2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் யோகம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்


PLANETMONTHDATE/TIMERASISTARTHITHIKARNAMYOGAM
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 12:00 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. தசமிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 07:24 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. தசமிகரசைசித்தம்
சந்திரன்ஜனவரி 02/01/2023 06:57 amமேஷம்பரணிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 03/01/2023 06:53 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்வாதசிபவசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 04/01/2023 07:06 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 05/01/2023 07:34 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைபிரமம்
சந்திரன்ஜனவரி 06/01/2023 08:10 amமிதுனம்திருவாதிரைபொளர்ணமிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜனவரி 07/01/2023 08:54 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவைகிருதி
சந்திரன்ஜனவரி 08/01/2023 09:42 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜனவரி 09/01/2023 10:32 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைபரீதி
சந்திரன்ஜனவரி 10/01/2023 11:20 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜனவரி 11/01/2023 12:02 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜனவரி 12/01/2023 12:32 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைசோபனம்
சந்திரன்ஜனவரி 13/01/2023 12:45 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 14/01/2023 12:33 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவசகர்மம்
சந்திரன்ஜனவரி 15/01/2023 11:50 amதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவதிரிதி
சந்திரன்ஜனவரி 16/01/2023 10:32 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. நவமிகரசைசூலம்
சந்திரன்ஜனவரி 17/01/2023 08:35 amதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 18/01/2023 05:59 amவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவவிருத்தி
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 02:47 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 11:04 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவியகாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 20/01/2023 06:57 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜனவரி 21/01/2023 02:35 pmதனுசுஉத்திராடம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்வச்சிரம்
சந்திரன்ஜனவரி 22/01/2023 10:06 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்கித்தி
சந்திரன்ஜனவரி 23/01/2023 05:40 amமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. த்விதியைபாலவவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 24/01/2023 01:28 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவரியான்
சந்திரன்ஜனவரி 24/01/2023 09:37 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைபரிகம்
சந்திரன்ஜனவரி 25/01/2023 06:15 pmமீனம்பூரட்டாதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபவசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 26/01/2023 03:29 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவசித்தம்
சந்திரன்ஜனவரி 27/01/2023 01:22 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. சப்தமிகரசைஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 28/01/2023 11:54 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 29/01/2023 11:05 amமேஷம்பரணிசுக்ல. நவமிபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 30/01/2023 10:48 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. தசமிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்ஜனவரி 31/01/2023 10:59 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. தசமிகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 01/02/2023 11:29 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 02/02/2023 12:12 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. த்வாதசிபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 03/02/2023 01:01 pmமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைபரீதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 04/02/2023 01:52 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 05/02/2023 02:41 pmகடகம்ஆயில்யம்பொளர்ணமிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 06/02/2023 03:25 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவசோபனம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 07/02/2023 04:02 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 08/02/2023 04:30 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசகர்மம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 09/02/2023 04:45 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவதிரிதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 10/02/2023 04:44 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசூலம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 11/02/2023 04:22 pmதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைகண்டம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 12/02/2023 03:34 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவிருத்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 13/02/2023 02:16 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவத்ருவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 14/02/2023 12:25 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைவியகாதம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 15/02/2023 10:01 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. தசமிவணிசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 16/02/2023 07:03 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவச்சிரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 03:36 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவகித்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 11:44 pmதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவிதிபாதம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 18/02/2023 07:36 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைவரியான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 19/02/2023 03:19 pmமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிபரிகம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 20/02/2023 11:03 amகும்பம்அவிட்டம்அமாவாசைநாகவம்சிவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 21/02/2023 06:56 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. பிரதமைபவசித்தம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 22/02/2023 03:08 amமீனம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்விதியைகௌலவஸாயம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 22/02/2023 11:46 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. த்ரிதியைகரசைசுபம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 23/02/2023 08:58 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைசுப்ரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 24/02/2023 06:48 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவபிரமம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 25/02/2023 05:17 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. சஷ்டிதைதூலைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 26/02/2023 04:27 pmரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. சப்தமிவணிசைவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 27/02/2023 04:11 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. அஷ்டமிபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 28/02/2023 04:26 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. நவமிகௌலவபரீதி
சந்திரன்மார்ச் 01/03/2023 05:02 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. தசமிதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 02/03/2023 05:51 pmமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 03/03/2023 06:45 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. த்வாதசிபவசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 04/03/2023 07:36 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 05/03/2023 08:21 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசகர்மம்
சந்திரன்மார்ச் 06/03/2023 08:54 pmசிம்மம்மகம்பொளர்ணமிபத்தரைதிரிதி
சந்திரன்மார்ச் 07/03/2023 09:14 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசூலம்
சந்திரன்மார்ச் 08/03/2023 09:19 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 09/03/2023 09:08 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவிருத்தி
சந்திரன்மார்ச் 10/03/2023 08:39 pmதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்மார்ச் 11/03/2023 07:51 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவவியகாதம்
சந்திரன்மார்ச் 12/03/2023 06:42 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைஹர்ஷணம்
சந்திரன்மார்ச் 13/03/2023 05:10 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைவச்சிரம்
சந்திரன்மார்ச் 14/03/2023 03:14 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. சப்தமிபவகித்தி
சந்திரன்மார்ச் 15/03/2023 12:52 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவவிதிபாதம்
சந்திரன்மார்ச் 16/03/2023 10:07 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைவரியான்
சந்திரன்மார்ச் 17/03/2023 06:59 amதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைபரிகம்
சந்திரன்மார்ச் 18/03/2023 03:33 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவசிவம்
சந்திரன்மார்ச் 18/03/2023 11:53 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்மார்ச் 19/03/2023 08:07 pmகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைஸாயம்
சந்திரன்மார்ச் 20/03/2023 04:20 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிசுபம்
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 12:41 pmமீனம்பூரட்டாதிஅமாவாசைநாகவம்சுப்ரம்
சந்திரன்மார்ச் 22/03/2023 09:17 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்பிரமம்
சந்திரன்மார்ச் 23/03/2023 06:16 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. த்விதியைபாலவமகேந்திரம்
சந்திரன்மார்ச் 24/03/2023 03:42 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவைகிருதி
சந்திரன்மார்ச் 25/03/2023 01:43 amமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மார்ச் 26/03/2023 12:19 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. பஞ்ஜமிபவபரீதி
சந்திரன்மார்ச் 26/03/2023 11:32 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 27/03/2023 11:19 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சப்தமிகரசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 28/03/2023 11:35 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 30/03/2023 12:12 amமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. நவமிபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 31/03/2023 01:02 amகடகம்பூசம்சுக்ல. தசமிதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 01/04/2023 01:56 amகடகம்பூசம்சுக்ல. தசமிகரசைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 02/04/2023 02:44 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 03/04/2023 03:21 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 04/04/2023 03:40 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 05/04/2023 03:39 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 06/04/2023 03:16 amகன்னிஹஸ்தம்பொளர்ணமிபவவியகாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 07/04/2023 02:31 amதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 08/04/2023 01:25 amதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 08/04/2023 11:59 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைகித்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 09/04/2023 10:14 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவவிதிபாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 10/04/2023 08:11 pmவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைவரியான்
சந்திரன்ஏப்ரல் 11/04/2023 05:52 pmதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைபரிகம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 12/04/2023 03:19 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசிவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 13/04/2023 12:33 pmதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசித்தம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 14/04/2023 09:37 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 15/04/2023 06:32 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைசுபம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 16/04/2023 03:23 amகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசுப்ரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 17/04/2023 12:13 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவபிரமம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 17/04/2023 09:07 pmமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 18/04/2023 06:09 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 03:25 pmமீனம்ரேவதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்விஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 20/04/2023 01:00 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்பரீதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 21/04/2023 10:59 amமேஷம்பரணிசுக்ல. த்விதியைபாலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஏப்ரல் 22/04/2023 09:25 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 23/04/2023 08:21 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசோபனம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 24/04/2023 07:48 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 25/04/2023 07:45 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவசகர்மம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 26/04/2023 08:06 amமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 27/04/2023 08:47 amகடகம்பூசம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 28/04/2023 09:38 amகடகம்பூசம்சுக்ல. அஷ்டமிபவகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 29/04/2023 10:31 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. நவமிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 30/04/2023 11:16 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. தசமிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்மே 01/05/2023 11:44 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்மே 02/05/2023 11:49 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்மே 03/05/2023 11:27 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்மே 04/05/2023 10:36 amதுலாம்சித்திரைசுக்ல. சதுர்தசிகரசைகித்தி
சந்திரன்மே 05/05/2023 09:16 amதுலாம்சுவாதிபொளர்ணமிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்மே 06/05/2023 07:30 amதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவரியான்
சந்திரன்மே 07/05/2023 05:21 amவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைபரிகம்
சந்திரன்மே 08/05/2023 02:52 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசிவம்
சந்திரன்மே 09/05/2023 12:09 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசித்தம்
சந்திரன்மே 09/05/2023 09:16 pmதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவஸாயம்
சந்திரன்மே 10/05/2023 06:17 pmதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசுபம்
சந்திரன்மே 11/05/2023 03:16 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசுப்ரம்
சந்திரன்மே 12/05/2023 12:17 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவபிரமம்
சந்திரன்மே 13/05/2023 09:23 amகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைமகேந்திரம்
சந்திரன்மே 14/05/2023 06:35 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைவைகிருதி
சந்திரன்மே 15/05/2023 03:57 amமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மே 16/05/2023 01:30 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவபரீதி
சந்திரன்மே 16/05/2023 11:16 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மே 17/05/2023 09:17 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மே 18/05/2023 07:37 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிசோபனம்
சந்திரன்மே 19/05/2023 06:16 pmரிஷபம்கார்த்திகைஅமாவாசைநாகவம்அதிகண்டம்
சந்திரன்மே 20/05/2023 05:18 pmரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. பிரதமைபவசகர்மம்
சந்திரன்மே 21/05/2023 04:43 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவதிரிதி
சந்திரன்மே 22/05/2023 04:33 pmமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. த்ரிதியைகரசைசூலம்
சந்திரன்மே 23/05/2023 04:46 pmமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைகண்டம்
சந்திரன்மே 24/05/2023 05:20 pmகடகம்பூசம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவவிருத்தி
சந்திரன்மே 25/05/2023 06:08 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்மே 26/05/2023 07:03 pmகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்மே 27/05/2023 07:57 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைஹர்ஷணம்
சந்திரன்மே 28/05/2023 08:39 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. நவமிபாலவவச்சிரம்
சந்திரன்மே 29/05/2023 09:01 pmகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. தசமிதைதூலைகித்தி
சந்திரன்மே 30/05/2023 08:54 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைவிதிபாதம்
சந்திரன்மே 31/05/2023 08:15 pmதுலாம்சித்திரைசுக்ல. த்வாதசிபவவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 01/06/2023 07:00 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 02/06/2023 05:10 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 03/06/2023 02:48 pmவிருச்சிகம்அனுசம்பொளர்ணமிபத்தரைசித்தம்
சந்திரன்ஜூன் 04/06/2023 11:59 amவிருச்சிகம்கேட்டைகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவஸாயம்
சந்திரன்ஜூன் 05/06/2023 08:49 amதனுசுமூலம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசுபம்
சந்திரன்ஜூன் 06/06/2023 05:25 amதனுசுபூராடம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 01:54 amதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவபிரமம்
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 10:23 pmமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜூன் 08/06/2023 06:59 pmமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைவைகிருதி
சந்திரன்ஜூன் 09/06/2023 03:46 pmகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜூன் 10/06/2023 12:49 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவபரீதி
சந்திரன்ஜூன் 11/06/2023 10:11 amமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜூன் 12/06/2023 07:53 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. நவமிகரசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜூன் 13/06/2023 05:55 amமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைசோபனம்
சந்திரன்ஜூன் 14/06/2023 04:18 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 15/06/2023 03:01 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்ஜூன் 16/06/2023 02:02 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைதிரிதி
சந்திரன்ஜூன் 17/06/2023 01:23 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிசூலம்
சந்திரன்ஜூன் 18/06/2023 01:02 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்அமாவாசைநாகவம்கண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 19/06/2023 12:59 amமிதுனம்திருவாதிரைசுக்ல. பிரதமைபவவிருத்தி
சந்திரன்ஜூன் 20/06/2023 01:15 amமிதுனம்புனர்பூசம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவத்ருவம்
சந்திரன்ஜூன் 21/06/2023 01:47 amகடகம்பூசம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவியகாதம்
சந்திரன்ஜூன் 22/06/2023 02:34 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜூன் 23/06/2023 03:31 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவவச்சிரம்
சந்திரன்ஜூன் 24/06/2023 04:31 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவகித்தி
சந்திரன்ஜூன் 25/06/2023 05:26 amசிம்மம்பூரம்சுக்ல. சப்தமிகரசைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜூன் 26/06/2023 06:06 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 27/06/2023 06:23 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. நவமிபாலவபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 28/06/2023 06:08 amதுலாம்சித்திரைசுக்ல. தசமிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 29/06/2023 05:16 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்ஜூன் 30/06/2023 03:44 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. த்வாதசிபவஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 01:32 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசுபம்
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 10:44 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 02/07/2023 07:26 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 03/07/2023 03:45 pmதனுசுபூராடம்பொளர்ணமிபவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 04/07/2023 11:49 amதனுசுஉத்திராடம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 05/07/2023 07:47 amமகரம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜுலை 06/07/2023 03:48 amமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைபரீதி
சந்திரன்ஜுலை 07/07/2023 12:00 amகும்பம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜுலை 07/07/2023 08:30 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 05:23 pmமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைசோபனம்
சந்திரன்ஜுலை 09/07/2023 02:43 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 10/07/2023 12:33 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்ஜுலை 11/07/2023 10:53 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. நவமிகரசைதிரிதி
சந்திரன்ஜுலை 12/07/2023 09:40 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. தசமிபத்தரைசூலம்
சந்திரன்ஜுலை 13/07/2023 08:53 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 14/07/2023 08:27 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்ஜுலை 15/07/2023 08:21 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்ஜுலை 16/07/2023 08:32 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்ஜுலை 17/07/2023 08:58 amமிதுனம்புனர்பூசம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்ஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜுலை 18/07/2023 09:36 amகடகம்பூசம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்வச்சிரம்
சந்திரன்ஜுலை 19/07/2023 10:25 amகடகம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்விதியைபாலவகித்தி
சந்திரன்ஜுலை 20/07/2023 11:22 amசிம்மம்மகம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜுலை 21/07/2023 12:24 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவரியான்
சந்திரன்ஜுலை 22/07/2023 01:24 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவபரிகம்
சந்திரன்ஜுலை 23/07/2023 02:16 pmகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவசிவம்
சந்திரன்ஜுலை 24/07/2023 02:51 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. சப்தமிகரசைசித்தம்
சந்திரன்ஜுலை 25/07/2023 03:01 pmதுலாம்சித்திரைசுக்ல. சப்தமிவணிசைஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 26/07/2023 02:39 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. அஷ்டமிபவசுபம்
சந்திரன்ஜுலை 27/07/2023 01:38 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. நவமிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 28/07/2023 11:56 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. தசமிகரசைபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 09:34 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 30/07/2023 06:34 amதனுசுமூலம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 31/07/2023 03:02 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜுலை 31/07/2023 11:05 pmதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 06:52 pmமகரம்திருவோணம்பொளர்ணமிபவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 02:34 pmமகரம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 10:17 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 06:13 amகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 02:29 amமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவசகர்மம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 11:12 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 08:27 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைசூலம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 06:16 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. சப்தமிபவகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 04:41 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 03:40 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 03:10 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 03:06 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 03:23 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 03:55 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைகித்தி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 04:40 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 05:33 pmகடகம்ஆயில்யம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்வரியான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 06:30 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்பரிகம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 07:30 pmசிம்மம்மகம்சுக்ல. த்விதியைபாலவசிவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 08:27 pmசிம்மம்பூரம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 09:19 pmகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைஸாயம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 20/08/2023 09:58 pmகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைசுபம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 10:20 pmதுலாம்சித்திரைசுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 10:18 pmதுலாம்சுவாதிசுக்ல. சஷ்டிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 09:45 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 08:36 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. அஷ்டமிபவவைகிருதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 06:50 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. நவமிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 04:26 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. தசமிகரசைபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 01:27 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 09:56 amதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. த்வாதசிபாலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 06:02 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 01:51 amமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 09:32 pmகும்பம்சதயம்பொளர்ணமிபவசகர்மம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 05:16 pmகும்பம்சதயம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவதிரிதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 01:10 pmமீனம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 02/09/2023 09:22 amமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 03/09/2023 06:01 amமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 04/09/2023 03:12 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவத்ருவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 05/09/2023 12:59 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைவியகாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 05/09/2023 11:24 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைஹர்ஷணம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 06/09/2023 10:26 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவவச்சிரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 07/09/2023 10:02 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைகித்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 08/09/2023 10:07 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. தசமிவணிசைவிதிபாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 09/09/2023 10:35 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவரியான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 10/09/2023 11:19 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவபரிகம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 12/09/2023 12:13 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைசிவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 13/09/2023 01:11 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 14/09/2023 02:08 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிஸாயம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 15/09/2023 02:59 amசிம்மம்பூரம்அமாவாசைநாகவம்சுபம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 16/09/2023 03:42 amகன்னிஉத்திரம்சுக்ல. பிரதமைபவசுப்ரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 17/09/2023 04:12 amகன்னிஹஸ்தம்சுக்ல. த்விதியைகௌலவபிரமம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 18/09/2023 04:28 amதுலாம்சித்திரைசுக்ல. த்ரிதியைகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 19/09/2023 04:24 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 20/09/2023 03:58 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 21/09/2023 03:05 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைபரீதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 22/09/2023 01:44 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. சப்தமிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 22/09/2023 11:53 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 23/09/2023 09:31 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. நவமிபாலவசோபனம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 24/09/2023 06:40 pmதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. தசமிதைதூலைஅதிகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 25/09/2023 03:23 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசகர்மம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 26/09/2023 11:46 amமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. த்வாதசிபவதிரிதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 27/09/2023 07:54 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 28/09/2023 03:54 amகும்பம்சதயம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 28/09/2023 11:55 pmமீனம்பூரட்டாதிபொளர்ணமிபத்தரைவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 29/09/2023 08:03 pmமீனம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவத்ருவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 30/09/2023 04:27 pmமீனம்ரேவதிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 01/10/2023 01:14 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 02/10/2023 10:29 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 03/10/2023 08:18 amரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 04/10/2023 06:43 amரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 05/10/2023 05:45 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவரியான்
சந்திரன்அக்டோபர் 06/10/2023 05:23 amமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. சப்தமிபவபரிகம்
சந்திரன்அக்டோபர் 07/10/2023 05:30 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவசிவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 08/10/2023 06:02 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைசித்தம்
சந்திரன்அக்டோபர் 09/10/2023 06:51 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்அக்டோபர் 10/10/2023 07:46 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவசுபம்
சந்திரன்அக்டோபர் 11/10/2023 08:42 amசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 12/10/2023 09:30 amசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்அக்டோபர் 13/10/2023 10:05 amகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிமகேந்திரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 14/10/2023 10:24 amகன்னிஹஸ்தம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்வைகிருதி
சந்திரன்அக்டோபர் 15/10/2023 10:24 amதுலாம்சித்திரைசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்விஷ்கம்பம்
சந்திரன்அக்டோபர் 16/10/2023 10:03 amதுலாம்சுவாதிசுக்ல. த்விதியைபாலவபரீதி
சந்திரன்அக்டோபர் 17/10/2023 09:22 amதுலாம்விசாகம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்அக்டோபர் 18/10/2023 08:18 amவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்அக்டோபர் 19/10/2023 06:54 amவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. பஞ்ஜமிபவசோபனம்
சந்திரன்அக்டோபர் 20/10/2023 05:08 amதனுசுமூலம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 21/10/2023 03:02 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. சப்தமிகரசைசகர்மம்
சந்திரன்அக்டோபர் 22/10/2023 12:37 amதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைதிரிதி
சந்திரன்அக்டோபர் 22/10/2023 09:53 pmமகரம்திருவோணம்சுக்ல. நவமிபாலவசூலம்
சந்திரன்அக்டோபர் 23/10/2023 06:53 pmமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. தசமிதைதூலைகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 24/10/2023 03:40 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைவிருத்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 25/10/2023 12:17 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 26/10/2023 08:50 amமீனம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்வாதசிபாலவவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 27/10/2023 05:23 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 28/10/2023 02:01 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. சதுர்தசிவணிசைவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 28/10/2023 10:52 pmமேஷம்அஸ்வினிபொளர்ணமிபவகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 29/10/2023 08:01 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 30/10/2023 05:33 pmரிஷபம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவரியான்
சந்திரன்அக்டோபர் 31/10/2023 03:34 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 01/11/2023 02:06 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 02/11/2023 01:13 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 03/11/2023 12:53 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சஷ்டிவணிசைஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 04/11/2023 01:03 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவசுபம்
சந்திரன்நவம்பர் 05/11/2023 01:36 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்நவம்பர் 06/11/2023 02:25 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்நவம்பர் 07/11/2023 03:20 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்நவம்பர் 08/11/2023 04:10 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவைகிருதி
சந்திரன்நவம்பர் 09/11/2023 04:48 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்நவம்பர் 10/11/2023 05:05 pmகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைபரீதி
சந்திரன்நவம்பர் 11/11/2023 04:58 pmதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்நவம்பர் 12/11/2023 04:24 pmதுலாம்சுவாதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்சௌபாக்கியம்
சந்திரன்நவம்பர் 13/11/2023 03:23 pmதுலாம்விசாகம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சோபனம்
சந்திரன்நவம்பர் 14/11/2023 01:56 pmவிருச்சிகம்அனுசம்சுக்ல. பிரதமைபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 15/11/2023 12:07 pmவிருச்சிகம்கேட்டைசுக்ல. த்விதியைகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்நவம்பர் 16/11/2023 09:59 amதனுசுமூலம்சுக்ல. த்ரிதியைகரசைதிரிதி
சந்திரன்நவம்பர் 17/11/2023 07:36 amதனுசுபூராடம்சுக்ல. சதுர்த்திபத்தரைசூலம்
சந்திரன்நவம்பர் 18/11/2023 05:01 amதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபாலவகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 19/11/2023 02:18 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. சஷ்டிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்நவம்பர் 19/11/2023 11:28 pmமகரம்அவிட்டம்சுக்ல. சப்தமிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்நவம்பர் 20/11/2023 08:35 pmகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. அஷ்டமிபவவியகாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 21/11/2023 05:41 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. நவமிகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 02:46 pmமீனம்பூரட்டாதிசுக்ல. தசமிகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்நவம்பர் 23/11/2023 11:53 amமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. ஏகாதசிபத்தரைகித்தி
சந்திரன்நவம்பர் 24/11/2023 09:05 amமீனம்ரேவதிசுக்ல. த்வாதசிபாலவவிதிபாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 25/11/2023 06:24 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைவரியான்
சந்திரன்நவம்பர் 26/11/2023 03:53 amமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்தசிகரசைபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 27/11/2023 01:36 amரிஷபம்கார்த்திகைபொளர்ணமிபத்தரைசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 27/11/2023 11:38 pmரிஷபம்ரோகிணிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 28/11/2023 10:03 pmரிஷபம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 29/11/2023 08:55 pmமிதுனம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசுபம்
சந்திரன்நவம்பர் 30/11/2023 08:14 pmமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 01/12/2023 08:03 pmகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 02/12/2023 08:19 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 03/12/2023 08:56 pmகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்டிசம்பர் 04/12/2023 09:47 pmசிம்மம்மகம்கிருஷ்ண. சப்தமிபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 05/12/2023 10:42 pmசிம்மம்பூரம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிகௌலவபரீதி
சந்திரன்டிசம்பர் 06/12/2023 11:30 pmகன்னிஉத்திரம்கிருஷ்ண. நவமிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்டிசம்பர் 08/12/2023 12:00 amகன்னிஹஸ்தம்கிருஷ்ண. தசமிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்டிசம்பர் 09/12/2023 12:04 amதுலாம்சித்திரைகிருஷ்ண. ஏகாதசிபாலவசோபனம்
சந்திரன்டிசம்பர் 09/12/2023 11:37 pmதுலாம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்வாதசிதைதூலைஅதிகண்டம்
சந்திரன்டிசம்பர் 10/12/2023 10:35 pmதுலாம்விசாகம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிவணிசைசகர்மம்
சந்திரன்டிசம்பர் 11/12/2023 08:59 pmவிருச்சிகம்அனுசம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிசகுனிதிரிதி
சந்திரன்டிசம்பர் 12/12/2023 06:51 pmவிருச்சிகம்கேட்டைஅமாவாசைநாகவம்சூலம்
சந்திரன்டிசம்பர் 13/12/2023 04:18 pmதனுசுமூலம்சுக்ல. பிரதமைபவகண்டம்
சந்திரன்டிசம்பர் 14/12/2023 01:24 pmதனுசுபூராடம்சுக்ல. த்விதியைபாலவவிருத்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 10:17 amதனுசுஉத்திராடம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 16/12/2023 07:03 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 17/12/2023 03:47 amமகரம்திருவோணம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்டிசம்பர் 18/12/2023 12:36 amகும்பம்அவிட்டம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 18/12/2023 09:32 pmகும்பம்சதயம்சுக்ல. சப்தமிகரசைகித்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 19/12/2023 06:38 pmமீனம்பூரட்டாதிசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 20/12/2023 03:57 pmமீனம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. நவமிபாலவவரியான்
சந்திரன்டிசம்பர் 21/12/2023 01:28 pmமீனம்ரேவதிசுக்ல. தசமிதைதூலைபரிகம்
சந்திரன்டிசம்பர் 22/12/2023 11:11 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசிவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 23/12/2023 09:08 amமேஷம்பரணிசுக்ல. த்வாதசிபவசித்தம்
சந்திரன்டிசம்பர் 24/12/2023 07:17 amரிஷபம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவஸாயம்
சந்திரன்டிசம்பர் 25/12/2023 05:42 amரிஷபம்ரோகிணிசுக்ல. த்ரயோதசிதைதூலைசுபம்
சந்திரன்டிசம்பர் 26/12/2023 04:22 amரிஷபம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சதுர்தசிவணிசைசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 27/12/2023 03:21 amமிதுனம்திருவாதிரைபொளர்ணமிபவபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 28/12/2023 02:41 amமிதுனம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. பிரதமைகௌலவமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 29/12/2023 02:23 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைகரசைவைகிருதி
சந்திரன்டிசம்பர் 30/12/2023 02:29 amகடகம்பூசம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைபத்தரைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 31/12/2023 02:56 amகடகம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபாலவபரீதி
PDF Test 1

Exactpredictions.in வழங்கும் 2023 ஆம் ஆண்டு (ஆங்கில வருட) சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம்

கணித்தவர் - குரு பாக்கியநாதன், நிறுவனர் Exactpredictions.in

அணைத்து கிரக நகர்வுககளும் நிமிடங்கள் வாரியாக துல்லியமாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒரு நாளிற்கான 24 மணி நேரத்தில் உள்ள 1440 நிமிடங்களில் கிரகங்கள் கிரகங்கள் எந்த இடத்தில் நிற்கின்றன என்ற முழுமையான தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டின் 365 நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக மொத்தம் 5,25,600 (ஐந்து இலட்சத்து , இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஆறு நூறு) ரிக்கார்டுகள் துல்லியமாக உருவாக்கப்பட்டு பின்வரும் ரிபோர்டுகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.

இது பஞ்சாங்க கணிப்பில் ஒரு புரட்சி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கையை ஒளிமயமானதாக, மகிழ்ச்சியாக, நிறைவாக மாற்ற இந்த கணிதங்கள் நிச்சயம் பயனளிக்கும் என்று நம்புகின்றோம். முகூர்த்த தினங்கள், ஒவ்வொரு சுபகாரியம் செய்ய உகந்த நல்ல நாட்கள், விலக்க வேண்டிய நாட்கள், இன்னும் பல அறிய தகவல்கள் கீழே தொகுக்க பட்டு உள்ளது.

2023 ஆம் வருட 365 நாட்களுக்கான கிரக நகர்வுகளை ராசி கட்டத்தில் சுலபமாக நகர்த்தி பாருங்கள்.
தின பஞ்சாங்கம் மற்றும் ஹோரை
2023 ஆண்டில், ராசி, நட்சத்திரம் , திதி, கரணம், யோகம், கிழமை முதலானவற்றின் கூட்டு சேர்க்கை வரும் நாள்களை தேடி கண்டுபிடிக்க...
2023 ஆண்டில், 365 நாட்களிலும், ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக, அனைத்து கிரகங்களும், லக்கினமும் நிற்கும் 525600 ரிகார்டுகள் கொண்ட மாபெரும் database
2023 ஆம் ஆண்டு சந்திரன் பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தில் நகரும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சூரியன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு புதன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சுக்ரன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு குரு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு கேது பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, லக்னம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் பயணிக்கும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் திதிகள் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் கரணம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் யோகம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
Home Page