2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் திதிகள் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்


PLANETMONTHDATE/TIMERASISTARTHITHIKARNAMYOGAM
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 12:00 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. தசமிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 01/01/2023 07:12 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்ஜனவரி 02/01/2023 08:24 pmமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. த்வாதசிபவஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 03/01/2023 10:03 pmமேஷம்ரோகிணிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 05/01/2023 12:01 amமேஷம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 06/01/2023 02:15 amமேஷம்திருவாதிரைபொளர்ணமிபத்தரைபிரமம்
சந்திரன்ஜனவரி 07/01/2023 04:38 amமேஷம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜனவரி 08/01/2023 07:08 amமேஷம்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவைகிருதி
சந்திரன்ஜனவரி 09/01/2023 09:40 amமேஷம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜனவரி 10/01/2023 12:10 pmமேஷம்மகம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜனவரி 11/01/2023 02:32 pmமேஷம்பூரம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜனவரி 12/01/2023 04:38 pmமேஷம்உத்திரம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசோபனம்
சந்திரன்ஜனவரி 13/01/2023 06:18 pmமேஷம்ஹஸ்தம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 14/01/2023 07:24 pmமேஷம்சித்திரைகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசகர்மம்
சந்திரன்ஜனவரி 15/01/2023 07:46 pmமேஷம்சுவாதிகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்ஜனவரி 16/01/2023 07:21 pmமேஷம்சுவாதிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைசூலம்
சந்திரன்ஜனவரி 17/01/2023 06:06 pmமேஷம்விசாகம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவகண்டம்
சந்திரன்ஜனவரி 18/01/2023 04:04 pmமேஷம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்ஜனவரி 19/01/2023 01:19 pmமேஷம்கேட்டைகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்ஜனவரி 20/01/2023 10:01 amமேஷம்மூலம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 21/01/2023 06:18 amமேஷம்பூராடம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்ஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜனவரி 22/01/2023 02:24 amமேஷம்உத்திராடம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்வச்சிரம்
சந்திரன்ஜனவரி 22/01/2023 10:28 pmமேஷம்திருவோணம்சுக்ல. த்விதியைபாலவகித்தி
சந்திரன்ஜனவரி 23/01/2023 06:44 pmமேஷம்அவிட்டம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜனவரி 24/01/2023 03:23 pmமேஷம்சதயம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவரியான்
சந்திரன்ஜனவரி 25/01/2023 12:35 pmமேஷம்பூரட்டாதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபவபரிகம்
சந்திரன்ஜனவரி 26/01/2023 10:29 amமேஷம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவசிவம்
சந்திரன்ஜனவரி 27/01/2023 09:11 amமேஷம்ரேவதிசுக்ல. சப்தமிகரசைசித்தம்
சந்திரன்ஜனவரி 28/01/2023 08:44 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்ஜனவரி 29/01/2023 09:06 amமேஷம்பரணிசுக்ல. நவமிபாலவசுபம்
சந்திரன்ஜனவரி 30/01/2023 10:12 amமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. தசமிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜனவரி 31/01/2023 11:55 amமேஷம்ரோகிணிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 01/02/2023 02:03 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. த்வாதசிபவவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 02/02/2023 04:27 pmமேஷம்திருவாதிரைசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 03/02/2023 06:58 pmமேஷம்புனர்பூசம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைபரீதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 04/02/2023 09:31 pmமேஷம்பூசம்பொளர்ணமிபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 05/02/2023 11:59 pmமேஷம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 07/02/2023 02:19 amமேஷம்மகம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசோபனம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 08/02/2023 04:29 amமேஷம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 09/02/2023 06:24 amமேஷம்உத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசகர்மம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 10/02/2023 07:59 amமேஷம்ஹஸ்தம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவதிரிதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 11/02/2023 09:09 amமேஷம்சித்திரைகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசூலம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 12/02/2023 09:47 amமேஷம்சுவாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைகண்டம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 13/02/2023 09:47 amமேஷம்விசாகம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவவிருத்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 14/02/2023 09:05 amமேஷம்அனுசம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 15/02/2023 07:40 amமேஷம்கேட்டைகிருஷ்ண. தசமிவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 16/02/2023 05:33 amமேஷம்மூலம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 02:50 amமேஷம்பூராடம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 17/02/2023 11:37 pmமேஷம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைகித்தி
சந்திரன்பிப்ரவரி 18/02/2023 08:03 pmமேஷம்திருவோணம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைவரியான்
சந்திரன்பிப்ரவரி 19/02/2023 04:19 pmமேஷம்அவிட்டம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்பரிகம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 20/02/2023 12:36 pmமேஷம்சதயம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சிவம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 21/02/2023 09:06 amமேஷம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்விதியைபாலவசித்தம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 22/02/2023 05:58 amமேஷம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 23/02/2023 03:25 amமேஷம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசுபம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 24/02/2023 01:34 amமேஷம்ரேவதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபவசுப்ரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 25/02/2023 12:32 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவபிரமம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 26/02/2023 12:21 amமேஷம்பரணிசுக்ல. சப்தமிகரசைமகேந்திரம்
சந்திரன்பிப்ரவரி 27/02/2023 01:00 amமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவைகிருதி
சந்திரன்பிப்ரவரி 28/02/2023 02:22 amமேஷம்ரோகிணிசுக்ல. நவமிபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மார்ச் 01/03/2023 04:20 amமேஷம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. தசமிதைதூலைபரீதி
சந்திரன்மார்ச் 02/03/2023 06:40 amமேஷம்திருவாதிரைசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 03/03/2023 09:12 amமேஷம்புனர்பூசம்சுக்ல. த்வாதசிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 04/03/2023 11:44 amமேஷம்பூசம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 05/03/2023 02:08 pmமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 06/03/2023 04:18 pmமேஷம்மகம்பொளர்ணமிபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்மார்ச் 07/03/2023 06:11 pmமேஷம்பூரம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவதிரிதி
சந்திரன்மார்ச் 08/03/2023 07:43 pmமேஷம்உத்திரம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசூலம்
சந்திரன்மார்ச் 09/03/2023 08:55 pmமேஷம்ஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைகண்டம்
சந்திரன்மார்ச் 10/03/2023 09:43 pmமேஷம்சித்திரைகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவத்ருவம்
சந்திரன்மார்ச் 11/03/2023 10:06 pmமேஷம்சுவாதிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவியகாதம்
சந்திரன்மார்ச் 12/03/2023 10:02 pmமேஷம்விசாகம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்மார்ச் 13/03/2023 09:28 pmமேஷம்அனுசம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவச்சிரம்
சந்திரன்மார்ச் 14/03/2023 08:23 pmமேஷம்கேட்டைகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவகித்தி
சந்திரன்மார்ச் 15/03/2023 06:46 pmமேஷம்மூலம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்மார்ச் 16/03/2023 04:40 pmமேஷம்பூராடம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைவரியான்
சந்திரன்மார்ச் 17/03/2023 02:08 pmமேஷம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவபரிகம்
சந்திரன்மார்ச் 18/03/2023 11:15 amமேஷம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசிவம்
சந்திரன்மார்ச் 19/03/2023 08:08 amமேஷம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைசித்தம்
சந்திரன்மார்ச் 20/03/2023 04:56 amமேஷம்சதயம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 01:48 amமேஷம்பூரட்டாதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்சுபம்
சந்திரன்மார்ச் 21/03/2023 10:53 pmமேஷம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சுப்ரம்
சந்திரன்மார்ச் 22/03/2023 08:22 pmமேஷம்ரேவதிசுக்ல. த்விதியைபாலவபிரமம்
சந்திரன்மார்ச் 23/03/2023 06:22 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைமகேந்திரம்
சந்திரன்மார்ச் 24/03/2023 05:00 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவைகிருதி
சந்திரன்மார்ச் 25/03/2023 04:24 pmமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. பஞ்ஜமிபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மார்ச் 26/03/2023 04:34 pmமேஷம்ரோகிணிசுக்ல. சஷ்டிகௌலவபரீதி
சந்திரன்மார்ச் 27/03/2023 05:29 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. சப்தமிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மார்ச் 28/03/2023 07:03 pmமேஷம்திருவாதிரைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மார்ச் 29/03/2023 09:08 pmமேஷம்புனர்பூசம்சுக்ல. நவமிபாலவசோபனம்
சந்திரன்மார்ச் 30/03/2023 11:31 pmமேஷம்பூசம்சுக்ல. தசமிதைதூலைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 01/04/2023 01:59 amமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 02/04/2023 04:21 amமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்வாதசிபவசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 03/04/2023 06:25 amமேஷம்மகம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 04/04/2023 08:06 amமேஷம்பூரம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 05/04/2023 09:20 amமேஷம்உத்திரம்பொளர்ணமிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 06/04/2023 10:05 amமேஷம்ஹஸ்தம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவியகாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 07/04/2023 10:22 amமேஷம்சித்திரைகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 08/04/2023 10:11 amமேஷம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவச்சிரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 09/04/2023 09:36 amமேஷம்விசாகம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவகித்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 10/04/2023 08:38 amமேஷம்அனுசம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவிதிபாதம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 11/04/2023 07:19 amமேஷம்கேட்டைகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைவரியான்
சந்திரன்ஏப்ரல் 12/04/2023 05:40 amமேஷம்மூலம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைபரிகம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 13/04/2023 03:45 amமேஷம்பூராடம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசிவம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 14/04/2023 01:35 amமேஷம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 14/04/2023 11:14 pmமேஷம்திருவோணம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைஸாயம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 15/04/2023 08:46 pmமேஷம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசுபம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 16/04/2023 06:15 pmமேஷம்சதயம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 17/04/2023 03:47 pmமேஷம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைபிரமம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 18/04/2023 01:28 pmமேஷம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 19/04/2023 11:24 amமேஷம்ரேவதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்வைகிருதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 20/04/2023 09:43 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்விஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 21/04/2023 08:30 amமேஷம்பரணிசுக்ல. த்விதியைபாலவபரீதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 22/04/2023 07:50 amமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஏப்ரல் 23/04/2023 07:48 amமேஷம்ரோகிணிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 24/04/2023 08:26 amமேஷம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 25/04/2023 09:41 amமேஷம்திருவாதிரைசுக்ல. சஷ்டிகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 26/04/2023 11:28 amமேஷம்புனர்பூசம்சுக்ல. சப்தமிகரசைதிரிதி
சந்திரன்ஏப்ரல் 27/04/2023 01:40 pmமேஷம்பூசம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசூலம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 28/04/2023 04:02 pmமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. நவமிபாலவகண்டம்
சந்திரன்ஏப்ரல் 29/04/2023 06:23 pmமேஷம்மகம்சுக்ல. தசமிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்ஏப்ரல் 30/04/2023 08:30 pmமேஷம்பூரம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்மே 01/05/2023 10:11 pmமேஷம்உத்திரம்சுக்ல. த்வாதசிபவவியகாதம்
சந்திரன்மே 02/05/2023 11:19 pmமேஷம்ஹஸ்தம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்மே 03/05/2023 11:50 pmமேஷம்சித்திரைசுக்ல. சதுர்தசிகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்மே 04/05/2023 11:45 pmமேஷம்சுவாதிபொளர்ணமிபத்தரைகித்தி
சந்திரன்மே 05/05/2023 11:04 pmமேஷம்விசாகம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவிதிபாதம்
சந்திரன்மே 06/05/2023 09:53 pmமேஷம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவரியான்
சந்திரன்மே 07/05/2023 08:16 pmமேஷம்அனுசம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைபரிகம்
சந்திரன்மே 08/05/2023 06:20 pmமேஷம்கேட்டைகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசிவம்
சந்திரன்மே 09/05/2023 04:09 pmமேஷம்மூலம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசித்தம்
சந்திரன்மே 10/05/2023 01:50 pmமேஷம்பூராடம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைஸாயம்
சந்திரன்மே 11/05/2023 11:28 amமேஷம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசுபம்
சந்திரன்மே 12/05/2023 09:07 amமேஷம்திருவோணம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்மே 13/05/2023 06:51 amமேஷம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்மே 14/05/2023 04:44 amமேஷம்சதயம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்மே 15/05/2023 02:47 amமேஷம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவைகிருதி
சந்திரன்மே 16/05/2023 01:04 amமேஷம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்மே 16/05/2023 11:37 pmமேஷம்ரேவதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்மே 17/05/2023 10:29 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்மே 18/05/2023 09:44 pmமேஷம்பரணிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்சோபனம்
சந்திரன்மே 19/05/2023 09:24 pmமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்அதிகண்டம்
சந்திரன்மே 20/05/2023 09:32 pmமேஷம்ரோகிணிசுக்ல. த்விதியைபாலவசகர்மம்
சந்திரன்மே 21/05/2023 10:10 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்மே 22/05/2023 11:20 pmமேஷம்திருவாதிரைசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைசூலம்
சந்திரன்மே 24/05/2023 12:59 amமேஷம்புனர்பூசம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவகண்டம்
சந்திரன்மே 25/05/2023 03:02 amமேஷம்பூசம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்மே 26/05/2023 05:20 amமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. சப்தமிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்மே 27/05/2023 07:43 amமேஷம்மகம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்மே 28/05/2023 09:58 amமேஷம்பூரம்சுக்ல. நவமிபாலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்மே 29/05/2023 11:50 amமேஷம்உத்திரம்சுக்ல. தசமிதைதூலைவச்சிரம்
சந்திரன்மே 30/05/2023 01:09 pmமேஷம்ஹஸ்தம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைகித்தி
சந்திரன்மே 31/05/2023 01:47 pmமேஷம்சித்திரைசுக்ல. த்வாதசிபவவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜூன் 01/06/2023 01:40 pmமேஷம்சுவாதிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 02/06/2023 12:49 pmமேஷம்விசாகம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 03/06/2023 11:18 amமேஷம்அனுசம்பொளர்ணமிபத்தரைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 04/06/2023 09:12 amமேஷம்கேட்டைகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசித்தம்
சந்திரன்ஜூன் 05/06/2023 06:40 amமேஷம்மூலம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைஸாயம்
சந்திரன்ஜூன் 06/06/2023 03:50 amமேஷம்பூராடம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசுபம்
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 12:51 amமேஷம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசுப்ரம்
சந்திரன்ஜூன் 07/06/2023 09:51 pmமேஷம்திருவோணம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவபிரமம்
சந்திரன்ஜூன் 08/06/2023 06:59 pmமேஷம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைவைகிருதி
சந்திரன்ஜூன் 09/06/2023 04:21 pmமேஷம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜூன் 10/06/2023 02:03 pmமேஷம்சதயம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவபரீதி
சந்திரன்ஜூன் 11/06/2023 12:07 pmமேஷம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜூன் 12/06/2023 10:35 amமேஷம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜூன் 13/06/2023 09:30 amமேஷம்ரேவதிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசோபனம்
சந்திரன்ஜூன் 14/06/2023 08:49 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 15/06/2023 08:33 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைசகர்மம்
சந்திரன்ஜூன் 16/06/2023 08:41 amமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைதிரிதி
சந்திரன்ஜூன் 17/06/2023 09:12 amமேஷம்ரோகிணிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்சூலம்
சந்திரன்ஜூன் 18/06/2023 10:07 amமேஷம்மிருகசீரிடம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்கண்டம்
சந்திரன்ஜூன் 19/06/2023 11:26 amமேஷம்திருவாதிரைசுக்ல. த்விதியைபாலவவிருத்தி
சந்திரன்ஜூன் 20/06/2023 01:08 pmமேஷம்புனர்பூசம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்ஜூன் 21/06/2023 03:10 pmமேஷம்பூசம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்ஜூன் 22/06/2023 05:29 pmமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜூன் 23/06/2023 07:55 pmமேஷம்மகம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்ஜூன் 24/06/2023 10:18 pmமேஷம்பூரம்சுக்ல. சப்தமிகரசைகித்தி
சந்திரன்ஜூன் 26/06/2023 12:26 amமேஷம்உத்திரம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜூன் 27/06/2023 02:06 amமேஷம்ஹஸ்தம்சுக்ல. நவமிபாலவவரியான்
சந்திரன்ஜூன் 28/06/2023 03:06 amமேஷம்சித்திரைசுக்ல. தசமிதைதூலைபரிகம்
சந்திரன்ஜூன் 29/06/2023 03:19 amமேஷம்சுவாதிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைசிவம்
சந்திரன்ஜூன் 30/06/2023 02:43 amமேஷம்விசாகம்சுக்ல. த்வாதசிபவசித்தம்
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 01:18 amமேஷம்அனுசம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 01/07/2023 11:08 pmமேஷம்கேட்டைசுக்ல. சதுர்தசிகரசைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 02/07/2023 08:22 pmமேஷம்மூலம்பொளர்ணமிபத்தரைபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 03/07/2023 05:09 pmமேஷம்பூராடம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 04/07/2023 01:39 pmமேஷம்உத்திராடம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 05/07/2023 10:03 amமேஷம்திருவோணம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஜுலை 06/07/2023 06:31 amமேஷம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவபரீதி
சந்திரன்ஜுலை 07/07/2023 03:13 amமேஷம்சதயம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 12:18 amமேஷம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஜுலை 08/07/2023 09:52 pmமேஷம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசோபனம்
சந்திரன்ஜுலை 09/07/2023 08:01 pmமேஷம்ரேவதிகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 10/07/2023 06:45 pmமேஷம்ரேவதிகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்ஜுலை 11/07/2023 06:06 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைதிரிதி
சந்திரன்ஜுலை 12/07/2023 06:00 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசூலம்
சந்திரன்ஜுலை 13/07/2023 06:26 pmமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்ஜுலை 14/07/2023 07:18 pmமேஷம்ரோகிணிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவிருத்தி
சந்திரன்ஜுலை 15/07/2023 08:33 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்ஜுலை 16/07/2023 10:09 pmமேஷம்திருவாதிரைஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்வியகாதம்
சந்திரன்ஜுலை 18/07/2023 12:02 amமேஷம்புனர்பூசம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்ஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஜுலை 19/07/2023 02:11 amமேஷம்பூசம்சுக்ல. த்விதியைபாலவவச்சிரம்
சந்திரன்ஜுலை 20/07/2023 04:31 amமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைகித்தி
சந்திரன்ஜுலை 21/07/2023 06:59 amமேஷம்மகம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைவிதிபாதம்
சந்திரன்ஜுலை 22/07/2023 09:27 amமேஷம்பூரம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவவரியான்
சந்திரன்ஜுலை 23/07/2023 11:46 amமேஷம்உத்திரம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவபரிகம்
சந்திரன்ஜுலை 24/07/2023 01:44 pmமேஷம்ஹஸ்தம்சுக்ல. சப்தமிகரசைசிவம்
சந்திரன்ஜுலை 25/07/2023 03:09 pmமேஷம்சித்திரைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்ஜுலை 26/07/2023 03:53 pmமேஷம்சுவாதிசுக்ல. நவமிபாலவசுபம்
சந்திரன்ஜுலை 27/07/2023 03:48 pmமேஷம்விசாகம்சுக்ல. தசமிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்ஜுலை 28/07/2023 02:52 pmமேஷம்அனுசம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்ஜுலை 29/07/2023 01:06 pmமேஷம்கேட்டைசுக்ல. த்வாதசிபவமகேந்திரம்
சந்திரன்ஜுலை 30/07/2023 10:35 amமேஷம்மூலம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவைகிருதி
சந்திரன்ஜுலை 31/07/2023 07:27 amமேஷம்பூராடம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 01/08/2023 03:53 amமேஷம்உத்திராடம்பொளர்ணமிபத்தரைபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 12:02 amமேஷம்திருவோணம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 02/08/2023 08:06 pmமேஷம்அவிட்டம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 03/08/2023 04:18 pmமேஷம்சதயம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 04/08/2023 12:46 pmமேஷம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 05/08/2023 09:41 amமேஷம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசகர்மம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 06/08/2023 07:11 amமேஷம்ரேவதிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைதிரிதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 07/08/2023 05:21 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைசூலம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 08/08/2023 04:15 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 09/08/2023 03:53 amமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. நவமிதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 10/08/2023 04:12 amமேஷம்ரோகிணிகிருஷ்ண. தசமிவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 11/08/2023 05:07 amமேஷம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவியகாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 12/08/2023 06:32 amமேஷம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 13/08/2023 08:21 amமேஷம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 14/08/2023 10:26 amமேஷம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைகித்தி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 15/08/2023 12:44 pmமேஷம்பூசம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்விதிபாதம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 16/08/2023 03:08 pmமேஷம்ஆயில்யம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்வரியான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 17/08/2023 05:36 pmமேஷம்மகம்சுக்ல. த்விதியைபாலவபரிகம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 18/08/2023 08:02 pmமேஷம்பூரம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைசிவம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 19/08/2023 10:20 pmமேஷம்உத்திரம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைஸாயம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 21/08/2023 12:23 amமேஷம்ஹஸ்தம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவசுபம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 22/08/2023 02:01 amமேஷம்சித்திரைசுக்ல. சஷ்டிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 23/08/2023 03:07 amமேஷம்சுவாதிசுக்ல. சப்தமிகரசைபிரமம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 24/08/2023 03:32 amமேஷம்விசாகம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 25/08/2023 03:11 amமேஷம்அனுசம்சுக்ல. நவமிபாலவவைகிருதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 26/08/2023 02:03 amமேஷம்கேட்டைசுக்ல. தசமிதைதூலைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 12:09 amமேஷம்மூலம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைபரீதி
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 27/08/2023 09:33 pmமேஷம்பூராடம்சுக்ல. த்வாதசிபவஆயுஸ்மான்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 28/08/2023 06:24 pmமேஷம்உத்திராடம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 29/08/2023 02:49 pmமேஷம்திருவோணம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசோபனம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 30/08/2023 10:59 amமேஷம்அவிட்டம்பொளர்ணமிபத்தரைஅதிகண்டம்
சந்திரன்ஆகஸ்ட் 31/08/2023 07:06 amமேஷம்சதயம்கிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசகர்மம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 03:20 amமேஷம்பூரட்டாதிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைதிரிதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 01/09/2023 11:51 pmமேஷம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 02/09/2023 08:50 pmமேஷம்ரேவதிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 03/09/2023 06:25 pmமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 04/09/2023 04:43 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைத்ருவம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 05/09/2023 03:47 pmமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவியகாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 06/09/2023 03:38 pmமேஷம்ரோகிணிகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 07/09/2023 04:15 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைவச்சிரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 08/09/2023 05:31 pmமேஷம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. தசமிவணிசைகித்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 09/09/2023 07:19 pmமேஷம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவவிதிபாதம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 10/09/2023 09:29 pmமேஷம்பூசம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவரியான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 11/09/2023 11:53 pmமேஷம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைபரிகம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 13/09/2023 02:22 amமேஷம்மகம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைசித்தம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 14/09/2023 04:50 amமேஷம்பூரம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்ஸாயம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 15/09/2023 07:10 amமேஷம்உத்திரம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சுபம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 16/09/2023 09:18 amமேஷம்ஹஸ்தம்சுக்ல. த்விதியைபாலவசுப்ரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 17/09/2023 11:10 amமேஷம்சித்திரைசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைபிரமம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 18/09/2023 12:40 pmமேஷம்சுவாதிசுக்ல. சதுர்த்திவணிசைமகேந்திரம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 19/09/2023 01:44 pmமேஷம்சுவாதிசுக்ல. பஞ்ஜமிபவவைகிருதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 20/09/2023 02:17 pmமேஷம்விசாகம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 21/09/2023 02:15 pmமேஷம்அனுசம்சுக்ல. சப்தமிகரசைபரீதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 22/09/2023 01:36 pmமேஷம்கேட்டைசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்செப்டம்பர் 23/09/2023 12:19 pmமேஷம்மூலம்சுக்ல. நவமிபாலவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 24/09/2023 10:24 amமேஷம்பூராடம்சுக்ல. தசமிதைதூலைசோபனம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 25/09/2023 07:57 amமேஷம்உத்திராடம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 26/09/2023 05:02 amமேஷம்திருவோணம்சுக்ல. த்வாதசிபவசகர்மம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 27/09/2023 01:46 amமேஷம்அவிட்டம்சுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவதிரிதி
சந்திரன்செப்டம்பர் 27/09/2023 10:19 pmமேஷம்சதயம்சுக்ல. சதுர்தசிகரசைசூலம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 28/09/2023 06:50 pmமேஷம்பூரட்டாதிபொளர்ணமிபத்தரைகண்டம்
சந்திரன்செப்டம்பர் 29/09/2023 03:28 pmமேஷம்உத்திரட்டாதிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவவிருத்தி
சந்திரன்செப்டம்பர் 30/09/2023 12:22 pmமேஷம்ரேவதிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைத்ருவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 01/10/2023 09:43 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 02/10/2023 07:37 amமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 03/10/2023 06:13 amமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 04/10/2023 05:34 amமேஷம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 05/10/2023 05:42 amமேஷம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 06/10/2023 06:36 amமேஷம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவபரிகம்
சந்திரன்அக்டோபர் 07/10/2023 08:09 amமேஷம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசிவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 08/10/2023 10:14 amமேஷம்பூசம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைசித்தம்
சந்திரன்அக்டோபர் 09/10/2023 12:38 pmமேஷம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவஸாயம்
சந்திரன்அக்டோபர் 10/10/2023 03:09 pmமேஷம்மகம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசுபம்
சந்திரன்அக்டோபர் 11/10/2023 05:38 pmமேஷம்பூரம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைசுப்ரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 12/10/2023 07:54 pmமேஷம்உத்திரம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைபிரமம்
சந்திரன்அக்டோபர் 13/10/2023 09:52 pmமேஷம்ஹஸ்தம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்மகேந்திரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 14/10/2023 11:25 pmமேஷம்சித்திரைசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்வைகிருதி
சந்திரன்அக்டோபர் 16/10/2023 12:33 amமேஷம்சுவாதிசுக்ல. த்விதியைபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்அக்டோபர் 17/10/2023 01:14 amமேஷம்விசாகம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைபரீதி
சந்திரன்அக்டோபர் 18/10/2023 01:27 amமேஷம்அனுசம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்அக்டோபர் 19/10/2023 01:13 amமேஷம்கேட்டைசுக்ல. பஞ்ஜமிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்அக்டோபர் 20/10/2023 12:32 amமேஷம்மூலம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவசோபனம்
சந்திரன்அக்டோபர் 20/10/2023 11:26 pmமேஷம்பூராடம்சுக்ல. சப்தமிகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 21/10/2023 09:54 pmமேஷம்உத்திராடம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்அக்டோபர் 22/10/2023 08:00 pmமேஷம்திருவோணம்சுக்ல. நவமிபாலவதிரிதி
சந்திரன்அக்டோபர் 23/10/2023 05:46 pmமேஷம்அவிட்டம்சுக்ல. தசமிதைதூலைசூலம்
சந்திரன்அக்டோபர் 24/10/2023 03:15 pmமேஷம்அவிட்டம்சுக்ல. ஏகாதசிவணிசைகண்டம்
சந்திரன்அக்டோபர் 25/10/2023 12:33 pmமேஷம்சதயம்சுக்ல. த்வாதசிபவத்ருவம்
சந்திரன்அக்டோபர் 26/10/2023 09:45 amமேஷம்பூரட்டாதிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவியகாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 27/10/2023 06:58 amமேஷம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. சதுர்தசிகரசைஹர்ஷணம்
சந்திரன்அக்டோபர் 28/10/2023 04:18 amமேஷம்ரேவதிபொளர்ணமிபத்தரைவச்சிரம்
சந்திரன்அக்டோபர் 29/10/2023 01:54 amமேஷம்அஸ்வினிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவகித்தி
சந்திரன்அக்டோபர் 29/10/2023 11:54 pmமேஷம்பரணிகிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைவிதிபாதம்
சந்திரன்அக்டோபர் 30/10/2023 10:24 pmமேஷம்கார்த்திகைகிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவரியான்
சந்திரன்அக்டோபர் 31/10/2023 09:31 pmமேஷம்ரோகிணிகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 01/11/2023 09:20 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 02/11/2023 09:53 pmமேஷம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 03/11/2023 11:08 pmமேஷம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 05/11/2023 01:00 amமேஷம்பூசம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவசுபம்
சந்திரன்நவம்பர் 06/11/2023 03:19 amமேஷம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைசுப்ரம்
சந்திரன்நவம்பர் 07/11/2023 05:52 amமேஷம்மகம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைபிரமம்
சந்திரன்நவம்பர் 08/11/2023 08:24 amமேஷம்பூரம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவமகேந்திரம்
சந்திரன்நவம்பர் 09/11/2023 10:42 amமேஷம்உத்திரம்கிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவவைகிருதி
சந்திரன்நவம்பர் 10/11/2023 12:36 pmமேஷம்ஹஸ்தம்கிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்நவம்பர் 11/11/2023 01:59 pmமேஷம்சித்திரைகிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைபரீதி
சந்திரன்நவம்பர் 12/11/2023 02:46 pmமேஷம்சுவாதிஅமாவாசைசதுஷ்பாதம்ஆயுஸ்மான்
சந்திரன்நவம்பர் 13/11/2023 02:58 pmமேஷம்விசாகம்சுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சௌபாக்கியம்
சந்திரன்நவம்பர் 14/11/2023 02:37 pmமேஷம்அனுசம்சுக்ல. த்விதியைபாலவஅதிகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 15/11/2023 01:48 pmமேஷம்கேட்டைசுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைசகர்மம்
சந்திரன்நவம்பர் 16/11/2023 12:35 pmமேஷம்மூலம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைதிரிதி
சந்திரன்நவம்பர் 17/11/2023 11:04 amமேஷம்பூராடம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவசூலம்
சந்திரன்நவம்பர் 18/11/2023 09:19 amமேஷம்உத்திராடம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவகண்டம்
சந்திரன்நவம்பர் 19/11/2023 07:24 amமேஷம்திருவோணம்சுக்ல. சப்தமிகரசைவிருத்தி
சந்திரன்நவம்பர் 20/11/2023 05:22 amமேஷம்அவிட்டம்சுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைத்ருவம்
சந்திரன்நவம்பர் 21/11/2023 03:17 amமேஷம்சதயம்சுக்ல. நவமிபாலவவியகாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 01:11 amமேஷம்பூரட்டாதிசுக்ல. தசமிதைதூலைஹர்ஷணம்
சந்திரன்நவம்பர் 22/11/2023 11:05 pmமேஷம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைவச்சிரம்
சந்திரன்நவம்பர் 23/11/2023 09:03 pmமேஷம்ரேவதிசுக்ல. த்வாதசிபவகித்தி
சந்திரன்நவம்பர் 24/11/2023 07:07 pmமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவவிதிபாதம்
சந்திரன்நவம்பர் 25/11/2023 05:23 pmமேஷம்பரணிசுக்ல. சதுர்தசிகரசைவரியான்
சந்திரன்நவம்பர் 26/11/2023 03:54 pmமேஷம்கார்த்திகைபொளர்ணமிபத்தரைபரிகம்
சந்திரன்நவம்பர் 27/11/2023 02:47 pmமேஷம்ரோகிணிகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவசிவம்
சந்திரன்நவம்பர் 28/11/2023 02:06 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைசித்தம்
சந்திரன்நவம்பர் 29/11/2023 01:58 pmமேஷம்மிருகசீரிடம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைஸாயம்
சந்திரன்நவம்பர் 30/11/2023 02:26 pmமேஷம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. சதுர்த்திபவசுபம்
சந்திரன்டிசம்பர் 01/12/2023 03:32 pmமேஷம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 02/12/2023 05:15 pmமேஷம்பூசம்கிருஷ்ண. சஷ்டிகரசைபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 03/12/2023 07:28 pmமேஷம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சப்தமிபத்தரைமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 04/12/2023 10:00 pmமேஷம்மகம்கிருஷ்ண. அஷ்டமிபாலவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 06/12/2023 12:38 amமேஷம்பூரம்கிருஷ்ண. நவமிதைதூலைபரீதி
சந்திரன்டிசம்பர் 07/12/2023 03:05 amமேஷம்உத்திரம்கிருஷ்ண. தசமிவணிசைஆயுஸ்மான்
சந்திரன்டிசம்பர் 08/12/2023 05:07 amமேஷம்ஹஸ்தம்கிருஷ்ண. ஏகாதசிபவசௌபாக்கியம்
சந்திரன்டிசம்பர் 09/12/2023 06:32 amமேஷம்சித்திரைகிருஷ்ண. த்வாதசிகௌலவசோபனம்
சந்திரன்டிசம்பர் 10/12/2023 07:14 amமேஷம்சுவாதிகிருஷ்ண. த்ரயோதசிகரசைஅதிகண்டம்
சந்திரன்டிசம்பர் 11/12/2023 07:11 amமேஷம்விசாகம்கிருஷ்ண. சதுர்தசிபத்தரைசகர்மம்
சந்திரன்டிசம்பர் 12/12/2023 06:25 amமேஷம்அனுசம்அமாவாசைசதுஷ்பாதம்திரிதி
சந்திரன்டிசம்பர் 13/12/2023 05:02 amமேஷம்கேட்டைசுக்ல. பிரதமைகிம்ஸ்துக்னம்சூலம்
சந்திரன்டிசம்பர் 14/12/2023 03:10 amமேஷம்மூலம்சுக்ல. த்விதியைபாலவகண்டம்
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 12:57 amமேஷம்பூராடம்சுக்ல. த்ரிதியைதைதூலைவிருத்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 15/12/2023 10:31 pmமேஷம்உத்திராடம்சுக்ல. சதுர்த்திவணிசைத்ருவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 16/12/2023 08:01 pmமேஷம்திருவோணம்சுக்ல. பஞ்ஜமிபவவியகாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 17/12/2023 05:34 pmமேஷம்அவிட்டம்சுக்ல. சஷ்டிகௌலவஹர்ஷணம்
சந்திரன்டிசம்பர் 18/12/2023 03:15 pmமேஷம்சதயம்சுக்ல. சப்தமிகரசைவச்சிரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 19/12/2023 01:08 pmமேஷம்பூரட்டாதிசுக்ல. அஷ்டமிபத்தரைகித்தி
சந்திரன்டிசம்பர் 20/12/2023 11:15 amமேஷம்உத்திரட்டாதிசுக்ல. நவமிபாலவவிதிபாதம்
சந்திரன்டிசம்பர் 21/12/2023 09:38 amமேஷம்ரேவதிசுக்ல. தசமிதைதூலைவரியான்
சந்திரன்டிசம்பர் 22/12/2023 08:17 amமேஷம்அஸ்வினிசுக்ல. ஏகாதசிவணிசைபரிகம்
சந்திரன்டிசம்பர் 23/12/2023 07:13 amமேஷம்பரணிசுக்ல. த்வாதசிபவசிவம்
சந்திரன்டிசம்பர் 24/12/2023 06:25 amமேஷம்கார்த்திகைசுக்ல. த்ரயோதசிகௌலவசித்தம்
சந்திரன்டிசம்பர் 25/12/2023 05:56 amமேஷம்ரோகிணிசுக்ல. சதுர்தசிகரசைசுபம்
சந்திரன்டிசம்பர் 26/12/2023 05:48 amமேஷம்மிருகசீரிடம்பொளர்ணமிபத்தரைசுப்ரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 27/12/2023 06:03 amமேஷம்திருவாதிரைகிருஷ்ண. பிரதமைபாலவபிரமம்
சந்திரன்டிசம்பர் 28/12/2023 06:47 amமேஷம்புனர்பூசம்கிருஷ்ண. த்விதியைதைதூலைமகேந்திரம்
சந்திரன்டிசம்பர் 29/12/2023 08:01 amமேஷம்பூசம்கிருஷ்ண. த்ரிதியைவணிசைவைகிருதி
சந்திரன்டிசம்பர் 30/12/2023 09:45 amமேஷம்ஆயில்யம்கிருஷ்ண. சதுர்த்திபவவிஷ்கம்பம்
சந்திரன்டிசம்பர் 31/12/2023 11:56 amமேஷம்மகம்கிருஷ்ண. பஞ்ஜமிகௌலவபரீதி

Exactpredictions.in வழங்கும் 2023 ஆம் ஆண்டு (ஆங்கில வருட) சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம்

கணித்தவர் - குரு பாக்கியநாதன், நிறுவனர் Exactpredictions.in

அணைத்து கிரக நகர்வுககளும் நிமிடங்கள் வாரியாக துல்லியமாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒரு நாளிற்கான 24 மணி நேரத்தில் உள்ள 1440 நிமிடங்களில் கிரகங்கள் கிரகங்கள் எந்த இடத்தில் நிற்கின்றன என்ற முழுமையான தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டின் 365 நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக மொத்தம் 5,25,600 (ஐந்து இலட்சத்து , இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஆறு நூறு) ரிக்கார்டுகள் துல்லியமாக உருவாக்கப்பட்டு பின்வரும் ரிபோர்டுகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.

இது பஞ்சாங்க கணிப்பில் ஒரு புரட்சி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கையை ஒளிமயமானதாக, மகிழ்ச்சியாக, நிறைவாக மாற்ற இந்த கணிதங்கள் நிச்சயம் பயனளிக்கும் என்று நம்புகின்றோம். முகூர்த்த தினங்கள், ஒவ்வொரு சுபகாரியம் செய்ய உகந்த நல்ல நாட்கள், விலக்க வேண்டிய நாட்கள், இன்னும் பல அறிய தகவல்கள் கீழே தொகுக்க பட்டு உள்ளது.

2023 ஆம் வருட 365 நாட்களுக்கான கிரக நகர்வுகளை ராசி கட்டத்தில் சுலபமாக நகர்த்தி பாருங்கள்.
தின பஞ்சாங்கம் மற்றும் ஹோரை
2023 ஆண்டில், ராசி, நட்சத்திரம் , திதி, கரணம், யோகம், கிழமை முதலானவற்றின் கூட்டு சேர்க்கை வரும் நாள்களை தேடி கண்டுபிடிக்க...
2023 ஆண்டில், 365 நாட்களிலும், ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக, அனைத்து கிரகங்களும், லக்கினமும் நிற்கும் 525600 ரிகார்டுகள் கொண்ட மாபெரும் database
2023 ஆம் ஆண்டு சந்திரன் பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தில் நகரும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சூரியன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு புதன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சுக்ரன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு குரு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு கேது பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, லக்னம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் பயணிக்கும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் திதிகள் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் கரணம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் யோகம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
Home Page