்கார்த்திகை30.129074200:07:45
சூரியன்மே 22/05/2023 07:23 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.056778800:03:24
சூரியன்மே 22/05/2023 09:35 amகடகம்புனர்பூசம்90.164187500:09:51
சூரியன்மே 22/05/2023 11:44 amசிம்மம்மகம்120.099680100:05:59
சூரியன்மே 22/05/2023 01:47 pmகன்னிஉத்திரம்150.116506300:06:59
சூரியன்மே 22/05/2023 03:49 pmதுலாம்சித்திரை180.225566300:13:32
சூரியன்மே 22/05/2023 05:55 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.051623000:03:06
சூரியன்மே 22/05/2023 08:07 pmதனுசுமூலம்240.081687500:04:54
சூரியன்மே 22/05/2023 10:14 pmமகரம்உத்திராடம்270.065685300:03:56
சூரியன்மே 23/05/2023 12:08 amகும்பம்அவிட்டம்300.266268400:15:59
சூரியன்மே 23/05/2023 01:49 amமீனம்பூரட்டாதி330.044895000:02:42
சூரியன்மே 23/05/2023 03:29 amமேஷம்அஸ்வினி0.129218700:07:45
சூரியன்மே 23/05/2023 05:17 amரிஷபம்கார்த்திகை30.111240500:06:40
சூரியன்மே 23/05/2023 07:19 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.040848400:02:27
சூரியன்மே 23/05/2023 09:31 amகடகம்புனர்பூசம்90.148655000:08:55
சூரியன்மே 23/05/2023 11:40 amசிம்மம்மகம்120.083383900:05:00
சூரியன்மே 23/05/2023 01:43 pmகன்னிஉத்திரம்150.099562600:05:58
சூரியன்மே 23/05/2023 03:45 pmதுலாம்சித்திரை180.208943300:12:32
சூரியன்மே 23/05/2023 05:51 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.035872500:02:09
சூரியன்மே 23/05/2023 08:03 pmதனுசுமூலம்240.066105300:03:58
சூரியன்மே 23/05/2023 10:10 pmமகரம்உத்திராடம்270.048712100:02:55
சூரியன்மே 24/05/2023 12:04 amகும்பம்அவிட்டம்300.246975600:14:49
சூரியன்மே 24/05/2023 01:45 amமீனம்பூரட்டாதி330.024189000:01:27
சூரியன்மே 24/05/2023 03:25 amமேஷம்அஸ்வினி0.109193000:06:33
சூரியன்மே 24/05/2023 05:13 amரிஷபம்கார்த்திகை30.093407800:05:36
சூரியன்மே 24/05/2023 07:15 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.024919500:01:30
சூரியன்மே 24/05/2023 09:27 amகடகம்புனர்பூசம்90.133124100:07:59
சூரியன்மே 24/05/2023 11:36 amசிம்மம்மகம்120.067088600:04:02
சூரியன்மே 24/05/2023 01:39 pmகன்னிஉத்திரம்150.082619300:04:57
சூரியன்மே 24/05/2023 03:41 pmதுலாம்சித்திரை180.192320700:11:32
சூரியன்மே 24/05/2023 05:47 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.020122700:01:12
சூரியன்மே 24/05/2023 07:59 pmதனுசுமூலம்240.050523400:03:02
சூரியன்மே 24/05/2023 10:06 pmமகரம்உத்திராடம்270.031738900:01:54
சூரியன்மே 25/05/2023 12:00 amகும்பம்அவிட்டம்300.227682300:13:40
சூரியன்மே 25/05/2023 01:41 amமீனம்பூரட்டாதி330.003482000:00:13
சூரியன்மே 25/05/2023 03:21 amமேஷம்அஸ்வினி0.089166800:05:21
சூரியன்மே 25/05/2023 05:09 amரிஷபம்கார்த்திகை30.075576000:04:32
சூரியன்மே 25/05/2023 07:11 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.008992500:00:32
சூரியன்மே 25/05/2023 09:23 amகடகம்புனர்பூசம்90.117595100:07:03
சூரியன்மே 25/05/2023 11:32 amசிம்மம்மகம்120.050794600:03:03
சூரியன்மே 25/05/2023 01:35 pmகன்னிஉத்திரம்150.065677100:03:56
சூரியன்மே 25/05/2023 03:37 pmதுலாம்சித்திரை180.175699000:10:33
சூரியன்மே 25/05/2023 05:43 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.004373800:00:16
சூரியன்மே 25/05/2023 07:55 pmதனுசுமூலம்240.034943100:02:06
சூரியன்மே 25/05/2023 10:02 pmமகரம்உத்திராடம்270.014766500:00:53
சூரியன்மே 25/05/2023 11:56 pmகும்பம்அவிட்டம்300.208388800:12:30
சூரியன்மே 26/05/2023 01:38 amமீனம்பூரட்டாதி330.286004500:17:10
சூரியன்மே 26/05/2023 03:17 amமேஷம்அஸ்வினி0.069139200:04:09
சூரியன்மே 26/05/2023 05:05 amரிஷபம்கார்த்திகை30.057744200:03:28
சூரியன்மே 26/05/2023 07:08 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.226050900:13:34
சூரியன்மே 26/05/2023 09:19 amகடகம்புனர்பூசம்90.102068200:06:07
சூரியன்மே 26/05/2023 11:28 amசிம்மம்மகம்120.034502500:02:04
சூரியன்மே 26/05/2023 01:31 pmகன்னிஉத்திரம்150.048736000:02:55
சூரியன்மே 26/05/2023 03:33 pmதுலாம்சித்திரை180.159078200:09:33
சூரியன்மே 26/05/2023 05:40 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.218996100:13:08
சூரியன்மே 26/05/2023 07:51 pmதனுசுமூலம்240.019364600:01:10
சூரியன்மே 26/05/2023 09:59 pmமகரம்உத்திராடம்270.246217100:14:46
சூரியன்மே 26/05/2023 11:52 pmகும்பம்அவிட்டம்300.189096300:11:21
சூரியன்மே 27/05/2023 01:34 amமீனம்பூரட்டாதி330.265291200:15:55
சூரியன்மே 27/05/2023 03:13 amமேஷம்அஸ்வினி0.049109900:02:57
சூரியன்மே 27/05/2023 05:01 amரிஷபம்கார்த்திகை30.039911500:02:24
சூரியன்மே 27/05/2023 07:04 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.210136000:12:36
சூரியன்மே 27/05/2023 09:15 amகடகம்புனர்பூசம்90.086543400:05:12
சூரியன்மே 27/05/2023 11:24 amசிம்மம்மகம்120.018212200:01:06
சூரியன்மே 27/05/2023 01:27 pmகன்னிஉத்திரம்150.031795800:01:54
சூரியன்மே 27/05/2023 03:29 pmதுலாம்சித்திரை180.142458100:08:33
சூரியன்மே 27/05/2023 05:36 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.203255800:12:12
சூரியன்மே 27/05/2023 07:47 pmதனுசுமூலம்240.003788300:00:14
சூரியன்மே 27/05/2023 09:55 pmமகரம்உத்திராடம்270.229231900:13:45
சூரியன்மே 27/05/2023 11:48 pmகும்பம்அவிட்டம்300.169805200:10:11
சூரியன்மே 28/05/2023 01:30 amமீனம்பூரட்டாதி330.244577000:14:40
சூரியன்மே 28/05/2023 03:09 amமேஷம்அஸ்வினி0.029078200:01:45
சூரியன்மே 28/05/2023 04:57 amரிஷபம்கார்த்திகை30.022077400:01:19
சூரியன்மே 28/05/2023 07:00 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.194221500:11:39
சூரியன்மே 28/05/2023 09:11 amகடகம்புனர்பூசம்90.071020400:04:16
சூரியன்மே 28/05/2023 11:20 amசிம்மம்மகம்120.001924000:00:07
சூரியன்மே 28/05/2023 01:23 pmகன்னிஉத்திரம்150.014857000:00:53
சூரியன்மே 28/05/2023 03:25 pmதுலாம்சித்திரை180.125838500:07:33
சூரியன்மே 28/05/2023 05:32 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.187516500:11:15
சூரியன்மே 28/05/2023 07:44 pmதனுசுமூலம்240.216140300:12:58
சூரியன்மே 28/05/2023 09:51 pmமகரம்உத்திராடம்270.212249700:12:44
சூரியன்மே 28/05/2023 11:44 pmகும்பம்அவிட்டம்300.150516200:09:02
சூரியன்மே 29/05/2023 01:26 amமீனம்பூரட்டாதி330.223862300:13:26
சூரியன்மே 29/05/2023 03:05 amமேஷம்அஸ்வினி0.009043900:00:33
சூரியன்மே 29/05/2023 04:53 amரிஷபம்கார்த்திகை30.004240700:00:15
சூரியன்மே 29/05/2023 06:56 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.178306500:10:42
சூரியன்மே 29/05/2023 09:07 amகடகம்புனர்பூசம்90.055498500:03:20
சூரியன்மே 29/05/2023 11:17 amசிம்மம்மகம்120.224053300:13:27
சூரியன்மே 29/05/2023 01:20 pmகன்னிஉத்திரம்150.245845300:14:45
சூரியன்மே 29/05/2023 03:21 pmதுலாம்சித்திரை180.109219000:06:33
சூரியன்மே 29/05/2023 05:28 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.171777800:10:18
சூரியன்மே 29/05/2023 07:40 pmதனுசுமூலம்240.200564300:12:02
சூரியன்மே 29/05/2023 09:47 pmமகரம்உத்திராடம்270.195271200:11:43
சூரியன்மே 29/05/2023 11:40 pmகும்பம்அவிட்டம்300.131230400:07:52
சூரியன்மே 30/05/2023 01:22 amமீனம்பூரட்டாதி330.203147900:12:11
சூரியன்மே 30/05/2023 03:02 amமேஷம்அஸ்வினி0.282215200:16:56
சூரியன்மே 30/05/2023 04:50 amரிஷபம்கார்த்திகை30.247387700:14:51
சூரியன்மே 30/05/2023 06:52 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.162389700:09:45
சூரியன்மே 30/05/2023 09:03 amகடகம்புனர்பூசம்90.039977100:02:24
சூரியன்மே 30/05/2023 11:13 amசிம்மம்மகம்120.207760400:12:28
சூரியன்மே 30/05/2023 01:16 pmகன்னிஉத்திரம்150.228905700:13:44
சூரியன்மே 30/05/2023 03:17 pmதுலாம்சித்திரை180.092598800:05:33
சூரியன்மே 30/05/2023 05:24 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.156038800:09:22
சூரியன்மே 30/05/2023 07:36 pmதனுசுமூலம்240.184989600:11:06
சூரியன்மே 30/05/2023 09:43 pmமகரம்உத்திராடம்270.178296000:10:42
சூரியன்மே 30/05/2023 11:36 pmகும்பம்அவிட்டம்300.111948000:06:43
சூரியன்மே 31/05/2023 01:18 amமீனம்பூரட்டாதி330.182434200:10:57
சூரியன்மே 31/05/2023 02:58 amமேஷம்அஸ்வினி0.262191900:15:44
சூரியன்மே 31/05/2023 04:46 amரிஷபம்கார்த்திகை30.229564400:13:46
சூரியன்மே 31/05/2023 06:48 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.146470500:08:47
சூரியன்மே 31/05/2023 08:59 amகடகம்புனர்பூசம்90.024455200:01:28
சூரியன்மே 31/05/2023 11:09 amசிம்மம்மகம்120.191468000:11:29
சூரியன்மே 31/05/2023 01:12 pmகன்னிஉத்திரம்150.211966200:12:43
சூரியன்மே 31/05/2023 03:13 pmதுலாம்சித்திரை180.075977500:04:34
சூரியன்மே 31/05/2023 05:20 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.140298800:08:25
சூரியன்மே 31/05/2023 07:32 pmதனுசுமூலம்240.169415900:10:10
சூரியன்மே 31/05/2023 09:39 pmமகரம்உத்திராடம்270.161323900:09:41
சூரியன்மே 31/05/2023 11:32 pmகும்பம்அவிட்டம்300.092669200:05:34
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 01:14 amமீனம்பூரட்டாதி330.161721700:09:42
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 02:54 amமேஷம்அஸ்வினி0.242166500:14:32
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 04:42 amரிஷபம்கார்த்திகை30.211737000:12:42
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 06:44 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.130547800:07:50
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 08:55 amகடகம்புனர்பூசம்90.008931600:00:32
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 11:05 amசிம்மம்மகம்120.175175400:10:31
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 01:08 pmகன்னிஉத்திரம்150.195026100:11:42
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 03:09 pmதுலாம்சித்திரை180.059354300:03:34
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 05:16 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.124556800:07:28
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 07:28 pmதனுசுமூலம்240.153841500:09:14
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 09:35 pmமகரம்உத்திராடம்270.144354000:08:40
சூரியன்ஜூன் 01/06/2023 11:28 pmகும்பம்அவிட்டம்300.073394100:04:24
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 01:10 amமீனம்பூரட்டாதி330.141011400:08:28
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 02:50 amமேஷம்அஸ்வினி0.222139600:13:20
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 04:38 amரிஷபம்கார்த்திகை30.193905600:11:38
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 06:40 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.114621200:06:53
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 08:52 amகடகம்புனர்பூசம்90.220576500:13:14
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 11:01 amசிம்மம்மகம்120.158881600:09:32
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 01:04 pmகன்னிஉத்திரம்150.178084700:10:41
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 03:05 pmதுலாம்சித்திரை180.042729000:02:34
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 05:12 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.108811900:06:32
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 07:24 pmதனுசுமூலம்240.138265500:08:18
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 09:31 pmமகரம்உத்திராடம்270.127384600:07:39
சூரியன்ஜூன் 02/06/2023 11:24 pmகும்பம்அவிட்டம்300.054121600:03:15
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 01:06 amமீனம்பூரட்டாதி330.120303400:07:13
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 02:46 amமேஷம்அஸ்வினி0.202112100:12:08
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 04:34 amரிஷபம்கார்த்திகை30.176071500:10:34
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 06:36 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.098691200:05:55
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 08:48 amகடகம்புனர்பூசம்90.205045100:12:18
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 10:57 amசிம்மம்மகம்120.142586200:08:33
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 01:00 pmகன்னிஉத்திரம்150.161141800:09:40
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 03:01 pmதுலாம்சித்திரை180.026101300:01:34
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 05:08 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.093063800:05:35
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 07:20 pmதனுசுமூலம்240.122686600:07:22
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 09:27 pmமகரம்உத்திராடம்270.110414600:06:37
சூரியன்ஜூன் 03/06/2023 11:20 pmகும்பம்அவிட்டம்300.034850900:02:05
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 01:02 amமீனம்பூரட்டாதி330.099597400:05:59
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 02:42 amமேஷம்அஸ்வினி0.182085500:10:56
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 04:30 amரிஷபம்கார்த்திகை30.158236100:09:30
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 06:32 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.082758500:04:58
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 08:44 amகடகம்புனர்பூசம்90.189510800:11:22
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 10:53 amசிம்மம்மகம்120.126288800:07:35
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 12:56 pmகன்னிஉத்திரம்150.144197500:08:39
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 02:57 pmதுலாம்சித்திரை180.009471300:00:34
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 05:04 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.077312700:04:38
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 07:16 pmதனுசுமூலம்240.107104300:06:26
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 09:23 pmமகரம்உத்திராடம்270.093442400:05:36
சூரியன்ஜூன் 04/06/2023 11:16 pmகும்பம்அவிட்டம்300.015580300:00:56
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 12:58 amமீனம்பூரட்டாதி330.078893200:04:44
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 02:38 amமேஷம்அஸ்வினி0.162060400:09:43
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 04:26 amரிஷபம்கார்த்திகை30.140400800:08:25
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 06:28 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.066824700:04:01
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 08:40 amகடகம்புனர்பூசம்90.173975000:10:26
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 10:49 amசிம்மம்மகம்120.109989800:06:36
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 12:52 pmகன்னிஉத்திரம்150.127251800:07:38
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 02:54 pmதுலாம்சித்திரை180.236091000:14:10
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 05:00 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.061559500:03:42
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 07:12 pmதனுசுமூலம்240.091519300:05:29
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 09:19 pmமகரம்உத்திராடம்270.076467300:04:35
சூரியன்ஜூன் 05/06/2023 11:13 pmகும்பம்அவிட்டம்300.278619200:16:43
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 12:54 amமீனம்பூரட்டாதி330.058189400:03:29
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 02:34 amமேஷம்அஸ்வினி0.142036900:08:31
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 04:22 amரிஷபம்கார்த்திகை30.122567600:07:21
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 06:24 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.050892000:03:03
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 08:36 amகடகம்புனர்பூசம்90.158439200:09:30
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 10:45 amசிம்மம்மகம்120.093690500:05:37
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 12:48 pmகன்னிஉத்திரம்150.110306000:06:37
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 02:50 pmதுலாம்சித்திரை180.219466000:13:10
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 04:56 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.045805900:02:45
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 07:08 pmதனுசுமூலம்240.075932700:04:33
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 09:15 pmமகரம்உத்திராடம்270.059490100:03:34
சூரியன்ஜூன் 06/06/2023 11:09 pmகும்பம்அவிட்டம்300.259324800:15:34
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 12:50 amமீனம்பூரட்டாதி330.037485200:02:15
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 02:30 amமேஷம்அஸ்வினி0.122014600:07:19
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 04:18 amரிஷபம்கார்த்திகை30.104736900:06:17
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 06:20 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.034961800:02:06
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 08:32 amகடகம்புனர்பூசம்90.142904800:08:34
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 10:41 amசிம்மம்மகம்120.077392000:04:39
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 12:44 pmகன்னிஉத்திரம்150.093360900:05:36
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 02:46 pmதுலாம்சித்திரை180.202841900:12:10
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 04:52 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.030053400:01:48
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 07:04 pmதனுசுமூலம்240.060346400:03:37
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 09:11 pmமகரம்உத்திராடம்270.042512000:02:33
சூரியன்ஜூன் 07/06/2023 11:05 pmகும்பம்அவிட்டம்300.240028800:14:24
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 12:46 amமீனம்பூரட்டாதி330.016779400:01:00
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 02:26 amமேஷம்அஸ்வினி0.101992200:06:07
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 04:14 amரிஷபம்கார்த்திகை30.086908000:05:13
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 06:16 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.019035100:01:09
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 08:28 amகடகம்புனர்பூசம்90.127373700:07:39
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 10:37 amசிம்மம்மகம்120.061095400:03:40
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 12:40 pmகன்னிஉத்திரம்150.076417100:04:35
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 02:42 pmதுலாம்சித்திரை180.186219600:11:10
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 04:48 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.014303000:00:51
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 07:00 pmதனுசுமூலம்240.044762500:02:41
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 09:07 pmமகரம்உத்திராடம்270.025534900:01:32
சூரியன்ஜூன் 08/06/2023 11:01 pmகும்பம்அவிட்டம்300.220732000:13:15
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 12:43 amமீனம்பூரட்டாதி330.299305000:17:57
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 02:22 amமேஷம்அஸ்வினி0.081968000:04:55
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 04:10 amரிஷபம்கார்த்திகை30.069079900:04:09
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 06:12 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.003111300:00:11
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 08:24 amகடகம்புனர்பூசம்90.111846000:06:43
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 10:33 amசிம்மம்மகம்120.044801900:02:41
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 12:36 pmகன்னிஉத்திரம்150.059475300:03:34
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 02:38 pmதுலாம்சித்திரை180.169599100:10:11
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 04:45 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.228921100:13:44
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 06:56 pmதனுசுமூலம்240.029182100:01:45
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 09:03 pmமகரம்உத்திராடம்270.008561100:00:31
சூரியன்ஜூன் 09/06/2023 10:57 pmகும்பம்அவிட்டம்300.201436400:12:05
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 12:39 amமீனம்பூரட்டாதி330.278591200:16:43
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 02:18 amமேஷம்அஸ்வினி0.061941100:03:43
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 04:06 amரிஷபம்கார்த்திகை30.051250600:03:05
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 06:09 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.220175600:13:13
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 08:20 amகடகம்புனர்பூசம்90.096321600:05:47
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 10:29 amசிம்மம்மகம்120.028511400:01:43
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 12:32 pmகன்னிஉத்திரம்150.042535400:02:33
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 02:34 pmதுலாம்சித்திரை180.152979600:09:11
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 04:41 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.213181500:12:47
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 06:52 pmதனுசுமூலம்240.013605400:00:49
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 09:00 pmமகரம்உத்திராடம்270.240007000:14:24
சூரியன்ஜூன் 10/06/2023 10:53 pmகும்பம்அவிட்டம்300.182143400:10:56
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 12:35 amமீனம்பூரட்டாதி330.257876400:15:28
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 02:14 amமேஷம்அஸ்வினி0.041910500:02:31
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 04:02 amரிஷபம்கார்த்திகை30.033418000:02:00
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 06:05 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.204262400:12:15
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 08:16 amகடகம்புனர்பூசம்90.080799100:04:51
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 10:25 amசிம்மம்மகம்120.012223100:00:44
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 12:28 pmகன்னிஉத்திரம்150.025596600:01:32
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 02:30 pmதுலாம்சித்திரை180.136360700:08:11
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 04:37 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.197443000:11:51
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 06:49 pmதனுசுமூலம்240.225961000:13:33
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 08:56 pmமகரம்உத்திராடம்270.223024800:13:23
சூரியன்ஜூன் 11/06/2023 10:49 pmகும்பம்அவிட்டம்300.162854000:09:46
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 12:31 amமீனம்பூரட்டாதி330.237161300:14:14
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 02:10 amமேஷம்அஸ்வினி0.021876100:01:19
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 03:58 amரிஷபம்கார்த்திகை30.015581300:00:56
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 06:01 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.188347300:11:18
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 08:12 amகடகம்புனர்பூசம்90.065277000:03:55
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 10:22 amசிம்மம்மகம்120.234357400:14:04
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 12:24 pmகன்னிஉத்திரம்150.008658500:00:31
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 02:26 pmதுலாம்சித்திரை180.119741300:07:11
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 04:33 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.181704400:10:54
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 06:45 pmதனுசுமூலம்240.210385300:12:37
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 08:52 pmமகரம்உத்திராடம்270.206047100:12:22
சூரியன்ஜூன் 12/06/2023 10:45 pmகும்பம்அவிட்டம்300.143569000:08:37
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 12:27 amமீனம்பூரட்டாதி330.216447300:12:59
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 02:06 amமேஷம்அஸ்வினி0.001838800:00:07
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 03:55 amரிஷபம்கார்த்திகை30.258713200:15:31
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 05:57 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.172428800:10:21
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 08:08 amகடகம்புனர்பூசம்90.049754300:02:59
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 10:18 amசிம்மம்மகம்120.218063700:13:05
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 12:21 pmகன்னிஉத்திரம்150.239646000:14:23
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 02:22 pmதுலாம்சித்திரை180.103120200:06:11
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 04:29 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.165964500:09:57
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 06:41 pmதனுசுமூலம்240.194810100:11:41
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 08:48 pmமகரம்உத்திராடம்270.189072400:11:21
சூரியன்ஜூன் 13/06/2023 10:41 pmகும்பம்அவிட்டம்300.124287900:07:27
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 12:23 amமீனம்பூரட்டாதி330.195735000:11:45
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 02:03 amமேஷம்அஸ்வினி0.275012800:16:30
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 03:51 amரிஷபம்கார்த்திகை30.240888100:14:27
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 05:53 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.156506800:09:23
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 08:04 amகடகம்புனர்பூசம்90.034229700:02:03
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 10:14 amசிம்மம்மகம்120.201769400:12:06
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 12:17 pmகன்னிஉத்திரம்150.222705100:13:22
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 02:18 pmதுலாம்சித்திரை180.086497400:05:11
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 04:25 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.150222200:09:01
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 06:37 pmதனுசுமூலம்240.179234300:10:45
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 08:44 pmமகரம்உத்திராடம்270.172099300:10:20
சூரியன்ஜூன் 14/06/2023 10:37 pmகும்பம்அவிட்டம்300.105009900:06:18
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 12:19 amமீனம்பூரட்டாதி330.175024400:10:30
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 01:59 amமேஷம்அஸ்வினி0.254988500:15:18
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 03:47 amரிஷபம்கார்த்திகை30.223059800:13:23
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 05:49 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.140581300:08:26
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 08:00 amகடகம்புனர்பூசம்90.018702800:01:07
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 10:10 amசிம்மம்மகம்120.185474200:11:08
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 12:13 pmகன்னிஉத்திரம்150.205763200:12:21
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 02:14 pmதுலாம்சித்திரை180.069872500:04:12
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 04:21 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.134477500:08:04
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 06:33 pmதனுசுமூலம்240.163656600:09:49
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 08:40 pmமகரம்உத்திராடம்270.155126600:09:18
சூரியன்ஜூன் 15/06/2023 10:33 pmகும்பம்அவிட்டம்300.085734100:05:09
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 12:15 amமீனம்பூரட்டாதி330.154315900:09:16
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 01:55 amமேஷம்அஸ்வினி0.234964200:14:06
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 03:43 amரிஷபம்கார்த்திகை30.205229300:12:19
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 05:45 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.124653000:07:29
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 07:56 amகடகம்புனர்பூசம்90.003173900:00:11
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 10:06 amசிம்மம்மகம்120.169177700:10:09
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 12:09 pmகன்னிஉத்திரம்150.188819900:11:20
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 02:10 pmதுலாம்சித்திரை180.053245700:03:12
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 04:17 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.118730400:07:07
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 06:29 pmதனுசுமூலம்240.148076600:08:53
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 08:36 pmமகரம்உத்திராடம்270.138153200:08:17
சூரியன்ஜூன் 16/06/2023 10:29 pmகும்பம்அவிட்டம்300.066459400:03:59
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 12:11 amமீனம்பூரட்டாதி330.133608900:08:01
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 01:51 amமேஷம்அஸ்வினி0.214940400:12:54
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 03:39 amரிஷபம்கார்த்திகை30.187398200:11:15
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 05:41 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.108723400:06:31
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 07:53 amகடகம்புனர்பூசம்90.214813400:12:53
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 10:02 amசிம்மம்மகம்120.152879900:09:10
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 12:05 pmகன்னிஉத்திரம்150.171875900:10:19
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 02:06 pmதுலாம்சித்திரை180.036617600:02:12
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 04:13 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.102981100:06:11
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 06:25 pmதனுசுமூலம்240.132494600:07:57
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 08:32 pmமகரம்உத்திராடம்270.121178200:07:16
சூரியன்ஜூன் 17/06/2023 10:25 pmகும்பம்அவிட்டம்300.047184600:02:50
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 12:07 amமீனம்பூரட்டாதி330.112902600:06:46
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 01:47 amமேஷம்அஸ்வினி0.194917200:11:42
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 03:35 amரிஷபம்கார்த்திகை30.169567400:10:10
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 05:37 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.092793500:05:34
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 07:49 amகடகம்புனர்பூசம்90.199279400:11:57
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 09:58 amசிம்மம்மகம்120.136581700:08:12
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 12:01 pmகன்னிஉத்திரம்150.154931400:09:18
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 02:02 pmதுலாம்சித்திரை180.019988900:01:12
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 04:09 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.087230800:05:14
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 06:21 pmதனுசுமூலம்240.116911000:07:01
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 08:28 pmமகரம்உத்திராடம்270.104201900:06:15
சூரியன்ஜூன் 18/06/2023 10:21 pmகும்பம்அவிட்டம்300.027909300:01:40
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 12:03 amமீனம்பூரட்டாதி330.092196800:05:32
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 01:43 amமேஷம்அஸ்வினி0.174894900:10:30
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 03:31 amரிஷபம்கார்த்திகை30.151737400:09:06
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 05:33 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.076864200:04:37
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 07:45 amகடகம்புனர்பூசம்90.183745800:11:01
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 09:54 amசிம்மம்மகம்120.120283300:07:13
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 11:57 amகன்னிஉத்திரம்150.137986700:08:17
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 01:58 pmதுலாம்சித்திரை180.003359900:00:12
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 04:05 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.071480100:04:17
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 06:17 pmதனுசுமூலம்240.101326500:06:05
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 08:24 pmமகரம்உத்திராடம்270.087224400:05:14
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 10:17 pmகும்பம்அவிட்டம்300.008633200:00:31
சூரியன்ஜூன் 19/06/2023 11:59 pmமீனம்பூரட்டாதி330.071490600:04:17
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 01:39 amமேஷம்அஸ்வினி0.154872700:09:18
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 03:27 amரிஷபம்கார்த்திகை30.133908700:08:02
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 05:29 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.060936600:03:39
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 07:41 amகடகம்புனர்பூசம்90.168213400:10:06
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 09:50 amசிம்மம்மகம்120.103985700:06:14
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 11:53 amகன்னிஉத்திரம்150.121042500:07:16
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 01:55 pmதுலாம்சித்திரை180.229984200:13:48
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 04:01 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.055730000:03:21
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 06:13 pmதனுசுமூலம்240.085742300:05:09
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 08:20 pmமகரம்உத்திராடம்270.070246700:04:13
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 10:14 pmகும்பம்அவிட்டம்300.271660700:16:18
சூரியன்ஜூன் 20/06/2023 11:55 pmமீனம்பூரட்டாதி330.050783400:03:03
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 01:35 amமேஷம்அஸ்வினி0.134850500:08:05
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 03:23 amரிஷபம்கார்த்திகை30.116080900:06:58
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 05:25 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.045010800:02:42
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 07:37 amகடகம்புனர்பூசம்90.152682600:09:10
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 09:46 amசிம்மம்மகம்120.087689500:05:16
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 11:49 amகன்னிஉத்திரம்150.104099200:06:15
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 01:51 pmதுலாம்சித்திரை180.213362800:12:48
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 03:57 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.039980900:02:24
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 06:09 pmதனுசுமூலம்240.070159100:04:13
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 08:16 pmமகரம்உத்திராடம்270.053269700:03:12
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 10:10 pmகும்பம்அவிட்டம்300.252363200:15:09
சூரியன்ஜூன் 21/06/2023 11:51 pmமீனம்பூரட்டாதி330.030075400:01:48
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 01:31 amமேஷம்அஸ்வினி0.114827300:06:53
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 03:19 amரிஷபம்கார்த்திகை30.098253300:05:54
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 05:21 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.029086500:01:45
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 07:33 amகடகம்புனர்பூசம்90.137154100:08:14
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 09:42 amசிம்மம்மகம்120.071394800:04:17
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 11:45 amகன்னிஉத்திரம்150.087156800:05:14
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 01:47 pmதுலாம்சித்திரை180.196742200:11:48
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 03:53 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.024233000:01:27
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 06:05 pmதனுசுமூலம்240.054577700:03:16
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 08:12 pmமகரம்உத்திராடம்270.036293900:02:11
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 10:06 pmகும்பம்அவிட்டம்300.233066200:13:59
சூரியன்ஜூன் 22/06/2023 11:47 pmமீனம்பூரட்டாதி330.009366400:00:34
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 01:27 amமேஷம்அஸ்வினி0.094802300:05:41
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 03:15 amரிஷபம்கார்த்திகை30.080425600:04:50
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 05:17 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.013163800:00:47
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 07:29 amகடகம்புனர்பூசம்90.121627800:07:18
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 09:38 amசிம்மம்மகம்120.055102200:03:18
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 11:41 amகன்னிஉத்திரம்150.070215800:04:13
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 01:43 pmதுலாம்சித்திரை180.180122600:10:48
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 03:49 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.008486800:00:31
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 06:01 pmதனுசுமூலம்240.038998600:02:20
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 08:08 pmமகரம்உத்திராடம்270.019320700:01:10
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 10:02 pmகும்பம்அவிட்டம்300.213770100:12:50
சூரியன்ஜூன் 23/06/2023 11:44 pmமீனம்பூரட்டாதி330.291888400:17:31
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 01:23 amமேஷம்அஸ்வினி0.074775300:04:29
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 03:11 amரிஷபம்கார்த்திகை30.062596500:03:45
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 05:14 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.230222100:13:49
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 07:25 amகடகம்புனர்பூசம்90.106103300:06:22
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 09:34 amசிம்மம்மகம்120.038811500:02:20
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 11:37 amகன்னிஉத்திரம்150.053275900:03:12
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 01:39 pmதுலாம்சித்திரை180.163503400:09:49
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 03:46 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.223109300:13:23
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 05:57 pmதனுசுமூலம்240.023421800:01:24
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 08:04 pmமகரம்உத்திராடம்270.002350500:00:08
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 09:58 pmகும்பம்அவிட்டம்300.194476200:11:40
சூரியன்ஜூன் 24/06/2023 11:40 pmமீனம்பூரட்டாதி330.271173500:16:16
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 01:19 amமேஷம்அஸ்வினி0.054745800:03:17
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 03:07 amரிஷபம்கார்த்திகை30.044765100:02:41
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 05:10 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.214309300:12:52
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 07:21 amகடகம்புனர்பூசம்90.090580500:05:26
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 09:30 amசிம்மம்மகம்120.022522500:01:21
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 11:33 amகன்னிஉத்திரம்150.036336700:02:11
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 01:35 pmதுலாம்சித்திரை180.146884700:08:49
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 03:42 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.207370600:12:27
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 05:53 pmதனுசுமூலம்240.007847300:00:28
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 08:01 pmமகரம்உத்திராடம்270.233793300:14:02
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 09:54 pmகும்பம்அவிட்டம்300.175184700:10:31
சூரியன்ஜூன் 25/06/2023 11:36 pmமீனம்பூரட்டாதி330.250458500:15:02
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 01:15 amமேஷம்அஸ்வினி0.034713300:02:05
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 03:03 amரிஷபம்கார்த்திகை30.026930900:01:37
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 05:06 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.198395400:11:54
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 07:17 amகடகம்புனர்பூசம்90.075058400:04:30
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 09:26 amசிம்மம்மகம்120.006235100:00:22
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 11:29 amகன்னிஉத்திரம்150.019398400:01:10
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 01:31 pmதுலாம்சித்திரை180.130265600:07:49
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 03:38 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.191632200:11:30
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 05:50 pmதனுசுமூலம்240.220202100:13:13
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 07:57 pmமகரம்உத்திராடம்270.216812500:13:01
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 09:50 pmகும்பம்அவிட்டம்300.155896700:09:21
சூரியன்ஜூன் 26/06/2023 11:32 pmமீனம்பூரட்டாதி330.229743700:13:47
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 01:11 amமேஷம்அஸ்வினி0.014678300:00:53
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 02:59 amரிஷபம்கார்த்திகை30.009093100:00:33
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 05:02 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.182479500:10:57
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 07:13 amகடகம்புனர்பூசம்90.059536000:03:34
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 09:23 amசிம்மம்மகம்120.228367000:13:42
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 11:25 amகன்னிஉத்திரம்150.002460100:00:09
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 01:27 pmதுலாம்சித்திரை180.113645600:06:49
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 03:34 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.175893100:10:33
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 05:46 pmதனுசுமூலம்240.204626000:12:17
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 07:53 pmமகரம்உத்திராடம்270.199834900:11:59
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 09:46 pmகும்பம்அவிட்டம்300.136612200:08:12
சூரியன்ஜூன் 27/06/2023 11:28 pmமீனம்பூரட்டாதி330.209030100:12:33
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 01:08 amமேஷம்அஸ்வினி0.287843300:17:16
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 02:56 amரிஷபம்கார்த்திகை30.252231100:15:08
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 04:58 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.166560500:09:60
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 07:09 amகடகம்புனர்பூசம்90.044012800:02:38
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 09:19 amசிம்மம்மகம்120.212072900:12:43
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 11:22 amகன்னிஉத்திரம்150.233446700:14:00
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 01:23 pmதுலாம்சித்திரை180.097024300:05:49
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 03:30 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.160152400:09:37
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 05:42 pmதனுசுமூலம்240.189050200:11:21
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 07:49 pmமகரம்உத்திராடம்270.182859600:10:58
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 09:42 pmகும்பம்அவிட்டம்300.117331000:07:02
சூரியன்ஜூன் 28/06/2023 11:24 pmமீனம்பூரட்டாதி330.188318000:11:18
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 01:04 amமேஷம்அஸ்வினி0.267820400:16:04
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 02:52 amரிஷபம்கார்த்திகை30.234406100:14:04
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 04:54 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.150638100:09:02
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 07:05 amகடகம்புனர்பூசம்90.028487600:01:43
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 09:15 amசிம்மம்மகம்120.195778300:11:45
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 11:18 amகன்னிஉத்திரம்150.216505500:12:59
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 01:19 pmதுலாம்சித்திரை180.080400900:04:49
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 03:26 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.144409500:08:40
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 05:38 pmதனுசுமூலம்240.173473400:10:25
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 07:45 pmமகரம்உத்திராடம்270.165886000:09:57
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 09:38 pmகும்பம்அவிட்டம்300.098053100:05:53
சூரியன்ஜூன் 29/06/2023 11:20 pmமீனம்பூரட்டாதி330.167608100:10:03
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 01:00 amமேஷம்அஸ்வினி0.247796800:14:52
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 02:48 amரிஷபம்கார்த்திகை30.216577900:12:60
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 04:50 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.134711900:08:05
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 07:01 amகடகம்புனர்பூசம்90.012960000:00:47
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 09:11 amசிம்மம்மகம்120.179482300:10:46
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 11:14 amகன்னிஉத்திரம்150.199563000:11:58
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 01:15 pmதுலாம்சித்திரை180.063775100:03:50
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 03:22 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.128663600:07:43
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 05:34 pmதனுசுமூலம்240.157894100:09:28
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 07:41 pmமகரம்உத்திராடம்270.148912300:08:56
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 09:34 pmகும்பம்அவிட்டம்300.078777500:04:44
சூரியன்ஜூன் 30/06/2023 11:16 pmமீனம்பூரட்டாதி330.146900500:08:49
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 12:56 amமேஷம்அஸ்வினி0.227773200:13:40
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 02:44 amரிஷபம்கார்த்திகை30.198747300:11:55
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 04:46 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.118782800:07:08
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 06:58 amகடகம்புனர்பூசம்90.224601400:13:29
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 09:07 amசிம்மம்மகம்120.163184400:09:47
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 11:10 amகன்னிஉத்திரம்150.182618800:10:57
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 01:11 pmதுலாம்சித்திரை180.047147200:02:50
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 03:18 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.112914300:06:46
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 05:30 pmதனுசுமூலம்240.142311900:08:32
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 07:37 pmமகரம்உத்திராடம்270.131937000:07:55
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 09:30 pmகும்பம்அவிட்டம்300.059502600:03:34
சூரியன்ஜுலை 01/07/2023 11:12 pmமீனம்பூரட்டாதி330.126194700:07:34
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 12:52 amமேஷம்அஸ்வினி0.207750600:12:28
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 02:40 amரிஷபம்கார்த்திகை30.180916300:10:51
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 04:42 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.102851700:06:10
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 06:54 amகடகம்புனர்பூசம்90.209065800:12:33
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 09:03 amசிம்மம்மகம்120.146884800:08:49
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 11:06 amகன்னிஉத்திரம்150.165673300:09:56
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 01:07 pmதுலாம்சித்திரை180.030517500:01:50
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 03:14 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.097162500:05:50
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 05:26 pmதனுசுமூலம்240.126726400:07:36
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 07:33 pmமகரம்உத்திராடம்270.114959200:06:54
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 09:26 pmகும்பம்அவிட்டம்300.040227200:02:25
சூரியன்ஜுலை 02/07/2023 11:08 pmமீனம்பூரட்டாதி330.105490200:06:20
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 12:48 amமேஷம்அஸ்வினி0.187730000:11:16
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 02:36 amரிஷபம்கார்த்திகை30.163086500:09:47
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 04:38 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.086920500:05:13
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 06:50 amகடகம்புனர்பூசம்90.193529400:11:37
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 08:59 amசிம்மம்மகம்120.130584000:07:50
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 11:02 amகன்னிஉத்திரம்150.148727000:08:55
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 01:03 pmதுலாம்சித்திரை180.013886900:00:50
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 03:10 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.081409400:04:53
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 05:22 pmதனுசுமூலம்240.111138300:06:40
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 07:29 pmமகரம்உத்திராடம்270.097978600:05:53
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 09:22 pmகும்பம்அவிட்டம்300.020950000:01:15
சூரியன்ஜுலை 03/07/2023 11:04 pmமீனம்பூரட்டாதி330.084785800:05:05
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 12:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.167710900:10:04
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 02:32 amரிஷபம்கார்த்திகை30.145258900:08:43
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 04:34 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.070991300:04:16
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 06:46 amகடகம்புனர்பூசம்90.177993700:10:41
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 08:55 amசிம்மம்மகம்120.114283300:06:51
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 10:58 amகன்னிஉத்திரம்150.131780800:07:54
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 01:00 pmதுலாம்சித்திரை180.240505400:14:26
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 03:06 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.065656400:03:56
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 05:18 pmதனுசுமூலம்240.095549700:05:44
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 07:25 pmமகரம்உத்திராடம்270.080996000:04:52
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 09:18 pmகும்பம்அவிட்டம்300.001670500:00:06
சூரியன்ஜுலை 04/07/2023 11:00 pmமீனம்பூரட்டாதி330.064079900:03:51
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 12:40 amமேஷம்அஸ்வினி0.147692300:08:52
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 02:28 amரிஷபம்கார்த்திகை30.127434200:07:39
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 04:30 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.055065500:03:18
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 06:42 amகடகம்புனர்பூசம்90.162460500:09:45
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 08:51 amசிம்மம்மகம்120.097984200:05:53
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 10:54 amகன்னிஉத்திரம்150.114835900:06:53
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 12:56 pmதுலாம்சித்திரை180.223883200:13:26
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 03:02 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.049905500:02:60
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 05:14 pmதனுசுமூலம்240.079962600:04:48
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 07:21 pmமகரம்உத்திராடம்270.064013700:03:50
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 09:15 pmகும்பம்அவிட்டம்300.264687800:15:53
சூரியன்ஜுலை 05/07/2023 10:56 pmமீனம்பூரட்டாதி330.043372300:02:36
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 12:36 amமேஷம்அஸ்வினி0.127673000:07:40
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 02:24 amரிஷபம்கார்த்திகை30.109610800:06:35
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 04:26 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.039143000:02:21
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 06:38 amகடகம்புனர்பூசம்90.146931200:08:49
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 08:47 amசிம்மம்மகம்120.081688000:04:54
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 10:50 amகன்னிஉத்திரம்150.097892700:05:52
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 12:52 pmதுலாம்சித்திரை180.207262800:12:26
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 02:58 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.034157300:02:03
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 05:10 pmதனுசுமூலம்240.064378700:03:52
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 07:17 pmமகரம்உத்திராடம்270.047033900:02:49
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 09:11 pmகும்பம்அவிட்டம்300.245386900:14:43
சூரியன்ஜுலை 06/07/2023 10:52 pmமீனம்பூரட்டாதி330.022662500:01:22
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 12:32 amமேஷம்அஸ்வினி0.107651100:06:28
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 02:20 amரிஷபம்கார்த்திகை30.091787200:05:30
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 04:22 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.023223100:01:24
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 06:34 amகடகம்புனர்பூசம்90.131405500:07:53
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 08:43 amசிம்மம்மகம்120.065394800:03:55
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 10:46 amகன்னிஉத்திரம்150.080951800:04:51
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 12:48 pmதுலாம்சித்திரை180.190644300:11:26
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 02:54 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.018412000:01:06
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 05:06 pmதனுசுமூலம்240.048799100:02:56
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 07:13 pmமகரம்உத்திராடம்270.030058200:01:48
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 09:07 pmகும்பம்அவிட்டம்300.226087900:13:34
சூரியன்ஜுலை 07/07/2023 10:48 pmமீனம்பூரட்டாதி330.001951100:00:07
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 12:28 amமேஷம்அஸ்வினி0.087625400:05:15
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 02:16 amரிஷபம்கார்த்திகை30.073961000:04:26
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 04:18 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.007303600:00:26
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 06:30 amகடகம்புனர்பூசம்90.115882400:06:57
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 08:39 amசிம்மம்மகம்120.049104800:02:57
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 10:42 amகன்னிஉத்திரம்150.064012500:03:50
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 12:44 pmதுலாம்சித்திரை180.174026600:10:26
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 02:50 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.002668600:00:10
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 05:02 pmதனுசுமூலம்240.033223400:01:60
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 07:09 pmமகரம்உத்திராடம்270.013087700:00:47
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 09:03 pmகும்பம்அவிட்டம்300.206792600:12:24
சூரியன்ஜுலை 08/07/2023 10:45 pmமீனம்பூரட்டாதி330.284470400:17:04
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 12:24 amமேஷம்அஸ்வினி0.067595900:04:03
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 02:12 amரிஷபம்கார்த்திகை30.056130600:03:22
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 04:15 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.224365800:13:28
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 06:26 amகடகம்புனர்பூசம்90.100360600:06:01
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 08:35 amசிம்மம்மகம்120.032816500:01:58
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 10:38 amகன்னிஉத்திரம்150.047074000:02:49
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 12:40 pmதுலாம்சித்திரை180.157408600:09:27
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 02:47 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.217294900:13:02
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 04:58 pmதனுசுமூலம்240.017650300:01:04
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 07:06 pmமகரம்உத்திராடம்270.244543600:14:40
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 08:59 pmகும்பம்அவிட்டம்300.187501700:11:15
சூரியன்ஜுலை 09/07/2023 10:41 pmமீனம்பூரட்டாதி330.263755000:15:50
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 12:20 amமேஷம்அஸ்வினி0.047562600:02:51
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 02:08 amரிஷபம்கார்த்திகை30.038295500:02:18
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 04:11 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.208451400:12:30
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 06:22 amகடகம்புனர்பூசம்90.084838400:05:05
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 08:31 amசிம்மம்மகம்120.016529100:00:60
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 10:34 amகன்னிஉத்திரம்150.030135700:01:48
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 12:36 pmதுலாம்சித்திரை180.140789500:08:27
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 02:43 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.201556400:12:06
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 04:54 pmதனுசுமூலம்240.002078400:00:07
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 07:02 pmமகரம்உத்திராடம்270.227564000:13:39
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 08:55 pmகும்பம்அவிட்டம்300.168214800:10:06
சூரியன்ஜுலை 10/07/2023 10:37 pmமீனம்பூரட்டாதி330.243040800:14:35
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 12:16 amமேஷம்அஸ்வினி0.027527000:01:39
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 02:04 amரிஷபம்கார்த்திகை30.020456000:01:14
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 04:07 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.192533300:11:33
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 06:18 amகடகம்புனர்பூசம்90.069314500:04:10
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 08:27 amசிம்மம்மகம்120.000241500:00:01
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 10:30 amகன்னிஉத்திரம்150.013196700:00:48
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 12:32 pmதுலாம்சித்திரை180.124168600:07:27
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 02:39 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.185816200:11:09
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 04:51 pmதனுசுமூலம்240.214432000:12:52
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 06:58 pmமகரம்உத்திராடம்270.210586700:12:38
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 08:51 pmகும்பம்அவிட்டம்300.148931600:08:56
சூரியன்ஜுலை 11/07/2023 10:33 pmமீனம்பூரட்டாதி330.222328700:13:20
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 12:12 amமேஷம்அஸ்வினி0.007490000:00:27
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 02:00 amரிஷபம்கார்த்திகை30.002612600:00:09
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 04:03 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.176611600:10:36
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 06:14 amகடகம்புனர்பூசம்90.053788600:03:14
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 08:24 amசிம்மம்மகம்120.222369000:13:21
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 10:27 amகன்னிஉத்திரம்150.244183100:14:39
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 12:28 pmதுலாம்சித்திரை180.107545500:06:27
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 02:35 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.170073200:10:12
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 04:47 pmதனுசுமூலம்240.198853600:11:56
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 06:54 pmமகரம்உத்திராடம்270.193609900:11:37
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 08:47 pmகும்பம்அவிட்டம்300.129650700:07:47
சூரியன்ஜுலை 12/07/2023 10:29 pmமீனம்பூரட்டாதி330.201618400:12:06
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 12:09 amமேஷம்அஸ்வினி0.280660100:16:50
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 01:57 amரிஷபம்கார்த்திகை30.245753500:14:45
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 03:59 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.160687100:09:38
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 06:10 amகடகம்புனர்பூசம்90.038260600:02:18
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 08:20 amசிம்மம்மகம்120.206071900:12:22
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 10:23 amகன்னிஉத்திரம்150.227240300:13:38
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 12:24 pmதுலாம்சித்திரை180.090920800:05:27
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 02:31 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.154328000:09:16
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 04:43 pmதனுசுமூலம்240.183273400:10:60
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 06:50 pmமகரம்உத்திராடம்270.176632800:10:36
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 08:43 pmகும்பம்அவிட்டம்300.110371000:06:37
சூரியன்ஜுலை 13/07/2023 10:25 pmமீனம்பூரட்டாதி330.180909600:10:51
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 12:05 amமேஷம்அஸ்வினி0.260639500:15:38
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 01:53 amரிஷபம்கார்த்திகை30.227927400:13:41
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 03:55 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.144761000:08:41
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 06:06 amகடகம்புனர்பூசம்90.022730900:01:22
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 08:16 amசிம்மம்மகம்120.189773700:11:23
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 10:19 amகன்னிஉத்திரம்150.210296500:12:37
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 12:20 pmதுலாம்சித்திரை180.074294500:04:27
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 02:27 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.138580800:08:19
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 04:39 pmதனுசுமூலம்240.167690900:10:04
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 06:46 pmமகரம்உத்திராடம்270.159654500:09:35
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 08:39 pmகும்பம்அவிட்டம்300.091091700:05:28
சூரியன்ஜுலை 14/07/2023 10:21 pmமீனம்பூரட்டாதி330.160201900:09:37
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 12:01 amமேஷம்அஸ்வினி0.240619500:14:26
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 01:49 amரிஷபம்கார்த்திகை30.210101200:12:36
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 03:51 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.128834100:07:44
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 06:02 amகடகம்புனர்பூசம்90.007200400:00:26
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 08:12 amசிம்மம்மகம்120.173474600:10:25
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 10:15 amகன்னிஉத்திரம்150.193351900:11:36
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 12:16 pmதுலாம்சித்திரை180.057667400:03:28
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 02:23 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.122832100:07:22
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 04:35 pmதனுசுமூலம்240.152106900:09:08
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 06:42 pmமகரம்உத்திராடம்270.142674600:08:34
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 08:35 pmகும்பம்அவிட்டம்300.071811900:04:19
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 10:17 pmமீனம்பூரட்டாதி330.139494700:08:22
சூரியன்ஜுலை 15/07/2023 11:57 pmமேஷம்அஸ்வினி0.220600000:13:14
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 01:45 amரிஷபம்கார்த்திகை30.192275900:11:32
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 03:47 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.112907800:06:46
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 05:59 amகடகம்புனர்பூசம்90.218840800:13:08
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 08:08 amசிம்மம்மகம்120.157175600:09:26
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 10:11 amகன்னிஉத்திரம்150.176407400:10:35
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 12:12 pmதுலாம்சித்திரை180.041040100:02:28
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 02:19 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.107083000:06:25
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 04:31 pmதனுசுமூலம்240.136521900:08:11
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 06:38 pmமகரம்உத்திராடம்270.125693800:07:32
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 08:31 pmகும்பம்அவிட்டம்300.052531500:03:09
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 10:13 pmமீனம்பூரட்டாதி330.118787000:07:08
சூரியன்ஜுலை 16/07/2023 11:53 pmமேஷம்அஸ்வினி0.200581200:12:02
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 01:41 amரிஷபம்கார்த்திகை30.174451600:10:28
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 03:43 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.096982700:05:49
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 05:55 amகடகம்புனர்பூசம்90.203308400:12:12
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 08:04 amசிம்மம்மகம்120.140877000:08:27
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 10:07 amகன்னிஉத்திரம்150.159463200:09:34
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 12:08 pmதுலாம்சித்திரை180.024413000:01:28
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 02:15 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.091334200:05:29
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 04:27 pmதனுசுமூலம்240.120936700:07:15
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 06:34 pmமகரம்உத்திராடம்270.108712500:06:31
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 08:27 pmகும்பம்அவிட்டம்300.033250400:01:60
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 10:09 pmமீனம்பூரட்டாதி330.098078900:05:53
சூரியன்ஜுலை 17/07/2023 11:49 pmமேஷம்அஸ்வினி0.180562200:10:50
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 01:37 amரிஷபம்கார்த்திகை30.156628200:09:24
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 03:39 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.081059500:04:52
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 05:51 amகடகம்புனர்பூசம்90.187777800:11:16
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 08:00 amசிம்மம்மகம்120.124579500:07:28
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 10:03 amகன்னிஉத்திரம்150.142519500:08:33
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 12:04 pmதுலாம்சித்திரை180.007786700:00:28
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 02:11 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.075586100:04:32
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 04:23 pmதனுசுமூலம்240.105352500:06:19
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 06:30 pmமகரம்உத்திராடம்270.091731400:05:30
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 08:23 pmகும்பம்அவிட்டம்300.013968800:00:50
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 10:05 pmமீனம்பூரட்டாதி330.077369600:04:39
சூரியன்ஜுலை 18/07/2023 11:45 pmமேஷம்அஸ்வினி0.160542200:09:38
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 01:33 amரிஷபம்கார்த்திகை30.138805600:08:20
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 03:35 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.065138100:03:54
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 05:47 amகடகம்புனர்பூசம்90.172249200:10:20
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 07:56 amசிம்மம்மகம்120.108283700:06:30
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 09:59 amகன்னிஉத்திரம்150.125577000:07:32
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 12:01 pmதுலாம்சித்திரை180.234411700:14:04
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 02:07 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.059839500:03:35
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 04:19 pmதனுசுமூலம்240.089769900:05:23
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 06:26 pmமகரம்உத்திராடம்270.074751700:04:29
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 08:20 pmகும்பம்அவிட்டம்300.276999500:16:37
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 10:01 pmமீனம்பூரட்டாதி330.056659500:03:24
சூரியன்ஜுலை 19/07/2023 11:41 pmமேஷம்அஸ்வினி0.140521100:08:26
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 01:29 amரிஷபம்கார்த்திகை30.120982700:07:16
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 03:31 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.049218000:02:57
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 05:43 amகடகம்புனர்பூசம்90.156722800:09:24
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 07:52 amசிம்மம்மகம்120.091989800:05:31
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 09:55 amகன்னிஉத்திரம்150.108635700:06:31
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 11:57 amதுலாம்சித்திரை180.217793300:13:04
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 02:03 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.044094400:02:39
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 04:15 pmதனுசுமூலம்240.074189300:04:27
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 06:22 pmமகரம்உத்திராடம்270.057774100:03:28
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 08:16 pmகும்பம்அவிட்டம்300.257698700:15:28
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 09:57 pmமீனம்பூரட்டாதி330.035948300:02:09
சூரியன்ஜுலை 20/07/2023 11:37 pmமேஷம்அஸ்வினி0.120497900:07:14
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 01:25 amரிஷபம்கார்த்திகை30.103158800:06:11
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 03:27 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.033299000:01:60
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 05:39 amகடகம்புனர்பூசம்90.141198500:08:28
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 07:48 amசிம்மம்மகம்120.075697700:04:33
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 09:51 amகன்னிஉத்திரம்150.091695400:05:30
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 11:53 amதுலாம்சித்திரை180.201175800:12:04
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 01:59 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.028350400:01:42
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 04:11 pmதனுசுமூலம்240.058611300:03:31
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 06:18 pmமகரம்உத்திராடம்270.040799200:02:27
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 08:12 pmகும்பம்அவிட்டம்300.238399400:14:18
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 09:53 pmமீனம்பூரட்டாதி330.015236300:00:55
சூரியன்ஜுலை 21/07/2023 11:33 pmமேஷம்அஸ்வினி0.100472000:06:02
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 01:21 amரிஷபம்கார்த்திகை30.085333100:05:07
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 03:23 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.017380200:01:03
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 05:35 amகடகம்புனர்பூசம்90.125675800:07:32
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 07:44 amசிம்மம்மகம்120.059407800:03:34
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 09:47 amகன்னிஉத்திரம்150.074756400:04:29
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 11:49 amதுலாம்சித்திரை180.184558700:11:04
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 01:55 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.012607600:00:45
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 04:07 pmதனுசுமூலம்240.043035700:02:35
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 06:14 pmமகரம்உத்திராடம்270.023827800:01:26
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 08:08 pmகும்பம்அவிட்டம்300.219102800:13:09
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 09:50 pmமீனம்பூரட்டாதி330.297758300:17:52
சூரியன்ஜுலை 22/07/2023 11:29 pmமேஷம்அஸ்வினி0.080443500:04:50
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 01:17 amரிஷபம்கார்த்திகை30.067504600:04:03
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 03:19 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.001460400:00:05
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 05:31 amகடகம்புனர்பூசம்90.110154400:06:37
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 07:40 amசிம்மம்மகம்120.043119400:02:35
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 09:43 amகன்னிஉத்திரம்150.057817900:03:28
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 11:45 amதுலாம்சித்திரை180.167941400:10:05
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 01:52 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.227230600:13:38
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 04:03 pmதனுசுமூலம்240.027462000:01:39
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 06:10 pmமகரம்உத்திராடம்270.006859900:00:25
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 08:04 pmகும்பம்அவிட்டம்300.199809200:11:59
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 09:46 pmமீனம்பூரட்டாதி330.277041900:16:37
சூரியன்ஜுலை 23/07/2023 11:25 pmமேஷம்அஸ்வினி0.060412300:03:37
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 01:13 amரிஷபம்கார்த்திகை30.049672600:02:59
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 03:16 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.218525400:13:07
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 05:27 amகடகம்புனர்பூசம்90.094633200:05:41
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 07:36 amசிம்மம்மகம்120.026831900:01:37
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 09:39 amகன்னிஉத்திரம்150.040879900:02:27
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 11:41 amதுலாம்சித்திரை180.151323600:09:05
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 01:48 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.211493500:12:41
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 03:59 pmதனுசுமூலம்240.011889800:00:43
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 06:07 pmமகரம்உத்திராடம்270.238311000:14:18
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 08:00 pmகும்பம்அவிட்டம்300.180518800:10:50
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 09:42 pmமீனம்பூரட்டாதி330.256326200:15:23
சூரியன்ஜுலை 24/07/2023 11:21 pmமேஷம்அஸ்வினி0.040378300:02:25
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 01:09 amரிஷபம்கார்த்திகை30.031837000:01:55
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 03:12 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.202611000:12:09
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 05:23 amகடகம்புனர்பூசம்90.079111300:04:45
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 07:32 amசிம்மம்மகம்120.010544900:00:38
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 09:35 amகன்னிஉத்திரம்150.023941800:01:26
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 11:37 amதுலாம்சித்திரை180.134704700:08:05
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 01:44 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.195755400:11:45
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 03:56 pmதனுசுமூலம்240.224247000:13:27
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 06:03 pmமகரம்உத்திராடம்270.221331800:13:17
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 07:56 pmகும்பம்அவிட்டம்300.161232100:09:40
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 09:38 pmமீனம்பூரட்டாதி330.235612000:14:08
சூரியன்ஜுலை 25/07/2023 11:17 pmமேஷம்அஸ்வினி0.020342500:01:13
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 01:05 amரிஷபம்கார்த்திகை30.013997400:00:50
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 03:08 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.186693300:11:12
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 05:19 amகடகம்புனர்பூசம்90.063588100:03:49
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 07:29 amசிம்மம்மகம்120.232678900:13:58
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 09:31 amகன்னிஉத்திரம்150.007003000:00:25
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 11:33 amதுலாம்சித்திரை180.118083800:07:05
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 01:40 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.180015400:10:48
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 03:52 pmதனுசுமூலம்240.208670300:12:31
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 05:59 pmமகரம்உத்திராடம்270.204354400:12:16
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 07:52 pmகும்பம்அவிட்டம்300.141948600:08:31
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 09:34 pmமீனம்பூரட்டாதி330.214899500:12:54
சூரியன்ஜுலை 26/07/2023 11:13 pmமேஷம்அஸ்வினி0.000305200:00:01
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 01:02 amரிஷபம்கார்த்திகை30.257127100:15:26
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 03:04 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.170772300:10:15
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 05:15 amகடகம்புனர்பூசம்90.048062700:02:53
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 07:25 amசிம்மம்மகம்120.216383100:12:59
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 09:28 amகன்னிஉத்திரம்150.237989100:14:17
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 11:29 amதுலாம்சித்திரை180.101461100:06:05
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 01:36 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.164272600:09:51
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 03:48 pmதனுசுமூலம்240.193092200:11:35
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 05:55 pmமகரம்உத்திராடம்270.187377700:11:15
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 07:48 pmகும்பம்அவிட்டம்300.122667600:07:22
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 09:30 pmமீனம்பூரட்டாதி330.194189000:11:39
சூரியன்ஜுலை 27/07/2023 11:10 pmமேஷம்அஸ்வினி0.273480900:16:25
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 12:58 amரிஷபம்கார்த்திகை30.239302100:14:21
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 03:00 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.154848000:09:17
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 05:11 amகடகம்புனர்பூசம்90.032534700:01:57
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 07:21 amசிம்மம்மகம்120.200086100:12:00
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 09:24 amகன்னிஉத்திரம்150.221046300:13:16
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 11:25 amதுலாம்சித்திரை180.084836100:05:05
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 01:32 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.148527100:08:55
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 03:44 pmதனுசுமூலம்240.177511600:10:39
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 05:51 pmமகரம்உத்திராடம்270.170400400:10:13
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 07:44 pmகும்பம்அவிட்டம்300.103388300:06:12
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 09:26 pmமீனம்பூரட்டாதி330.173480700:10:25
சூரியன்ஜுலை 28/07/2023 11:06 pmமேஷம்அஸ்வினி0.253460400:15:12
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 12:54 amரிஷபம்கார்த்திகை30.221475600:13:17
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 02:56 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.138921000:08:20
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 05:07 amகடகம்புனர்பூசம்90.017004300:01:01
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 07:17 amசிம்மம்மகம்120.183787300:11:02
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 09:20 amகன்னிஉத்திரம்150.204101800:12:15
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 11:21 amதுலாம்சித்திரை180.068209000:04:06
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 01:28 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.132778500:07:58
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 03:40 pmதனுசுமூலம்240.161927700:09:43
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 05:47 pmமகரம்உத்திராடம்270.153421200:09:12
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 07:40 pmகும்பம்அவிட்டம்300.084109200:05:03
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 09:22 pmமீனம்பூரட்டாதி330.152774000:09:10
சூரியன்ஜுலை 29/07/2023 11:02 pmமேஷம்அஸ்வினி0.233441200:14:00
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 12:50 amரிஷபம்கார்த்திகை30.203649500:12:13
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 02:52 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.122993200:07:23
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 05:03 amகடகம்புனர்பூசம்90.001472300:00:05
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 07:13 amசிம்மம்மகம்120.167486800:10:03
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 09:16 amகன்னிஉத்திரம்150.187156400:11:14
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 11:17 amதுலாம்சித்திரை180.051580700:03:06
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 01:24 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.117027900:07:01
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 03:36 pmதனுசுமூலம்240.146341000:08:47
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 05:43 pmமகரம்உத்திராடம்270.136439200:08:11
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 07:36 pmகும்பம்அவிட்டம்300.064828800:03:53
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 09:18 pmமீனம்பூரட்டாதி330.132067700:07:55
சூரியன்ஜுலை 30/07/2023 10:58 pmமேஷம்அஸ்வினி0.213423500:12:48
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 12:46 amரிஷபம்கார்த்திகை30.185825000:11:09
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 02:48 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.107066200:06:25
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 05:00 amகடகம்புனர்பூசம்90.213109700:12:47
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 07:09 amசிம்மம்மகம்120.151185900:09:04
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 09:12 amகன்னிஉத்திரம்150.170210500:10:13
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 11:13 amதுலாம்சித்திரை180.034952000:02:06
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 01:20 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.101276700:06:05
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 03:32 pmதனுசுமூலம்240.130752700:07:51
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 05:39 pmமகரம்உத்திராடம்270.119454800:07:10
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 07:32 pmகும்பம்அவிட்டம்300.045546500:02:44
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 09:14 pmமீனம்பூரட்டாதி330.111361200:06:41
சூரியன்ஜுலை 31/07/2023 10:54 pmமேஷம்அஸ்வினி0.193407300:11:36
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 12:42 amரிஷபம்கார்த்திகை30.168003000:10:05
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 02:44 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.091141700:05:28
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 04:56 amகடகம்புனர்பூசம்90.197576200:11:51
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 07:05 amசிம்மம்மகம்120.134885600:08:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 09:08 amகன்னிஉத்திரம்150.153265100:09:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 11:09 amதுலாம்சித்திரை180.018324500:01:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 01:16 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.085526400:05:08
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 03:28 pmதனுசுமூலம்240.115164400:06:55
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 05:35 pmமகரம்உத்திராடம்270.102469300:06:09
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 07:28 pmகும்பம்அவிட்டம்300.026262300:01:35
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 09:10 pmமீனம்பூரட்டாதி330.090653000:05:26
சூரியன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 10:50 pmமேஷம்அஸ்வினி0.173390900:10:24
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 12:38 amரிஷபம்கார்த்திகை30.150183500:09:01
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 02:40 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.075220800:04:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 04:52 amகடகம்புனர்பூசம்90.182046000:10:55
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 07:01 amசிம்மம்மகம்120.118587600:07:07
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 09:04 amகன்னிஉத்திரம்150.136321500:08:11
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 11:05 amதுலாம்சித்திரை180.001698700:00:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 01:12 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.069778700:04:11
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 03:24 pmதனுசுமூலம்240.099578800:05:58
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 05:31 pmமகரம்உத்திராடம்270.085485100:05:08
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 07:24 pmகும்பம்அவிட்டம்300.006977400:00:25
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 09:06 pmமீனம்பூரட்டாதி330.069942400:04:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 10:46 pmமேஷம்அஸ்வினி0.153372900:09:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 12:34 amரிஷபம்கார்த்திகை30.132364700:07:57
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 02:36 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.059303200:03:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 04:48 amகடகம்புனர்பூசம்90.166519600:09:59
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 06:57 amசிம்மம்மகம்120.102292900:06:08
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 09:00 amகன்னிஉத்திரம்150.119380000:07:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 11:02 amதுலாம்சித்திரை180.228327600:13:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 01:08 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.054034200:03:15
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 03:20 pmதனுசுமூலம்240.083997100:05:02
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 05:27 pmமகரம்உத்திராடம்270.068504500:04:07
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 07:21 pmகும்பம்அவிட்டம்300.269999200:16:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 09:02 pmமீனம்பூரட்டாதி330.049230100:02:57
சூரியன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 10:42 pmமேஷம்அஸ்வினி0.133351700:08:00
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 12:30 amரிஷபம்கார்த்திகை30.114544200:06:52
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 02:32 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.043387000:02:36
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 04:44 amகடகம்புனர்பூசம்90.150996800:09:04
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 06:53 amசிம்மம்மகம்120.086001300:05:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 08:56 amகன்னிஉத்திரம்150.102440400:06:09
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 10:58 amதுலாம்சித்திரை180.211711400:12:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 01:04 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.038292000:02:18
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 03:16 pmதனுசுமூலம்240.068420000:04:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 05:23 pmமகரம்உத்திராடம்270.051528800:03:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 07:17 pmகும்பம்அவிட்டம்300.250698200:15:03
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 08:58 pmமீனம்பூரட்டாதி330.028516500:01:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 10:38 pmமேஷம்அஸ்வினி0.113326000:06:48
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 12:26 amரிஷபம்கார்த்திகை30.096720200:05:48
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 02:28 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.027470300:01:39
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 04:40 amகடகம்புனர்பூசம்90.135476000:08:08
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 06:49 amசிம்மம்மகம்120.069712400:04:11
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 08:52 amகன்னிஉத்திரம்150.085502300:05:08
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 10:54 amதுலாம்சித்திரை180.195095700:11:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 01:00 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.022551200:01:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 03:12 pmதனுசுமூலம்240.052846500:03:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 05:19 pmமகரம்உத்திராடம்270.034558800:02:04
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 07:13 pmகும்பம்அவிட்டம்300.231401300:13:53
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 08:54 pmமீனம்பூரட்டாதி330.007803300:00:28
சூரியன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 10:34 pmமேஷம்அஸ்வினி0.093296500:05:36
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 12:22 amரிஷபம்கார்த்திகை30.078891200:04:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 02:24 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.011550700:00:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 04:36 amகடகம்புனர்பூசம்90.119955300:07:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 06:45 amசிம்மம்மகம்120.053425000:03:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 08:48 amகன்னிஉத்திரம்150.068564600:04:07
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 10:50 amதுலாம்சித்திரை180.178479000:10:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 12:56 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.006809800:00:25
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 03:08 pmதனுசுமூலம்240.037274800:02:14
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 05:15 pmமகரம்உத்திராடம்270.017593300:01:03
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 07:09 pmகும்பம்அவிட்டம்300.212109300:12:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 08:51 pmமீனம்பூரட்டாதி330.290324400:17:25
சூரியன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 10:30 pmமேஷம்அஸ்வினி0.073263800:04:24
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 12:18 amரிஷபம்கார்த்திகை30.061057000:03:40
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 02:21 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.228607400:13:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 04:32 amகடகம்புனர்பூசம்90.104433400:06:16
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 06:41 amசிம்மம்மகம்120.037137400:02:14
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 08:44 amகன்னிஉத்திரம்150.051626300:03:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 10:46 amதுலாம்சித்திரை180.161860700:09:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 12:53 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.221433800:13:17
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 03:04 pmதனுசுமூலம்240.021703300:01:18
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 05:11 pmமகரம்உத்திராடம்270.000630500:00:02
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 07:05 pmகும்பம்அவிட்டம்300.192821100:11:34
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 08:47 pmமீனம்பூரட்டாதி330.269610000:16:11
சூரியன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 10:26 pmமேஷம்அஸ்வினி0.053228900:03:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 12:14 amரிஷபம்கார்த்திகை30.043218700:02:36
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 02:17 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.212690000:12:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 04:28 amகடகம்புனர்பூசம்90.088909300:05:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 06:37 amசிம்மம்மகம்120.020849200:01:15
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 08:40 amகன்னிஉத்திரம்150.034687200:02:05
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 10:42 amதுலாம்சித்திரை180.145240300:08:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 12:49 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.205694000:12:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 03:00 pmதனுசுமூலம்240.006130600:00:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 05:08 pmமகரம்உத்திராடம்270.232079000:13:55
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 07:01 pmகும்பம்அவிட்டம்300.173535900:10:25
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 08:43 pmமீனம்பூரட்டாதி330.248897300:14:56
சூரியன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 10:22 pmமேஷம்அஸ்வினி0.033193500:01:59
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 12:10 amரிஷபம்கார்த்திகை30.025377600:01:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 02:13 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.196769200:11:48
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 04:24 amகடகம்புனர்பூசம்90.073383100:04:24
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 06:33 amசிம்மம்மகம்120.004559900:00:16
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 08:36 amகன்னிஉத்திரம்150.017747000:01:04
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 10:38 amதுலாம்சித்திரை180.128617800:07:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 12:45 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.189951700:11:24
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 02:57 pmதனுசுமூலம்240.218482900:13:07
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 05:04 pmமகரம்உத்திராடம்270.215099900:12:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 06:57 pmகும்பம்அவிட்டம்300.154252400:09:15
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 08:39 pmமீனம்பூரட்டாதி330.228186500:13:41
சூரியன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 10:18 pmமேஷம்அஸ்வினி0.013158300:00:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 12:06 amரிஷபம்கார்த்திகை30.007534900:00:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 02:09 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.180846500:10:51
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 04:20 amகடகம்புனர்பூசம்90.057855000:03:28
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 06:30 amசிம்மம்மகம்120.226687900:13:36
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 08:32 amகன்னிஉத்திரம்150.000805600:00:03
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 10:34 amதுலாம்சித்திரை180.111993900:06:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 12:41 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.174207000:10:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 02:53 pmதனுசுமூலம்240.202901700:12:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 05:00 pmமகரம்உத்திராடம்270.198119600:11:53
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 06:53 pmகும்பம்அவிட்டம்300.134969200:08:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 08:35 pmமீனம்பூரட்டாதி330.207476700:12:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 10:15 pmமேஷம்அஸ்வினி0.286325800:17:11
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 12:03 amரிஷபம்கார்த்திகை30.250671300:15:02
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 02:05 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.164922900:09:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 04:16 amகடகம்புனர்பூசம்90.042325800:02:32
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 06:26 amசிம்மம்மகம்120.210389100:12:37
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 08:29 amகன்னிஉத்திரம்150.231789100:13:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 10:30 amதுலாம்சித்திரை180.095369100:05:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 12:37 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.158461100:09:30
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 02:49 pmதனுசுமூலம்240.187318800:11:14
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 04:56 pmமகரம்உத்திராடம்270.181138100:10:52
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 06:49 pmகும்பம்அவிட்டம்300.115686000:06:56
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 08:31 pmமீனம்பூரட்டாதி330.186767600:11:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 10:11 pmமேஷம்அஸ்வினி0.266308400:15:59
சூரியன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 11:59 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.232849700:13:58
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 02:01 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.148999400:08:56
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 04:12 amகடகம்புனர்பூசம்90.026796600:01:36
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 06:22 amசிம்மம்மகம்120.194090200:11:39
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 08:25 amகன்னிஉத்திரம்150.214845100:12:53
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 10:26 amதுலாம்சித்திரை180.078743600:04:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 12:33 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.142714400:08:34
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 02:45 pmதனுசுமூலம்240.171734500:10:18
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 04:52 pmமகரம்உத்திராடம்270.164155500:09:51
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 06:45 pmகும்பம்அவிட்டம்300.096402100:05:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 08:27 pmமீனம்பூரட்டாதி330.166058400:09:58
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 10:07 pmமேஷம்அஸ்வினி0.246291400:14:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 11:55 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.215028800:12:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 01:57 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.133077200:07:59
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 04:08 amகடகம்புனர்பூசம்90.011268100:00:41
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 06:18 amசிம்மம்மகம்120.177791400:10:40
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 08:21 amகன்னிஉத்திரம்150.197901200:11:52
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 10:22 amதுலாம்சித்திரை180.062118500:03:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 12:29 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.126967600:07:37
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 02:41 pmதனுசுமூலம்240.156150200:09:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 04:48 pmமகரம்உத்திராடம்270.147172100:08:50
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 06:41 pmகும்பம்அவிட்டம்300.077117300:04:38
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 08:23 pmமீனம்பூரட்டாதி330.145348600:08:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 10:03 pmமேஷம்அஸ்வினி0.226274300:13:35
சூரியன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 11:51 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.197209200:11:50
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 01:53 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.117156600:07:02
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 04:05 amகடகம்புனர்பூசம்90.222912500:13:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 06:14 amசிம்மம்மகம்120.161493700:09:41
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 08:17 amகன்னிஉத்திரம்150.180958100:10:51
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 10:18 amதுலாம்சித்திரை180.045494000:02:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 12:25 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.111221700:06:40
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 02:37 pmதனுசுமூலம்240.140566400:08:26
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 04:44 pmமகரம்உத்திராடம்270.130188900:07:49
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 06:37 pmகும்பம்அவிட்டம்300.057832300:03:28
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 08:19 pmமீனம்பூரட்டாதி330.124638000:07:29
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 09:59 pmமேஷம்அஸ்வினி0.206256700:12:23
சூரியன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 11:47 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.179390200:10:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 01:49 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.101237600:06:04
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 04:01 amகடகம்புனர்பூசம்90.207384700:12:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 06:10 amசிம்மம்மகம்120.145197600:08:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 08:13 amகன்னிஉத்திரம்150.164015800:09:50
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 10:14 amதுலாம்சித்திரை180.028870200:01:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 12:21 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.095477100:05:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 02:33 pmதனுசுமூலம்240.124984000:07:30
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 04:40 pmமகரம்உத்திராடம்270.113206900:06:48
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 06:33 pmகும்பம்அவிட்டம்300.038547300:02:19
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 08:15 pmமீனம்பூரட்டாதி330.103926300:06:14
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 09:55 pmமேஷம்அஸ்வினி0.186237800:11:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 11:43 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.161571100:09:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 01:45 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.085320400:05:07
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 03:57 amகடகம்புனர்பூசம்90.191859100:11:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 06:06 amசிம்மம்மகம்120.128903200:07:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 08:09 amகன்னிஉத்திரம்150.147074800:08:49
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 10:10 amதுலாம்சித்திரை180.012247400:00:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 12:17 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.079733700:04:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 02:29 pmதனுசுமூலம்240.109403800:06:34
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 04:36 pmமகரம்உத்திராடம்270.096226600:05:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 06:29 pmகும்பம்அவிட்டம்300.019263000:01:09
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 08:11 pmமீனம்பூரட்டாதி330.083213400:04:60
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 09:51 pmமேஷம்அஸ்வினி0.166216900:09:58
சூரியன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 11:39 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.143751300:08:38
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 01:41 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.069404300:04:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 03:53 amகடகம்புனர்பூசம்90.176335500:10:35
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 06:02 amசிம்மம்மகம்120.112610900:06:45
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 08:05 amகன்னிஉத்திரம்150.130135100:07:48
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 10:07 amதுலாம்சித்திரை180.238873900:14:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 12:13 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.063992000:03:50
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 02:25 pmதனுசுமூலம்240.093825900:05:38
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 04:32 pmமகரம்உத்திராடம்270.079249100:04:45
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 06:26 pmகும்பம்அவிட்டம்300.282299700:16:56
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 08:07 pmமீனம்பூரட்டாதி330.062499900:03:45
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 09:47 pmமேஷம்அஸ்வினி0.146193700:08:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 11:35 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.125929700:07:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 01:37 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.053488400:03:13
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 03:49 amகடகம்புனர்பூசம்90.160813900:09:39
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 05:58 amசிம்மம்மகம்120.096320400:05:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 08:01 amகன்னிஉத்திரம்150.113196200:06:48
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 10:03 amதுலாம்சித்திரை180.222258600:13:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 12:09 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.048251200:02:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 02:21 pmதனுசுமூலம்240.078250400:04:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 04:28 pmமகரம்உத்திராடம்270.062274800:03:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 06:22 pmகும்பம்அவிட்டம்300.262998800:15:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 08:03 pmமீனம்பூரட்டாதி330.041785900:02:30
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 09:43 pmமேஷம்அஸ்வினி0.126167600:07:34
சூரியன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 11:31 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.108105700:06:29
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 01:33 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.037572100:02:15
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 03:45 amகடகம்புனர்பூசம்90.145293500:08:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 05:54 amசிம்மம்மகம்120.080031900:04:48
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 07:57 amகன்னிஉத்திரம்150.096258400:05:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 09:59 amதுலாம்சித்திரை180.205643500:12:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 12:05 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.032511100:01:57
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 02:17 pmதனுசுமூலம்240.062677300:03:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 04:24 pmமகரம்உத்திராடம்270.045304200:02:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 06:18 pmகும்பம்அவிட்டம்300.243700700:14:37
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 07:59 pmமீனம்பூரட்டாதி330.021071800:01:16
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 09:39 pmமேஷம்அஸ்வினி0.106138800:06:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 11:27 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.090278400:05:25
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 01:29 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.021654300:01:18
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 03:41 amகடகம்புனர்பூசம்90.129773600:07:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 05:50 amசிம்மம்மகம்120.063744500:03:49
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 07:53 amகன்னிஉத்திரம்150.079321100:04:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 09:55 amதுலாம்சித்திரை180.189028000:11:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 12:01 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.016771100:01:00
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 02:13 pmதனுசுமூலம்240.047105800:02:50
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 04:20 pmமகரம்உத்திராடம்270.028337100:01:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 06:14 pmகும்பம்அவிட்டம்300.224406100:13:28
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 07:55 pmமீனம்பூரட்டாதி330.000358600:00:01
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 09:35 pmமேஷம்அஸ்வினி0.086107300:05:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 11:23 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.072447200:04:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 01:25 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.005734000:00:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 03:37 amகடகம்புனர்பூசம்90.114253500:06:51
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 05:46 amசிம்மம்மகம்120.047457700:02:51
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 07:49 amகன்னிஉத்திரம்150.062383600:03:45
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 09:51 amதுலாம்சித்திரை180.172411300:10:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 11:57 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.001030000:00:04
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 02:09 pmதனுசுமூலம்240.031535300:01:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 04:16 pmமகரம்உத்திராடம்270.011372900:00:41
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 06:10 pmகும்பம்அவிட்டம்300.205115100:12:18
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 07:52 pmமீனம்பூரட்டாதி330.282878400:16:58
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 09:31 pmமேஷம்அஸ்வினி0.066073400:03:58
சூரியன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 11:19 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.054612400:03:17
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 01:22 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.222793800:13:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 03:33 amகடகம்புனர்பூசம்90.098732300:05:55
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 05:42 amசிம்மம்மகம்120.031171000:01:52
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 07:45 amகன்னிஉத்திரம்150.045445900:02:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 09:47 amதுலாம்சித்திரை180.155793300:09:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 11:54 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.215656400:12:56
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 02:05 pmதனுசுமூலம்240.015964600:00:57
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 04:13 pmமகரம்உத்திராடம்270.242832600:14:34
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 06:06 pmகும்பம்அவிட்டம்300.185827200:11:09
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 07:48 pmமீனம்பூரட்டாதி330.262163300:15:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 09:27 pmமேஷம்அஸ்வினி0.046038100:02:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 11:15 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.036773900:02:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 01:18 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.206876900:12:25
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 03:29 amகடகம்புனர்பூசம்90.083209000:04:60
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 05:38 amசிம்மம்மகம்120.014883600:00:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 07:41 amகன்னிஉத்திரம்150.028507300:01:43
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 09:43 amதுலாம்சித்திரை180.139173200:08:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 11:50 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.199917300:11:60
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 02:01 pmதனுசுமூலம்240.000392700:00:01
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 04:09 pmமகரம்உத்திராடம்270.225854500:13:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 06:02 pmகும்பம்அவிட்டம்300.166542300:09:60
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 07:44 pmமீனம்பூரட்டாதி330.241450300:14:29
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 09:23 pmமேஷம்அஸ்வினி0.026001900:01:34
சூரியன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 11:11 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.018932400:01:08
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 01:14 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.190956600:11:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 03:25 amகடகம்புனர்பூசம்90.067683700:04:04
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 05:35 amசிம்மம்மகம்120.237018500:14:13
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 07:37 amகன்னிஉத்திரம்150.011567400:00:42
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 09:39 amதுலாம்சித்திரை180.122551200:07:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 11:46 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.184175300:11:03
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 01:58 pmதனுசுமூலம்240.212744400:12:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 04:05 pmமகரம்உத்திராடம்270.208876200:12:32
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 05:58 pmகும்பம்அவிட்டம்300.147259100:08:50
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 07:40 pmமீனம்பூரட்டாதி330.220739300:13:15
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 09:19 pmமேஷம்அஸ்வினி0.005965700:00:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 11:07 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.001089100:00:04
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 01:10 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.175033700:10:30
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 03:21 amகடகம்புனர்பூசம்90.052156000:03:08
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 05:31 amசிம்மம்மகம்120.220720900:13:15
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 07:34 amகன்னிஉத்திரம்150.242552900:14:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 09:35 amதுலாம்சித்திரை180.105927100:06:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 11:42 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.168430700:10:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 01:54 pmதனுசுமூலம்240.197163500:11:50
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 04:01 pmமகரம்உத்திராடம்270.191896800:11:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 05:54 pmகும்பம்அவிட்டம்300.127977000:07:41
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 07:36 pmமீனம்பூரட்டாதி330.200029800:12:00
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 09:16 pmமேஷம்அஸ்வினி0.279138600:16:45
சூரியன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 11:04 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.244231400:14:39
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 01:06 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.159109200:09:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 03:17 amகடகம்புனர்பூசம்90.036626200:02:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 05:27 amசிம்மம்மகம்120.204421900:12:16
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 07:30 amகன்னிஉத்திரம்150.225608900:13:32
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 09:31 amதுலாம்சித்திரை180.089301400:05:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 11:38 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.152683700:09:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 01:50 pmதனுசுமூலம்240.181579600:10:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 03:57 pmமகரம்உத்திராடம்270.174915300:10:30
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 05:50 pmகும்பம்அவிட்டம்300.108694500:06:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 07:32 pmமீனம்பூரட்டாதி330.179321600:10:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 09:12 pmமேஷம்அஸ்வினி0.259121300:15:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 11:00 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.226408900:13:35
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 01:02 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.143184400:08:35
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 03:13 amகடகம்புனர்பூசம்90.021095600:01:16
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 05:23 amசிம்மம்மகம்120.188121700:11:17
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 07:26 amகன்னிஉத்திரம்150.208663900:12:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 09:27 amதுலாம்சித்திரை180.072675000:04:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 11:34 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.136935300:08:13
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 01:46 pmதனுசுமூலம்240.165993600:09:58
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 03:53 pmமகரம்உத்திராடம்270.157931200:09:29
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 05:46 pmகும்பம்அவிட்டம்300.089410500:05:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 07:28 pmமீனம்பூரட்டாதி330.158613300:09:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 09:08 pmமேஷம்அஸ்வினி0.239105300:14:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 10:56 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.208588500:12:31
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 12:58 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.127261300:07:38
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 03:09 amகடகம்புனர்பூசம்90.005565500:00:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 05:19 amசிம்மம்மகம்120.171821800:10:19
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 07:22 amகன்னிஉத்திரம்150.191719200:11:30
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 09:23 amதுலாம்சித்திரை180.056048900:03:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 11:30 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.121187000:07:16
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 01:42 pmதனுசுமூலம்240.150406900:09:01
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 03:49 pmமகரம்உத்திராடம்270.140945500:08:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 05:42 pmகும்பம்அவிட்டம்300.070124700:04:12
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 07:24 pmமீனம்பூரட்டாதி330.137904300:08:16
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 09:04 pmமேஷம்அஸ்வினி0.219090100:13:09
சூரியன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 10:52 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.190770400:11:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 12:54 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.111341000:06:41
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 03:06 amகடகம்புனர்பூசம்90.217208300:13:02
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 05:15 amசிம்மம்மகம்120.155523100:09:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 07:18 amகன்னிஉத்திரம்150.174775600:10:29
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 09:19 amதுலாம்சித்திரை180.039423900:02:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 11:26 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.105440400:06:20
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 01:38 pmதனுசுமூலம்240.134821200:08:05
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 03:45 pmமகரம்உத்திராடம்270.123959800:07:26
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 05:38 pmகும்பம்அவிட்டம்300.050837700:03:03
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 07:20 pmமீனம்பூரட்டாதி330.117193400:07:02
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 09:00 pmமேஷம்அஸ்வினி0.199074100:11:57
சூரியன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 10:48 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.172953700:10:23
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 12:50 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.095424200:05:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 03:02 amகடகம்புனர்பூசம்90.201681300:12:06
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 05:11 amசிம்மம்மகம்120.139227000:08:21
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 07:14 amகன்னிஉத்திரம்150.157833500:09:28
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 09:15 amதுலாம்சித்திரை180.022801000:01:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 11:22 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.089696400:05:23
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 01:34 pmதனுசுமூலம்240.119238800:07:09
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 03:41 pmமகரம்உத்திராடம்270.106976200:06:25
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 05:34 pmகும்பம்அவிட்டம்300.031550600:01:54
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 07:16 pmமீனம்பூரட்டாதி330.096480200:05:47
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 08:56 pmமேஷம்அஸ்வினி0.179055400:10:45
சூரியன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 10:44 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.155136900:09:18
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 12:46 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.079509900:04:46
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 02:58 amகடகம்புனர்பூசம்90.186157900:11:10
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 05:07 amசிம்மம்மகம்120.122934300:07:23
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 07:10 amகன்னிஉத்திரம்150.140893800:08:27
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 09:11 amதுலாம்சித்திரை180.006179900:00:22
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 11:18 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.073955400:04:26
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 01:30 pmதனுசுமூலம்240.103660800:06:13
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 03:37 pmமகரம்உத்திராடம்270.089997300:05:24
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 05:30 pmகும்பம்அவிட்டம்300.012265800:00:44
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 07:12 pmமீனம்பூரட்டாதி330.075765600:04:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 08:52 pmமேஷம்அஸ்வினி0.159033100:09:33
சூரியன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 10:40 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.137317500:08:14
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 12:42 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.063595900:03:49
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 02:54 amகடகம்புனர்பூசம்90.170637600:10:14
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 05:03 amசிம்மம்மகம்120.106644700:06:24
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 07:06 amகன்னிஉத்திரம்150.123955800:07:26
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 09:08 amதுலாம்சித்திரை180.232810000:13:58
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 11:14 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.058216500:03:30
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 01:26 pmதனுசுமூலம்240.088086900:05:17
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 03:33 pmமகரம்உத்திராடம்270.073023900:04:23
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 05:27 pmகும்பம்அவிட்டம்300.275297600:16:31
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 07:08 pmமீனம்பூரட்டாதி330.055050600:03:18
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 08:48 pmமேஷம்அஸ்வினி0.139006500:08:20
சூரியன்செப்டம்பர் 01/09/2023 10:36 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.119493300:07:10
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 12:38 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.047680300:02:52
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 02:50 amகடகம்புனர்பூசம்90.155118400:09:18
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 04:59 amசிம்மம்மகம்120.090357000:05:25
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 07:02 amகன்னிஉத்திரம்150.107018600:06:25
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 09:04 amதுலாம்சித்திரை180.216195800:12:58
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 11:10 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.042477700:02:33
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 01:22 pmதனுசுமூலம்240.072516100:04:21
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 03:29 pmமகரம்உத்திராடம்270.056055600:03:22
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 05:23 pmகும்பம்அவிட்டம்300.256001000:15:22
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 07:04 pmமீனம்பூரட்டாதி330.034336200:02:04
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 08:44 pmமேஷம்அஸ்வினி0.118975700:07:08
சூரியன்செப்டம்பர் 02/09/2023 10:32 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.101663800:06:06
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 12:34 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.031761100:01:54
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 02:46 amகடகம்புனர்பூசம்90.139598300:08:23
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 04:55 amசிம்மம்மகம்120.074070100:04:27
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 06:58 amகன்னிஉத்திரம்150.090081500:05:24
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 09:00 amதுலாம்சித்திரை180.199580100:11:58
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 11:06 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.026737800:01:36
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 01:18 pmதனுசுமூலம்240.056946300:03:25
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 03:25 pmமகரம்உத்திராடம்270.039091400:02:21
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 05:19 pmகும்பம்அவிட்டம்300.236709200:14:12
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 07:00 pmமீனம்பூரட்டாதி330.013623800:00:49
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 08:40 pmமேஷம்அஸ்வினி0.098942500:05:56
சூரியன்செப்டம்பர் 03/09/2023 10:28 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.083829100:05:02
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 12:30 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.015837400:00:57
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 02:42 amகடகம்புனர்பூசம்90.124076400:07:27
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 04:51 amசிம்மம்மகம்120.057782700:03:28
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 06:54 amகன்னிஉத்திரம்150.073143300:04:23
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 08:56 amதுலாம்சித்திரை180.182962100:10:59
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 11:02 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.010995500:00:40
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 01:14 pmதனுசுமூலம்240.041375500:02:29
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 03:21 pmமகரம்உத்திராடம்270.022129300:01:20
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 05:15 pmகும்பம்அவிட்டம்300.217421000:13:03
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 06:57 pmமீனம்பூரட்டாதி330.296148700:17:46
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 08:36 pmமேஷம்அஸ்வினி0.078908000:04:44
சூரியன்செப்டம்பர் 04/09/2023 10:24 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.065990900:03:58
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 12:27 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.232886500:13:58
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 02:38 amகடகம்புனர்பூசம்90.108551900:06:31
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 04:47 amசிம்மம்மகம்120.041493900:02:29
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 06:50 amகன்னிஉத்திரம்150.056204100:03:22
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 08:52 amதுலாம்சித்திரை180.166342000:09:59
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 10:59 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.225615300:13:32
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 01:10 pmதனுசுமூலம்240.025802900:01:33
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 03:17 pmமகரம்உத்திராடம்270.005167100:00:19
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 05:11 pmகும்பம்அவிட்டம்300.198134900:11:53
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 06:53 pmமீனம்பூரட்டாதி330.275435900:16:32
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 08:32 pmமேஷம்அஸ்வினி0.058873300:03:32
சூரியன்செப்டம்பர் 05/09/2023 10:20 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.048150600:02:53
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 12:23 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.216965900:13:01
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 02:34 amகடகம்புனர்பூசம்90.093025000:05:35
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 04:43 amசிம்மம்மகம்120.025203900:01:31
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 06:46 amகன்னிஉத்திரம்150.039263700:02:21
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 08:48 amதுலாம்சித்திரை180.149720100:08:59
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 10:55 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.209873500:12:36
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 01:06 pmதனுசுமூலம்240.010228100:00:37
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 03:14 pmமகரம்உத்திராடம்270.236620000:14:12
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 05:07 pmகும்பம்அவிட்டம்300.178849800:10:44
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 06:49 pmமீனம்பூரட்டாதி330.254724700:15:17
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 08:28 pmமேஷம்அஸ்வினி0.038839300:02:20
சூரியன்செப்டம்பர் 06/09/2023 10:16 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.030309500:01:49
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 12:19 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.201043900:12:04
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 02:30 amகடகம்புனர்பூசம்90.077496900:04:39
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 04:39 amசிம்மம்மகம்120.008912700:00:32
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 06:42 amகன்னிஉத்திரம்150.022322300:01:20
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 08:44 amதுலாம்சித்திரை180.133096800:07:59
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 10:51 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.194129800:11:39
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 01:03 pmதனுசுமூலம்240.222579500:13:21
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 03:10 pmமகரம்உத்திராடம்270.219638400:13:11
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 05:03 pmகும்பம்அவிட்டம்300.159564600:09:34
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 06:45 pmமீனம்பூரட்டாதி330.234014200:14:02
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 08:24 pmமேஷம்அஸ்வினி0.018805800:01:08
சூரியன்செப்டம்பர் 07/09/2023 10:12 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.012469000:00:45
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 12:15 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.185122000:11:06
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 02:26 amகடகம்புனர்பூசம்90.061968300:03:43
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 04:36 amசிம்மம்மகம்120.231042300:13:52
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 06:38 amகன்னிஉத்திரம்150.005380600:00:19
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 08:40 amதுலாம்சித்திரை180.116473100:06:59
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 10:47 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.178385100:10:42
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 12:59 pmதனுசுமூலம்240.206996900:12:25
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 03:06 pmமகரம்உத்திராடம்270.202655300:12:10
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 04:59 pmகும்பம்அவிட்டம்300.140278700:08:25
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 06:41 pmமீனம்பூரட்டாதி330.213303700:12:48
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 08:21 pmமேஷம்அஸ்வினி0.291970400:17:31
சூரியன்செப்டம்பர் 08/09/2023 10:09 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.255601800:15:20
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 12:11 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.169201000:10:09
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 02:22 amகடகம்புனர்பூசம்90.046440100:02:47
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 04:32 amசிம்மம்மகம்120.214743600:12:53
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 06:35 amகன்னிஉத்திரம்150.236365000:14:11
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 08:36 amதுலாம்சித்திரை180.099849400:05:59
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 10:43 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.162640300:09:46
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 12:55 pmதனுசுமூலம்240.191413700:11:29
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 03:02 pmமகரம்உத்திராடம்270.185671600:11:08
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 04:55 pmகும்பம்அவிட்டம்300.120992300:07:16
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 06:37 pmமீனம்பூரட்டாதி330.192593000:11:33
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 08:17 pmமேஷம்அஸ்வினி0.271954400:16:19
சூரியன்செப்டம்பர் 09/09/2023 10:05 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.237783700:14:16
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 12:07 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.153281300:09:12
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 02:18 amகடகம்புனர்பூசம்90.030913300:01:51
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 04:28 amசிம்மம்மகம்120.198445600:11:54
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 06:31 amகன்னிஉத்திரம்150.219422100:13:10
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 08:32 amதுலாம்சித்திரை180.083226100:04:60
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 10:39 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.146896000:08:49
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 12:51 pmதனுசுமூலம்240.175830800:10:33
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 02:58 pmமகரம்உத்திராடம்270.168687600:10:07
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 04:51 pmகும்பம்அவிட்டம்300.101705300:06:06
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 06:33 pmமீனம்பூரட்டாதி330.171881400:10:19
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 08:13 pmமேஷம்அஸ்வினி0.251937800:15:07
சூரியன்செப்டம்பர் 10/09/2023 10:01 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.219966500:13:12
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 12:03 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.137363600:08:15
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 02:14 amகடகம்புனர்பூசம்90.015388300:00:55
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 04:24 amசிம்மம்மகம்120.182149000:10:56
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 06:27 amகன்னிஉத்திரம்150.202480100:12:09
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 08:28 amதுலாம்சித்திரை180.066603600:03:60
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 10:35 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.131152900:07:52
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 12:47 pmதனுசுமூலம்240.160249200:09:37
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 02:54 pmமகரம்உத்திராடம்270.151704500:09:06
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 04:47 pmகும்பம்அவிட்டம்300.082418000:04:57
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 06:29 pmமீனம்பூரட்டாதி330.151168600:09:04
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 08:09 pmமேஷம்அஸ்வினி0.231920300:13:55
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 09:57 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.202149600:12:08
சூரியன்செப்டம்பர் 11/09/2023 11:59 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.121447500:07:17
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 02:11 amகடகம்புனர்பூசம்90.227037700:13:37
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 04:20 amசிம்மம்மகம்120.165854300:09:57
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 06:23 amகன்னிஉத்திரம்150.185539300:11:08
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 08:24 amதுலாம்சித்திரை180.049982000:02:60
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 10:31 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.115411200:06:55
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 12:43 pmதனுசுமூலம்240.144669400:08:41
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 02:50 pmமகரம்உத்திராடம்270.134723200:08:05
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 04:43 pmகும்பம்அவிட்டம்300.063131500:03:47
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 06:25 pmமீனம்பூரட்டாதி330.130455000:07:50
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 08:05 pmமேஷம்அஸ்வினி0.211901100:12:43
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 09:53 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.184331900:11:04
சூரியன்செப்டம்பர் 12/09/2023 11:55 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.105532600:06:20
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 02:07 amகடகம்புனர்பூசம்90.211514300:12:41
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 04:16 amசிம்மம்மகம்120.149561400:08:58
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 06:19 amகன்னிஉத்திரம்150.168599500:10:07
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 08:20 amதுலாம்சித்திரை180.033361300:02:00
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 10:27 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.099670900:05:59
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 12:39 pmதனுசுமூலம்240.129092100:07:45
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 02:46 pmமகரம்உத்திராடம்270.117744200:07:04
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 04:39 pmகும்பம்அவிட்டம்300.043846200:02:38
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 06:21 pmமீனம்பூரட்டாதி330.109740400:06:35
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 08:01 pmமேஷம்அஸ்வினி0.191879300:11:31
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 09:49 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.166512900:09:59
சூரியன்செப்டம்பர் 13/09/2023 11:51 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.089618300:05:23
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 02:03 amகடகம்புனர்பூசம்90.195992800:11:46
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 04:12 amசிம்மம்மகம்120.133270600:07:60
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 06:15 amகன்னிஉத்திரம்150.151661000:09:06
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 08:16 amதுலாம்சித்திரை180.016741300:01:00
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 10:23 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.083931900:05:02
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 12:35 pmதனுசுமூலம்240.113517300:06:49
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 02:42 pmமகரம்உத்திராடம்270.100768600:06:03
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 04:35 pmகும்பம்அவிட்டம்300.024563200:01:28
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 06:17 pmமீனம்பூரட்டாதி330.089025100:05:20
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 07:57 pmமேஷம்அஸ்வினி0.171855100:10:19
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 09:45 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.148691600:08:55
சூரியன்செப்டம்பர் 14/09/2023 11:47 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.073703700:04:25
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 01:59 amகடகம்புனர்பூசம்90.180472700:10:50
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 04:08 amசிம்மம்மகம்120.116981700:07:01
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 06:11 amகன்னிஉத்திரம்150.134723400:08:05
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 08:12 amதுலாம்சித்திரை180.000121300:00:00
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 10:19 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.068193600:04:05
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 12:31 pmதனுசுமூலம்240.097944700:05:53
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 02:38 pmமகரம்உத்திராடம்270.083796600:05:02
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 04:31 pmகும்பம்அவிட்டம்300.005283100:00:19
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 06:13 pmமீனம்பூரட்டாதி330.068310000:04:06
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 07:53 pmமேஷம்அஸ்வினி0.151827900:09:07
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 09:41 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.130866900:07:51
சூரியன்செப்டம்பர் 15/09/2023 11:43 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.057787700:03:28
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 01:55 amகடகம்புனர்பூசம்90.164953500:09:54
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 04:04 amசிம்மம்மகம்120.100694000:06:02
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 06:07 amகன்னிஉத்திரம்150.117786300:07:04
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 08:09 amதுலாம்சித்திரை180.226753800:13:36
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 10:15 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.052455400:03:09
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 12:27 pmதனுசுமூலம்240.082374200:04:57
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 02:34 pmமகரம்உத்திராடம்270.066827900:04:01
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 04:28 pmகும்பம்அவிட்டம்300.268311700:16:06
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 06:09 pmமீனம்பூரட்டாதி330.047595100:02:51
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 07:49 pmமேஷம்அஸ்வினி0.131797800:07:54
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 09:37 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.113038700:06:47
சூரியன்செப்டம்பர் 16/09/2023 11:39 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.041869600:02:31
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 01:51 amகடகம்புனர்பூசம்90.149434100:08:58
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 04:00 amசிம்மம்மகம்120.084407200:05:04
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 06:03 amகன்னிஉத்திரம்150.100849500:06:03
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 08:05 amதுலாம்சித்திரை180.210139000:12:37
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 10:11 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.036716600:02:12
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 12:23 pmதனுசுமூலம்240.066804700:04:00
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 02:30 pmமகரம்உத்திராடம்270.049862700:02:60
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 04:24 pmகும்பம்அவிட்டம்300.249017900:14:56
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 06:05 pmமீனம்பூரட்டாதி330.026881500:01:37
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 07:45 pmமேஷம்அஸ்வினி0.111765500:06:42
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 09:33 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.095206500:05:43
சூரியன்செப்டம்பர் 17/09/2023 11:35 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.025948500:01:33
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 01:47 amகடகம்புனர்பூசம்90.133913700:08:02
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 03:56 amசிம்மம்மகம்120.068120600:04:05
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 05:59 amகன்னிஉத்திரம்150.083912400:05:02
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 08:01 amதுலாம்சித்திரை180.193522700:11:37
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 10:07 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.020976400:01:16
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 12:19 pmதனுசுமூலம்240.051235400:03:04
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 02:26 pmமகரம்உத்திராடம்270.032900000:01:58
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 04:20 pmகும்பம்அவிட்டம்300.229727600:13:47
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 06:01 pmமீனம்பூரட்டாதி330.006169500:00:22
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 07:41 pmமேஷம்அஸ்வினி0.091731200:05:30
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 09:29 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.077370400:04:39
சூரியன்செப்டம்பர் 18/09/2023 11:31 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.010024200:00:36
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 01:43 amகடகம்புனர்பூசம்90.118391700:07:06
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 03:52 amசிம்மம்மகம்120.051833400:03:07
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 05:55 amகன்னிஉத்திரம்150.066974300:04:01
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 07:57 amதுலாம்சித்திரை180.176904700:10:37
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 10:03 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.005233900:00:19
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 12:15 pmதனுசுமூலம்240.035665300:02:08
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 02:22 pmமகரம்உத்திராடம்270.015938600:00:57
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 04:16 pmகும்பம்அவிட்டம்300.210440100:12:38
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 05:58 pmமீனம்பூரட்டாதி330.288692800:17:19
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 07:37 pmமேஷம்அஸ்வினி0.071695800:04:18
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 09:25 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.059531300:03:34
சூரியன்செப்டம்பர் 19/09/2023 11:28 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.227076200:13:37
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 01:39 amகடகம்புனர்பூசம்90.102867300:06:10
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 03:48 amசிம்மம்மகம்120.035545200:02:08
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 05:51 amகன்னிஉத்திரம்150.050035400:03:00
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 07:53 amதுலாம்சித்திரை180.160284600:09:37
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 10:00 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.219856000:13:11
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 12:11 pmதனுசுமூலம்240.020093400:01:12
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 02:19 pmமகரம்உத்திராடம்270.247404900:14:51
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 04:12 pmகும்பம்அவிட்டம்300.191155000:11:28
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 05:54 pmமீனம்பூரட்டாதி330.267980100:16:05
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 07:33 pmமேஷம்அஸ்வினி0.051660300:03:06
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 09:21 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.041690100:02:30
சூரியன்செப்டம்பர் 20/09/2023 11:24 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.211155100:12:40
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 01:35 amகடகம்புனர்பூசம்90.087340800:05:14
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 03:44 amசிம்மம்மகம்120.019255600:01:09
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 05:47 amகன்னிஉத்திரம்150.033095100:01:59
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 07:49 amதுலாம்சித்திரை180.143662400:08:37
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 09:56 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.204114100:12:15
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 12:07 pmதனுசுமூலம்240.004518900:00:16
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 02:15 pmமகரம்உத்திராடம்270.230425800:13:50
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 04:08 pmகும்பம்அவிட்டம்300.171871100:10:19
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 05:50 pmமீனம்பூரட்டாதி330.247269200:14:50
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 07:29 pmமேஷம்அஸ்வினி0.031625400:01:54
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 09:17 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.023847600:01:26
சூரியன்செப்டம்பர் 21/09/2023 11:20 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.195232200:11:43
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 01:31 amகடகம்புனர்பூசம்90.071812300:04:19
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 03:40 amசிம்மம்மகம்120.002964400:00:11
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 05:43 amகன்னிஉத்திரம்150.016153500:00:58
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 07:45 amதுலாம்சித்திரை180.127038700:07:37
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 09:52 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.188369600:11:18
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 12:04 pmதனுசுமூலம்240.216868800:13:01
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 02:11 pmமகரம்உத்திராடம்270.213444900:12:48
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 04:04 pmகும்பம்அவிட்டம்300.152587100:09:09
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 05:46 pmமீனம்பூரட்டாதி330.226559300:13:36
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 07:25 pmமேஷம்அஸ்வினி0.011591400:00:42
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 09:13 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.006005600:00:22
சூரியன்செப்டம்பர் 22/09/2023 11:16 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.179308700:10:46
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 01:27 amகடகம்புனர்பூசம்90.056282500:03:23
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 03:37 amசிம்மம்மகம்120.225091000:13:30
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 05:40 amகன்னிஉத்திரம்150.247138500:14:50
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 07:41 amதுலாம்சித்திரை180.110413900:06:37
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 09:48 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.172623700:10:21
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 12:00 pmதனுசுமூலம்240.201285200:12:05
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 02:07 pmமகரம்உத்திராடம்270.196462000:11:47
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 04:00 pmகும்பம்அவிட்டம்300.133302400:07:60
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 05:42 pmமீனம்பூரட்டாதி330.205850100:12:21
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 07:22 pmமேஷம்அஸ்வினி0.284761800:17:05
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 09:10 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.249144400:14:57
சூரியன்செப்டம்பர் 23/09/2023 11:12 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.163385800:09:48
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 01:23 amகடகம்புனர்பூசம்90.040752800:02:27
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 03:33 amசிம்மம்மகம்120.208791100:12:32
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 05:36 amகன்னிஉத்திரம்150.230194200:13:49
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 07:37 amதுலாம்சித்திரை180.093788800:05:38
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 09:44 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.156877200:09:25
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 11:56 amதனுசுமூலம்240.185700000:11:09
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 02:03 pmமகரம்உத்திராடம்270.179477200:10:46
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 03:56 pmகும்பம்அவிட்டம்300.114016300:06:50
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 05:38 pmமீனம்பூரட்டாதி330.185140500:11:07
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 07:18 pmமேஷம்அஸ்வினி0.264746700:15:53
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 09:06 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.231326100:13:53
சூரியன்செப்டம்பர் 24/09/2023 11:08 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.147465200:08:51
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 01:19 amகடகம்புனர்பூசம்90.025224600:01:31
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 03:29 amசிம்மம்மகம்120.192491900:11:33
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 05:32 amகன்னிஉத்திரம்150.213250400:12:48
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 07:33 amதுலாம்சித்திரை180.077164700:04:38
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 09:40 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.141131400:08:28
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 11:52 amதனுசுமூலம்240.170115300:10:12
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 01:59 pmமகரம்உத்திராடம்270.162491500:09:45
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 03:52 pmகும்பம்அவிட்டம்300.094728500:05:41
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 05:34 pmமீனம்பூரட்டாதி330.164429400:09:52
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 07:14 pmமேஷம்அஸ்வினி0.244731200:14:41
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 09:02 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.213509800:12:49
சூரியன்செப்டம்பர் 25/09/2023 11:04 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.131547600:07:54
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 01:15 amகடகம்புனர்பூசம்90.009698900:00:35
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 03:25 amசிம்மம்மகம்120.176194700:10:34
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 05:28 amகன்னிஉத்திரம்150.196308000:11:47
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 07:29 amதுலாம்சித்திரை180.060542000:03:38
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 09:36 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.125387800:07:31
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 11:48 amதனுசுமூலம்240.154532700:09:16
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 01:55 pmமகரம்உத்திராடம்270.145507100:08:44
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 03:48 pmகும்பம்அவிட்டம்300.075440500:04:32
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 05:30 pmமீனம்பூரட்டாதி330.143716600:08:37
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 07:10 pmமேஷம்அஸ்வினி0.224714400:13:29
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 08:58 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.195693900:11:44
சூரியன்செப்டம்பர் 26/09/2023 11:00 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.115632500:06:56
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 01:12 amகடகம்புனர்பூசம்90.221348100:13:17
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 03:21 amசிம்மம்மகம்120.159900400:09:36
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 05:24 amகன்னிஉத்திரம்150.179367400:10:46
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 07:25 amதுலாம்சித்திரை180.043920900:02:38
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 09:32 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.109646800:06:35
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 11:44 amதனுசுமூலம்240.138953500:08:20
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 01:51 pmமகரம்உத்திராடம்270.128526000:07:43
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 03:44 pmகும்பம்அவிட்டம்300.056153600:03:22
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 05:26 pmமீனம்பூரட்டாதி330.123002100:07:23
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 07:06 pmமேஷம்அஸ்வினி0.204694500:12:17
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 08:54 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.177876700:10:40
சூரியன்செப்டம்பர் 27/09/2023 10:56 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.099718900:05:59
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 01:08 amகடகம்புனர்பூசம்90.205826500:12:21
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 03:17 amசிம்மம்மகம்120.143608900:08:37
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 05:20 amகன்னிஉத்திரம்150.162428800:09:45
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 07:21 amதுலாம்சித்திரை180.027301200:01:38
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 09:28 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.093908100:05:38
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 11:40 amதனுசுமூலம்240.123378700:07:24
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 01:47 pmமகரம்உத்திராடம்270.111549600:06:42
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 03:40 pmகும்பம்அவிட்டம்300.036869500:02:13
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 05:22 pmமீனம்பூரட்டாதி330.102286400:06:08
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 07:02 pmமேஷம்அஸ்வினி0.184670400:11:05
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 08:50 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.160055800:09:36
சூரியன்செப்டம்பர் 28/09/2023 10:52 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.083804800:05:02
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 01:04 amகடகம்புனர்பூசம்90.190306700:11:25
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 03:13 amசிம்மம்மகம்120.127320200:07:38
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 05:16 amகன்னிஉத்திரம்150.145491500:08:44
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 07:17 amதுலாம்சித்திரை180.010681800:00:38
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 09:24 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.078170600:04:41
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 11:36 amதனுசுமூலம்240.107807500:06:28
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 01:43 pmமகரம்உத்திராடம்270.094578900:05:40
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 03:36 pmகும்பம்அவிட்டம்300.017590200:01:03
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 05:18 pmமீனம்பூரட்டாதி330.081571100:04:54
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 06:58 pmமேஷம்அஸ்வினி0.164642200:09:53
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 08:46 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.142229700:08:32
சூரியன்செப்டம்பர் 29/09/2023 10:48 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.067887600:04:04
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 01:00 amகடகம்புனர்பூசம்90.174787200:10:29
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 03:09 amசிம்மம்மகம்120.111032800:06:40
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 05:12 amகன்னிஉத்திரம்150.128554500:07:43
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 07:14 amதுலாம்சித்திரை180.237309900:14:14
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 09:20 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.062432500:03:45
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 11:32 amதனுசுமூலம்240.092238100:05:32
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 01:39 pmமகரம்உத்திராடம்270.077612800:04:39
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 03:33 pmகும்பம்அவிட்டம்300.280635100:16:50
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 05:14 pmமீனம்பூரட்டாதி330.060857200:03:39
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 06:54 pmமேஷம்அஸ்வினி0.144610500:08:41
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 08:42 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.124398200:07:28
சூரியன்செப்டம்பர் 30/09/2023 10:44 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.051966500:03:07
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 12:56 amகடகம்புனர்பூசம்90.159266100:09:33
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 03:05 amசிம்மம்மகம்120.094745500:05:41
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 05:08 amகன்னிஉத்திரம்150.111617100:06:42
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 07:10 amதுலாம்சித்திரை180.220693900:13:14
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 09:16 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.046692600:02:48
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 11:28 amதனுசுமூலம்240.076669000:04:36
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 01:35 pmமகரம்உத்திராடம்270.060649900:03:38
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 03:29 pmகும்பம்அவிட்டம்300.261344300:15:41
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 05:10 pmமீனம்பூரட்டாதி330.040145300:02:25
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 06:50 pmமேஷம்அஸ்வினி0.124576900:07:28
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 08:38 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.106562100:06:24
சூரியன்அக்டோபர் 01/10/2023 10:40 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.036040800:02:10
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 12:52 amகடகம்புனர்பூசம்90.143742300:08:37
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 03:01 amசிம்மம்மகம்120.078457100:04:42
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 05:04 amகன்னிஉத்திரம்150.094678500:05:41
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 07:06 amதுலாம்சித்திரை180.204075500:12:15
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 09:12 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.030949700:01:51
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 11:24 amதனுசுமூலம்240.061098000:03:40
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 01:31 pmமகரம்உத்திராடம்270.043688100:02:37
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 03:25 pmகும்பம்அவிட்டம்300.242056900:14:31
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 05:06 pmமீனம்பூரட்டாதி330.019435900:01:10
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 06:46 pmமேஷம்அஸ்வினி0.104542800:06:16
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 08:34 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.088722700:05:19
சூரியன்அக்டோபர் 02/10/2023 10:36 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.020111400:01:12
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 12:48 amகடகம்புனர்பூசம்90.128216000:07:42
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 02:57 amசிம்மம்மகம்120.062166900:03:44
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 05:00 amகன்னிஉத்திரம்150.077738400:04:40
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 07:02 amதுலாம்சித்திரை180.187454700:11:15
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 09:08 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.015203700:00:55
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 11:20 amதனுசுமூலம்240.045524800:02:44
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 01:27 pmமகரம்உத்திராடம்270.026725600:01:36
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 03:21 pmகும்பம்அவிட்டம்300.222770900:13:22
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 05:03 pmமீனம்பூரட்டாதி330.301965000:18:07
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 06:42 pmமேஷம்அஸ்வினி0.084508900:05:04
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 08:30 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.070882200:04:15
சூரியன்அக்டோபர் 03/10/2023 10:32 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.004179900:00:15
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 12:44 amகடகம்புனர்பூசம்90.112687600:06:46
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 02:53 amசிம்மம்மகம்120.045875500:02:45
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 04:56 amகன்னிஉத்திரம்150.060797200:03:39
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 06:58 amதுலாம்சித்திரை180.170832400:10:15
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 09:05 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.229818800:13:47
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 11:16 amதனுசுமூலம்240.029949100:01:48
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 01:23 pmமகரம்உத்திராடம்270.009761700:00:35
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 03:17 pmகும்பம்அவிட்டம்300.203485000:12:13
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 04:59 pmமீனம்பூரட்டாதி330.281254000:16:53
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 06:38 pmமேஷம்அஸ்வினி0.064476100:03:52
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 08:26 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.053041800:03:11
சூரியன்அக்டோபர் 04/10/2023 10:29 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.221230700:13:16
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 12:40 amகடகம்புனர்பூசம்90.097158000:05:50
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 02:49 amசிம்மம்மகம்120.029583300:01:46
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 04:52 amகன்னிஉத்திரம்150.043855400:02:38
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 06:54 amதுலாம்சித்திரை180.154209000:09:15
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 09:01 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.214074900:12:51
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 11:12 amதனுசுமூலம்240.014371400:00:52
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 01:20 pmமகரம்உத்திராடம்270.241217700:14:28
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 03:13 pmகும்பம்அவிட்டம்300.184198800:11:03
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 04:55 pmமீனம்பூரட்டாதி330.260543700:15:38
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 06:34 pmமேஷம்அஸ்வினி0.044444100:02:40
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 08:22 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.035202200:02:07
சூரியன்அக்டோபர் 05/10/2023 10:25 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.205308700:12:19
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 12:36 amகடகம்புனர்பூசம்90.081628700:04:54
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 02:45 amசிம்மம்மகம்120.013290800:00:48
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 04:48 amகன்னிஉத்திரம்150.026913200:01:37
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 06:50 amதுலாம்சித்திரை180.137585700:08:15
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 08:57 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.198330500:11:54
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 11:09 amதனுசுமூலம்240.226722700:13:36
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 01:16 pmமகரம்உத்திராடம்270.224233500:13:27
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 03:09 pmகும்பம்அவிட்டம்300.164911500:09:54
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 04:51 pmமீனம்பூரட்டாதி330.239833100:14:23
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 06:30 pmமேஷம்அஸ்வினி0.024412300:01:28
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 08:18 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.017363900:01:03
சூரியன்அக்டோபர் 06/10/2023 10:21 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.189388200:11:22
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 12:32 amகடகம்புனர்பூசம்90.066100500:03:58
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 02:42 amசிம்மம்மகம்120.235422600:14:08
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 04:44 amகன்னிஉத்திரம்150.009971600:00:36
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 06:46 amதுலாம்சித்திரை180.120962600:07:15
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 08:53 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.182586600:10:57
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 11:05 amதனுசுமூலம்240.211139800:12:40
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 01:12 pmமகரம்உத்திராடம்270.207249100:12:26
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 03:05 pmகும்பம்அவிட்டம்300.145623700:08:44
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 04:47 pmமீனம்பூரட்டாதி330.219121600:13:09
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 06:26 pmமேஷம்அஸ்வினி0.004380500:00:16
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 08:15 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.260492300:15:38
சூரியன்அக்டோபர் 07/10/2023 10:17 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.173469500:10:24
சூரியன்அக்டோபர் 08/10/2023 12:28 amகடகம்புனர்பூசம்90.050573800:03:02
சூரியன்அக்டோபர் 08/10/2023 02:38 amசிம்மம்மகம்120.219124700:13:09
சூரியன்அக்டோபர் 08/10/2023 04:41 amகன்னிஉத்திரம்150.240957500:14:27
சூரியன்அக்டோபர் 08/10/2023 06:42 amதுலாம்சித்திரை180.104340200:06:16
சூரியன்அக்டோபர் 08/10/2023 08:49 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.166843600:10:01
சூரியன்அக்டோபர் 08/10/2023 11:01 amதனுசுமூலம்240.195557800:11:44
சூரியன்அக்டோபர் 08/10/2023 01:08 pmமகரம்