2023 ஆம் ஆண்டு சந்திரன் ஒவ்வொரு ராசியிலும் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்


PLANETMONTHDATE/TIMETRANSITING RASITRANSITING STAR360 LattitudeRasi Degree
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 12:00 amமேஷம்அஸ்வினி6.551697106:33:06
சந்திரன்ஜனவரி 02/01/2023 08:52 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.002273400:00:08
சந்திரன்ஜனவரி 05/01/2023 08:06 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.004101600:00:15
சந்திரன்ஜனவரி 07/01/2023 08:24 pmகடகம்புனர்பூசம்90.001513300:00:05
சந்திரன்ஜனவரி 10/01/2023 09:01 amசிம்மம்மகம்120.000132600:00:00
சந்திரன்ஜனவரி 12/01/2023 09:00 pmகன்னிஉத்திரம்150.003807800:00:14
சந்திரன்ஜனவரி 15/01/2023 06:49 amதுலாம்சித்திரை180.008024000:00:29
சந்திரன்ஜனவரி 17/01/2023 01:00 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.002861100:00:10
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 03:18 pmதனுசுமூலம்240.003288100:00:12
சந்திரன்ஜனவரி 21/01/2023 02:53 pmமகரம்உத்திராடம்270.000634000:00:02
சந்திரன்ஜனவரி 23/01/2023 01:51 pmகும்பம்அவிட்டம்300.000662800:00:02
சந்திரன்ஜனவரி 25/01/2023 02:30 pmமீனம்பூரட்டாதி330.006416200:00:23
சந்திரன்ஜனவரி 27/01/2023 06:37 pmமேஷம்அஸ்வினி0.004864600:00:18
சந்திரன்ஜனவரி 30/01/2023 02:47 amரிஷபம்கார்த்திகை30.007827900:00:28
சந்திரன்பிப்ரவரி 01/02/2023 02:00 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.006761400:00:24
சந்திரன்பிப்ரவரி 04/02/2023 02:32 amகடகம்புனர்பூசம்90.003705500:00:13
சந்திரன்பிப்ரவரி 06/02/2023 03:04 pmசிம்மம்மகம்120.006989900:00:25
சந்திரன்பிப்ரவரி 09/02/2023 02:50 amகன்னிஉத்திரம்150.006731300:00:24
சந்திரன்பிப்ரவரி 11/02/2023 01:03 pmதுலாம்சித்திரை180.003876000:00:14
சந்திரன்பிப்ரவரி 13/02/2023 08:38 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.008258900:00:30
சந்திரன்பிப்ரவரி 16/02/2023 12:46 amதனுசுமூலம்240.002408000:00:09
சந்திரன்பிப்ரவரி 18/02/2023 01:49 amமகரம்உத்திராடம்270.007904400:00:28
சந்திரன்பிப்ரவரி 20/02/2023 01:15 amகும்பம்அவிட்டம்300.009298100:00:33
சந்திரன்பிப்ரவரி 22/02/2023 01:11 amமீனம்பூரட்டாதி330.003396900:00:12
சந்திரன்பிப்ரவரி 24/02/2023 03:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.001091400:00:04
சந்திரன்பிப்ரவரி 26/02/2023 10:15 amரிஷபம்கார்த்திகை30.006632300:00:24
சந்திரன்பிப்ரவரி 28/02/2023 08:33 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.006131300:00:22
சந்திரன்மார்ச் 03/03/2023 08:58 amகடகம்புனர்பூசம்90.000190800:00:01
சந்திரன்மார்ச் 05/03/2023 09:31 pmசிம்மம்மகம்120.007642200:00:28
சந்திரன்மார்ச் 08/03/2023 08:54 amகன்னிஉத்திரம்150.006720900:00:24
சந்திரன்மார்ச் 10/03/2023 06:37 pmதுலாம்சித்திரை180.002895700:00:10
சந்திரன்மார்ச் 13/03/2023 02:19 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.005338100:00:19
சந்திரன்மார்ச் 15/03/2023 07:34 amதனுசுமூலம்240.005001900:00:18
சந்திரன்மார்ச் 17/03/2023 10:19 amமகரம்உத்திராடம்270.005550300:00:20
சந்திரன்மார்ச் 19/03/2023 11:17 amகும்பம்அவிட்டம்300.000427400:00:02
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 11:58 amமீனம்பூரட்டாதி330.007283800:00:26
சந்திரன்மார்ச் 23/03/2023 02:09 pmமேஷம்அஸ்வினி0.007634300:00:27
சந்திரன்மார்ச் 25/03/2023 07:25 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.001517000:00:05
சந்திரன்மார்ச் 28/03/2023 04:26 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.006966200:00:25
சந்திரன்மார்ச் 30/03/2023 04:16 pmகடகம்புனர்பூசம்90.007710100:00:28
சந்திரன்ஏப்ரல் 02/04/2023 04:49 amசிம்மம்மகம்120.006296800:00:23
சந்திரன்ஏப்ரல் 04/04/2023 04:06 pmகன்னிஉத்திரம்150.005411800:00:19
சந்திரன்ஏப்ரல் 07/04/2023 01:11 amதுலாம்சித்திரை180.004705200:00:17
சந்திரன்ஏப்ரல் 09/04/2023 08:02 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.002218700:00:08
சந்திரன்ஏப்ரல் 11/04/2023 12:59 pmதனுசுமூலம்240.008745400:00:31
சந்திரன்ஏப்ரல் 13/04/2023 04:22 pmமகரம்உத்திராடம்270.000189200:00:01
சந்திரன்ஏப்ரல் 15/04/2023 06:44 pmகும்பம்அவிட்டம்300.002315700:00:08
சந்திரன்ஏப்ரல் 17/04/2023 08:52 pmமீனம்பூரட்டாதி330.003853100:00:14
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 11:53 pmமேஷம்அஸ்வினி0.001018700:00:04
சந்திரன்ஏப்ரல் 22/04/2023 05:02 amரிஷபம்கார்த்திகை30.000951100:00:03
சந்திரன்ஏப்ரல் 24/04/2023 01:13 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.005116300:00:18
சந்திரன்ஏப்ரல் 27/04/2023 12:18 amகடகம்புனர்பூசம்90.000710300:00:03
சந்திரன்ஏப்ரல் 29/04/2023 12:48 pmசிம்மம்மகம்120.007659900:00:28
சந்திரன்மே 02/05/2023 12:22 amகன்னிஉத்திரம்150.003435700:00:12
சந்திரன்மே 04/05/2023 09:21 amதுலாம்சித்திரை180.008819800:00:32
சந்திரன்மே 06/05/2023 03:23 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.007865200:00:28
சந்திரன்மே 08/05/2023 07:10 pmதனுசுமூலம்240.000734800:00:03
சந்திரன்மே 10/05/2023 09:49 pmமகரம்உத்திராடம்270.006230200:00:22
சந்திரன்மே 13/05/2023 12:19 amகும்பம்அவிட்டம்300.009616000:00:35
சந்திரன்மே 15/05/2023 03:24 amமீனம்பூரட்டாதி330.002663700:00:10
சந்திரன்மே 17/05/2023 07:39 amமேஷம்அஸ்வினி0.003946400:00:14
சந்திரன்மே 19/05/2023 01:36 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.008931700:00:32
சந்திரன்மே 21/05/2023 09:47 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.002538100:00:09
சந்திரன்மே 24/05/2023 08:28 amகடகம்புனர்பூசம்90.008256800:00:30
சந்திரன்மே 26/05/2023 08:50 pmசிம்மம்மகம்120.002798500:00:10
சந்திரன்மே 29/05/2023 08:56 amகன்னிஉத்திரம்150.006310300:00:23
சந்திரன்மே 31/05/2023 06:30 pmதுலாம்சித்திரை180.004166500:00:15
சந்திரன்ஜூன் 03/06/2023 12:29 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.003632100:00:13
சந்திரன்ஜூன் 05/06/2023 03:23 amதனுசுமூலம்240.002352700:00:08
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 04:41 amமகரம்உத்திராடம்270.007739800:00:28
சந்திரன்ஜூன் 09/06/2023 06:02 amகும்பம்அவிட்டம்300.002920100:00:11
சந்திரன்ஜூன் 11/06/2023 08:47 amமீனம்பூரட்டாதி330.007933600:00:29
சந்திரன்ஜூன் 13/06/2023 01:33 pmமேஷம்அஸ்வினி0.006777200:00:24
சந்திரன்ஜூன் 15/06/2023 08:24 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.006001000:00:22
சந்திரன்ஜூன் 18/06/2023 05:13 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.002308900:00:08
சந்திரன்ஜூன் 20/06/2023 03:58 pmகடகம்புனர்பூசம்90.000523800:00:02
சந்திரன்ஜூன் 23/06/2023 04:18 amசிம்மம்மகம்120.003492700:00:13
சந்திரன்ஜூன் 25/06/2023 04:52 pmகன்னிஉத்திரம்150.003071100:00:11
சந்திரன்ஜூன் 28/06/2023 03:28 amதுலாம்சித்திரை180.003451100:00:12
சந்திரன்ஜூன் 30/06/2023 10:20 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.005126400:00:18
சந்திரன்ஜுலை 02/07/2023 01:19 pmதனுசுமூலம்240.009589400:00:35
சந்திரன்ஜுலை 04/07/2023 01:44 pmமகரம்உத்திராடம்270.000883100:00:03
சந்திரன்ஜுலை 06/07/2023 01:39 pmகும்பம்அவிட்டம்300.007894300:00:28
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 02:58 pmமீனம்பூரட்டாதி330.003139800:00:11
சந்திரன்ஜுலை 10/07/2023 06:59 pmமேஷம்அஸ்வினி0.000068200:00:00
சந்திரன்ஜுலை 13/07/2023 01:58 amரிஷபம்கார்த்திகை30.000781800:00:03
சந்திரன்ஜுலை 15/07/2023 11:23 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.006787800:00:24
சந்திரன்ஜுலை 17/07/2023 10:32 pmகடகம்புனர்பூசம்90.003709900:00:13
சந்திரன்ஜுலை 20/07/2023 10:55 amசிம்மம்மகம்120.000916900:00:03
சந்திரன்ஜுலை 22/07/2023 11:42 pmகன்னிஉத்திரம்150.000704600:00:03
சந்திரன்ஜுலை 25/07/2023 11:13 amதுலாம்சித்திரை180.005154000:00:19
சந்திரன்ஜுலை 27/07/2023 07:29 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.006899200:00:25
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 11:35 pmதனுசுமூலம்240.005053900:00:18
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 12:16 amமகரம்உத்திராடம்270.000190100:00:01
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 11:26 pmகும்பம்அவிட்டம்300.001121500:00:04
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 11:18 pmமீனம்பூரட்டாதி330.006641600:00:24
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 01:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.004113200:00:15
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 07:43 amரிஷபம்கார்த்திகை30.003962000:00:14
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 04:59 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.005424200:00:20
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 04:26 amகடகம்புனர்பூசம்90.005109900:00:18
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 04:58 pmசிம்மம்மகம்120.007859600:00:28
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 05:41 amகன்னிஉத்திரம்150.003348900:00:12
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 05:31 pmதுலாம்சித்திரை180.007487400:00:27
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 02:54 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.001064300:00:04
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 08:38 amதனுசுமூலம்240.006310300:00:23
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 10:40 amமகரம்உத்திராடம்270.004484100:00:16
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 10:19 amகும்பம்அவிட்டம்300.003427700:00:12
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 09:37 amமீனம்பூரட்டாதி330.008158000:00:29
சந்திரன்செப்டம்பர் 03/09/2023 10:39 amமேஷம்அஸ்வினி0.007455500:00:27
சந்திரன்செப்டம்பர் 05/09/2023 03:01 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.006222000:00:22
சந்திரன்செப்டம்பர் 07/09/2023 11:13 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.004687700:00:17
சந்திரன்செப்டம்பர் 10/09/2023 10:25 amகடகம்புனர்பூசம்90.002991600:00:11
சந்திரன்செப்டம்பர் 12/09/2023 11:02 pmசிம்மம்மகம்120.006815000:00:25
சந்திரன்செப்டம்பர் 15/09/2023 11:36 amகன்னிஉத்திரம்150.003544900:00:13
சந்திரன்செப்டம்பர் 17/09/2023 11:08 pmதுலாம்சித்திரை180.004857800:00:17
சந்திரன்செப்டம்பர் 20/09/2023 08:44 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.001516300:00:05
சந்திரன்செப்டம்பர் 22/09/2023 03:35 pmதனுசுமூலம்240.006464000:00:23
சந்திரன்செப்டம்பர் 24/09/2023 07:18 pmமகரம்உத்திராடம்270.003402200:00:12
சந்திரன்செப்டம்பர் 26/09/2023 08:28 pmகும்பம்அவிட்டம்300.004856500:00:17
சந்திரன்செப்டம்பர் 28/09/2023 08:28 pmமீனம்பூரட்டாதி330.001881000:00:07
சந்திரன்செப்டம்பர் 30/09/2023 09:08 pmமேஷம்அஸ்வினி0.000318400:00:01
சந்திரன்அக்டோபர் 03/10/2023 12:15 amரிஷபம்கார்த்திகை30.003148000:00:11
சந்திரன்அக்டோபர் 05/10/2023 06:59 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.002493100:00:09
சந்திரன்அக்டோபர் 07/10/2023 05:18 pmகடகம்புனர்பூசம்90.003115300:00:11
சந்திரன்அக்டோபர் 10/10/2023 05:45 amசிம்மம்மகம்120.003476500:00:13
சந்திரன்அக்டோபர் 12/10/2023 06:17 pmகன்னிஉத்திரம்150.005348900:00:19
சந்திரன்அக்டோபர் 15/10/2023 05:22 amதுலாம்சித்திரை180.007563200:00:27
சந்திரன்அக்டோபர் 17/10/2023 02:20 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.005491900:00:20
சந்திரன்அக்டோபர் 19/10/2023 09:04 pmதனுசுமூலம்240.005252100:00:19
சந்திரன்அக்டோபர் 22/10/2023 01:39 amமகரம்உத்திராடம்270.006322000:00:23
சந்திரன்அக்டோபர் 24/10/2023 04:23 amகும்பம்அவிட்டம்300.004128900:00:15
சந்திரன்அக்டோபர் 26/10/2023 05:58 amமீனம்பூரட்டாதி330.004026400:00:14
சந்திரன்அக்டோபர் 28/10/2023 07:31 amமேஷம்அஸ்வினி0.000179400:00:01
சந்திரன்அக்டோபர் 30/10/2023 10:29 amரிஷபம்கார்த்திகை30.008378200:00:30
சந்திரன்நவம்பர் 01/11/2023 04:12 pmமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.004073900:00:15
சந்திரன்நவம்பர் 04/11/2023 01:24 amகடகம்புனர்பூசம்90.003820400:00:14
சந்திரன்நவம்பர் 06/11/2023 01:23 pmசிம்மம்மகம்120.005800900:00:21
சந்திரன்நவம்பர் 09/11/2023 02:01 amகன்னிஉத்திரம்150.002494400:00:09
சந்திரன்நவம்பர் 11/11/2023 01:02 pmதுலாம்சித்திரை180.004404500:00:16
சந்திரன்நவம்பர் 13/11/2023 09:18 pmவிருச்சிகம்விசாகம்210.003601100:00:13
சந்திரன்நவம்பர் 16/11/2023 03:01 amதனுசுமூலம்240.004178300:00:15
சந்திரன்நவம்பர் 18/11/2023 07:01 amமகரம்உத்திராடம்270.006394500:00:23
சந்திரன்நவம்பர் 20/11/2023 10:08 amகும்பம்அவிட்டம்300.004936600:00:18
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 12:58 pmமீனம்பூரட்டாதி330.000787700:00:03
சந்திரன்நவம்பர் 24/11/2023 04:01 pmமேஷம்அஸ்வினி0.003642800:00:13
சந்திரன்நவம்பர் 26/11/2023 07:56 pmரிஷபம்கார்த்திகை30.003905000:00:14
சந்திரன்நவம்பர் 29/11/2023 01:41 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.002552400:00:09
சந்திரன்டிசம்பர் 01/12/2023 10:13 amகடகம்புனர்பூசம்90.007599000:00:27
சந்திரன்டிசம்பர் 03/12/2023 09:36 pmசிம்மம்மகம்120.002129500:00:08
சந்திரன்டிசம்பர் 06/12/2023 10:22 amகன்னிஉத்திரம்150.000982700:00:04
சந்திரன்டிசம்பர் 08/12/2023 09:54 pmதுலாம்சித்திரை180.006485100:00:23
சந்திரன்டிசம்பர் 11/12/2023 06:12 amவிருச்சிகம்விசாகம்210.004914500:00:18
சந்திரன்டிசம்பர் 13/12/2023 11:05 amதனுசுமூலம்240.000012600:00:00
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 01:45 pmமகரம்உத்திராடம்270.005934700:00:21
சந்திரன்டிசம்பர் 17/12/2023 03:45 pmகும்பம்அவிட்டம்300.004356800:00:16
சந்திரன்டிசம்பர் 19/12/2023 06:21 pmமீனம்பூரட்டாதி330.003603600:00:13
சந்திரன்டிசம்பர் 21/12/2023 10:09 pmமேஷம்அஸ்வினி0.002193200:00:08
சந்திரன்டிசம்பர் 24/12/2023 03:18 amரிஷபம்கார்த்திகை30.007721600:00:28
சந்திரன்டிசம்பர் 26/12/2023 09:57 amமிதுனம்மிருகசீரிடம்60.000599800:00:02
சந்திரன்டிசம்பர் 28/12/2023 06:38 pmகடகம்புனர்பூசம்90.002384000:00:09
சந்திரன்டிசம்பர் 31/12/2023 05:42 amசிம்மம்மகம்120.000320900:00:01


2023 ஆம் ஆண்டு சந்திரன் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலும் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்


PLANETMONTHDATE/TIMETRANSITING RASITRANSITING STAR360 LattitudeRasi Degree
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 12:00 amமேஷம்அஸ்வினி6.551697106:33:06
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 12:49 pmமேஷம்பரணி13.339363113:20:22
சந்திரன்ஜனவரி 02/01/2023 02:24 pmமேஷம்கார்த்திகை26.671298926:40:17
சந்திரன்ஜனவரி 03/01/2023 04:26 pmரிஷபம்ரோகிணி40.003091010:00:11
சந்திரன்ஜனவரி 04/01/2023 06:49 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.339141523:20:21
சந்திரன்ஜனவரி 05/01/2023 09:26 pmமிதுனம்திருவாதிரை66.668393606:40:06
சந்திரன்ஜனவரி 07/01/2023 12:14 amமிதுனம்புனர்பூசம்80.003874120:00:14
சந்திரன்ஜனவரி 08/01/2023 03:08 amகடகம்பூசம்93.334905803:20:06
சந்திரன்ஜனவரி 09/01/2023 06:06 amகடகம்ஆயில்யம்106.674453616:40:28
சந்திரன்ஜனவரி 10/01/2023 09:01 amசிம்மம்மகம்120.000132600:00:00
சந்திரன்ஜனவரி 11/01/2023 11:50 amசிம்மம்பூரம்133.334439413:20:04
சந்திரன்ஜனவரி 12/01/2023 02:25 pmசிம்மம்உத்திரம்146.673052626:40:23
சந்திரன்ஜனவரி 13/01/2023 04:36 pmகன்னிஹஸ்தம்160.006341210:00:23
சந்திரன்ஜனவரி 14/01/2023 06:14 pmகன்னிசித்திரை173.335871623:20:09
சந்திரன்ஜனவரி 15/01/2023 07:12 pmதுலாம்சுவாதி186.671523606:40:17
சந்திரன்ஜனவரி 16/01/2023 07:23 pmதுலாம்விசாகம்200.000874720:00:03
சந்திரன்ஜனவரி 17/01/2023 06:46 pmவிருச்சிகம்அனுஷம்213.333706603:20:01
சந்திரன்ஜனவரி 18/01/2023 05:23 pmவிருச்சிகம்கேட்டை226.672455516:40:21
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 03:18 pmதனுசுமூலம்240.003288100:00:12
சந்திரன்ஜனவரி 20/01/2023 12:41 pmதனுசுபூராடம்253.343034413:20:35
சந்திரன்ஜனவரி 21/01/2023 09:41 amதனுசுஉத்திராடம்266.676504226:40:35
சந்திரன்ஜனவரி 22/01/2023 06:30 amமகரம்திருவோணம்280.005519110:00:20
சந்திரன்ஜனவரி 23/01/2023 03:21 amமகரம்அவிட்டம்293.336192223:20:10
சந்திரன்ஜனவரி 24/01/2023 12:27 amகும்பம்சதயம்306.674894806:40:30
சந்திரன்ஜனவரி 24/01/2023 09:58 pmகும்பம்பூரட்டாதி320.004050620:00:15
சந்திரன்ஜனவரி 25/01/2023 08:06 pmமீனம்உத்திரட்டாதி333.342340103:20:32
சந்திரன்ஜனவரி 26/01/2023 06:57 pmமீனம்ரேவதி346.671371016:40:17
சந்திரன்ஜனவரி 27/01/2023 06:37 pmமேஷம்அஸ்வினி0.004864600:00:18
சந்திரன்ஜனவரி 28/01/2023 07:06 pmமேஷம்பரணி13.335928313:20:09
சந்திரன்ஜனவரி 29/01/2023 08:21 pmமேஷம்கார்த்திகை26.667785826:40:04
சந்திரன்ஜனவரி 30/01/2023 10:16 pmரிஷபம்ரோகிணி40.007909410:00:28
சந்திரன்பிப்ரவரி 01/02/2023 12:40 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.340881123:20:27
சந்திரன்பிப்ரவரி 02/02/2023 03:24 amமிதுனம்திருவாதிரை66.674495606:40:28
சந்திரன்பிப்ரவரி 03/02/2023 06:18 amமிதுனம்புனர்பூசம்80.001292920:00:05
சந்திரன்பிப்ரவரி 04/02/2023 09:17 amகடகம்பூசம்93.340571203:20:26
சந்திரன்பிப்ரவரி 05/02/2023 12:13 pmகடகம்ஆயில்யம்106.670694216:40:14
சந்திரன்பிப்ரவரி 06/02/2023 03:04 pmசிம்மம்மகம்120.006989900:00:25
சந்திரன்பிப்ரவரி 07/02/2023 05:45 pmசிம்மம்பூரம்133.334337013:20:04
சந்திரன்பிப்ரவரி 08/02/2023 08:15 pmசிம்மம்உத்திரம்146.672848626:40:22
சந்திரன்பிப்ரவரி 09/02/2023 10:27 pmகன்னிஹஸ்தம்160.000158110:00:01
சந்திரன்பிப்ரவரி 11/02/2023 12:18 amகன்னிசித்திரை173.337331923:20:14
சந்திரன்பிப்ரவரி 12/02/2023 01:40 amதுலாம்சுவாதி186.669624906:40:11
சந்திரன்பிப்ரவரி 13/02/2023 02:28 amதுலாம்விசாகம்200.007322020:00:26
சந்திரன்பிப்ரவரி 14/02/2023 02:36 amவிருச்சிகம்அனுஷம்213.340538603:20:26
சந்திரன்பிப்ரவரி 15/02/2023 02:02 amவிருச்சிகம்கேட்டை226.673968216:40:26
சந்திரன்பிப்ரவரி 16/02/2023 12:46 amதனுசுமூலம்240.002408000:00:09
சந்திரன்பிப்ரவரி 16/02/2023 10:53 pmதனுசுபூராடம்253.338256413:20:18
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 08:29 pmதனுசுஉத்திராடம்266.675236426:40:31
சந்திரன்பிப்ரவரி 18/02/2023 05:42 pmமகரம்திருவோணம்280.002926910:00:11
சந்திரன்பிப்ரவரி 19/02/2023 02:44 pmமகரம்அவிட்டம்293.335570723:20:08
சந்திரன்பிப்ரவரி 20/02/2023 11:46 amகும்பம்சதயம்306.666997706:40:01
சந்திரன்பிப்ரவரி 21/02/2023 09:01 amகும்பம்பூரட்டாதி320.008697820:00:31
சந்திரன்பிப்ரவரி 22/02/2023 06:38 amமீனம்உத்திரட்டாதி333.334246703:20:03
சந்திரன்பிப்ரவரி 23/02/2023 04:50 amமீனம்ரேவதி346.670085216:40:12
சந்திரன்பிப்ரவரி 24/02/2023 03:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.001091400:00:04
சந்திரன்பிப்ரவரி 25/02/2023 03:27 amமேஷம்பரணி13.340491913:20:26
சந்திரன்பிப்ரவரி 26/02/2023 03:59 amமேஷம்கார்த்திகை26.670729926:40:15
சந்திரன்பிப்ரவரி 27/02/2023 05:19 amரிஷபம்ரோகிணி40.004690710:00:17
சந்திரன்பிப்ரவரி 28/02/2023 07:20 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.338404623:20:18
சந்திரன்மார்ச் 01/03/2023 09:52 amமிதுனம்திருவாதிரை66.670632406:40:14
சந்திரன்மார்ச் 02/03/2023 12:44 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.006100820:00:22
சந்திரன்மார்ச் 03/03/2023 03:44 pmகடகம்பூசம்93.340516103:20:26
சந்திரன்மார்ச் 04/03/2023 06:42 pmகடகம்ஆயில்யம்106.673026716:40:23
சந்திரன்மார்ச் 05/03/2023 09:31 pmசிம்மம்மகம்120.007642200:00:28
சந்திரன்மார்ச் 07/03/2023 12:05 amசிம்மம்பூரம்133.336212413:20:10
சந்திரன்மார்ச் 08/03/2023 02:22 amசிம்மம்உத்திரம்146.667801626:40:04
சந்திரன்மார்ச் 09/03/2023 04:20 amகன்னிஹஸ்தம்160.002218710:00:08
சந்திரன்மார்ச் 10/03/2023 05:57 amகன்னிசித்திரை173.336408023:20:11
சந்திரன்மார்ச் 11/03/2023 07:11 amதுலாம்சுவாதி186.669164106:40:09
சந்திரன்மார்ச் 12/03/2023 08:00 amதுலாம்விசாகம்200.002927620:00:11
சந்திரன்மார்ச் 13/03/2023 08:22 amவிருச்சிகம்அனுஷம்213.342139203:20:32
சந்திரன்மார்ச் 14/03/2023 08:13 amவிருச்சிகம்கேட்டை226.669624516:40:11
சந்திரன்மார்ச் 15/03/2023 07:34 amதனுசுமூலம்240.005001900:00:18
சந்திரன்மார்ச் 16/03/2023 06:24 amதனுசுபூராடம்253.333877313:20:02
சந்திரன்மார்ச் 17/03/2023 04:47 amதனுசுஉத்திராடம்266.670468326:40:14
சந்திரன்மார்ச் 18/03/2023 02:47 amமகரம்திருவோணம்280.008505410:00:31
சந்திரன்மார்ச் 19/03/2023 12:30 amமகரம்அவிட்டம்293.341926923:20:31
சந்திரன்மார்ச் 19/03/2023 10:04 pmகும்பம்சதயம்306.669022606:40:08
சந்திரன்மார்ச் 20/03/2023 07:40 pmகும்பம்பூரட்டாதி320.007883420:00:28
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 05:26 pmமீனம்உத்திரட்டாதி333.339841703:20:23
சந்திரன்மார்ச் 22/03/2023 03:32 pmமீனம்ரேவதி346.667042216:40:01
சந்திரன்மார்ச் 23/03/2023 02:09 pmமேஷம்அஸ்வினி0.007634300:00:27
சந்திரன்மார்ச் 24/03/2023 01:22 pmமேஷம்பரணி13.334301913:20:03
சந்திரன்மார்ச் 25/03/2023 01:19 pmமேஷம்கார்த்திகை26.670542026:40:14
சந்திரன்மார்ச் 26/03/2023 02:01 pmரிஷபம்ரோகிணி40.002447510:00:09
சந்திரன்மார்ச் 27/03/2023 03:28 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.341799923:20:30
சந்திரன்மார்ச் 28/03/2023 05:33 pmமிதுனம்திருவாதிரை66.674737506:40:29
சந்திரன்மார்ச் 29/03/2023 08:07 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.002758420:00:10
சந்திரன்மார்ச் 30/03/2023 11:00 pmகடகம்பூசம்93.340110003:20:24
சந்திரன்ஏப்ரல் 01/04/2023 01:57 amகடகம்ஆயில்யம்106.667050216:40:01
சந்திரன்ஏப்ரல் 02/04/2023 04:49 amசிம்மம்மகம்120.006296800:00:23
சந்திரன்ஏப்ரல் 03/04/2023 07:24 amசிம்மம்பூரம்133.337281613:20:14
சந்திரன்ஏப்ரல் 04/04/2023 09:37 amசிம்மம்உத்திரம்146.673332726:40:24
சந்திரன்ஏப்ரல் 05/04/2023 11:23 amகன்னிஹஸ்தம்160.003423310:00:12
சந்திரன்ஏப்ரல் 06/04/2023 12:42 pmகன்னிசித்திரை173.338855223:20:20
சந்திரன்ஏப்ரல் 07/04/2023 01:33 pmதுலாம்சுவாதி186.667625006:40:03
சந்திரன்ஏப்ரல் 08/04/2023 01:59 pmதுலாம்விசாகம்200.004600620:00:17
சந்திரன்ஏப்ரல் 09/04/2023 02:00 pmவிருச்சிகம்அனுஷம்213.333617303:20:01
சந்திரன்ஏப்ரல் 10/04/2023 01:40 pmவிருச்சிகம்கேட்டை226.674248316:40:27
சந்திரன்ஏப்ரல் 11/04/2023 12:59 pmதனுசுமூலம்240.008745400:00:31
சந்திரன்ஏப்ரல் 12/04/2023 11:59 amதனுசுபூராடம்253.336971413:20:13
சந்திரன்ஏப்ரல் 13/04/2023 10:44 amதனுசுஉத்திராடம்266.675776526:40:33
சந்திரன்ஏப்ரல் 14/04/2023 09:15 amமகரம்திருவோணம்280.007917110:00:29
சந்திரன்ஏப்ரல் 15/04/2023 07:36 amமகரம்அவிட்டம்293.338377123:20:18
சந்திரன்ஏப்ரல் 16/04/2023 05:52 amகும்பம்சதயம்306.673948206:40:26
சந்திரன்ஏப்ரல் 17/04/2023 04:07 amகும்பம்பூரட்டாதி320.002911020:00:10
சந்திரன்ஏப்ரல் 18/04/2023 02:28 amமீனம்உத்திரட்டாதி333.335864603:20:09
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 01:01 amமீனம்ரேவதி346.667791516:40:04
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 11:53 pmமேஷம்அஸ்வினி0.001018700:00:04
சந்திரன்ஏப்ரல் 20/04/2023 11:11 pmமேஷம்பரணி13.339235613:20:21
சந்திரன்ஏப்ரல் 21/04/2023 11:00 pmமேஷம்கார்த்திகை26.673883426:40:26
சந்திரன்ஏப்ரல் 22/04/2023 11:24 pmரிஷபம்ரோகிணி40.000791110:00:03
சந்திரன்ஏப்ரல் 24/04/2023 12:27 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.335456423:20:08
சந்திரன்ஏப்ரல் 25/04/2023 02:08 amமிதுனம்திருவாதிரை66.674609006:40:29
சந்திரன்ஏப்ரல் 26/04/2023 04:21 amமிதுனம்புனர்பூசம்80.003306720:00:12
சந்திரன்ஏப்ரல் 27/04/2023 07:00 amகடகம்பூசம்93.338042103:20:17
சந்திரன்ஏப்ரல் 28/04/2023 09:53 amகடகம்ஆயில்யம்106.670582716:40:14
சந்திரன்ஏப்ரல் 29/04/2023 12:48 pmசிம்மம்மகம்120.007659900:00:28
சந்திரன்ஏப்ரல் 30/04/2023 03:31 pmசிம்மம்பூரம்133.339604113:20:23
சந்திரன்மே 01/05/2023 05:51 pmசிம்மம்உத்திரம்146.667026226:40:01
சந்திரன்மே 02/05/2023 07:42 pmகன்னிஹஸ்தம்160.007812910:00:28
சந்திரன்மே 03/05/2023 08:57 pmகன்னிசித்திரை173.341011923:20:28
சந்திரன்மே 04/05/2023 09:35 pmதுலாம்சுவாதி186.667113306:40:02
சந்திரன்மே 05/05/2023 09:40 pmதுலாம்விசாகம்200.006658620:00:24
சந்திரன்மே 06/05/2023 09:13 pmவிருச்சிகம்அனுஷம்213.333403603:20:00
சந்திரன்மே 07/05/2023 08:22 pmவிருச்சிகம்கேட்டை226.673889416:40:26
சந்திரன்மே 08/05/2023 07:10 pmதனுசுமூலம்240.000734800:00:03
சந்திரன்மே 09/05/2023 05:45 pmதனுசுபூராடம்253.333387413:20:00
சந்திரன்மே 10/05/2023 04:13 pmதனுசுஉத்திராடம்266.674757626:40:29
சந்திரன்மே 11/05/2023 02:37 pmமகரம்திருவோணம்280.003200010:00:12
சந்திரன்மே 12/05/2023 01:03 pmமகரம்அவிட்டம்293.333532423:20:01
சந்திரன்மே 13/05/2023 11:35 amகும்பம்சதயம்306.667641106:40:04
சந்திரன்மே 14/05/2023 10:16 amகும்பம்பூரட்டாதி320.003351220:00:12
சந்திரன்மே 15/05/2023 09:09 amமீனம்உத்திரட்டாதி333.342361303:20:33
சந்திரன்மே 16/05/2023 08:15 amமீனம்ரேவதி346.668624616:40:07
சந்திரன்மே 17/05/2023 07:39 amமேஷம்அஸ்வினி0.003946400:00:14
சந்திரன்மே 18/05/2023 07:23 amமேஷம்பரணி13.339163913:20:21
சந்திரன்மே 19/05/2023 07:30 amமேஷம்கார்த்திகை26.673047226:40:23
சந்திரன்மே 20/05/2023 08:03 amரிஷபம்ரோகிணி40.004857310:00:17
சந்திரன்மே 21/05/2023 09:05 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.338412523:20:18
சந்திரன்மே 22/05/2023 10:37 amமிதுனம்திருவாதிரை66.670305306:40:13
சந்திரன்மே 23/05/2023 12:39 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.006017720:00:22
சந்திரன்மே 24/05/2023 03:07 pmகடகம்பூசம்93.340831203:20:27
சந்திரன்மே 25/05/2023 05:54 pmகடகம்ஆயில்யம்106.673002716:40:23
சந்திரன்மே 26/05/2023 08:50 pmசிம்மம்மகம்120.002798500:00:10
சந்திரன்மே 27/05/2023 11:43 pmசிம்மம்பூரம்133.333487613:20:01
சந்திரன்மே 29/05/2023 02:21 amசிம்மம்உத்திரம்146.675022626:40:30
சந்திரன்மே 30/05/2023 04:29 amகன்னிஹஸ்தம்160.002660510:00:10
சந்திரன்மே 31/05/2023 06:00 amகன்னிசித்திரை173.334708123:20:05
சந்திரன்ஜூன் 01/06/2023 06:49 amதுலாம்சுவாதி186.673980506:40:26
சந்திரன்ஜூன் 02/06/2023 06:53 amதுலாம்விசாகம்200.003404520:00:12
சந்திரன்ஜூன் 03/06/2023 06:16 amவிருச்சிகம்அனுஷம்213.335177703:20:07
சந்திரன்ஜூன் 04/06/2023 05:04 amவிருச்சிகம்கேட்டை226.673503216:40:25
சந்திரன்ஜூன் 05/06/2023 03:23 amதனுசுமூலம்240.002352700:00:08
சந்திரன்ஜூன் 06/06/2023 01:23 amதனுசுபூராடம்253.333445413:20:00
சந்திரன்ஜூன் 06/06/2023 11:14 pmதனுசுஉத்திராடம்266.674916226:40:30
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 09:03 pmமகரம்திருவோணம்280.006629910:00:24
சந்திரன்ஜூன் 08/06/2023 06:59 pmமகரம்அவிட்டம்293.336860723:20:13
சந்திரன்ஜூன் 09/06/2023 05:10 pmகும்பம்சதயம்306.676250506:40:35
சந்திரன்ஜூன் 10/06/2023 03:39 pmகும்பம்பூரட்டாதி320.001440020:00:05
சந்திரன்ஜூன் 11/06/2023 02:32 pmமீனம்உத்திரட்டாதி333.336529403:20:12
சந்திரன்ஜூன் 12/06/2023 01:50 pmமீனம்ரேவதி346.672995816:40:23
சந்திரன்ஜூன் 13/06/2023 01:33 pmமேஷம்அஸ்வினி0.006777200:00:24
சந்திரன்ஜூன் 14/06/2023 01:41 pmமேஷம்பரணி13.342406113:20:33
சந்திரன்ஜூன் 15/06/2023 02:12 pmமேஷம்கார்த்திகை26.669064726:40:09
சந்திரன்ஜூன் 16/06/2023 03:07 pmரிஷபம்ரோகிணி40.001705910:00:06
சந்திரன்ஜூன் 17/06/2023 04:25 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.333514023:20:01
சந்திரன்ஜூன் 18/06/2023 06:07 pmமிதுனம்திருவாதிரை66.672971506:40:23
சந்திரன்ஜூன் 19/06/2023 08:11 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.004645620:00:17
சந்திரன்ஜூன் 20/06/2023 10:37 pmகடகம்பூசம்93.339199903:20:21
சந்திரன்ஜூன் 22/06/2023 01:21 amகடகம்ஆயில்யம்106.669701016:40:11
சந்திரன்ஜூன் 23/06/2023 04:18 amசிம்மம்மகம்120.003492700:00:13
சந்திரன்ஜூன் 24/06/2023 07:19 amசிம்மம்பூரம்133.339707913:20:23
சந்திரன்ஜூன் 25/06/2023 10:12 amசிம்மம்உத்திரம்146.674024026:40:26
சந்திரன்ஜூன் 26/06/2023 12:44 pmகன்னிஹஸ்தம்160.004351310:00:16
சந்திரன்ஜூன் 27/06/2023 02:44 pmகன்னிசித்திரை173.340486723:20:26
சந்திரன்ஜூன் 28/06/2023 04:01 pmதுலாம்சுவாதி186.670774106:40:15
சந்திரன்ஜூன் 29/06/2023 04:30 pmதுலாம்விசாகம்200.001164520:00:04
சந்திரன்ஜூன் 30/06/2023 04:10 pmவிருச்சிகம்அனுஷம்213.333672703:20:01
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 03:04 pmவிருச்சிகம்கேட்டை226.668122416:40:05
சந்திரன்ஜுலை 02/07/2023 01:19 pmதனுசுமூலம்240.009589400:00:35
சந்திரன்ஜுலை 03/07/2023 11:02 amதனுசுபூராடம்253.337791413:20:16
சந்திரன்ஜுலை 04/07/2023 08:25 amதனுசுஉத்திராடம்266.667498126:40:03
சந்திரன்ஜுலை 05/07/2023 05:40 amமகரம்திருவோணம்280.007312810:00:26
சந்திரன்ஜுலை 06/07/2023 02:56 amமகரம்அவிட்டம்293.334919623:20:06
சந்திரன்ஜுலை 07/07/2023 12:25 amகும்பம்சதயம்306.666759006:40:00
சந்திரன்ஜுலை 07/07/2023 10:16 pmகும்பம்பூரட்டாதி320.001505120:00:05
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 08:36 pmமீனம்உத்திரட்டாதி333.336686203:20:12
சந்திரன்ஜுலை 09/07/2023 07:30 pmமீனம்ரேவதி346.673477316:40:25
சந்திரன்ஜுலை 10/07/2023 06:59 pmமேஷம்அஸ்வினி0.000068200:00:00
சந்திரன்ஜுலை 11/07/2023 07:05 pmமேஷம்பரணி13.338105313:20:17
சந்திரன்ஜுலை 12/07/2023 07:44 pmமேஷம்கார்த்திகை26.672224726:40:20
சந்திரன்ஜுலை 13/07/2023 08:53 pmரிஷபம்ரோகிணி40.008278410:00:30
சந்திரன்ஜுலை 14/07/2023 10:27 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.337682023:20:16
சந்திரன்ஜுலை 16/07/2023 12:24 amமிதுனம்திருவாதிரை66.674833706:40:29
சந்திரன்ஜுலை 17/07/2023 02:39 amமிதுனம்புனர்பூசம்80.002378420:00:09
சந்திரன்ஜுலை 18/07/2023 05:12 amகடகம்பூசம்93.340973203:20:28
சந்திரன்ஜுலை 19/07/2023 07:58 amகடகம்ஆயில்யம்106.669776716:40:11
சந்திரன்ஜுலை 20/07/2023 10:55 amசிம்மம்மகம்120.000916900:00:03
சந்திரன்ஜுலை 21/07/2023 01:58 pmசிம்மம்பூரம்133.336433913:20:11
சந்திரன்ஜுலை 22/07/2023 04:59 pmசிம்மம்உத்திரம்146.673120126:40:23
சந்திரன்ஜுலை 23/07/2023 07:47 pmகன்னிஹஸ்தம்160.001757710:00:06
சந்திரன்ஜுலை 24/07/2023 10:13 pmகன்னிசித்திரை173.341411423:20:29
சந்திரன்ஜுலை 26/07/2023 12:03 amதுலாம்சுவாதி186.667883206:40:04
சந்திரன்ஜுலை 27/07/2023 01:11 amதுலாம்விசாகம்200.008488320:00:31
சந்திரன்ஜுலை 28/07/2023 01:28 amவிருச்சிகம்அனுஷம்213.333779003:20:02
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 12:56 amவிருச்சிகம்கேட்டை226.674906516:40:30
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 11:35 pmதனுசுமூலம்240.005053900:00:18
சந்திரன்ஜுலை 30/07/2023 09:33 pmதனுசுபூராடம்253.338659313:20:19
சந்திரன்ஜுலை 31/07/2023 06:59 pmதனுசுஉத்திராடம்266.674016326:40:26
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 04:03 pmமகரம்திருவோணம்280.001248910:00:04
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 12:59 pmமகரம்அவிட்டம்293.343267623:20:36
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 09:56 amகும்பம்சதயம்306.668220206:40:06
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 07:08 amகும்பம்பூரட்டாதி320.002271820:00:08
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 04:45 amமீனம்உத்திரட்டாதி333.340482903:20:26
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 02:55 amமீனம்ரேவதி346.675452116:40:32
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 01:44 amமேஷம்அஸ்வினி0.004113200:00:15
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 01:17 amமேஷம்பரணி13.341482213:20:29
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 01:33 amமேஷம்கார்த்திகை26.675190726:40:31
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 02:29 amரிஷபம்ரோகிணி40.002990910:00:11
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 04:01 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.334380223:20:04
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 06:03 amமிதுனம்திருவாதிரை66.672508006:40:21
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 08:27 amமிதுனம்புனர்பூசம்80.005896420:00:21
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 11:07 amகடகம்பூசம்93.335481003:20:08
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 01:59 pmகடகம்ஆயில்யம்106.671026916:40:16
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 04:58 pmசிம்மம்மகம்120.007859600:00:28
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 07:59 pmசிம்மம்பூரம்133.340179013:20:25
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 10:57 pmசிம்மம்உத்திரம்146.667085626:40:02
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 01:48 amகன்னிஹஸ்தம்160.005997110:00:22
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 04:22 amகன்னிசித்திரை173.336577023:20:12
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 06:32 amதுலாம்சுவாதி186.672099906:40:20
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 08:08 amதுலாம்விசாகம்200.001157620:00:04
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 09:04 amவிருச்சிகம்அனுஷம்213.335953303:20:09
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 09:15 amவிருச்சிகம்கேட்டை226.675770516:40:33
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 08:38 amதனுசுமூலம்240.006310300:00:23
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 07:16 amதனுசுபூராடம்253.334878613:20:06
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 05:16 amதனுசுஉத்திராடம்266.676789326:40:36
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 02:43 amமகரம்திருவோணம்280.000126110:00:00
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 11:50 pmமகரம்அவிட்டம்293.335679023:20:08
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 08:47 pmகும்பம்சதயம்306.672020406:40:19
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 05:45 pmகும்பம்பூரட்டாதி320.003163120:00:11
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 02:56 pmமீனம்உத்திரட்டாதி333.335312803:20:07
சந்திரன்செப்டம்பர் 02/09/2023 12:31 pmமீனம்ரேவதி346.671458316:40:17
சந்திரன்செப்டம்பர் 03/09/2023 10:39 amமேஷம்அஸ்வினி0.007455500:00:27
சந்திரன்செப்டம்பர் 04/09/2023 09:27 amமேஷம்பரணி13.339334713:20:22
சந்திரன்செப்டம்பர் 05/09/2023 09:00 amமேஷம்கார்த்திகை26.669644126:40:11
சந்திரன்செப்டம்பர் 06/09/2023 09:20 amரிஷபம்ரோகிணி40.002405310:00:09
சந்திரன்செப்டம்பர் 07/09/2023 10:25 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.336341823:20:11
சந்திரன்செப்டம்பர் 08/09/2023 12:10 pmமிதுனம்திருவாதிரை66.672272806:40:20
சந்திரன்செப்டம்பர் 09/09/2023 02:27 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.006591020:00:24
சந்திரன்செப்டம்பர் 10/09/2023 05:07 pmகடகம்பூசம்93.338685103:20:19
சந்திரன்செப்டம்பர் 11/09/2023 08:01 pmகடகம்ஆயில்யம்106.668836016:40:08
சந்திரன்செப்டம்பர் 12/09/2023 11:02 pmசிம்மம்மகம்120.006815000:00:25
சந்திரன்செப்டம்பர் 14/09/2023 02:01 amசிம்மம்பூரம்133.335250813:20:07
சந்திரன்செப்டம்பர் 15/09/2023 04:54 amசிம்மம்உத்திரம்146.667650526:40:04
சந்திரன்செப்டம்பர் 16/09/2023 07:36 amகன்னிஹஸ்தம்160.002437510:00:09
சந்திரன்செப்டம்பர் 17/09/2023 10:02 amகன்னிசித்திரை173.335422723:20:08
சந்திரன்செப்டம்பர் 18/09/2023 12:08 pmதுலாம்சுவாதி186.671667506:40:18
சந்திரன்செப்டம்பர் 19/09/2023 01:48 pmதுலாம்விசாகம்200.000960720:00:03
சந்திரன்செப்டம்பர் 20/09/2023 02:59 pmவிருச்சிகம்அனுஷம்213.338639003:20:19
சந்திரன்செப்டம்பர் 21/09/2023 03:35 pmவிருச்சிகம்கேட்டை226.668344116:40:06
சந்திரன்செப்டம்பர் 22/09/2023 03:35 pmதனுசுமூலம்240.006464000:00:23
சந்திரன்செப்டம்பர் 23/09/2023 02:57 pmதனுசுபூராடம்253.342494213:20:33
சந்திரன்செப்டம்பர் 24/09/2023 01:42 pmதனுசுஉத்திராடம்266.671204226:40:16
சந்திரன்செப்டம்பர் 25/09/2023 11:55 amமகரம்திருவோணம்280.003114210:00:11
சந்திரன்செப்டம்பர் 26/09/2023 09:42 amமகரம்அவிட்டம்293.337803523:20:16
சந்திரன்செப்டம்பர் 27/09/2023 07:10 amகும்பம்சதயம்306.667079006:40:01
சந்திரன்செப்டம்பர் 28/09/2023 04:29 amகும்பம்பூரட்டாதி320.000850420:00:03
சந்திரன்செப்டம்பர் 29/09/2023 01:49 amமீனம்உத்திரட்டாதி333.341329103:20:29
சந்திரன்செப்டம்பர் 29/09/2023 11:18 pmமீனம்ரேவதி346.667066516:40:01
சந்திரன்செப்டம்பர் 30/09/2023 09:08 pmமேஷம்அஸ்வினி0.000318400:00:01
சந்திரன்அக்டோபர் 01/10/2023 07:28 pmமேஷம்பரணி13.339422913:20:22
சந்திரன்அக்டோபர் 02/10/2023 06:24 pmமேஷம்கார்த்திகை26.666859726:40:01
சந்திரன்அக்டோபர் 03/10/2023 06:04 pmரிஷபம்ரோகிணி40.004659610:00:17
சந்திரன்அக்டோபர் 04/10/2023 06:29 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.334609723:20:05
சந்திரன்அக்டோபர் 05/10/2023 07:40 pmமிதுனம்திருவாதிரை66.670522506:40:14
சந்திரன்அக்டோபர் 06/10/2023 09:32 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.005513620:00:20
சந்திரன்அக்டோபர் 07/10/2023 11:57 pmகடகம்பூசம்93.337362303:20:15
சந்திரன்அக்டோபர் 09/10/2023 02:45 amகடகம்ஆயில்யம்106.668690616:40:07
சந்திரன்அக்டோபர் 10/10/2023 05:45 amசிம்மம்மகம்120.003476500:00:13
சந்திரன்அக்டோபர் 11/10/2023 08:45 amசிம்மம்பூரம்133.334729613:20:05
சந்திரன்அக்டோபர் 12/10/2023 11:36 amசிம்மம்உத்திரம்146.667266426:40:02
சந்திரன்அக்டோபர் 13/10/2023 02:11 pmகன்னிஹஸ்தம்160.003976510:00:14
சந்திரன்அக்டோபர் 14/10/2023 04:24 pmகன்னிசித்திரை173.336492123:20:11
சந்திரன்அக்டோபர் 15/10/2023 06:13 pmதுலாம்சுவாதி186.673212706:40:24
சந்திரன்அக்டோபர் 16/10/2023 07:35 pmதுலாம்விசாகம்200.001240720:00:04
சந்திரன்அக்டோபர் 17/10/2023 08:31 pmவிருச்சிகம்அனுஷம்213.334274403:20:03
சந்திரன்அக்டோபர் 18/10/2023 09:01 pmவிருச்சிகம்கேட்டை226.672898316:40:22
சந்திரன்அக்டோபர் 19/10/2023 09:04 pmதனுசுமூலம்240.005252100:00:19
சந்திரன்அக்டோபர் 20/10/2023 08:41 pmதனுசுபூராடம்253.334434213:20:04
சந்திரன்அக்டோபர் 21/10/2023 07:54 pmதனுசுஉத்திராடம்266.668875626:40:08
சந்திரன்அக்டோபர் 22/10/2023 06:44 pmமகரம்திருவோணம்280.001019910:00:04
சந்திரன்அக்டோபர் 23/10/2023 05:14 pmமகரம்அவிட்டம்293.333777623:20:02
சந்திரன்அக்டோபர் 24/10/2023 03:28 pmகும்பம்சதயம்306.669763106:40:11
சந்திரன்அக்டோபர் 25/10/2023 01:30 pmகும்பம்பூரட்டாதி320.000561220:00:02
சந்திரன்அக்டோபர் 26/10/2023 11:27 amமீனம்உத்திரட்டாதி333.337392903:20:15
சந்திரன்அக்டோபர் 27/10/2023 09:25 amமீனம்ரேவதி346.672215316:40:20
சந்திரன்அக்டோபர் 28/10/2023 07:31 amமேஷம்அஸ்வினி0.000179400:00:01
சந்திரன்அக்டோபர் 29/10/2023 05:55 amமேஷம்பரணி13.342511913:20:33
சந்திரன்அக்டோபர் 30/10/2023 04:42 amமேஷம்கார்த்திகை26.670885126:40:15
சந்திரன்அக்டோபர் 31/10/2023 04:01 amரிஷபம்ரோகிணி40.002309310:00:08
சந்திரன்நவம்பர் 01/11/2023 03:58 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.336545723:20:12
சந்திரன்நவம்பர் 02/11/2023 04:37 amமிதுனம்திருவாதிரை66.674682006:40:29
சந்திரன்நவம்பர் 03/11/2023 05:57 amமிதுனம்புனர்பூசம்80.001062920:00:04
சந்திரன்நவம்பர் 04/11/2023 07:57 amகடகம்பூசம்93.334042503:20:03
சந்திரன்நவம்பர் 05/11/2023 10:30 amகடகம்ஆயில்யம்106.674883016:40:30
சந்திரன்நவம்பர் 06/11/2023 01:23 pmசிம்மம்மகம்120.005800900:00:21
சந்திரன்நவம்பர் 07/11/2023 04:24 pmசிம்மம்பூரம்133.336957713:20:13
சந்திரன்நவம்பர் 08/11/2023 07:20 pmசிம்மம்உத்திரம்146.673619526:40:25
சந்திரன்நவம்பர் 09/11/2023 09:57 pmகன்னிஹஸ்தம்160.000079810:00:00
சந்திரன்நவம்பர் 11/11/2023 12:08 amகன்னிசித்திரை173.333851423:20:02
சந்திரன்நவம்பர் 12/11/2023 01:47 amதுலாம்சுவாதி186.670359406:40:13
சந்திரன்நவம்பர் 13/11/2023 02:52 amதுலாம்விசாகம்200.008388120:00:30
சந்திரன்நவம்பர் 14/11/2023 03:23 amவிருச்சிகம்அனுஷம்213.337705803:20:16
சந்திரன்நவம்பர் 15/11/2023 03:25 amவிருச்சிகம்கேட்டை226.674191216:40:27
சந்திரன்நவம்பர் 16/11/2023 03:01 amதனுசுமூலம்240.004178300:00:15
சந்திரன்நவம்பர் 17/11/2023 02:17 amதனுசுபூராடம்253.337369013:20:15
சந்திரன்நவம்பர் 18/11/2023 01:18 amதனுசுஉத்திராடம்266.675331126:40:31
சந்திரன்நவம்பர் 19/11/2023 12:07 amமகரம்திருவோணம்280.004972410:00:18
சந்திரன்நவம்பர் 19/11/2023 10:49 pmமகரம்அவிட்டம்293.339272223:20:21
சந்திரன்நவம்பர் 20/11/2023 09:26 pmகும்பம்சதயம்306.668564006:40:07
சந்திரன்நவம்பர் 21/11/2023 08:02 pmகும்பம்பூரட்டாதி320.007503320:00:27
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 06:38 pmமீனம்உத்திரட்டாதி333.342782703:20:34
சந்திரன்நவம்பர் 23/11/2023 05:16 pmமீனம்ரேவதி346.668761516:40:08
சந்திரன்நவம்பர் 24/11/2023 04:01 pmமேஷம்அஸ்வினி0.003642800:00:13
சந்திரன்நவம்பர் 25/11/2023 02:56 pmமேஷம்பரணி13.338128013:20:17
சந்திரன்நவம்பர் 26/11/2023 02:06 pmமேஷம்கார்த்திகை26.674170126:40:27
சந்திரன்நவம்பர் 27/11/2023 01:36 pmரிஷபம்ரோகிணி40.007278110:00:26
சந்திரன்நவம்பர் 28/11/2023 01:32 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.340181323:20:25
சந்திரன்நவம்பர் 29/11/2023 01:59 pmமிதுனம்திருவாதிரை66.670384506:40:13
சந்திரன்நவம்பர் 30/11/2023 03:02 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.007676720:00:28
சந்திரன்டிசம்பர் 01/12/2023 04:41 pmகடகம்பூசம்93.339334203:20:22
சந்திரன்டிசம்பர் 02/12/2023 06:54 pmகடகம்ஆயில்யம்106.666833416:40:01
சந்திரன்டிசம்பர் 03/12/2023 09:36 pmசிம்மம்மகம்120.002129500:00:08
சந்திரன்டிசம்பர் 05/12/2023 12:35 amசிம்மம்பூரம்133.334286713:20:03
சந்திரன்டிசம்பர் 06/12/2023 03:38 amசிம்மம்உத்திரம்146.670977726:40:16
சந்திரன்டிசம்பர் 07/12/2023 06:29 amகன்னிஹஸ்தம்160.005191510:00:19
சந்திரன்டிசம்பர் 08/12/2023 08:54 amகன்னிசித்திரை173.336119523:20:10
சந்திரன்டிசம்பர் 09/12/2023 10:43 amதுலாம்சுவாதி186.668379006:40:06
சந்திரன்டிசம்பர் 10/12/2023 11:50 amதுலாம்விசாகம்200.001890120:00:07
சந்திரன்டிசம்பர் 11/12/2023 12:14 pmவிருச்சிகம்அனுஷம்213.338924103:20:20
சந்திரன்டிசம்பர் 12/12/2023 11:57 amவிருச்சிகம்கேட்டை226.671482516:40:17
சந்திரன்டிசம்பர் 13/12/2023 11:05 amதனுசுமூலம்240.000012600:00:00
சந்திரன்டிசம்பர் 14/12/2023 09:47 amதனுசுபூராடம்253.336066313:20:10
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 08:11 amதனுசுஉத்திராடம்266.673462426:40:24
சந்திரன்டிசம்பர் 16/12/2023 06:25 amமகரம்திருவோணம்280.006014110:00:22
சந்திரன்டிசம்பர் 17/12/2023 04:37 amமகரம்அவிட்டம்293.334958523:20:06
சந்திரன்டிசம்பர் 18/12/2023 02:55 amகும்பம்சதயம்306.674303006:40:27
சந்திரன்டிசம்பர் 19/12/2023 01:22 amகும்பம்பூரட்டாதி320.004238320:00:15
சந்திரன்டிசம்பர் 20/12/2023 12:03 amமீனம்உத்திரட்டாதி333.341828103:20:31
சந்திரன்டிசம்பர் 20/12/2023 10:58 pmமீனம்ரேவதி346.670069116:40:12
சந்திரன்டிசம்பர் 21/12/2023 10:09 pmமேஷம்அஸ்வினி0.002193200:00:08
சந்திரன்டிசம்பர் 22/12/2023 09:36 pmமேஷம்பரணி13.336360113:20:11
சந்திரன்டிசம்பர் 23/12/2023 09:19 pmமேஷம்கார்த்திகை26.668895226:40:08
சந்திரன்டிசம்பர் 24/12/2023 09:20 pmரிஷபம்ரோகிணி40.007954010:00:29
சந்திரன்டிசம்பர் 25/12/2023 09:39 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்53.334308523:20:04
சந்திரன்டிசம்பர் 26/12/2023 10:21 pmமிதுனம்திருவாதிரை66.667029306:40:01
சந்திரன்டிசம்பர் 27/12/2023 11:29 pmமிதுனம்புனர்பூசம்80.003707220:00:13
சந்திரன்டிசம்பர் 29/12/2023 01:05 amகடகம்பூசம்93.338243003:20:18
சந்திரன்டிசம்பர் 30/12/2023 03:10 amகடகம்ஆயில்யம்106.670745816:40:15
சந்திரன்டிசம்பர் 31/12/2023 05:42 amசிம்மம்மகம்120.000320900:00:01

Exactpredictions.in வழங்கும் 2023 ஆம் ஆண்டு (ஆங்கில வருட) சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம்

கணித்தவர் - குரு பாக்கியநாதன், நிறுவனர் Exactpredictions.in

அணைத்து கிரக நகர்வுககளும் நிமிடங்கள் வாரியாக துல்லியமாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒரு நாளிற்கான 24 மணி நேரத்தில் உள்ள 1440 நிமிடங்களில் கிரகங்கள் கிரகங்கள் எந்த இடத்தில் நிற்கின்றன என்ற முழுமையான தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டின் 365 நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக மொத்தம் 5,25,600 (ஐந்து இலட்சத்து , இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஆறு நூறு) ரிக்கார்டுகள் துல்லியமாக உருவாக்கப்பட்டு பின்வரும் ரிபோர்டுகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.

இது பஞ்சாங்க கணிப்பில் ஒரு புரட்சி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கையை ஒளிமயமானதாக, மகிழ்ச்சியாக, நிறைவாக மாற்ற இந்த கணிதங்கள் நிச்சயம் பயனளிக்கும் என்று நம்புகின்றோம். முகூர்த்த தினங்கள், ஒவ்வொரு சுபகாரியம் செய்ய உகந்த நல்ல நாட்கள், விலக்க வேண்டிய நாட்கள், இன்னும் பல அறிய தகவல்கள் கீழே தொகுக்க பட்டு உள்ளது.

2023 ஆம் வருட 365 நாட்களுக்கான கிரக நகர்வுகளை ராசி கட்டத்தில் சுலபமாக நகர்த்தி பாருங்கள்.
தின பஞ்சாங்கம் மற்றும் ஹோரை
2023 ஆண்டில், ராசி, நட்சத்திரம் , திதி, கரணம், யோகம், கிழமை முதலானவற்றின் கூட்டு சேர்க்கை வரும் நாள்களை தேடி கண்டுபிடிக்க...
2023 ஆண்டில், 365 நாட்களிலும், ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக, அனைத்து கிரகங்களும், லக்கினமும் நிற்கும் 525600 ரிகார்டுகள் கொண்ட மாபெரும் database
2023 ஆம் ஆண்டு சந்திரன் பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தில் நகரும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சூரியன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு புதன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சுக்ரன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு குரு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு கேது பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, லக்னம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் பயணிக்கும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் திதிகள் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் கரணம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் யோகம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
Home Page